Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 69/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice

Částka 16/1990
Platnost od 13.03.1990
Účinnost od 02.01.1990
Zrušeno k 17.07.2003 (105/2003 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. října 1989 byla v Bagdádu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 2. ledna 1990.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Irácké republiky, v souladu s Kulturní dohodou podepsanou mezi oběma zeměmi 7. dubna 1959, vedeny přáním dále rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy a přispívat tak k dalšímu prohlubování vzdělání lidu obou států,

dohodly se takto:

Článek 1

Vysvědčení o maturitní zkoušce, vydávané v Československé socialistické republice po ukončení studia na středních školách poskytujících úplné středná vzdělání, a doklady o vzdělání (Secondary School Certificates), udělované po ukončení studia na školách poskytujících úplné střední vzdělání v Irácké republice, a vyžadované k přijetí na školy poskytující vysokoškolské vzdělání v obou státech, jsou uznávány za rovnocenné.

Článek 2

A. Doklady o ukončení studia a dosažení vysokoškolského vzdělání vydané v Československé socialistické republice a tituly přiznané absolventům československých vysokých škol se uznávají v Irácké republice.

B. Akademické tituly „Bachelor of Science" (B. Sc.) nebo „Bachelor of Arts" (B. A.) vydávané univerzitami v Irácké republice jsou uznávány v Československé socialistické republice.

C. Akademický titul „Bachelor of Science" (B. Sc.) nebo titul „Bachelor of Arts" (B. A.) jsou předpokladem pro přijetí k postgraduálnímu studiu zaměřenému k získání akademických titulů „Master of Science", „Master of Arts" (Al-Magistir) v Irácké republice.

D. Akademické tituly „Master of Science" nebo titul „Master of Arts" (Al-Magistir), vydané vysokými školami v Irácké republice, jsou uznávány v Československé socialistické republice.

E. Doklady o ukončení studia na vysoké škole, vydávané v Československé socialistické republice, jsou uznávány v Irácké republice jako předpoklad pro přijetí k postgraduálnímu studiu, zaměřenému k získání vědecké hodnosti „Kandidát věd" (CSc.), udělované v Československé socialistické republice.

F. Akademické tituly „Master of Science" (M. Sc.) a „Master of Arts" (M. A.) (Al-Magistir), vydávané vysokými školami v Irácké republice, jsou předpokladem pro přijetí k postgraduálnímu studiu zaměřenému k dosažení akademického titulu „Doktor filosofie" (Ph. D.) (Al-Dukturah), vydávaného vysokými školami v Irácké republice.

Článek 3

Doklady o udělení vědecké hodnosti „Kandidát věd" (CSc.), vydávané v Československé socialistické republice a doklady o udělení vědecké hodnosti „Doktor filosofie" (Ph. D.), vydávané v Irácké republice, jstou vzájemně uznávány a jejich držitelé mají stejná práva a povinnosti.

Článek 4

Doklady o udělení vědecké hodnosti „Doktor věd" (DrSc.), vydávané v Československé socialistické republice, jsou v Irácké republice uznávány jako doklady o dosažení vědecké hodnosti nejvyššího stupně v Československé socialistické republice.

Článek 5

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci podle této dohody na základě svých platných vnitrostátních předpisů. Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat vzory dokladů uvedených v této Dohodě a údaje týkající se příslušných soustav studijních oborů, budou se navzájem informovat o případných změnách, které by mohly byt uskutečněny v jejich systémech vzdělání.

Článek 6

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót o tomto schválení.

Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět s jednoroční výpovědní lhůtou.

Dáno v Bagdadu dne 17. října 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě rozdílné interpretace bude rozhodující anglická verze.

Za vládu
Československé socialistické republiky:
Jaromír Nehera v. r.

Za vládu Irácké republiky:
Sabri Radíf Daúd v. r.

Přesunout nahoru