Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 117/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 15. března 1991

o pořádání veřejných produkcí

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 44 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti a § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě:


§ 1

(1) Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních děl,1) vystoupení estrádních umělců a artistů a podniky lidové zábavy.2)

(2) Pokud pořadatel splní podmínky stanovené touto vyhláškou a obec na základě oznámení podle § 2 nerozhodne jinak, považuje se produkce za povolenou.

§ 2

(1) Ten, kdo pořádá veřejnou produkci (dále jen "pořadatel"), je povinen oznámit její konání obci přede dnem jejího zahájení.

(2) U trvalých a opakujících se veřejných produkcí může pořadatel splnit povinnost uvedenou v odstavci 1 jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období jednoho roku. Hromadné oznámení je třeba učinit před zahájením první veřejné produkce.

(3) V oznámení je třeba uvést jméno (název) a adresu pořadatele, název a obsahové zaměření veřejné produkce, místo a čas jejího konání.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahuje na:

a) školy, jsou-li pořadateli veřejných produkcí bez vstupného, na kterých účinkují jen žáci nebo studenti,

b) církve a náboženské společnosti, jsou-li pořadateli náboženských obřadů v církevních objektech,

c) pořádání občanských obřadů.

§ 3

Pořadatel je povinen vytvořit orgánu obce podmínky pro řádný výkon dozoru.

§ 4

Pořadatel je povinen opatřit si před konáním veřejné produkce svolení autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových nebo zvukově obrazových záznamů k veřejnému užití jejich děl, uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů nebo snímků3) (dále jen "svolení") buď přímo nebo prostřednictvím organizací, které je zastupují, nestanoví-li autorský zákon jinak.4)


§ 5

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství a kultury č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských, s výjimkou § 10 a 11.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:

PhDr. Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti.

2) § 9 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

3) § 12 odst. 1 písm. b), § 39 odst. 1 a § 45 odst. 2 autorského zákona.

4) § 37 odst. 1 písm. c) autorského zákona.

Přesunout nahoru