Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.01.1996 (237/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 15. března 1991,

kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 13 odst. 3, § 39 odst. 1 a § 45 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.:


§ 1

Za každé užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejné produkci prostřednictvím technického zařízení je pořadatel povinen zaplatit

a) odměnu výkonným umělcům,

b) náhradu výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů.

§ 2

Sazby odměn a náhrad podle § 1 se stanoví společně, a to ve stejné výši, jako provozovací honoráře za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl.1)

§ 3

Odměny a náhrady podle § 1 vybírá Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (dále jen "vybírající organizace").

§ 4

Souhrn odměn a náhrad podle § 1 poukazuje vybírající organizace dvakrát ročně INTERGRAMu, nezávislé společnosti; platby jsou splatné do dvou měsíců po uplynutí každého kalendářního pololetí. Organizace uvedená v předchozí větě rozděluje přijaté prostředky mezi výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů rovným dílem.

§ 5

Tato vyhláška se nevztahuje na veřejné promítání filmů na jakémkoli nosiči.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:

PhDr. Uhde v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 věta druhá, § 4 a § 6 až 10 vyhlášky ministerstva kultury č. 196/1954 Ú. l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky ministerstva kultury a informací č. 183/1968 Sb.

Přesunout nahoru