Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 113/1991 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám

Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 29.03.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 5. marca 1991

o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám

Vláda Slovenskej republiky podľa § 57a ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. nariaďuje:


§ 1

(1) Dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len "dotácie")1) sa poskytujú súkromným základným školám, súkromným základným umeleckým školám, súkromným stredným školám, súkromným učilištiam a súkromným špeciálnym školám (ďalej len "súkromné školy").

(2) Rozsah a obsah štúdia na súkromných školách ustanovuje osobitný predpis.2)

§ 2

(1) Dotácie sa poskytujú na základe žiadosti riaditeľa súkromnej školy na úhradu neinvestičných výdavkov, najmenej vo výške výdavkov na obstaranie učebníc, učebných textov, školských potrieb a učebných pomôcok.

(2) Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") určuje výšku dotácií pre všetky druhy a typy súkromných škôl, s výnimkou súkromných stredných zdravotníckych škôl; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") určuje výšku dotácií pre súkromné stredné zdravotnícke školy.

(3) Výška dotácií sa určuje percentuálnym podielom z priemerných neinvestičných výdavkov na jedného žiaka v porovnateľnom druhu a type ostatných škôl.3)

§ 3

(1) Riaditeľ súkromnej školy predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie príslušnej školskej správe,4) riaditeľ súkromnej strednej zdravotníckej školy ministerstvu zdravotníctva do 15. júla pre nasledujúci rozpočtový rok.

(2) Ak sa zriadi súkromná škola počas rozpočtového roka, ministerstvo školstva, ak ide o súkromnú strednú zdravotnícku školu, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o poskytnutí dotácie pri jej zriadení.

§ 4

Súkromné školy sú povinné utvoriť podmienky pre kontrolu hospodárenia s dotáciami.


§ 5

Toto nariadene nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 57a ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 11/1991 Zb. o súkromných školách.

3) § 2 zákona č. 29/1984 Zb.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Přesunout nahoru