Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 94/1990 Sb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Částka 20/1990
Platnost od 30.03.1990
Účinnost od 30.03.1990
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

94

ZÁKON

České národní rady

ze dne 30. března 1990

o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1zrušeno

§ 2

Působnost na úseku státní správy ve věcech civilní služby podle zvláštního předpisu2) vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt občan, o jehož právech a povinnostech ve věcech civilní služby se rozhoduje.

§ 2a

Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 2 odst. 2, § 3 odst. 3 a 4, § 4 odst. 2 a 3, § 7 odst. 3 a 4 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

Přesunout nahoru