Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 96/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Částka 20/1990
Platnost od 30.03.1990
Účinnost od 30.03.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1990

o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona

Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

"b) Slovenská komisia pre životné prostredie,".

2. V § 1 ods. 1 písm. h) znie:

"h) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,". Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).

3. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

"(3) Slovenská komisia pre životné prostredie sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre životné prostredie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4) Prácu Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.


R. Schuster v. r.
M. Čič v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vládne nariadenie č. 96/1953 Zb. o Hydrometeorologickom ústave.

2) § 12 a 13 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečišťovaniu ovzdušia.

3) § 12 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

Přesunout nahoru