Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1991 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.12.2000 (386/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 15. března 1991

o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 13 odst. 3, § 39 odst. 1, § 45 odst. 3 a 4 a § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.:


§ 1

Výrobci a dovozci nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů (dále jen "nosiče"), kteří mají sídlo, místo trvalého pobytu, popřípadě pobyt alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích na území České republiky, jsou povinni odvádět autorům, výkonným umělcům a výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů odměnu ve výši 4% z prodejní ceny prodaných nenahraných nosičů za užití autorských děl a uměleckých výkonů pořízením rozmnoženiny pro vlastní osobní potřebu uživatele. Odměna zahrnuje zároveň i náhradu výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití jejich záznamů.

§ 2

(1) Ten, kdo poskytuje na území České republiky služby půjčováním zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových snímků za úplatu (dále jen "půjčovatel") pro vlastní osobní potřebu vypůjčitelů, je povinen odvádět autorům a výkonným umělcům za užití jejich děl a uměleckých výkonů tímto způsobem odměnu ve výši 10% z půjčovného takových snímků. Odměna zahrnuje i náhradu příjmu výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití jejich záznamů.

(2) Výše odměny podle odstavce 1 se nevztahuje na půjčovatele, kteří mají sjednány platné hromadné nebo individuální smlouvy s oprávněnými subjekty, jejichž práva jsou chráněna autorským zákonem.

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na půjčovatele, který prokáže předložením příslušných smluv organizacím uvedeným dále v § 4, že u jím půjčovaných obrazových a zvukově obrazových snímků práva autorů a výkonných umělců k užití díla půjčováním za úplatu vykonává na základě smluv s autory a výkonnými umělci výrobce obrazového nebo zvukově obrazového snímku.

§ 3

Výrobci a dovozci nosičů a půjčovatelé jsou povinni odvádět odměny a náhrady podle § 1 a § 2 odst. 1 organizacím uvedeným v § 4 v poměru:

a) u zvukových nosičů 50 % pro autory a 50 % pro výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů,

b) u zvukově obrazových nosičů 40 % pro autory a 60 % pro výkonné umělce a výrobce zvukově obrazových záznamů.

§ 4

(1) Odměny podle § 1 a 2 vybírá hromadně dvakrát ročně pro autory Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním a pro výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů (dále jen "vybírající organizace").

(2) Odměny jsou splatné do dvou měsíců po uplynutí každého kalendářního pololetí.

§ 5

Vybírající organizace jsou povinny vyúčtovat a rozdělit odměny přijaté podle § 4 do jednoho měsíce po jejich splatnosti organizacím zastupujícím autory nebo výkonné umělce a organizacím výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů určených k veřejnému šíření jejich snímků v tomto poměru:

a) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním za prodej nenahraných zvukových nosičů a za půjčování zvukových snímků 80 % autorům děl hudebních s textem nebo bez textu, 20 % autorům děl literárních, dramatických a hudebně dramatických, včetně režisérů,

b) INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za prodej nenahraných zvukových nosičů a za půjčování zvukových snímků 50 % výkonným umělcům, 50 % výrobcům zvukových záznamů,

c) Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním za prodej nenahraných zvukově obrazových nosičů a za půjčování zvukově obrazových snímků 37,5 % autorům děl hudebních s textem nebo bez textu, 37,5 % autorům děl literárních, dramatických a hudebně dramatických, včetně režisérů, 20 % autorům děl výtvarných umění, 5 % autorům děl choreografických a pantomimických,

d) INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za prodej nenahraných zvukově obrazových nosičů a za půjčování zvukově obrazových snímků 50 % výkonným umělcům, 50 % výrobcům zvukově obrazových záznamů, jejichž díla, umělecké výkony, zvukové a zvukově obrazové záznamy a snímky byly v uplynulém kalendářním roce v tuzemsku na trhu nebo vysílány rozhlasem či televizí z území České republiky.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:

PhDr. Uhde v. r.

Přesunout nahoru