Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 72/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon

Částka 17/1990
Platnost od 14.03.1990
Účinnost od 14.03.1990
Zrušeno k 01.12.1999 (218/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

ZÁKON

ze dne 14. března 1990,

kterým se mění a doplňuje branný zákon

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 121/1978 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) K obraně svobody a nezávislosti Československé socialistické republiky a ochraně jejího ústavního zřízení vytváří československý stát ozbrojené síly."

2. § 1 odst. 2 písm. b) zní:

"b) bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu a ústavní zřízení proti vnějším nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků Československé socialistické republiky a".

3. § 1 odst. 2 písm. c) zní:

"c) spolupůsobit při udržování bezpečnosti uvnitř státu v případě přímého násilného útoku proti ústavnímu zřízení Československé socialistické republiky.".

4. § 1 odst. 3 první věta zní: "Vojáků v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky.".

5. § 5 odst. 3 zní:

"(3) Ženám může být uložena odvodní a služební povinnost jen v době branné pohotovosti státu, pokud ji nepřevzaly dobrovolně.".

6. V § 8 odstavec 1 a označení odstavce 2 se vypouštějí.

7. Za § 8 se vkládá nový § 9, který včetně nadpisu zní:

"§ 9

Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě

(1) Výkon ústavou zaručených práv a svobod vojáků v činné službě může být omezen jen na základě zákona.

(2) Vojákům v činné službě je zaručena svoboda projevu náboženského vyznání, včetně účasti na náboženských obřadech a umožnění vstupu do vojenských objektů duchovním státem uznaných církví, pokud tomu nebrání povinnosti při výkonu služby.

(3) Vojákům v činné službě1) s výjimkou vojáků povolaných na vojenské cvičení se po dobu výkonu této služby přerušuje členství a činnost v politických stranách a v politických hnutích".

1) § 20 odst. 2 branného zákona.

8. § 11 odst. 2 se vypouští.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se přeznačí na 2 a 3.

9. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost k základní (náhradní) službě jsou muži povinni plnit po dovršení věku 18 let, pokud ji nepřevzali dobrovolně.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. § 22 odst. 1 se doplňuje písmenem e), které zní:

"e) osoby, které jsou podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu povinny civilní službou.".

11. § 24 zní:

"§ 24

(1) U poslanců zákonnodárných sborů se vojenská činná služba odloží, případně se jejich vojenská činná služba přeruší na dobu, po kterou jsou poslanci zákonodárných sborů. Vojenské cvičení takto zameškané se promíjí. Ustanovení o promíjení neplatí, byl-li vyhlášen stav branné pohotovosti státu.

(2) Odboroví funkcionáři se nepovolávají na vojenské cvičení a k výkonu základní služby po dobu trvání stávky nebo stávkové pohotovosti.

(3) Funkcionáři politických stran a politických hnutí a kandidáti do zákonodárných sborů se nepovolávají na vojenské cvičení a k výkonu základní služby po dobu trvání volební kampaně až do skončení voleb.

(4) U kandidátů do zákonodárných sborů se nástup vojenské činné služby odloží, popř. se jejich vojenská činná služba přeruší na dobu volební kampaně až do skončení voleb.".

12. V § 27 odst. 2 se slova "základní služba trvá 24 měsíců" nahrazují slovy "základní služba trvá 18 měsíců".

13. V § 27 odst. 3 se slovo "měnit" nahrazuje slovem "zkrátit".

14. V § 34 odst. 3 se za slova "v roce, kdy odklad končí" vkládají slova "nebo v roce následujícím".

15. V § 46 odst. 1 se slova "ústavu a republikánskou státní formu a socialistické zřízení" nahrazují slovy "nebo ústavní zřízení".

16. § 55 včetně nadpisu zní:

"§ 55

Vystěhování

V době mimořádných opatření potřebují osoby podléhající branné povinnosti k vystěhování povolení vojenské správy.".


Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. III

Zrušuje se § 29 odst. 2 a § 56 až 59 vládního nařízení č. 21/1958 Sb., jímž se provádí branný zákon.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru