Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 106/1991 Sb.Zákon České národní rady o neperiodických publikacích

Částka 23/1991
Platnost od 27.03.1991
Účinnost od 01.05.1991
Zrušeno k 01.01.1996 (37/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

ZÁKON

České národní rady

ze dne 27. února 1991

o neperiodických publikacích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Neperiodické publikace jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl,1) zejména tiskoviny, zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky, které jsou vydávány2) jednorázově, popřípadě jednou ročně anebo po částech i častěji.

§ 2

(1) Vydavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která vydává2) neperiodické publikace v souladu s obecně závaznými právními předpisy.3) a 4)

(2) Vydavatel je povinen písemně oznámit ministerstvu kultury České republiky vydavatelskou činnost, a to do 30 dnů ode dne vydání3) první neperiodické publikace.

(3) Ministerstvo kultury České republiky vede evidenci vydavatelů a jejich seznam zašle okresním úřadům. Změny tohoto seznamu zasílá okresním úřadům vždy k 31. 12. kalendářního roku.

§ 3

Vydavatel je povinen odevzdat z každého vydání bezplatně a na svůj náklad do 20 dnů ode dne vydání2) povinné rozmnoženiny neperiodických publikací (dále jen "povinné výtisky") příjemcům uvedeným v příloze tohoto zákona.

§ 4

Povinnosti uvedené v § 2 odst. 2 a § 3 se nevztahují na vydavatele v těch případech, kdy vydá:

a) kinematografická díla, zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy, pořízené rozhlasovými a televizními organizacemi, určené k veřejnému užití,

b) plastické a nástěnné mapy, globy a mapy pro hospodářskou výstavbu,

c) trojrozměrné rozmnoženiny děl výtvarných umění,

d) rozmnoženiny, které slouží provozní potřebě při výrobě a odbytu výrobků nebo při poskytování služeb, anebo rozmnoženiny, jež jsou součástí výrobků [tzv. firemní literatura5)], s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

e) rozmnoženiny určené ke společenskému nebo rodinnému životu, zejména pozvánky, oznámení, zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky osobních a rodinných událostí,

f) bankovky, známky, mince, kolky, losy a cenné papíry všeho druhu, hlasovací lístky a neperiodické publikace vydané pro účely voleb do zastupitelských orgánů a orgánů územní samosprávy,6)

g) rozmnoženiny díla vydaného v počtu do 500 rozmnoženin a bibliofilská vydání literárních a uměleckých děl, s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

h) tiskové rozmnoženiny divadelních a hudebních děl, určených výlučně pro účely veřejného provozování, s výjimkami uvedenými v příloze tohoto zákona,

i) rozmnoženiny pořízené slepeckým písmem, s výjimkou uvedenou v příloze tohoto zákona,

j) propagační materiály politických stran a hnutí.

§ 5

(1) Tomu, kdo poruší ustanovení § 2 odst. 2 tohoto zákona, uloží okresní úřad pokutu až do výše 10 000 Kčs.

(2) Vydavateli, který neodevzdá povinné výtisky podle § 3 a § 4 písm. d), g), h) a i) tohoto zákona, uloží okresní úřad pokutu až do výše 25 000 Kčs.

(3) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 a 2 okresní úřad přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho způsobu, rozsahu a délce trvání.

(4) Pokutu lze vydavateli uložit nejpozději do 18 měsíců od doby, kdy k porušení právní povinnosti došlo.

(5) Pokuta uložená podle odstavců 1 a 2 je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem orgánu, který ji uložil, s určením pro rozvoj v oblasti kultury.

§ 6

(1) Vydavatelská oprávnění udělená podle dosud platných právních předpisů se považují za oznámení podle tohoto zákona.

(2) Uložením pokuty podle § 5 tohoto zákona nezanikají povinnosti stanovené v § 3 tohoto zákona.


§ 7

Zrušují se:

a) zákon č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, ve znění pozdějších předpisů,

b) zákon č. 44/1923 Sb., o zevní úpravě předmětů státem vydaných nebo státem podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu,

c) vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 517/1949 Ú. l., o podávání žádostí za udělení oprávnění k vydávání neperiodických publikací a o povolení ke zřízení vydavatelských podniků,

d) vyhláška ministra informací a osvěty č. 1068/1949 Ú. l., o úpravě vydávání pohlednic,

e) vyhláška ministra informací a osvěty č. 1116/1949, Ú. l., o rozšiřování antikvárních neperiodických publikací,

f) vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 1231/1949 Ú. l., o opatřeních v oboru rozšiřování neperiodických publikací majiteli vydavatelských oprávnění,

g) vyhláška ministerstva kultury č. 200/1955 Ú. l., o zrušení slev při prodeji neperiodických publikací,

h) instrukce ministerstva kultury ze dne 6. 7. 1954, č. j. 105 118/54-HVS/5, poř. č. 191/1954 Sb. instr., ve znění instrukce reg. č. 105/P-1957 o nové úpravě povolovacího řízení pro určité neperiodické tiskoviny (reg. v částce 9 Sb. směrnic pro národní výbory 1966, pol. H 6),

i) směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 1. 3. 1961 č. j. 42 258/60-VIII/1 pro vydávání neperiodických publikací v krajích (reg. v příloze vyhlášky předsedy vlády č. 75/1966 Sb., o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy, pol. XVI/8),

j) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, v částech týkajících se neperiodických publikací.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1991.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. (úplné znění č. 247/1990 Sb.).

2) § 10 odst. 2 autorského zákona.

3) Autorský zákon.

4) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb., zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), zákon č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví.

5) ČSN 01 0183.

6) Zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.
Zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 221/1990 Sb.
Zákon SNR č. 80/1990 Sb., o volbách do Slovenské národní rady.
Zákon ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Zákon SNR č. 346/1990 Sb., o volbách do orgánů samosprávy obcí.


Příloha zákona ČNR č. 106/1991 Sb.

Druh neperiodické
publikace
Oprávněný příjemce
povinného výtisku
Počet
kusů
A.Tiskoviny
s výjimkou
plakátů,
kalendářů,
vysokoškolských skript
a vysokoškolských učebnic
Národní knihovna v Praze2
Národní agentura ISBN v ČR1
Knihovna Národního muzea v Praze1
Knihovna Federálního shromáždění ČSFR1
Městská knihovna Praha1
Základní knihovna - ÚVI ČSAV Praha1
Státní vědecká knihovna Kladno1
Státní vědecká knihovna České Budějovice1
Státní vědecká knihovna Plzeň1
Státní vědecká knihovna Liberec1
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem1
Státní vědecká knihovna Hradec Králové1
Státní vědecká knihovna Brno1
Státní vědecká knihovna Ostrava1
Státní vědecká knihovna Olomouc1
Knihovna Slezského ústavu ČSAV v Opavě1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Univerzitní knihovna Bratislava1
Státní vědecká knihovna Prešov1
Státní vědecká knihovna Bánská Bystrica1
Státní vědecká knihovna Košice1
Slovenská technická knihovna Bratislava1
Knihovna Slovenského národního muzea Bratislava1
Ústřední knihovna SAV Bratislava1
Vysokoškolská skripta
a vysokoškolské učebnice
Národní knihovna v Praze2
Matice Slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Základní knihovna - ÚVI ČSAV Praha1
Ústřední knihovna SAV Bratislava1
Státní vědecká knihovna Olomouc1
Státní vědecká knihovna Brno 1
Státní vědecká knihovna Ostrava1
Univerzitní knihovna Bratislava1
Státní vědecká knihovna Košice1
Plakáty
a kalendáře
Národní knihovna v Praze2
Matice Slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Rozmnoženiny
uvedené v § 4 písm. d)
Národní knihovna v Praze1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Státní technická knihovna Praha1
Rozmnoženiny
uvedené v § 4 písm. g)
Národní knihovna v Praze1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Rozmnoženiny
uvedené v § 4 písm. h)
Národní knihovna v Praze1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Rozmnoženiny
uvedené v § 4 písm. i)
Slepecká tiskárna a knihovna K. E. Macana Praha3
B.Zvukové, obrazové a zvukově
obrazové snímky
Národní knihovna v Praze1
Státní vědecká knihovna Brno1
Knihovna Národního muzea v Praze - Muzeum české hudby1
Matice slovenská - Slovenská národní knihovna Martin1
Univerzitní knihovna Bratislava1
Zvukové a zvukově obrazové
snímky z hudební oblasti
Hudební informační středisko ČHF1
Zvukově obrazové a obrazové
snímky
Archiv Čs. filmového ústavu1
Slovenská filmová tvorba (Filmový ústav)1
C.Rozmnoženiny a drobné tisky
z území Moravy
Státní vědecká knihovna v Olomouci1
Přesunout nahoru