Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 14. března 1991

o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky:


§ 1

Odměna zprostředkovatele

Nedohodnou-li se smluvní strany se zprostředkovatelem1) o odměně za jeho činnost při řešení kolektivního sporu,2) činí tato odměna 7 000 Kč.

§ 2

Odměna rozhodce

(1) Odměna rozhodce za jeho činnost při řešení kolektivního sporu3) činí 10 000 Kč; v této výši je zahrnuta i odměna za nové rozhodnutí v tomtéž sporu, bylo-li předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce.4)

(2) Rozhoduje-li v kolektivním sporu po zrušení předchozího rozhodnutí4) nový rozhodce, činí jeho odměna 5 000 Kč.

§ 3

Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy

Poplatek za poskytnutí stejnopisu kolektivní smlouvy vyššího stupně5) činí 10 Kč za každou i započatou stranu.

§ 4

Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem

(1) Výše úhrady nákladů řízení před rozhodcem činí 2 000 Kč; rozhodci přísluší náhrada cestovních výdajů podle zvláštního předpisu.6)

(2) Bylo-li předchozí rozhodnutí krajským soudem zrušeno a ve sporu rozhoduje týž rozhodce, přísluší mu pouze náhrada cestovních výdajů; rozhoduje-li nový rozhodce, postupuje se podle odstavce 1.

§ 5

Způsob úhrady nákladů řízení před rozhodcem

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uhradí rozhodci odměnu a náklady řízení a náhradu prokázaných cestovních výdajů do 30 dnů poté, co rozhodce písemně sdělil, že rozhodnutí bylo smluvním stranám doručeno.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 6

Tato vyhláška se uplatní též v případech, které nastaly po 31. lednu 1991. Doby uvedené v § 5 počínají dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

2) § 10 zákona č. 2/1991 Sb.

3) § 13 zákona č. 2/1991 Sb.

4) § 14 odst. 3 zákona č. 2/1991 Sb.

5) § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 2/1991 Sb.

6) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.

Přesunout nahoru