Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (598/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 8. března 1991

o dovozní přirážce

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 58 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb., v rozsahu zmocnění daného usnesením vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 852 ze dne 3. prosince 1990, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem pro strategické plánování a Státní bankou československou:


§ 1

Rozsah zboží, na které se dovozní přirážka uplatňuje

(1) Dovozní přirážka se uplatňuje na zboží dovezené fyzickými osobami, které nemá obchodní charakter, slouží k uspokojování osobních potřeb,1) jehož celní hodnota je vyšší než 3000 Kčs a bylo propuštěno do volného oběhu.2)

(2) Dovozní přirážka se uplatňuje při dovozech ostatního zboží, které bylo propuštěno do volného oběhu2) a je uvedeno v kódech Harmonizovaného systému popisu a číselného označení3) v příloze této vyhlášky.

§ 1a

(1) Dovozní přirážka se nevyměřuje ani nevybírá na zboží uvedené v § 1 odst. 1, na které se vztahují ustanovení § 35 až 43, § 47 až 50, § 53 a 55 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dovozní přirážka se nevyměřuje ani nevybírá u zboží uvedeného v § 1 odst. 2, i když je uvedeno v příloze této vyhlášky, v těchto případech:

a) na dovážené zboží, na které se vztahují ustanovení § 35 až 37, § 43 až 49 a § 51 až 55 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,

b) při prokázaném zpětném dovozu do ČSFR,

c) při dovozech zboží osvobozeného od cla na základě vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 572/1990 Sb.,

d) u bezúplatných dovozů zejména u zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží, u dokumentace, u propagačních materiálů malé hodnoty, které zajišťují propagaci zboží nebo firmy, a u obchodních vzorků,

e) při dovozu zboží finského původu z Finska,

f) na zboží dovážené do ČSFR jednoznačně pro výrobní spotřebu, tj. k dalšímu přepracování, kompletaci nebo montáži ve výrobě a při poskytování služeb. V takovém případě však musí dovozce uvést v návrhu na celní řízení, že zboží v dováženém množství je určeno výhradně k výše uvedeným účelům. Výrobce je povinen vést o takovém zboží evidenci a prokázat finančním nebo celním orgánům způsob jeho užití. Za přepracování, kompletaci nebo montáž ve výrobě se však nepovažuje pouhé dělení, třídění, vážení nebo balení či jiná jednoduchá úprava dovezeného zboží.

§ 2

Výše dovozní přirážky

Základem pro určení výše dovozní přirážky je hodnota zboží sloužící pro výpočet cla (celní hodnota). Dovozní přirážka se stanoví pro zboží dovážené podle § 1 odst. 1 ve výši 15 % a pro zboží dovážené podle § 1 odst. 2 ve výši 10 % z tohoto základu.

§ 3

Postup při vybírání dovozní přirážky

Pro dovozní přirážku vystavuje příslušná celnice samostatný výměr. Dovozní přirážku bude dovozce platit a účtovat současně se clem. Odvod dovozní přirážky do státního rozpočtu provede Ústřední celní správa. Účastník celního řízení, zpravidla první dovozce, bude uhrazovat dovozní přirážku ve lhůtě shodné pro odvod cla.

§ 4

Sankce se uplatní podle zvláštních předpisů,4) v případě zjištění, že

a) dovážené zboží bylo propuštěno na základě nesprávných nebo nepravdivých údajů,

b) dovozní přirážka nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě, anebo ve vyměřené výši.

§ 5

Snížení a prominutí dovozní přirážky

(1) Ve zvlášť odůvodněných případech může federální ministerstvo financí u dovozů uvedených v § 1 odst. 2 prominout nebo snížit dovozní přirážku.

(2) V případech, kdy celnice promine nebo sníží clo u dovozů zboží uvedeného v § 1 odst. 1, promine rovněž nebo sníží ve stejném rozsahu dovozní přirážku.


§ 6

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 569/1990 Sb., o dovozní přirážce.

§ 7

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 523/1991 Sb. Čl. II

Promíjí se dovozní přirážka na zboží dodané v zásilkách v době od 7. prosince 1991 do nabytí účinnosti této vyhlášky, jehož celní hodnota nepřekročila 3000 Kčs.


Ministr:

Ing. Klaus CSc v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 39a vyhlášky FMZO č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky FMZO č.397/1991 Sb.

2) Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.

4) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


Příloha

Seznam položek zboží, které podléhá dovozní přirážce

HS KÓDNÁZEV POLOŽKY
0201- Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0202- Hovězí maso zmrazené
03- Ryby a korýši, měkkýši a ostatní vodní bezobratlovci
mimo
0303 - Ryby zmrazené, s vyjímkou rybího filé a ostatního rybího masa čísla 0304
0304 - Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
04- Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
06- Živé rostliny a květinářské výrobky
07- Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy
mimo
0701 - Brambory, čerstvé nebo chlazené
0702 - Rajčata, čerstvá, nebo chlazená
0709603 - Papriky druhu Capsicum nebo pimenta, čerstvé nebo chlazené
0711 - Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných látek k zajištění její prozatímní konzervace), ale v tomto stavu je nevhodná k požívání
08- Jedlé ovoce a ořechy; slupky citrusových plodů a melounů
mimo
0803 - Banány včetně plantejnů, čerstvé nebo sušené
0805 - Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
09- Káva, čaj, maté a koření
mimo
0901 - Káva, též pražená nebo dekofeinovaná, kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
0902 - Čaj
1008102- Pohanka
1101- Pšeničná mouka a mouka ze sourži
1102- Obilné mouky, jiné než pšeničné nebo mouka ze sourži
1103- Krupice, krupička a aglomerované výrobky z obilí ve tvaru válečků, kuliček a podobných tvarech
1501- Vepřové sádlo; jiný vepřový tuk a drůbeží tuk, škvařené, též lisované nebo extrahované rozpouštědly
1507907- Sojový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1508903- Arašídový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1509900- Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený
1510- Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, ale chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
1512196- Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce, jiné než surové
1515292- Kukuřičný olej a jeho frakce, jiný než surový
16- Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlovců
mimo
1604112 - Lososi
1604121 - Sledi
1604139 - Sardinky, malé sardinky a šproty
1604147 - Tuňáci, listaosi a sardy (Sarda spp.)
1604155 - Makrely
1604163 - Ančovičky
1604198 - Ostatní
1604201 - Ostatní přípravky a konzervy z ryb
1701916- Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
1704- Cukrovinky bez kakaa (včetně bílé čokolády)
1806- Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao
1902202- Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené
1902300- Ostatní těstoviny
1902407- Kuskus
1904- Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); jiné obilí než kukuřice v zrnech, předvařené nebo jinak upravené
1905- Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též s přidáním kakaa; hostie, prázdné oplatky po- užívané pro léky, oplatky, sušené těsto z mouky, škrobu v listech a podobné výrobky
mimo
1905309 - Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky
1905902 - Ostatní pekařské zboží
20- Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
22- Nápoje, lihové tekutiny a ocet
2309106- Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej
2402- Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky (cigarillos) a cigarety, z tabáku nebo tabákových náhražek
2403- Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; „homogenizovaný“ nebo „rekonstituovaný“ tabák; tabákové výtažky a tresti
3213- Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy, v tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a podobných formách nebo baleních
3303- Parfémy a toaletní vody
3304- Kosmetické přípravky, líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích a ochranných přípravků; přípravky pro manikúru pedikúru
3305- Přípravky na vlasy
3306- Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně fixativních past a prášků pro umělý chrup
3307- Holící přípravky používané před holením, při holení a po něm, osobní dezodoranty, koupelové přípravky, depilátory a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové dezodoranty, parfémované i neparfémované, též s dezinfekčními vlastnostmi
3401111- Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky pro toaletní použití (včetně medicionálních výrobků)
3405- Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karosérie, sklo anebo kov, čistící pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, plastů nebo lehčené pryže, impregnovaných, natřených nebo pokrytých takovými přípravky) s výjimkou vosků čísla 3404
3406- Svíčky, svíce, voskové sloupky a podobné výrobky
3506- Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla upravená pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla v balení o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg
3605- Zápalky; jiné než pyrotechnické výrobky číslo 3604
3606- Ferocer a jiné pyroforické slitiny ve všech formách; výrobky z hořlavých materiálů
3701204- Okamžité kopírovací ploché filmy, citlivé, neexponované, též v kazetách
3701913- Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, pro barevnou fotografii (polychromní), jiné než ty s kteroukoliv stranou delší než 255 mm
3701999- Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií, jiné než ty s kteroukoliv stranou delší než 255 mm a pro barevnou foto- grafii (polychromní)
3702201- Okamžité kopírovací filmy ve svitcích, citlivé, neexponované
- Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jiného materiálu než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií;
- Jiné filmy, neperforované, o šířce nepřesahující 105 mm;
3702316- Pro barevnou fotografii (polychromní)
3702324- Jiné, s emulzí halogenidů stříbra
3702391- Ostatní
- Jiné filmy pro barevnou fotografii (polychromní);
3702511- O šířce nepřesahující 16 mm a o délce nepřesahující 14 m
3702537- O šířce přesahující 16 mm, ale nepřesahující 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, pro diapozitivy
3702545- O šířce přesahující 16 mm, ale nepřesahující 35 mm a o délce nepřesahující 30 m, jiné než pro diapozitivy
- Ostatní
3702910- O šířce nepřesahující 16 mm a o délce nepřesahující 14 m
3702936- O šířce přesahující 16 mm, ale nepřesahující 35 mm a o délce nepřesahující 30 m
- Fotografický papír, kartón a textilie, citlivé, neexponované, jiné než ve svitcích o šířce přesahující 610 mm
3703207- Pro barevnou fotografii (polychromní)
3703908- Ostatní
3706907- Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, též obsahující zvukový záznam, nebo obsahující pouze zvukový záznam o šířce menší než 35 mm
3707- Chemické přípravky k fotografickým účelům (jiné než laky, klihy, lepidla a podobné přípravky); nesmíšené výrobky k fotografickým účelům, v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej, připravené k použití
3918- Podlahové krytiny z plastů, též samolepící, v rolích nebo ve formě obkládaček nebo dlaždic; obklady na stěny a stropy z plastů
3919- Samolepící desky, listy, fólie, filmy, pruhy, pásky a jiné ploché tvary, z plastů, též v rolích
3922- Koupací vany, sprchy, umývadla, bidety, záchodové mísy, jejich sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné výrobky zdravotnické a hygienické z plastů
3924- Stolní a kuchyňské nádobí, náčiní a jiné předměty pro domácnost, hygienické a toaletní potřeby z plastů
3926- Ostatní výrobky z plastů
4011104- Nové pneumatiky z pryže - typy používané pro osobní motorová vozidla včetně kombinovaných osobních a dodávkových vozů a závodních vozů
4011406- Nové pneumatiky z pryže - typy používané pro motocykly
4011503- Nové pneumatiky z pryže - typy používané pro jízdní kola
4016- Ostatní výrobky z vulkanizovaného, jiného než tvrdého kaučuku
42- Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev
4303- Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
4304- Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin
4401107- Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi a podobné)
4401301- Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet a podobných tvarech
4414- Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla a podobné předměty
4416- Sudy, kádě, škopky a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva včetně dužin
4417- Dřevěné nástroje, obruby, násady a rukojeti k nástrojům, dřevěné obruby a držáky ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi
4419- Stolní a kuchyňské náčiní ze dřeva
4420- Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty ze dřeva; nábytek ze dřeva, který nepatří do kapitoly 94
4421- Ostatní výrobky ze dřeva
4503- Výrobky z přírodního korku
4504101- Kostky, cihly, desky, listy a pásy; dlaždice všech tvarů; plné válce, včetně kotoučů z aglomerovaného korku
46- Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplety; košíkářské výrobky
4814- Tapetový papír a podobné krycí materiály na stěnu; okenní transparentní papír
4815- Podlahové krytiny na podkladě z papíru, kartónu nebo lepenky, též přiříznuté do tvaru (do formátu)
4817- Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a lístky pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, brašny a psací soupravy obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
4818202- Kapesníky, čistící a odličovací ubrousky a ručníky
4818300- Ubrusy a ubrousky
4818504- Oděvy a oděvní doplňky
4818903- Prostěradla a ostatní podobné zboží
4821- Papírové, kartónové nebo lepenkové štítky a nálepky všeho druhu, též potištěné
4823605- Podnosy, tácky, talíře, misky, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru, kartónu nebo lepenky
4908- Obtisky všeho druhu
4909- Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
4910- Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků
4911- Ostatní tiskařské výrobky včetně tištěných obrazů rytin a fotografií
5006- Hedvábná příze a příze spředená z hedvábného odpadu, upravená pro drobný prodej; messinský vlas
5007- Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
5109- Příze z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů, upravená pro drobný prodej
5110- Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo z žíní (včetně opředené žíněné příze), též upravená pro drobný prodej
5111- Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů
5112- Tkaniny z česané vlněné příze nebo z česané příze jemných zvířecích chlupů
5113- Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíně
5204208- Bavlněné šicí nitě upravené pro drobný prodej
5207- Bavlněná příze (jiná než šicí nit), upravená pro drobný prodej
5208- Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnosti bavlny a mající plošnou hmotnost nejvýše 200 g.m-2
5209- Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnosti bavlny a mající větší hmotnost než 200 g.m-2
5210- Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnosti bavlny ve směsi hlavně nebo výlučně s chemickými vlákny a mající hmotnost nejvýše 200 g.m-2
5211- Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnosti bavlny ve směsi hlavně nebo výlučně s chemickými vlákny a mající hmotnost vyšší než 200 g.m-2
5212- Ostatní bavlněné tkaniny
5309- Vlněné tkaniny
5310- Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken
5311- Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírové příze
5406- Příze z chemického hedvábí (jiná než šicí nit), upravená pro drobný prodej
5407- Tkaniny z příze ze syntetického hedvábí
5408- Tkaniny z příze z umělého hedvábí
5511- Příze (jiná než šicí nit) z chemických střižových vláken, upravená pro drobný prodej
5512- Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken
5513- Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnosti tečhto vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g.m-2
5514- Tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující nejméně 85 % hmotnosti tečhto vláken ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost vyšší než 170 b.m-2
5515- Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken
5516- Tkaniny z umělých střižových vláken
5608- Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů; zcela zhotovené rybářské sítě a jiné zcela zhotovené sítě, z textilních materiálů
5609- Výrobky z nití, pásků nebo podobných tvarů čísel 5404 nebo 5405, motouzy, šňůry, provazy nebo lana, jinde nejmenované ani nezahrnuté
57- Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
58- Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky
5903- Textilie impregnované, povrstvené, povlečené nebo laminované plasty
5904- Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z vrstvy nebo povlaku na textilním podkladě, též přiříznuté do tvaru
5905- Textilní tapety
5906- Pogumované textilie
5907- Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo povlečené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie
5908- Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté výplety pro výrobu žárových plynových punčošek, též impregnované
60- Pletené nebo háčkované textilie
61- Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované,
mimo
6111 - kojenecké oděvy a oděvní doplňky
62- Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované,
mimo
6209 - kojenecké oděvy a oděvní doplňky
63- Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a opotřebované textilní výrobky; hadry
64- Obuv, kamaše a podobné výrobky,
mimo
6406 - části obuvi
6503- Klobouky a jiné pokrývky hlavy, z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových kotoučů, též podšívané a zdobené
6504- Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoliv materiálů, též podšívané a zdobené
6505- Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované zcela zhotovené z krajek, plsti nebo z jiné textilní metráže (ne však v pásech), též podšívané a obroubené; síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů, též podšívané nebo zdobené
6506- Jiné pokrývky hlavy, též podšívané nebo zdobené
66- Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti
67- Upravená pera a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny
6804306- Ruční brousky a leštící kameny
6813101- Brzdová obložení a podložky
6907- Neglazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkladové desky a obkládačky; neglazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na vhodném podkladu
6908- Glazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkladové desky a obkládačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na vhodném podkladu
6910- Keramické výlevky, umývadla, bidety, podstavce pod umývadla, koupací vany, záchodové mísy, splachovací nádrže, záchodové mušle a podobná instalační zařízení k sanitním a hygienickým účelům
6911- Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty pro domácnost, toaletní předměty z porcelánu
6912- Kuchyňské a stolní nádobí a ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných keramických materiálů než z porcelánu
6913- Sošky a jiné ozdobné předměty z keramických materiálů
6914- Ostatní keramické výrobky
7009- Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
7012- Skleněné vložky do termosek a jiných izolačních nádob
7013- Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné zboží toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a podobné účely
7018100- Skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů a podobné drobné skleněné zboží
7020- Ostatní skleněné zboží
71- Pravé perly (přírodní nebo uměle pěstované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy (dublé) a výrobky z nich; umělá bižutérie; mince;
mimo
7105 - drť a prach z pravých nebo umělých drahokamů nebo polodrahokamů
7115 - ostatní výrobky z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
7315201- Protismykové řetězy
7317- Hřebíky, cvočky, připínáčky, spony vlnité i zkosené, svorky, sponky (vyjma patřící do čísla 8305) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli, též s hlavičkou z jiného materiálu, vyjma z mědi
7318- Šrouby a vruty, maticové šrouby, šroubové matice, vrtule (do pražců), šroubové háky, nýty, příčné klíny a závlačky, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
7319- Šicí jehly, pletací jehlice, šněrovací jehly, háčky, bodce na vyšívání a podobné výrobky, určené pro ruční práce, ze železa nebo oceli; zavírací a ostatní špendlíky, ze železa nebo oceli, jinde neuvedené ani nezahrnuté
7321- Kamna, kotle s ohništěm, sporáky, krby (též s pomocnými kotlíky k ústřednímu topení), rožně, koksové koše, plynové vařiče, ohřívače talířů a podobné neelektrické výrobky používané v domácnostech a jejich části a součásti ze železa a oceli
7322119- Radiátory a jejich části a součásti z litiny
7322194- Radiátory a jejich části a součásti ze železa nebo oceli
7323- Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti, železné nebo ocelové; železná nebo ocelová vlna; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čistící polštářky, rukavice a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
7324- Sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti, ze železa nebo oceli
7415- Hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, sponky (vyjma výrobky čísla 8305) a podobné výrobky z mědi nebo ze železa a oceli s měděnými hlavičkami; šrouby, svorníky, matice, háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružinových podložek) a podobné výrobky z mědi
7417- Přístroje na vaření nebo topení, používané v domácnostech, neelektrické, jejich části a součásti, z mědi
7418- Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky z mědi; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti z mědi
7615- Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti z hliníku; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky z hliníku; sanitární (hygienické) výrobky a jejich části a součásti z hliníku
7616- Ostatní výrobky z hliníku
8007- Ostatní výrobky z cínu
8201- Ruční nástroje: rýče, lopaty, krumpáče, škrabky, motyky, vidle a hrábě; sekery, zahradnické žabky a podobné sekací nástroje; zahradnické nůžky všech druhů; kosy, srpy, dlouhé nože na řezání sena nebo slámy, nůžky na stříhání keřů, klíny a ostatní ruční nástroje používané v zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví
8202- Ruční pily a pilové listy všech druhů (včetně pilových kotoučů a neozubených pilových listů)
8203- Pilníky, rašple, kleště všech druhů (včetně štípacích), pinzety, kleštičky, nůžky na plech, řezače trub, čepů, děrovací kleště a průbojníky a podobné ruční nástroje
8204- Ruční šroubové a napínací klíče (včetně dynamometrických); výměnné klíčové nástavce, též s rukojetí
8205- Ruční nástroje (včetně zasazených sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy, svěráky, upínáky a podobné nástroje, jiné než příslušenství části a součásti obráběcích strojů; kovadliny, přenosné výhně; ruční nebo pedály ovládané brusné kotouče s konstrukcí
8206- Nástroje ze dvou nebo několika čísel 8202 - 8205, sestavené v soubory k maloobchodnímu prodeji
8207402- Nástroje na řezání vnitřních a vnějších závitů
8207500- Nástroje na vrtání, jiné než na vrtání hornin
8211- Nože s hladkou nebo zoubkovanou řeznou čepelí, včetně zahradnických žabek (jiné než nože čísla 8208) a jejich čepele
8212- Břitvy, holící strojky a holící čepelky (včetně polotovarů čepelek z oceli v pásech)
8213- Nůžky (krejčovské a podobné) a čelisti nůžek
8214- Jiné nožířské zboží (např. strojky na stříhání vlasů, řeznické a kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolíbací nože, nože na papír); soupravy a náčiní na manikúru a pedikúru (včetně pilníčků na nehty)
8215- Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, rybí nože, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské a jídelní výrobky
8301- Visací zámky a zámky (na klíč, na kombinaci nebo elektrické), z obecných kovů; závěry a závěrové rámy s vestavěnými zámky, z obecných kovů; klíče pro všechny druhy výše uvedených zámků, z obecných kovů
8302- Úchytky, kování a podobné výrobky z obecných kovů k nábytku, dveřím, schodištím, oknům, roletám, ke karosériím, k sedlářskému zboží, kufrům, truhlám a pouzdrům a podobně; věšáky a háčky na šaty, na klobouky, konzoly a podobné výrobky, z obecných kovů; rejdovací kolečka s úchytkami, z obecných kovů; zařízení pro automatické zavírání dveří z obecných kovů
8306- Zvony, gongy a podobné výrobky, neelektrické, z obecných kovů; sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů; rámečky k fotografiím a obrazům, z obecných kovů; zrcadla z obecných kovů
8308- Závěry, rámy nebo obruby se závěrami, přezky, spony, svorky, háčky, očka a podobné výrobky z obecných kovů pro oděvy, obuv, plachty, brašnářské výrobky nebo pro výstroj jiných výrobků; duté nýty a nýty s rozštěpeným dříkem, z obecných kovů; perly a futry (cetky), z obecných kovů
8310- Desky (štíty) a destičky (štítky) s orientačními nápisy, s adresami a podobné číslice, písmena a jiné značky, z obecných kovů (vyjma výrobky čísla 9405)
8403- Kotle k ústřednímu topení
8407215- Závěsné lodní motory
8409919- Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro použití k pístovým zážehovým motorům s vnitřním spalováním
8409994- Části a součásti k ostatním motorům
8413207- Ruční čerpadla
8413304- Čerpadla pohonných hmot, mazadel a chladících tekutin, používaná pro pístové spalovací motory
8414513- Stolní, podlahové, nástěnné, okenní, stropní nebo střešní ventilátory, s vlastním elektrickým motorem o výkonu nepřesahujícím 125 W
8415102- Klimatizační stroje a přístroje okenního nebo nástěnného typu, poháněné vlastním motorem
8418101- Kombinovaná chladící a mrazící zařízení, vybavená samostatnými venkovními dveřmi
- Chladničky používané v domácnostech:
8418217- Kompresorového typu
8418225- Absorpční, elektrické
8418292- Ostatní
8418306- Mrazničky komorového typu s obsahem nepřesahujícím 800 l
8418403- Mrazničky skříňového typu s obsahem nepřesahujícím 900 l
8419116- Průtokové plynové karmy
8419191- Ostatní neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody
8421129- Ždímačky prádla
8421234- Olejové nebo benzínové filtry pro spalovací motory
8421315- Sací vzduchové filtry pro spalovací motory
8422117- Myčky nádobí pro domácnost
8423105- Osobní váhy, včetně dětských vah; kuchyňské váhy
8424209- Stříkací pistole a podobné přístroje
8433119- Sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch s motorem se sekacím zařízením otáčejícím se v horizontální poloze
8433194- Ostatní sekačky na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch
8450111- Plně automatizované pračky s kapacitou do 10 kg suchého prádla
8450129- Ostatní pračky s vestavěnými odstředivkami s kapacitou do 10 kg suchého prádla
8450196- Ostatní pračky s kapacitou do 10 kg suchého prádla
8452105- Šicí stroje pro domácnost
8467811- Řetězové pily
8467919- Části a součásti řetězových pil
8469- Psací stroje a stroje pro zpracování textu (slovní procesory)
8470103- Elektronické kalkulačky, pracující bez vnějšího zdroje energie
8473102- Části, součásti a příslušenství ke strojům čísla 8469
8484- Kovoplastická těsnění; soubory a sestavy těsnění různého složení uloženého v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo podobných obalech
8506116- Galvanické články a baterie o vnější velikosti nepřesahující 300 cm3, na bázi kysličníku manganiči- tého
8506124- Galvanické články a baterie o vnější velikosti nepřesahující 300 cm3, na bázi kysličníku rtuťnatého
8506132- Galvanické články a baterie o vnější velikosti nepřesahující 300 cm3, na bázi kysličníku stříbra
8506191- Galvanické články a baterie o vnější velikosti nepřesahující 300 cm3, ostatní
8507104- Elektrické akumulátory olověné, používané pro startování pístových motorů
8508- Elektromechanické ruční nástroje s vestavěným elektrickým motorem
8509- Elektromechanické přístroje pro domácnost s vestavěným elektrickým motorem
8510- Holící strojky a strojky na stříhání vlasů s vestavěným elektrickým motorem
8511- Přístroje a elektrická zapalovací nebo spouštečí zařízení pro zážehové a vznětové spalovací motory s vnitřním spalováním [např. magnetické zapalovače (magneta), dynama s magnetem (magdyna), zapalovací cívky, zapalovací svíčky a žhavící svíčky, spouštěče]; generátory (např. dynama, alternátory) a regulační spínače používané s těmito motory
8512- Elektrické přístroje osvětlovací a signalizační (vyjma výrobky čísla 8539), stěrače, rozmrazovače a odmlžovače, elektrické, pro jízdní kola a motorová vozidla
8513- Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magneta), vyjma svítidla čísla 8512
8516- Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače; elektrické přístroje pro vytápění místností, půdy a podobné účely; elektrotepelné přístroje pro péči o vlasy (např. vysoušeče vlasů, vlasové kulmy, přístroje na trvalou ondulaci) a vysoušeče rukou; žehličky; ostatní elektrotepelné přístroje používané v domácnostech; elektrické topné odpory, jiné než čísla 8545
8517100- Telefonní přístroje
8518- Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; sluchátka všech druhů a kombinované řečnické soupravy; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku
8519- Gramofony, též přenosné, gramofonové chassis, kazetové přehrávače a jiné zvukové reprodukční přístroje, bez zařízení pro záznam zvuku
8520- Magnetofony a jiné přístroje pro záznam zvuku, též s reprodukčním zařízením
8521- Videofonické přístroje pro záznam a reprodukci
8522- Části, součásti a příslušenství přístrojů čísel 8519 až 8521
8523118- Magnetofonové pásky o šířce nepřesahující 4 mm, nenahrané
8523126- Magnetofonové pásky o šířce převyšující 4 mm, ale nepřesahující 6,5 mm, nenahrané
8523908- Ostatní hotová nenahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam s výjimkou magnetofonových pásků a magnetických disků
8524106- Gramofonové desky
8524211- Magnetofonové pásky o šířce nepřesahující 4 mm, nahrané
8524220- Magnetofonové pásky o šířce převyšující 4 mm, ale nepřesahující 6,5 mm, nahrané
8524904- Ostatní hotová nahraná média pro záznam zvuku nebo podobný záznam s výjimkou magnetofonových pásků
8525- Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též s přijímacím zařízením nebo se zařízením pro záznam a reprodukci zvuku; televizní kamery
8527- Přijímací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii nebo rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem na záznamy nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami
8528- Televizní přijímače (včetně videomonitorů a videopromítaček), též kombinované s rozhlasovými přijímači nebo přístroji na snímání zvuku nebo obrazu nebo produkčními přístroji v jednom uzavření
8529- Části a součásti vhodné výlučně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 - 8528
8531102- Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
8531803- Ostatní elektrické akustické nebo vizuální signalizační přístroje
8531901- Části a součásti elektrických akustických nebo vizuálních signalizačních přístrojů
8539219- Halogenové žárovky s wolframovým vláknem
8539227- Ostatní žárovky s výkonem nepřesahujícím 200 W a pro elektrické napětí převyšující 100 V
8539294- Ostatní zářivky vyjma ultrafialových a infračervených
8544301- Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používaných v automobilech, letadlech nebo lodích
8703- Osobní automobily a jiná motorová vozidla, konstruovaná hlavně pro přepravu osob (vyjma uvedených v čísle 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
8708- Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 - 8705
8711- Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola s pomocným motorem, též s přívěsným vozíkem, přívěsné vozíky
8712- Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru
8714- Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 - 8713
mimo
8714207 - součásti pojízdných křesel nebo podobných vozíků pro invalidy
8715- Dětské kočárky, dětské sportovní kočárky a podobná dětská vozidla a jejich části a součásti
8716102- Obytné nebo campingové přívěsy a návěsy, karavanního typu
8801- Balóny a vzducholodě; kluzáky, větroně, rogalla a ostatní bezmotorová letadla
8903- Jachty a ostatní zábavní nebo sportovní plavidla; veslařské čluny a kánoe
9001301- Kontaktní čočky
9001905- Ostatní optické zboží
9002- Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, pro nástroje nebo přístroje, jiné než z optického neopracovaného skla
9003- Obruby na brýle nebo podobné výrobky a jejich části a součásti
9004- Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky
9005- Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, vyjma radioastronomických přístrojů
9006401- Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání a kopírování
- Ostatní fotografické přístroje:
9006516- Se zaměřením přímo objektivem (jednooké zrcadlovky) pro svitkové filmy o šířce nepřevyšující 35 mm
9006524- Ostatní, pro svitkové filmy široké méně než 35 mm
9006591- Ostatní
- Přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům:
9006613- Přístroje s výbojkou pro bleskové světlo (tzv. elektronické blesky)
9006621- Bleskové žárovky, bleskové kostky a podobné výrobky
9006699- Ostatní
- Části, součásti a příslušenství:
9006915- Fotografických přístrojů
9006991- Ostatní
9007- Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam a reprodukci zvuku
9008101- Promítací přístroje pro diapozitivy
9008306- Ostatní promítací přístroje pro statické snímky
9008403- Fotografické přístroje zvětšovací nebo zmenšovací (jiné než kinematografické)
9008900- Části, součásti a příslušenství
9029206- Rychloměry a tachometry; stroboskopy
9101- Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek) s pouzdrem z drahých kovů nebo kovu plátovaného drahými kovy (dublé)
9102- Náramkové hodinky, kapesní hodinky a podobné hodinky (včetně stopek), vyjma zařazených do čísla 9101
9103- Budíky a malé kyvadlové hodiny s hodinkovým strojkem, vyjma zařazených do čísla 9104
9104- Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidla
9105- Budíky; kyvadlové hodiny a podobné hodinářské přístroje, s jiným než hodinkovým strojkem
9113- Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti
92- Hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů
9303201- Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny nejméně s jednou hlad- kou hlavní
9303308- Ostatní sportovní, lovecké nebo ke střelbě na cíl určené pušky a karabiny
9304- Ostatní zbraně (např. pušky, karabiny a pistole na pero, tlak vzduchu nebo na plyn, obušky), vyjma sečných a bodných zbraní čísla 9307
- Náboje pro pušky a karabiny s hladkým vývrtem hlavně a jejich části a součásti, broky pro vzduchovky:
9306218- Náboje
9306293- Ostatní
9306307- Ostatní náboje a jejich části a součásti
9307- Meče, tesáky, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně, jejich části, součásti a jejich pochvy
9401- Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 9402), též pro měnitelná lůžka a jejich součásti
mimo
9401105 - sedadla používaná v letadlech
9403- Ostatní nábytek a jeho části a součásti
9404- Ložní drátěnky; ložní potřeby a podobné výrobky (např. matrace, prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, taburety a podušky), pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoliv materiálem, včetně výrobků z lehčené pryže nebo lehčených plastů, též povlečené
9405- Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti jinde neuvedené ani nezahrnuté
95- Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství
96- Různé výrobky
97- Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
Přesunout nahoru