Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 8. března 1991,

kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

Federální ministerstvo financí na základě § 4 a § 2 odst. 3 zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními, stanoví:


Úvodní ustanovení

§ 1

Přepočet devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků (dále jen "přepočet") v souvislosti se změnou kursů československé koruny k 28. prosinci 1990 provedou organizace uvedené v příloze 1.

§ 2

Přepočet se týká pouze zahraničních pohledávek a závazků evidovaných na účtech účtové skupiny 23.

Způsob přepočtu a zjištění rozdílů z přepočtu

§ 3

(1) Základem přepočtu k 28. prosinci 1990 jsou pohledávky a závazky podle § 2 evidované v organizaci k 31. prosinci 1990.

(2) Přepočet se provede tak, že hodnota pohledávek a závazků v cizích měnách uvedených v odstavci 1 se vynásobí kursem čs. koruny podle kursovního lístku Státní banky československé platného k 31. prosinci 1990.

(3) Pro účely zjištění rozdílů z přepočtu k 28. prosinci 1990 se pohledávky a závazky podle odstavce 1 rozdělí do dvou skupin na:

a) pohledávky a závazky vzniklé při kursech čs. koruny platných do 14. října 1990 včetně a

b) pohledávky a závazky vzniklé při kursech čs. koruny platných od 15. října 1990 včetně.

(4) Rozdíly z přepočtu u skupiny pohledávek podle odstavce 3 písm. a) se zjistí tak, že od hodnoty těchto pohledávek v Kčs vypočtené z hodnot v cizích měnách vynásobených kursem Kčs platným k 31. prosinci 1990 se odečte hodnota těchto pohledávek v cizích měnách vynásobená kursem Kčs platným k 15. říjnu 1990.

(5) Rozdíly z přepočtu u skupiny pohledávek a závazků podle odstavce 3 písm. b) se zjistí tak, že od hodnoty těchto pohledávek a závazků v Kčs vypočtené z hodnot v cizích měnách vynásobených kursem Kčs platným k 31. prosinci 1990 se odečte původní korunová hodnota těchto pohledávek a závazků.

(6) Saldo rozdílů z přepočtu podle odstavců 4 a 5 organizace převedou k 31. prosinci 1990 na samostatný analytický účet rozdílů z přecenění devizových aktiv a pasiv a souvztažně na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23.

(7) Saldo rozdílů z přepočtu organizace upraví (zvýší nebo sníží) o část kursových rozdílů vzniklých v důsledku změny kursu Kčs k 28. prosinci 1990 u pohledávek a závazků, které byly finančně vyrovnány v době od 28. prosince 1990 do konce roku 1990. Zvýšení nebo snížení salda rozdílů z přepočtu se promítne do rizikového fondu organizací nebo jejich hospodářského výsledku podle způsobu účtování kursových rozdílů při inkasu a platbách.

Vypořádání rozdílů z přepočtu

§ 4

(1) Rozdíly z přepočtu k 28. prosinci 1990 organizace oznámí do 10. února 1991 federálnímu ministerstvu financí ve formě hlášení podle vzoru v příloze 2.

(2) Federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu stanoví do 31. března 1991 každé organizaci, která provedla přepočet, individuální časové lhůty pro odvod ziskového salda rozdílů z přepočtu anebo pro dotaci ztrátového salda rozdílů z přepočtu. Finanční vypořádání rozdílů z přepočtu k 28. prosinci 1990 bude uzavřeno nejpozději do konce roku 1994.

§ 5

(1) Organizace po obdržení rozhodnutí federálního ministerstva financí o časových lhůtách pro vypořádání rozdílů z přepočtu podle § 4 odst. 2 postupují takto:

a) převedou ziskové saldo rozdílů z přepočtu do závazků vůči státnímu rozpočtu;

b) převedou ztrátové saldo rozdílů z přepočtu ve výši určené rozhodnutím federálního ministerstva financí do pohledávek vůči státnímu rozpočtu.

(2) Ziskové saldo odvedou organizace ve stanovených částkách a lhůtách podle § 4 odst. 2 do státního rozpočtu na účet federálního ministerstva financí č. 1767-7927-001 u Státní banky československé, odbor 254.

§ 6

(1) Nebude-li celkový objem ziskových sald rozdílů z přepočtu postačovat ke krytí celkového objemu ztrátových sald rozdílů z přepočtu, a to ani při případném použití jiných finančních zdrojů, federální ministerstvo financí sníží dotace stejným procentem všem organizacím se ztrátovým saldem rozdílů z přepočtu.

(2) Rozdíl mezi přiznanou dotací podle odstavce 1 a ztrátovým saldem rozdílů z přepočtu převedou organizace nejpozději do 31. prosince 1993 do svých nákladů.

(3) Nevypořádané ztrátové saldo rozdílů z přepočtu v závislosti na ustanovení § 4 odst. 2 převedou organizace nejpozději do 31. prosince 1994 do svých nákladů.


Závěrečná ustanovení

§ 7

Dodatečně zjištěné rozdíly z přepočtu k 28. prosinci 1990, nejpozději však zjištěné do 31. prosince 1994, organizace vypořádají takto:

- ziskové rozdíly odvedou do státního rozpočtu federace na zvláštní účet federálního ministerstva financí podle § 5,

- ztrátové rozdíly převedou do svých nákladů.

§ 8

Pokud organizace přeúčtovala rozdíl z devalvace čs. koruny na tuzemského odběratele, případně dodavatele, vyloučí se příslušná pohledávka nebo závazek z přepočtu k 28. prosinci 1990.

§ 9

Výjimky z této vyhlášky povoluje federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu.

§ 10

Účetní pokyny k tomuto přepočtu jsou uvedeny v příloze 3.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.


Příloha 1

SEZNAM

organizací, které provedou přepočet k 28. prosinci 1990

Artia a. s. - Praha
Centrotex a. s. - Praha
Čs. keramika a. s. - Praha
Drevounia a. s. - Bratislava
Exico a. s. - Praha
Ferromet a. s. - Praha
Chemapol a. s. - Praha
Investa a. s. - Praha
Jablonex a. s. - Jablonec nad Nisou
Kerametal a. s. - Bratislava
Koospol a. s. - Praha
Kovo PZO - Praha
Ligna a. s. - Praha
Merkuria PZO - Praha
Metalimex a. s. - Praha
Motokov a. s. - Praha
Omnia a. s. - Bratislava
Omnipol a. s. - Praha
Petrimex a. s. - Bratislava
Pragoexport a. s. - Praha
Pragoinvest a. s. - Praha
Skloexport a. s. - Liberec
Slovart a. s. - Bratislava
Strojexport a. s. - Praha
Strojimport a. s. - Praha
Technoexport a. s. - Praha
Technopol a. s. - Bratislava
Transakta PZO - Praha
Art Centrum a. s. - Praha
Interal a. s. - Praha
Intersim a. s. - Praha
Media, sdružení - Praha
Mercanta a. s. - Praha
Phoenix a. s. - Praha
Pragent a. s. - Praha
Rephachem a. s. - Praha
Unifrux a. s. - Praha
Zenit - Praha
Tradex, sdružení pro zahr. zastoupení - Praha
Incheba a. s. - Bratislava
Škodaexport a. s. - Praha
Intersigma a. s. - Praha
Tesla Rožnov s. p. - Rožnov
Vítkovice a. s. - Ostrava
Efektim a. s. - Praha
Martimex a. s. - Martin
Chirana Export-Import
k. ú. o. - Piešťany
Svaz výrobců a dodavatelů
strojírenské techniky, zájmové
sdružení - Praha
ZSE s. p. kombinát v likvidaci - Praha
BVV PZO - Brno
Čechofrakt a. s. - Praha
Čs. námořní plavba, m. a. s. - Praha
Čs. obchodní a prům. komora - Praha
Inspekta a. s. - Praha
Polytechna PZO - Praha
Rapid a. s. - Praha
Tuzex PZO - Praha
Efektim - Praha

Příloha 2

Příloha 3

Účetní pokyny k přepočtu devizových aktiv a pasiv k 28. prosinci 1990

Při vyúčtování finančního vypořádání rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv organizace uvedené v příloze 1 této vyhlášky a účtující podle Účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro hospodářské organizace č. j. V/13000/1989 z 15. 9. 1989, ve znění pozdějších změn a doplňků, budou postupovat takto:

a) § 3 odst. 6:

Saldo rozdílů mezi stavy devizových aktiv a pasiv před přeceněním a stavy devizových aktiv a pasiv po přecenění převedou organizace do 31. 12. 1990 na samostatný analytický účet k účtu 292-Nové ocenění devizových aktiv a pasiv (v analytické evidenci "Rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv k 28. 12. 1990") a zúčtují souvztažně na samostatný analytický účet k účtům v rámci účtové skupiny 23 účetním zápisem:

- ziskový rozdílMD 23xD 292
- ztrátový rozdílMD 292D 23x

b) § 3 odst. § 7:

Úpravy u salda rozdílů z přepočtu pohledávek a závazků o část kursových rozdílů proúčtovaných za pohledávky, které byly inkasovány, resp. závazky, které byly uhrazeny v době od 28. 12. 1990 do 31. 12. 1990 vyúčtuje organizace:

-úprava ziskového rozdíluMD±23xD±292
-úprava ztrátového rozdíluMD±292D±23x

c) Organizace provede k 31. 12. 1990 přepočet všech otevřených položek zahraničních pohledávek a závazků, a to bez samostatných analytických účtů, kde jsou zaúčtovány vypočtené devalvační rozdíly z devalvací k 8. 1. 1990, 15. 10. 1990 a 28. 12. 1990.

Rozdíl mezi přepočteným stavem otevřených položek v Kčs (cizí měna kursem k 31. 12. 1990) a stavem otevřených položek před přepočtem (cizí měna kursem jak byla pohledávka nebo závazek původně účtována) se zúčtuje se samostatným analytickým účtem v rámci účtové skupiny 23. Po tomto zúčtování se zbývající zůstatky na samostatných analytických účtech v rámci účtové skupiny 23 převedou na účet 947 (rizikový fond), resp. hospodářský výsledek:

- ziskový rozdílMD 23xD 947(379, 798)
- ztrátový rozdílD 947(798, 379)MD 23x

Po tomto zpracování a zúčtování bude mít organizace soubor otevřených položek zahraničních pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 1990 plně v souladu s údaji v hlavní knize.

d) § 5 odst. 1 písm. a):

Ziskové saldo rozdílů z přepočtu převedou organizace do závazků vůči státnímu rozpočtu na účet 858 - Zúčtování ostatních závazků a nároků se státním rozpočtem a rozpočtem národního výboru účetním zápisem

MD 292D 858

e) § 5 odst. 1 písm. b):

Ztrátové saldo rozdílů z přepočtu převedou organizace do pohledávek vůči státnímu rozpočtu na účet 858 - Zúčtování ostatních závazků a nároků se státním rozpočtem a rozpočtem národního výboru účetním zápisem

MD 858D 292

f) § 6 odst. 1:

Snížení dotací podle rozhodnutí FMF proúčtuje organizace jako snížení pohledávek vůči státnímu rozpočtu účetním zápisem

MD -858D -292

g) § 5 odst. 2:

Odvody ziskového salda ve stanovených částkách a lhůtách do státního rozpočtu provedou organizace na účet FMF č. 1767-7927-001 u Státní banky československé, odbor 254 a vyúčtují v prospěch účtu peněžních prostředků účetním zápisem

MD 858D 210

h) § 6 odst. 2:

Rozdíl mezi přiznanou dotací a ztrátovým saldem rozdílů z přepočtu převedou organizace do 31. 12. 1993 do svých nákladů a proúčtují

MD 379D 292

ch) § 6 odst. 3:

Neuhrazenou výši ztrátových rozdílů z přepočtu převedou organizace nejpozději do 31. 12. 1994 do svých nákladů a proúčtují

MD 379D 858

i) § 7:

Dodatečně zjištěné rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv k 28. 12. 1990 organizace vypořádají a zaúčtují:

- rozdíly z přepočtuMD 292D 23x
neboMD 23xD 292
- předpis odvodové povinnosti ziskového rozdíluMD 292D 858
-úhrada odvodové povinnosti ziskového rozdíluMD 858D 210
- převod ztrátového rozdílu do svých nákladůMD 379D 292

j) Úhrada ztráty z přepočtu se zaúčtuje účetním zápisem

MD 210D 858

k) Pokud organizace vede účet 947-rizikový fond, provede po zúčtování podle bodu c) a po převodu kalkulovaného rizika u vývozu na účet 277-ostatní rezervy převod zůstatku účtu 947 do svého hospodářského výsledku na účet 798-mimořádné výnosy.

Přesunout nahoru