Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Částka 14/1990
Platnost od 13.03.1990
Účinnost od 01.04.1990
Zrušeno k 01.04.2012 (372/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky,

federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra,

federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 20. února 1990

o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c), § 79 odst. 4 a § 80 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, s přihlédnutím k § 72 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče:


ODDÍL I

Postup při předepisování léčiv

§ 1

Předepisovat humánní léčiva (dále jen "léčiva") a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "prostředky") v souladu se zvláštním předpisem17) na účet příslušné zdravotní pojišťovny (dále jen "Pojišťovna")18) nebo Pojišťovny a nemocného anebo na účet nemocného jsou oprávněni:

a) lékaři při poskytování první pomoci na účet Pojišťovny,

b) lékaři poskytující zdravotní péči

1. ve zdravotnických zařízeních na účet Pojišťovny nebo Pojišťovny a nemocného anebo nemocného,

2. v zařízeních sociální péče na účet Pojišťovny, a to na recepturní tiskopisy i na žádanky.

§ 2

(1) Lékaři předepisují na základě vyšetření nemocného léčiva, která jsou zařazena do lékopisu nebo jejichž používání je ministerstvem zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo") povoleno.1) Při předepisování léčiv a prostředků jsou povinni postupovat účelně a při předepisování léčiv a prostředků na účet Pojišťovny podle zásad uvedených ve zvláštním předpisu.19)

(2) Předepsání léčiv a prostředků včetně počtu jejich balení a dávkování musí být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci nemocného. Léčiva se předepisují pro nemocného na recepturní tiskopis;20) jde-li o léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a psychotropní látky skupiny II seznamu22) předepisují se pro nemocného na zvláštní recepturní tiskopis.23) Prostředky se předepisují pro nemocného na tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.24)

(3) Lékaři mohou předepisovat léčiva, jež jsou potřebná pro výkon diagnostické, preventivní a terapeutické činnosti stanovené v jejich pracovní náplni a jejichž indikace a účinky bezpečně znají. Prostředky hrazené v plném rozsahu Pojišťovnou mohou lékaři předepisovat pouze v provedení, které pojištěnci funkčně plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(4) Při poskytování první pomoci lze předepisovat jen léčiva nezbytná pro poskytnutí této pomoci a v množství potřebném do doby návštěvy nemocného u lékaře.

(5) Na jeden recepturní tiskopis lze předepsat nejvýše dva druhy hromadně vyráběných léčiv s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 3, nebo pouze jeden druh léčiva vyráběného individuálně. V případě, že je předepsán jen jeden druh léčiva, musí předepisující lékař zbylé prázdné místo proškrtnout.

(6) Při předepsání více původních balení léčiva nebo více dávek individuálně (magistraliter) připravovaného léčiva v lékárně vyznačí předepisující lékař na recepturním tiskopisu nebo na žádance počet balení nebo dávek římskou číslicí a slovy.

(7) Lékařem vyplněný

a) recepturní tiskopis (dále jen "recept"),

b) tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen "poukaz") musí mít tyto náležitosti:

1. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu nemocného;

2. předpis léčiva (prostředku); záměrné překročení nejvyšší dávky léčiva je nutno označit symbolem("!") a vypsáním slovy. V případě, že lékař trvá na předepsaném léčivu nebo prostředku, označí jej symbolem "R";

3. při předepsání individuálně připravovaných léčiv lze používat pouze lékopisných názvů a zkratek, u hromadně vyráběných léčiv jejich registrovaných názvů (ochranných značek); při předepisování léčiv mezinárodním nechráněným (generickým) názvem je lékař povinen uvést na receptu koncentraci účinné látky;

4. návod k použití léčiva (prostředku);

5. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu (poukazu);

6. otisk razítka zdravotnického zařízení s jmenovkou předepisujícího lékaře; u lékařů, kteří poskytují první pomoc, pouze otisk razítka s jeho jmenovkou a adresou.

(8) Recepty (poukazy), na nichž jsou předepsané léčiva (prostředky)

a) označené písmenem "Z" v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu,19)

b) přesahující nejvyšší stanovenou úhradu Pojišťovnou musí mít náležitosti uvedené v předchozím odstavci a musí být opatřeny otiskem razítka příslušného revizního lékaře, jeho podpisem a datumem, kdy tak učinil.

(9) Jestliže předepisující lékař předepíše léčivo nebo prostředek, na jehož úhradě se podle zvláštního předpisu19) podílí nemocný, je povinen na tuto skutečnost upozornit nemocného.

Způsob předepisování a objednávání léčiv pro zdravotnická zařízení

§ 3zrušeno

§ 4

(1) Pro potřebu zdravotnických zařízení se objednávají léčiva na žádanky25) (objednací tiskopisy); léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a psychotropní látky skupiny II seznamu22) na žádanky.26) Léčiva lze objednat i pomocí výpočetní techniky.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny razítkem oddělení, jmenovkou a podpisem předepisujícího lékaře a podepsány vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem.

Způsob předepisování léčiv na účet nemocného

§ 5

(1) Na účet nemocného se předepisují léčiva v případě, kdy o to občan výslovně požádá.

(2) Léčiva a prostředky na účet nemocného se předepisují podle zásad uvedených v § 1 a 2.

(3) Předepisující lékař vyznačí na receptu kolikrát smí být výdej léčiva opakován, nejdéle však po dobu 1 roku ode dne vystavení receptu. Bez tohoto údaje má recept stejnou dobu platnosti jako recept na účet státní zdravotní správy. Opakování výdeje nesmí lékař vyznačit na receptu při předepsání omamných látek a psychotropních látek nebo léčiva se zvýšeným rizikem drogové závislosti. Manipulační poplatek se v tomto případě nevybírá.

§ 6zrušeno

§ 7

Recepturní tiskopisy a doba platnosti receptů

(1) Léčiva se předepisují na recepturních tiskopisech, které lékařům i s razítky vydává zdravotnické zařízení, v němž nebo pro něž pracují, popřípadě v jehož obvodu mají trvalý pobyt.

(2) Lékaři jsou povinni dbát na takové ukládání recepturních tiskopisů a razítek, aby bylo zabráněno jejich odcizení a možnosti jejich zneužití nebo padělání. Ztrátu prázdného recepturního tiskopisu nebo tiskopisu žádanky je vedoucí příslušného zdravotnického zařízení povinen hlásit bez průtahů místně příslušnému útvaru Policie České republiky a zdravotnímu referátu okresního úřadu.

(3) Při předepisování léčiv při lékařské službě první pomoci se používá zvláštního razítka.

(4) Recept má omezenou dobu platnosti. Recept na omamné látky skupiny I seznamu2) a na psychotropní látky skupiny II seznamu3) pozbývá platnosti za 5 dnů, jde-li o antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika za 3 dny po jeho vystavení. Recept na ostatní léčiva platí, neurčí-li předepisující lékař jinak, po dobu 1 týdne ode dne jeho vystavení. Recept vystavený při lékařské službě první pomoci platí nejdéle následující den.

ODDÍL II

Postup při výdeji léčiv

§ 8

(1) Výdej léčiv upravuje zvláštní předpis.6) V místech, kde není lékárna, zabezpečuje výdej veterinárních léčiv a prostředků veterinární techniky pomocné zařízení zřízené u veterinárního lékaře, který vydává léčiva ze základní zásoby za úhradu. Základní zásobu léčiv odebírá veterinární lékař z lékárny.

(2) Některá léčiva mohou být vydána nemocným za úhradu i bez receptu. Seznam těchto léčiv je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Při výdeji léčiv předepsaných na recept se zpravidla vybírá v lékárně poplatek.7)

(4) Není-li na receptu předepisujícím lékařem vyznačena velikost balení, vydá se nejmenší balení uvedené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu.19) Obdobně se postupuje, není-li uvedena koncentrace léčiva určeného pro konkrétní věkovou skupinu.

(5) Chybí-li na receptu předepsané náležitosti a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(6) Jsou-li na receptu předepsány dva druhy léčiv a prostředků a není-li jeden z nich k dispozici a nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivo nebo prostředek výpis z receptu (poukazu) s označením "Výpis". Výpis musí obsahovat všechny údaje původního receptu (poukazu). Na původním receptu (poukazu) se uvede poznámka "Pořízen výpis". Ustanovení o době platnosti receptu (poukazu) se vztahují i na výpis a tato se počítá ode dne vystavení výpisu.

(7) Není-li v lékárně k dispozici předepsané léčivo, nahradí je lékárník jiným, které je totožné obsahem nebo koncentrací účinných látek. Jestliže se léčivo liší obsahem nebo koncentrací účinných látek, lékárník po konzultaci s předepisujícím lékařem upraví způsob jeho dávkování tak, aby odpovídal předepsanému. Výjimečně lze chybějící léčivo nahradit v souladu s obsahem věty prvé a druhé jiným léčivem, jehož úhrada je pro nemocného finančně nákladnější. Lékárník upozorní nemocného na výměnu léčiva a vyznačí ji na receptu. Pokud se předepsaná velikost balení liší od původního balení, lékárna vydá nejbližší balení odpovídající receptu a tento údaj na něm lékárník vyznačí.

(8) Individuálně připravovaná léčiva, která nebyla nemocným vyzvednuta ve stanovenou dobu, se v lékárně uchovávají jen po dobu platnosti receptu (výpisu); tuto skutečnost vyznačí lékárník na receptu (výpisu).

(9) Vedoucí lékárník informuje o situaci v zásobování léčivy místně příslušnou okresní Pojišťovnu.

(10) Recept (poukaz), na který bylo vydáno léčivo (prostředek), lékárna opatří svým razítkem, údajem o ceně vydaného léčiva (prostředku) a datem jeho vydání.

§ 9

Výdej léčiv pro zdravotnická zařízení

(1) Omamné látky a psychotropní látky smějí být vydány nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení objednávky.

(2) Při výdeji objednaných léčiv a prostředků musí jejich převzetí potvrdit na originálu a průpisu žádanky svým podpisem pověřený pracovník oddělení zdravotnického zařízení. Omamné látky a psychotropní látky smí převzít lékař nebo pověřený střední zdravotnický pracovník.

§ 10

Výdej léčiv jiným odběratelům

(1) Odběratelům uvedeným v ustanoveních § 25 až 31 mohou být v lékárnách vydávána léčiva a prostředky na zvláštní objednávku. Pokud jsou vyžadována léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, musí být zvláštní objednávka podepsána lékařem a opatřena razítkem zdravotnického zařízení. Přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře mohou být vydány i na objednávku chovatelské organizace potvrzenou příslušným veterinárním lékařem, pokud tato objednávka obsahuje údaje uvedené ve zvláštním předpisu.15)

(2) Těmto odběratelům nesmějí být vydávány omamné látky a psychotropní látky, pokud nemají povolení k zacházení s nimi.8)

§ 11zrušeno

§ 12

Vzorky zahraničních léčiv ke klinickému hodnocení

(1) Vzorky zahraničních léčiv, které nejsou v České a Slovenské Federativní Republice registrovány a mají sloužit ke klinickému hodnocení nebo k výzkumu a jsou zasílány v množství větším než 5 balení na adresu zdravotnického zařízení nebo lékaře v něm pracujícího, smějí tato zařízení obdržet, převzít a používat k danému účelu jen po předchozím souhlasu ministerstva.

(2) Se vzorky zahraničních léčiv, které na povolení ministerstva zdravotnické zařízení převzalo, hospodaří toto zařízení stejně jako s jinými léčivami.

(3) Vzorky zahraničních léčiv pro účely řízení o jejich registraci zabezpečuje z pověření ministerstva organizace jím určená.4)

ODDÍL III

Zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami a s přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti

§ 13

Předepisování přípravků obsahujících omamné látky a psychotropní látky a přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti

(1) Přípravky obsahující omamné látky, psychotropní látky a přípravky se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) se předepisují buď na zvláštní recepturní tiskopisy (§ 2 odst. 2) a zvláštní objednací tiskopisy (§ 4) nebo na běžné recepturní tiskopisy.

(2) Na běžné recepturní tiskopisy se předepisují omamné látky skupiny II seznamu,2) psychotropní látky skupiny III a IV seznamu3) a jiné léčiva se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) jak monokomponentní, tak i kombinované.

(3) Pro nemocného v ambulantní péči smí být na jeden recepturní tiskopis předepsán jen jeden druh léčiva s obsahem omamné látky skupiny I nebo psychotropní látky skupiny II anebo nebo léčiva se zvýšeným rizikem drogové závislosti.

(4) Při předpisu léčiva na zvláštní recepturní tiskopis (s modrým pruhem) vyplní předepisující lékař originál a dva průpisy tiskopisu. Originál a první průpis předá nemocnému k vyzvednutí léčiva v lékárně a druhý průpis ponechá v bloku. Při předepsání musí být čitelně a přesně uveden druh, koncentrace (síla) léčivého přípravku, velikost balení a úplný návod k jeho použití. Při předpisu individuálně připravovaného léčiva musí být počet dávek uveden římskou číslicí a slovem (např. D.t.d. No X /decem/).

(5) Pro potřebu zdravotnických zařízení se na zvláštní tiskopisy žádanek (s modrým pruhem) předepisují omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu.3) Předepisující lékař vyplní originál a tři průpisy. Originál a dva průpisy se předají do lékárny, třetí průpis se ponechá v bloku.

(6) Ředitelství zdravotnického zařízení vede zásoby těchto zvláštních tiskopisů a jejich výdej v přísné evidenci. Lékařům je vydává v blocích na základě písemného souhlasu ředitele jím pověřený pracovník. V záhlaví tohoto tiskopisu musí být tiskem nebo razítkem uveden název zařízení.

(7) Bloky receptů nebo žádanek je povinen lékař uchovávat tak, aby bylo zabráněno jejich odcizení. Prázdné tiskopisy (recepty, žádanky) není dovoleno předem orazítkovat razítkem zařízení a jmenovkou lékaře. Ztrátu nepoužitého recepturního tiskopisu nebo žádanky je povinen vedoucí zařízení ohlásit okamžitě příslušnému okresnímu úřadu, orgánům Policie České republiky a ministerstvu.

(8) Neupotřebené bloky receptů nebo žádanek se vracejí ředitelství zařízení. Stejně tak se vracejí bloky (s průpisy) po použití posledního receptu nebo žádanky. Ředitelství zařízení uchovává tyto bloky po dobu pěti let ode dne vystavení posledního předpisu nebo žádanky.

§ 14

Příprava, výdej a skladování omamných látek, psychotropních látek, léčiv obsahujících omamné látky, léčiv obsahujících psychotropní látky a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich

(1) Omamné látky, psychotropní látky, léčiva obsahující omamné látky a léčiva obsahující psychotropní látky (dále jen "návykové látky") a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být přejímána, připravována, skladována a vydávána jen v lékárnách.

(2) Není dovoleno připravovat v lékárnách do zásoby léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) nebo psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) s výjimkou léčiv, která nelze zajistit od dodavatele.

(3) Léčiva obsahující omamné látky uvedené ve skupině I seznamu,21) psychotropní látky uvedené ve skupině II seznamu22) a léčiva se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) mohou být vydávány jen na recepty nebo žádanky vystavené

a) lékaři poskytujícími zdravotní péči podle ustanovení § 1,

b) veterinárními lékaři poskytujícími veterinární péči.

(4) Jestliže lékárník zjistí nebo má podezření, že předložený recept byl padělán, léčivo nevydá a je povinen takový případ ohlásit bez průtahů orgánům Policie České republiky.

(5) Ničení vadných nebo neupotřebitelných návykových látek a léčiv se zvýšeným rizikem závislosti na nich27) provádí vedoucí lékárník v přítomnosti osoby určené k tomuto účelu příslušným okresním úřadem. O zničení uvedených léčiv pořídí vedoucí lékárník protokol, který musí obsahovat údaje o době, místu, množství konkrétních léčiv a důvodu jejich zničení. Protokol podepíše vedoucí lékárník a osoba, v jejíž přítomnosti byla uvedená léčiva zničena; vedoucí lékárník je povinen uchovávat protokol po dobu pěti let v lékárně. U zdravotnických zařízení v působnosti ministerstva spravedlnosti České republiky, ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva vnitra České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra a federálního ministerstva dopravy lékárník pověřený touto činností podle příslušných resortních předpisů.

(6) Léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) kodein, etylmorfin i monokomponentní léčiva tyto látky obsahující a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) a efedrin musí být v lékárnách uchovávány v kovových uzamykatelných skříních, odděleně od ostatních léčiv.

ODDÍL IV

Postup při poskytování léčiv a vybavování lékárniček první pomoci pro hromadné akce a při poskytování léčiv čs. občanům při jejich cestách do zahraničí

§ 15

(1) Při tělovýchovných nebo sportovních akcích zajišťuje léčiva a prostředky zdravotnické zařízení zvolené pořadatelem, který je tomuto zdravotnickému zařízení povinen poskytnutá léčiva a prostředky uhradit.

(2) Záchranné stanice Horské služby vybavují léčivy a prostředky zdravotnická zařízení určená příslušnými okresními úřady, v jejichž obvodech jsou stanice Horské služby umístěny. Tato zdravotnická zařízení rovněž zabezpečují úhradu těchto léčiv a prostředků. Jejich vybavení dohodne podle podmínek příslušné stanice Horské služby její vedoucí s vedoucím určeného zdravotnického zařízení.

(4) Spotrovcům v péči Ústavu sportovní medicíny pro vrcholový sport poskytuje léčiva při cestách do zahraničí tento ústav.

§ 16zrušeno

§ 17

O poskytování léčiv československým občanům při jejich cestách do zahraničí, zvláště o náhradě za léčiva koupené nemocným při pobytu v zahraničí, platí předpisy o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí.10)

ODDÍL V

§ 18zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 19

Poskytování prostředků

(1) Prostředky předepisují lékaři poskytující zdravotní péči podle ustanovení § 1 v souladu s 2. částí seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu19)

a) nemocným na poukazy,24)

b) zdravotnickým zařízením na žádanky.

Na jeden poukaz24) lze předepsat pouze jeden druh prostředků.

(2) Poukazy24) musí obsahovat náležitosti uvedené v § 2 odst. 7, prostředky musí být přesně označeny. U zapůjčených prostředků musí být uvedena doba jejich předpokládaného používání. Poukaz podepisuje v rubrice "Schválil" ošetřující lékař, pokud schválení není vyhrazeno vedoucímu oddělení zdravotnického zařízení nebo reviznímu lékaři Pojišťovny, popřípadě jím pověřenému lékaři.

(3) Nestanoví-li lékař jinak, platí poukaz jeden měsíc. Prostředek musí být odebrán do měsíce po dni, kdy bylo stanoveno jeho zhotovení nebo vydání. Z poukazu lze vystavit výpis obdobně jako z receptu; pro výpis se použije tiskopis poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.24)

(4) Nemocný je povinen s prostředkem řádně zacházet, při úmyslném poškození, zničení nebo ztrátě prostředku je povinen zdravotnickému zařízení uhradit vzniklou škodu.

(5) Prostředek lze předepsat po uplynutí užitné doby stanovené v seznamu léčiv a prostředků zdravotnické techniky, který tvoří přílohu zvláštního předpisu;19) revizní lékař Pojišťovny může užitnou dobu prostředku změnit. Vozíky a zvedáky pro imobilní osoby lze znova předepsat jen na základě vyřazovacího protokolu vystaveného příslušnou servisní organizací.

Poskytování léčebných a ortopedicko protetických pomůcek na účet státní zdravotní správy

§ 20zrušeno

§ 21

Pro nemocné pracovníky železnic se předepisují na účet Pojišťovny

a) léčebné a ortopedicko protetické prostředky,

b) ostatní prostředky jen jako součást potřebné zdravotní péče, kterou jim nemohou poskytnout železniční zdravotnická zařízení.

§ 22

Předepisování a výdej prostředků na účet nemocného

Jestliže si osoba výslovně přeje zakoupit prostředek na vlastní náklady, předepisující lékař označí poukaz poznámkou "Hradí nemocný".

§ 23

Evidence prostředků

(1) Zdravotnická zařízení evidují ve zdravotní dokumentaci nemocného poskytnutí

a) brýlí všech druhů včetně výměny nákladnějších obrub a skel, kontaktních čoček, posuvných lup na čtení, okluzorů a mušlí na dalekohledové brýle; tuto dokumentaci vede odborný oční lékař, který provedl vyšetření nebo ošetření,

b) protéz, epitéz a ortopedické obuvi; tuto dokumentaci vede příslušný protetický lékař,

c) ostatních prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel; tuto dokumentaci vedou příslušná oddělení.

(2) Zdravotnická zařízení evidují na evidenčních lístcích28) zapůjčení

a) prostředků, s výjimkou vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a sluchadel, v jednotlivých příslušných odděleních,

b) vozíků a zvedáků pro imobilní osoby a dětských kočárků pro postižené děti na příslušných odborných odděleních,

c) sluchadel ve foniatrických odděleních.

(3) Inventarizaci prostředků uvedených v odstavci 2 provádějí zdravotnická zařízení vždy k 31. prosinci.

§ 23a

Financování prostředků

(1) Sériově vyráběné i individuálně zhotovené léčebné a ortopedicko protetické prostředky hradí podle zvláštního předpisu19) zdravotnické zařízení, které prostředek poskytlo nebo na jehož poukaz byl předepsán.

(2) Ustanovení § 21 a § 29 odst. 4 nejsou ustanovením odstavce 1 dotčena.

Postup při poskytování zahraničních zdravotnických potřebzrušeno

§ 24zrušeno

Ozbrojené síly

§ 25

Vojenské útvary, ústavy a zařízení Československé armády mohou odebírat tuzemská i dovážená léčiva a některé prostředky z lékáren.

a) pro individuální potřebu na recepturní tiskopisy nemocenské péče v ozbrojených silách - sklad. č. NV 118/Z a č. NV 119/Z,

b) pro potřebu ošetřovny hromadně na tiskopisu SEVT sklad. č. 14 284 0.

§ 26

(1) Předepisování léčiv a prostředků na účet nemocenské péče v ozbrojených silách Československé armády se řídí předpisy Československé armády.14)

(2) Náležitosti receptu a poukazu upravuje ustanovení § 2 odst. 7. Razítko musí obsahovat číslo (označení) a místo útvaru nebo musí být použito razítka posádkové správy s označením "Posádková lékařská služba první pomoci".

(3) Pro potřebu ošetřoven vojenských útvarů vydávají léčiva lékárny určené vedoucím lékárníkem okresního ústavu v dohodě s náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

(4) Omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) se předepisují na recepturní tiskopis sklad. č. NV 119/Z, na nichž se místo jména nemocného uvede "Pro ošetřovnu". V těchto případech se v lékárně vystavuje zvláštní dodací list.

(5) Objednávky léčiv a prostředků musí být podepsány náčelníkem zdravotnické služby útvaru.

(6) Za výdej léčiv ná objednávky federálního ministerstva obrany a na jeho recepty29) označené slovy "Pro ošetřovnu" se nevybírá poplatek.

Sbor nápravné výchovy ČR

§ 27

(1) Předepisování léčiv a prostředků ve Sboru nápravné výchovy České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky a předpisy ministerstva spravedlnosti České republiky.

(2) Výkonná zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní lékárnou, odebírají tuzemská a dovážená zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren, a to

a) pro individuální potřebu

1. na recepturním tiskopisu20) s předtiskem "SNV",

2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na zvláštním recepturním tiskopisu,23)

b) hromadně pro potřebu výkonných zařízení Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky

1. na žádankách,

2. léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu21) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) na tiskopisu.26)

(3) Recepturní tiskopisy20) s předtiskem "SNV" a zvláštní recepturní tiskopisy23) se evidují a jsou zajišťovány centrálně správou Zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy České republiky. Další potřebné tiskopisy včetně tiskopisu poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku24) si zabezpečují výkonná zařízení Zdravotnické služby samostatně.

§ 28

(1) Při předepisování léčiv a prostředků na účet Sboru nápravné výchovy ČR se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2.

(2) Recept a poukaz na prostředky musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 2 odst. 7, pouze

a) místo adresy nemocného se uvádí

1. zkratka "MS", jde-li o příslušníka Sboru nápravné výchovy ČR nebo člena jeho rodiny,

2. otisk razítka nápravně výchovného ústavu nebo věznice, jde-li o odsouzeného nebo obviněného,

b) se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu,2) psychotropní látky skupiny II seznamu3) nebo přípravků ze zvýšeným rizikem drogové závislosti9) pro člena rodiny příslušníka Sboru nápravné výchovy.

§ 29

Policie České republiky

(1) Předepisování léčiv a prostředků v Policii České republiky se řídí ustanoveními této vyhlášky s odchylkami stanovenými pro Policii České republiky. Kontrolu správnosti a oprávněnosti jejich předepisování provádějí orgány zdravotnických služeb Policie České republiky.

(2) Výkonná zdravotnická zařízení Policie České republiky a Federálního policejního sboru, s výjimkou zdravotnických zařízení s vlastní ústavní lékárnou, odebírají tuzemská a zahraniční léčiva a některé prostředky z lékáren.

a) pro individuální potřebu

1. na recepturních tiskopisech označených písmenem "M",

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na recepturním tiskopisu SEVT sklad. č. 26 283 0,

b) pro potřebu výkonných zdravotnických zařízení Policie České republiky hromadně

1. na žádankách

2. přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na tiskopisu SEVT sklad. č. 26 285 0.

(3) Recept a poukaz na prostředky musí mít stejné náležitosti jako ve státní zdravotní správě, pouze

a) místo adresy nemocného se uvádí zkratka "MV", jde-li o příslušníka Policie České republiky nebo člena jeho rodiny,

b) se připojí číslo občanského průkazu, jde-li o předepsání přípravků obsahujících omamné látky skupiny I seznamu,2) psychotropní látky skupiny II seznamu3) nebo přípravků se zvýšeným rizikem drogové závislosti9) pro člena rodiny příslušníka Policie České republiky.

(4) Pro nemocné osoby v oboru působnosti ministerstva vnitra České republiky a federálního ministerstva vnitra na území České republiky ambulantně ošetřované se předepisují prostředky na účet Pojišťovny.

Veterinární péče

§ 30

(1) Recepty vystavené v rámci veterinární péče musí mít náležitosti stanovené zvláštním předpisem;15) jestliže tyto náležitosti na receptu chybí a nelze-li je ze závažných důvodů ověřit, léčiva nesmějí být vydána.

(2) Veterinární lékař může v indikovaných případech na veterinární recept předepisovat i humánní léčiva pro použití ve veterinární péči.

§ 31

(1) Léčiva a prostředky na účet právnických a fyzických osob30) se vydávají na objednávky léčiv,25) výjimečně na zvláštní objednávky podepsané oprávněnou osobou. Omamné látky skupiny I seznamu,21) léčiva obsahující omamné látky skupiny I seznamu,21) psychotropní látky skupiny II seznamu22) a léčiva obsahující psychotropní látky skupiny II seznamu22) pro právnické a fyzické osoby30) se vydávají po předložení receptu.26). O spotřebě omamných látek a psychotropních látek musí být vedena předepsaná evidence. Veterinární lékaři předepisují přípravky obsahující omamné látky skupiny I seznamu2) a psychotropní látky skupiny II seznamu3) na zvláštním recepturním tiskopisu.

(2) Pokud není na receptu uvedeno "Na účet organizace státní veterinární služby", vydávají se léčiva a prostředky na účet chovatele zvířete.

(3) Poplatek za recept předepsaný veterinárním lékařem se nevybírá.

(4) Léčiva pro potřeby veterinární péče ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se vydávají v individuálních případech na recepty veterinární péče ozbrojených sil,31) pro potřebu organizací vojenské veterinární péče na žádanky používané zdravotnickými zařízeními,25) omamné látky a léčiva obsahující omamné látky se předepisují na zvláštním tiskopisu.32)

§ 32

Léčiva a prostředky na jednotlivých odděleních nemocnic, popřípadě v jiných zdravotnických zařízeních33) se uchovávají v množství stanoveném ředitelem zdravotnického zařízení.

§ 33

(1) Léčiva a prostředky musí být skladovány přehledně podle příslušných předpisů16) a musí se s nimi zacházet hospodárně. Za správné uchovávání léčiv a prostředků odpovídá vedoucí příslušného oddělení a vrchní sestra.

(2) Kvalitativním požadavkům neodpovídající léčiva a prostředky likviduje pracovník skupiny (kontrolující lékárník, vedoucí oddělení, vrchní sestra a zástupce hospodářskotechnické služby zařízení) po předchozím schválení ředitele, který také rozhodne o případném předepsání škody k náhradě nebo o jiném opatření.

(3) Léčiva neodpovídající kvalitativním požadavkům vyřazené ve větším množství a vadné léčiva vyřazené z použití v léčebně preventivní péči po uplynutí doby použitelnosti nebo exspirace nebo podle "Zpráv o kvalitě léčiv" se odepíší a zničí se souhlasem ředitele zdravotnického zařízení a za přítomnosti pověřeného kontrolujícího lékárníka. V ostatních zdravotnických zařízeních tak učiní pověřený pracovník hospodářskotechnické služby ve spolupráci s vedoucím lékárníkem dodávající lékárny. Ke stanovení způsobu hromadného zničení léčiv je nutný souhlas příslušného orgánu hygienické služby.

ČÁST PÁTÁzrušeno

Členění a fakturace dodávek léčiv a prostředků

§ 34

(1) Fakturaci dodávek léčiv a prostředků provádí jejich dodavatel.

(2) Lékárna vystavuje

a) souhrnný účet pro Pojišťovnu za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a poukazů a celkové hodnoty v Kčs,

b) sběrné faktury pro

1. federální ministerstvo obrany za recepty a poukazy s uvedením počtu receptů a celkové hodnoty v Kčs,

2. Sbor nápravné výchovy ministerstva spravedlnosti České republiky s uvedením počtu receptů, poukazů a jejich celkové hodnoty v Kčs, a to na adresu zdravotnických zařízení uvedených v otiscích razítek na receptech, poukazech nebo objednávkách,

3. železnici v působnosti federálního ministerstva dopravy za recepty s uvedením jejich počtu a celkové hodnoty v Kčs,

c) faktury pro ostatní odběratele za jimi objednaná a odebraná léčiva a prostředky.

(3) Lékárna pro potřeby ministerstva vnitra České republiky u sběrné faktury uvádí

a) počet receptů označených písmenem "M",

b) hodnotu receptů uvedených pod písmenem a) v Kčs.

§ 35zrušeno

§ 36

Doklady o fakturaci musí být uchovávány takto:

a) faktury a schválené formy soupisů položek po dobu pěti let,

b) recepty, poukazy a objednávky nejméně do vypořádání druhé úplné inventarizace od data vydaných faktur v lékárnách. Byla-li provedena kontrola těchto dokladů po stránce odborné i početní, lze je vyřadit po jednom roce po jejich vyfakturování.

Vykazování nákladů a třídění receptů (poukazů)zrušeno

§ 37, § 38zrušeno

Odborná a ekonomická kontrola

§ 39

(1) Za objednávky, přejímání a uložení léčiv, prostředků, krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení odpovídá a jejich kontrolu provádí vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník.

(2) Uložení léčiv a prostředků ve zdravotnických zařízeních kontroluje nejméně dvakrát za rok pověřený kontrolující lékárník. Namátkově kontrolují léčiva a prostředky ve zdravotnických zařízeních pověření pracovníci laboratoří pro kontrolu léčiv a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. U veterinárních lékařů provádí kontrolu uložení léčiv orgány státní veterinární správy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(3) Za odbornou kontrolu prostředků odpovídají vedoucí příslušných odborných oddělení zdravotnických zařízení.

(4) Odbornou kontrolu uchovávání a používání krve a krevních výrobků na odděleních zdravotnických zařízení provádějí namátkově vedoucí transfúzních oddělení spolu s vedoucími zúčastněných oddělení.

§ 40, § 41zrušeno

§ 42

K usměrňování preskripce a spotřeby léčiv, včetně krve a krevních výrobků, mohou zdravotnická zařízení a ministerstvo zřizovat lékové komise.

§ 43

(1) Zjistí-li lékař při použití hromadně vyráběného léčiva jakýkoliv nežádoucí účinek, vyplní tiskopis SEVT sklad. č. 14 084 0 "Zpráva o nežádoucím účinku léčiva", který neprodleně zašle Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv v Praze.

(2) V případě podezření, že nežádoucíúčinek je vyvolán kvalitativní závadou, vyplní rovněž zprávu uvedenou v odstavci 1 a současně zašle i vzorek podezřelé nebo vadné šarže léčiva. Státní ústav pro kontrolu léčiv provede jeho kvalitativní laboratorní kontrolu.

(3) V případě zjištění závažného nežádoucího účinku Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Komisí pro sledování nežádoucích účinků léčiv Vědecké rady ministerstva bezprostředně informuje ministerstvo a předkládá návrh na patřičná opatření.

§ 44

(1) Při důvodném podezření, že v důsledku závady v jakosti léčiv a prostředků došlo k poškození zdraví, nepříznivé reakci, nežádoucím vedlejším účinkům u osob nebo zvířat, které užívaly tato léčiva a prostředky nebo při zjištění jejich zjevných závad

a) orgány hygiencké služby,

b) zdravotnická zařízení (včetně lékáren),

c) veterinární lékaři toto podezření neprodleně oznámí

1. ministerstvu, jde-li o humánní léčiva a prostředky,

2. Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, jde-li o veterinární léčiva a prostředky.

Do konečného rozhodnutí těchto orgánů nesmějí být tato léčiva a prostředky vydávány ani aplikovány.

(2) Ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv zabezpečí podle své věcné působnosti předání informace podle odstavce 1 pomocí technických prostředků34) zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům, a to prostřednictvím okresních úřadů, v jejichž územním obvodu se tato zařízení a výrobci nacházejí. Konečné rozhodnutí o těchto léčivech a prostředcích sdělí ministerstvo nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své věčné působnosti zdravotnickým zařízením (včetně lékáren) a výrobcům obdobně.


§ 45

Zrušují se:

1. § 32 odst. 2 a § 36 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče,

2. směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, které lze vydávat bez lékařského předpisu (reg. v částce 1/1982 Sb.), ve znění směrnic č. 6/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.) a výnosu č. j. LO-721-2.6.87 ze dne 24. 7. 1987 (reg. v částce 17/1987 Sb.).

§ 46

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, Federálního ministerstva národní obrany, Federálního ministerstva vnitra, Federálního ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra České socialistické republiky, Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb., a to v částech týkajících se léčiv.


Ministr zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky:
Prof. MUDr. Klener DrSc v. r.
Ministr národní obrany Československé socialistické republiky:
Genplk. Vacek v. r.
Ministr vnitra Československé socialistické republiky:
JUDr. Sacher v. r.
Ministr dopravy Československé socialistické republiky:
Ing. Podlena v. r.
Ministr vnitra České socialistické republiky:
JUDr. Hrazdíra v. r.
Ministr spravedlnosti České socialistické republiky:
JUDr. Burešová v. r.
Ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky:
Ing. Vodehnal v. r.


Příloha k vyhlášce č. 61/1990 Sb.

Seznam léčiv, jejichž výdej není vázán na recept

A. Humánní hromadně vyráběné přípravky

PřípravekVýrobce
ABF vaginal contraceptive film 10 sáčků á 1 filmICN Galenika, Jugoslávie
ACETYLCYSTEIN 100 B-C tablety 30x100 mgBerlin-Chemie, SRN
ACIFEIN tablety 10, 10x10Slovakofarma, ČSFR
ACIPEPSOL tablety 20Léčiva, ČSFR
ACYLCOFFIN tablety 10, 10x10Slovakofarma, ČSFR
ACYLPYRIN tablety 10x500 mg, 10x10x500 mg, 10x30x500 mgSlovakofarma, ČSFR
ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety 15x500 mgSlovakofarma, ČSFR
ACYLPIRIN pro infantibus tablety 20x100 mgSlovakofarma, ČSFR
ACTAL tablety 24x360 mgSterling-Winthrop, V. Británie
AESCIN potah. tablety 30x20 mg, 100x20 mgPolfa, Polsko
AGIOLAX granule 100g, 250 g, 1000 gMadaus, SRN
AJATIN roztok 50 ml, 1000 mlSlovakofarma, ČSFR
AJATIN tinktura 50 ml, 1000 mlSlovakofarma, ČSFR
AKNECOLOR pasta 30 gSpirig, Švýcarsko
AKNEPUR maska 3x15 g prášek + 3x17 ml ředidlaLéčiva, ČSFR
AKNEPUR zásyp 30 gLéčiva, ČSFR
AKTIFERRIN kapky 30 mlMerckle, SNR/Rakousko
AKTIFERRIN COMPOSITUM tobolky 30, 100Merckle, Rakousko
AKUTOL spray 77 ml, 80 ml, 210 ml, 420 mlLéčiva, ČSFR
ALDERMON čaj v nálevkových sáčcích 20x1,5 gSlovakofarma, ČSFR
ALGESAL SURACTIVE mast 40 gLTM, Francie/Kali Chemie, SRN
ALGESAL krém 50 gLTM, Francie/Kali Chemie, SRN
ALGIFEN čípky 5Léčiva, ČSFR
ALGINETE tablety 54x200 mgKrka, Slovinsko
ALKA-SELTZER šumivé tablety 10, 20, 40Bayer, SRN/Miles, V. Británie
ALEBRAN dražé 30x100 mg, 100x100 mgLek, Slovinsko
ALEBRAN sirup 125 mlLek, Slovinsko
ALLOCHOL obalované tablety 50Medexport, SNS
ALTASOL čaj v nálevových sáčcích 20x1,5gSlovakofarma, ČSFR
ALVISAN NEO čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
AMBIDERMAN krém 5 gLéčiva, ČSFR
AMBROBENE 15 mg/5 ml sirup 100 mlMerckle, SRN
AMBROBENE 7,5 mg/5 ml roztok 40 ml, 100 mlMerckle, SRN
AMBROBENE 30 mg tablety 20Merckle, SRN
AMBROBENE RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mgMerckle, SRN
AMINALON obalované tablety 100 x 250 mgMedexport, SNS
AMYLIUM NITROSUM SPOFA rourky (nejvýše 3 rourky pro první pomoc)Léčiva, ČSFR
ANACID suspenze 30 x 5 ml (sáčky)Galena, ČSFR
ANACID COMPOSITUM suspenze 240 ml (lahvička), 10 x 2 x 10 ml (sáčky)Galena, ČSFR
ANDREWS ANSWER prášek 5 x 8 gSterling - Winthrop, V. Británie
ANDREWS LIVER SALT prášek 4 x 5 g, 227 g, 113 gSterling - Winthrop, V. Británie
ANDREWS LIVER SALT (Diabetic formula) prášek 227 gSterling - Winthrop, V. Británie
ANOPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mgSlovakofarma, ČSFR
ANSAID tablety 50 x 50mg, 100 x 50mg, 500 x 50 mg, 50 x 100 mg, 100 x 100 mg, 500 x 100 mgUpjohn, V. Británie
ANTI-KO SPOFA čípky 5Léčiva, ČSFR
APHLOX SPOFA pasta 200 gLéčiva, ČSFR
APO-IBUPROFEN 200 mg tablety 50, 100, 1000Apotex, Kanada
APO-IBUPROFEN 400 mg tablety 50, 100, 1000Apotex, Kanada
ASCORUTIN dražé 50, 250Slovakofarma, ČSFR
ASPIRIN tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg 100 x 500 mgBayer, SRN/Lek, Jugoslávie
ASPIRIN 100 tablety 20 x 100 mg, 100 x 100 mgBayer, SRN/Lek JugoslaÂvie
ASPIRIN PLUS C šumivé tablety 10, 20, 40Bayer, SRN/Bayer, Itálie
ASPRO tablety 30 x 360 mg, 60 x 360 mgNicholas, Francie
ASPRO C šumivé tablety 12, 20Nicholas, Francie
ASPRO C-FORTE šumivý granulát 10 x 3,5 g, 20 x 3,5 gNicholas, Francie
ASPRO 500 šumivé tablety 12 x 500 mg, 20 x 500 mgNicholas, Francie
ATARALGIN tablety 10Léčiva, ČSFR
ATILEN pro infantibus sirup 100 mlGalena, ČSFR
AVIRIL H čípky 10Léčiva, ČSFR
AVIRIL H mast 30 gLéčiva, ČSFR
B-KOMPLEX dražé 30, 10 x 30Léčiva, ČSFR
B-KOMPLEX FORTE dražé 20, 10 x 10Léčiva, ČSFR
BALNEUM HERMAL roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 mlHermal, SRN
BALNEUM HERMAL F roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 mlHermal, SRN
BALNEUM HERMAS PLUS roztok 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 mlHermal, SRN
BEPELLA tablety 20 x 100 mgLéčiva, ČSFR
BETADINE roztok 30 ml, 120 ml, 2000 mlMundipharma, Švýcarsko
BETADINE ANTISEPTIC spray 90 ml, 200 mlMundipharma, Švýcarsko
BETADINE SOLUTIO CHIRURG. roztok 7,5 % 120 ml, 500 ml, 1000 mlMundipharma, Švýcarsko
BETULAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
BEVIPLEX drg. 30Galenika, Jugoslávie
BIOMIN H prášek 190 g (lahvička), 60 x 3 g (sáčky)Biomin H, ČSFR
BIOPLANT Pflegeemulsion mit Dexpanthenol emulse 45 gSerum-Werk, SRN
BIOSORBIN MCT prášek 5 x 89 gPfrimmer, SRN
BISACODYL obalované tablety 105 x 5 mgKrka, Slovinsko
BISOLVON roztok 0,2 % 40 ml, 100 ml, 250 mlBoehringer Ingelheim/Dr. Thomae, SRN
BONIDON gel 20 g, 50 gMepha, Švýcarsko
BROMHEXIN drg. 25 x 12 mg, 100 x 25 x 12mgFahlberg-List. SRN
BROMHEXIN INHALAT kapky 50 mlPharma, SRN
BROMHEXIN 8 kapky 20 mlPharma, SRN
BROMHEXIN 4 Berlin- Chemie mixtura 60 ml, 100 mlBerlin-Chemie, SRN
BROMHEXIN 8 Berlin- Chemie mixtura 60 ml, 100 mlBerlin-Chemie, SRN
BROMHEXIN 10 Berlin- Chemie mixtura 60 ml, 100 mlBerlin-Chemie, SRN
BRONCHOPRONT kapky 50 ml, 100 mlMack, SRN
BRONCHOPRONT sirup 100 mlMack, SRN
BRONCHOPRONT RETARD tobolky 10 x 75mg, 20 x 75mg, 50 x 75 mgMack, SRN
BRUFEN drg. 100 x 200 mg 500 x 200 mgBoots, V. Británie
BRUFEN 200 mg obalované tablety 30Galenika, Jugoslávie
BRUFEN 400 mg obalované tablety 30Galenika, Jugoslávie
BRUFEN 400 obalované tablety 30Léčiva, ČSFR
BRUFEN sirup 100 mlBoots Galenika, JugoslaÂvie
CALABRON šumivé tablety 12 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
CALCIUM C SLOVAKOFARMA šumivé tablety 12Slovakofarma, ČSFR
CALCIUM CHLORATUM SPOFA roztok 100 mlGalena, ČSFR
CALCIUM PANTOTHENICUM SPOFA mast 30 gSlovakofarma, ČSFR
CALCIUM SANDOZ FF 1000 mg šumivé tablety 20, 100Sandoz, Švýcarsko
CALCIUM SANDOZ FORTE šumivé tablety 20 x 500 mg, 100 x 500 mgSandoz, Švýcarsko
CALCIUM SPOFA tablety 50 x 500 mgSlovakofarma, ČSFR
CALCIUM SLOVAKOFARMA EFFERVESCENS šumivé tablety 20 x 500 mgSlovakofarma, ČSFR
CALIFIG sirup 55 ml, 110 mlSterling-Winthrop, V. Británie
CALMONAL PRO BALNEO roztok 200 mlLéčivé rostliny, ČSFR
CAMILCA dětský olej 55 mlGalena, ČSFR
CAMILCA oční voda 55 mlGalena, ČSFR
CARBOCIT SEVAC tablety 20Imuna, ČSFR
CARBOSORB tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mgImuna, ČSFR
CARBOSORB (OSTACOL 85) prášek 25 gImuna, ČSFR
CARBOTOX tablety 10 x 250 mg, 20 x 250 mg, 50 x 250 mgImuna, ČSFR
CARDILAN tablety 100 x 175 mgSlovakofarma, ČSFR
CEBION kapky 30 mlMerck, SRN
CEBION tablety 20Merck, SRN
CEBION (Blutorange) šumivé tablety 10, 20Merck, SRN
CEBION (Citrus) šumivé tablety 10, 20Merck, SRN
CELASCON tablety 20 x 100 mgLéčiva, ČSFR
CELASCON EFFERVESCENS šumivé tablety 15 x 500 mgSlovakofarma, ČSFR
CENTRUM FROM A to ZINC potahované tablety 30, 100Lederle/Cyanamid, USA
COCCULINE tablety 30Bioron, Francie
CHAMOMILLA SPOFA roztok 25 ml, 100 ml, 500 mlGalena, ČSFR
CHINASCORBIN dražé 20Léčiva, ČSFR
CHLOROPHYLLUM SPOFA spray 62 gGalena, ČSFR
CHOLAGOL kapky 10 mlGalena, ČSFR
CHOLESTIL tablety 50 x 200 mgPolfa, Polsko
CHYMOTRYPSIN SPOFA zásyp 1 gLéčiva, ČSFR
CHYPSIN zásyp 1 x 1 g, 10 x 1 gLéčiva, ČSFR
CILKANOL tobolky 30 x 300 mgLéčiva, ČSFR
CINCHOCIAN SPOFA mast 20 gLéčiva, ČSFR
COLDREX tablety 12, 24Sterling-Winthrop, V. Británie
COLDREX BLACKCURRANT prášek 5 x 5 gSterling-Winthrop, V. Británie
COLDREX LEMON prášek 5 x 5 gSterling-Winthrop, V. Británie
COLFARIT tablety 50 x 500 mg, 100 x 500 mgBayer, SRN
COMBIASE SPECIAL dražé 20, 50, 100Luitpold, SRN
COMBIZYM COMPOSITUM dražé 20, 50, 100Luitpold, SRN
CONTRASPAN kapky 10 mlGalena, ČSFR
COTAZYM FORTE tablety 30Organon, Holandsko
CUTISAN čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
CYMALON granule 6 sáčkůSterling-Winthrop, V. Británie
CYSTENAL kapky 10 mlGalena, ČSFR
ČAKANKA OBYČAJNÁ čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
DANIUM COMPOSITUM mast 30 gLéčiva, ČSFR
DÁVKOVAČINZULÍNU MADI 1 baleníMeta, ČSFR
DELFEN vaginální krém 70 gCilag, Švýcarsko
DELFEN pěna 20 gCilag, Švýcarsko
DERMABION obalované tablety 60Krka, Slovinsko
DERMAZULEN mast 30 gLéčiva, ČSFR
DĚTSKÝ Č AJ S HEŘMÁ NKEM čaj 50 gLéčivé rostliny, ČSFR
DĚTSKÝ Č AJ S HEŘMÁ NKEM čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gLéčivé rostliny, ČSFR
DEVILAN zásyp 20 gLéčiva, ČSFR
DIABETAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
DIGESTIF RENNIE tablety 75Aspro-Nicholas, Rakousko
DITUSTAT kapky 10 mlGalena, ČSFR
DITUSTAT tablety 20 x 30 mgSlovakofarma, ČSFR
DOLGIT krém 50 gDolorgiet, SRN
DOUBLE „D“, Eucalyptus oil roztok 50 mlSheldon Drug Comp., Austrálie
DOXIPROCT čípky 10Lab. OM, Švýcarsko
DOXIPROCT mast 30 gLab. OM, Švýcarsko
DOXIVENIL gel 20 g, 40 g, 100 gLab. OM, Švýcarsko
DROXARYL krém 20 g, 50 gContinental Pharma, Belgie
Dr. THEISS ECHINACEA KRÄ UTE TROPFEN kapky 50 mlNaturwaren, SRN R
Dr. THEISS RINGELBLUMEN SALBE mast 50 g, 100 g, 200 gNaturwaren, SRN
Dr. THEISS SCHWEDENBITTER FLÜ SSIG roztok 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 mlNaturwaren, SRN
Dr. THEISS SCHWEDENKRÄ UTER ANSATZMISCHUNG bylinná směs 30 g, 60 gNaturwaren, SRN
DULCOLAX dražé 30 x 5 mgZdravlje, Jugoslávie
DUOVIT obalované tablety 40Krka, Slovinsko
DUVIRA gel 5 gLéčiva, ČSFR
ELEUTHEROCOCCUS EXTRACT roztok 50 mlMedexport, SNS
ELEVIT pro infantibus sirup 100 mlHoffmann-La Roche, Švýcarsko
ELMETACIN roztok 50 ml, 100 mlLuitpold, SRN
ELMEX gel 25 g, 215 gGaba, Švýcarsko
ENCEPHABOL dražé 20 x 100 mg, 100 x 100 mgMerck, SRN
ENCEPHABOL sirup 200 ml, 1000 mlMerck, SRN
ENCEPHABOL FORTE dražé 50 x 200 mgMerck, SRN
ENDIARON mast 30 gLéčiva, ČSFR
ENDIARON pasta 30 gLéčiva, ČSFR
ENDIARON potahované tablety 20 x 250 mgLéčiva, ČSFR
ENDIARON zásyp 20 gLéčiva, ČSFR
ENDIFORM potahované tablety 20Léčiva, ČSFR
ENERBOL dražé 20 x 100 mg, 500 x 100 mgPolfa, Polsko
ENERBOL FORTE obalované tablety 50 x 200 mgPolfa, Polsko
ENUCLENE oční kapky 15 mlAlcon, USA
ENYPER pěna 41 gGalena, ČSFR
ENZYM-PARACTOL žvýkací tablety 20, 40Homburg, SRN
ENZYNORM dražé 25, 50, 100Nordmark, SRN
ENZYNORM roztok 100 ml, 200 ml, 500 mlNormark, SRN
ENZYNORM FORTE dražé 20, 50, 100Nordmark, SRN
EREVIT mast 30 gSlovakofarma, ČSFR
EREVIT kapky 10 mlSlovakofarma, ČSFR
ERYFER tobolky 60Jugoremedija, Jugoslávie
ESPUMISAN tobolky 100 x 40 mgBerlin-Chemie, SRN
ESPUMISAN granule 100 gMilchzucker, SRN
ESSENTIALE FORTE tobolky 50Bosnalijek, Jugoslávie
ESSENTIALE FORTE tobolky 30, 50, 100, 250Nattermann, SRN
ETOGEL gel 40 gKrka, Slovinsko
EUDIABEN čaj 50 g,100 gSlovakofarma, ČSFR
EUGASTRIN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
EUNALGIT čípky 5Léčiva, ČSFR
EVERCIL oční kapky 10 mlGalena, ČSFR
EXCIPIAL U HYDROLOTIO lotio 200 mlSpirig, Švýcarsko
EXCIPIAL U LIPOLOTIO lotio 200 mlSpirig, Švýcarsko,
EXTRALAX čípky 10Léčiva, ČSFR
FAKTU čípky 10,100Byk Gulden, SRN
FAKTU mast 20 g, 50 g, 250 gByk Gulden, SRN
FARINGOSEPT tablety 20 x 10 mgTerapia, Rumunsko
FEBICHOL tobolky 50 x 100 mgSlovakofarma, ČSFR
FELDENE gel 0,5 % 25 gPfizer, Belgie
FENISTIL gel 30 gZyma, Švýcarsko/Biogal, Maďarsko
FENOLAX dražé 30 x 5mg, 200 x 5 mgPolfa, Polsko
FENORIN tobolky 30 x 375 mg, 100 x 375 mgLek, Slovinsko
FENORIN sirup 125 ml, 200 mlLek, Slovinsko
FENORIN P sirup 200 mlLek, Slovinsko
FERRO-GRADUMET obalované tablety 30Galenika, Jugoslávie
FERRONAT suspenze 100 mlGalena, ČSFR
FERRONAT obalované tablety 50Léčiva, ČSFR
FERRONAT RETARD potahované tablety 30Léčiva, ČSFR
FLEGAMINA tablety 20 x 8 mgPolfa, Polsko
FLORSALMIN kapky 50 mlSlovakofarma, ČSFR
FLUOCARIL bi-fluore ústní voda 200 mlGoupil, Francie
FLUOCARIL bi-fluore 180 zubní pasta 50 mlGoupil, Francie
FLUOCARIL bi-fluore 250 zubní pasta 75 mlGoupil, Francie
FOCUSAN zásyp 30 gLundbeck, Dánsko
FOLTUSIN čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
FRESUBIN NUSSGESCHACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 mlFressenius, SRN
FRESUBIN SCHOKOLADEN- GESCHMACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 mlFressenius, SRN
FRESUBIN VANILLGESCHMACK roztok 1 x 500 ml, 12 x 500 mlFressenius, SRN
FUNGICIDIN SPOFA mast 10 gLéčiva, ČSFR
FURANTOIN SPOFA pasta 30 gLéčiva, ČSFR
GALODYN čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
GASTERIN gel 20 x 16 gSlovakofarma, ČSFR
GASTROGEL SPOFA tablety 50 x 500 mgSlovakofarma, ČSFR
GASTROLYTE prášek 4 x 8, 8 g, 20 x 8,8gUSV Pharma, Rakousko
GELASPON želatinová houba 1 ks, 5 ksAnkerpharm, SRN
GELUSIL LIQUID suspense 200 mlGödecke, SRN
GELUSIL LIQUID suspense 20 x 12 ml, 50 x 12 ml (v sáčcích)Gödecke, SRN
GELUSIL-LAC tablety tablety 20, 50, 100Gödecke, SRN
GERIAVIT PHARMATON tobolky 30, 100Pharmaton, Švýcarsko
GLAUCINI HYDROCHLORIDUM tablety 20 x 50 mgMedexport, SNS
GLYCILAX čípky 10 x 0,75 g, 100 x 0,75 g, 10 x 1g, 100 x 1gEngelhard, SRN
GLYNNVIT kapky 2 x 15 mlPaines & Byrne, V. BritaÂnie
GUAJACURAN dražé 30 x 200 mgLéčiva, ČSFR
GUAJACURAN FORTE tablety 20 x 400 mgLéčiva, ČSFR
GUAJANAL tablety 10Léčiva, ČSFR
GUAREM granule 30 x 5 gOrion, Finsko
GUTTALAX kapky 10 mlGalena, ČSFR/Inst. de Angeli, Itálie
GYNASTAN čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
HAEMORRISAN mast 30 gLéčiva, ČSFR
HAPPY LOVE spray 20 gGohl Pharma, Švýcarsko
HELMIRAZIN roztok 200 mlSlovakofarma, ČSFR
HELMIRAZIN tablety 50 x 300 mgSlovakofarma, ČSFR
HEMORAL přísada do koupele 50 gSlovakofarma, ČSFR
HEPAROID SPOFA gel 30 gLéčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA mast 30 gLéčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA subl. tablety 50Léčiva, ČSFR
HEPAROID SPOFA FORTE subl. tabelty 30Léčiva, ČSFR
HERBILEX tablety 20Krka, Slovinsko
HIBICET nemocniční koncentrát roztok 5 lEastwood Pharm., ČSFR
HIPEKSAL tablety 100 x 1 gLeiras, Finsko
HISMANAL tablety 10 x 10 mg, 30 x 10 mgJanssen, Belgie
HISMANAL tablety 30 x 10 mgSlovakofarma, ČSFR
HYDROCORTISON SPOFA mast 1 % 10 g, 50 gLéčiva, ČSFR
HYLAKOMBUN dražé 20, 50Merckle, SRN
HYPRO-SORB kolagenní plsť 1Hypro, ČSFR
HYPRO-SORB 0 kolagenní plsť 20Hypro, ČSFR
IBUPROFEN 200 SPOFA obalované tablety 30 x 200 mgLéčiva, ČSFR
IBUPROFEN 400 SPOFA obalované tablety 30 x 400 mgLéčiva, ČSFR
IBUPROFEN obalované tablety 60 x 200 mg, 100 x 200 mgPolfa, Polsko
ICHTOXYL mast 30 gLéčiva, ČSFR
IMELO BIELE čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
INFADOLAN mast 30 gLéčiva, ČSFR
INHALEX roztok 25 mlGalena, ČSFR
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY LUER (jednorázové) 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 mlChirana, ČSFR
INJEKČNÍ JEHLY LUER (jednorázové) 0,5 x 20; 0,5 x 25; 0,6 x 25; 0,65 x 30; 0,7 x 35; 0,8 x 40; 0,9 x 40; 1,2 x 40Chirana, ČSFR
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY „STERA“ 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 mlStera, Indonésie
IMAZOL krém 30 gSpirig, Švýcarsko
IMAZOL krémpasta 30 gSpirig, Švýcarsko
INTUSSIN kapky 10 mlGalena, ČSFR
INTUSSIN tablety 30 x 5mgSlovakofarma, ČSFR
IPECARIN tablety 20 x 0,1 mgSlovakofarma, ČSFR
IRFEN-400 obalované tablety 20 x 400 mgMepha, Švýcarsko
ISOCHOL obalované tablety 30 x 400 mgLéčiva, ČSFR
ISOPTO-FRIN oční kapky 15 mlAlcon, USA
JODISOL roztok, 4 g, 10 g, 40 g, 80 g, 200 g, 760 gLéčiva, ČSFR
JODOSAPOL roztok 25 mlLéčiva, ČSFR
JOX spray 45 mlGalena, ČSFR
KALIJEV JODID tablety 4 x 65 mgLek, Slovinsko
KETAZON 10 % mast 20 gLéčiva, ČSFR
KETAZON COMPOSITUM mast 30 gLéčiva, ČSFR
KETAZON H mast 20 gLéčiva, ČSFR
KETAZON MIX mast 30 gLéčiva, ČSFR
KETOVITE roztok 100 ml, 150 mlPaines & Byrne, V. BritaÂnie
KINEDRYL tablety 4Slovakofarma, ČSFR
KOREŇIBIŠA LEKÁ RSKEHO čaj 100 gSlovakofarma, ČSFR
KREON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg, 100 x 300 mgKali-Chemie, SRN
KUTOPUR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1gSlovakofarma, ČSFR
KVET A LIST SLEZU čaj 30 gSlovakofarma, ČSFR
KVET A LIST SLEZU čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
KVET BAZY ČIERNEJ čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
KVET BAZY ČIERNEJ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
KVET LIPY čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
KVET LIPY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
LACRISYN oční kapky 10 mlGalena, ČSFR
LACTOGYN pěna 41 gGalena, ČSFR
LAEVADOSIN tablety 25, 50Laevosan, Rakousko
LAFINOL emulse 100 mlGalena, ČSFR
LAKINAL roztok 50 mlSlovakofarma, ČSFR
LASONIL mast 14 g, 40 g, 150 gBayer, SRN
LIPOIC ACID tablety 100 x 25 mgMedexport, SNS
LIPOVITAN dražé 50Léčiva, ČSFR
LIQUIFILM oční kapky 10 mlAllergan, SRN
LIQUIFILM KUNSTLICHE TRANEN oční kapky 10 mlAllergan, SRN
LIST ŽIHLAVY čaj 30 gSlovakofarma, ČSFR
LOFENALAC prášek 453 gMead Johnson, USA
LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj 70 g, 100 gSlovakofarma, ČSFR
LUBOVNÍK BODKOVANÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
MAALOX suspense 250 ml (lahvička), 30 x 15 ml (sáčky)Pharmaindustrie, Francie /Rhone-Poulenc, Irsko, Rorer/SRN
MAALOX 70 suspense 250 ml (lahvička), 20 x 10 ml, 50 x 10 ml (sáčky)Pharmaindustrie, Francie /Rhone-Poulenc, Irsko/ /Rorer, SRN
MAALOX tablety 40Pharmaindustrie, Francie /Rhone-Poulenc, Irsko
MAGNE-B6 dražé 50Sanofi, Francie
MANDELAMINE 500 dražé 50 x 500 mg, 100 x 500 mgGödecke, SRN
MANDELAMINE 1000 dražé 50 x 1000 mg, 100 x 1000 mgGödecke, SRN
MANTISOL čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
MATA PIEPORNA čaj 60 gSlovakofarma, ČSFR
MATA PIEPORNA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
MATERINA DÚ ŠKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
MATERNA potahované tablety 100Lederle/Cyanamid, USA
MEDOVKA LEKÁ RSKA čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
MEDOVKA LEKÁ RSKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 g, 40 x 0,6 gSlovakofarma, ČSFR
MELATON čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
MENDIAXON 400 tablety 20 x 400 mg, 50 x 400 mgByk Gulden, SRN
MENTACHOL kapky 10 mlEgal, Maďarsko
MESOSEPT spray 50 mlGalena, ČSFR
MEXALEN čípky 6 x 125mg, 6 x 250 mg, 6 x 500 mg, 6 x 1000 mgMerckle, SRN
MEXALEN sirup 100 ml, 200 mg/5 mlMerckle, SRN
MEXALEN tablety 10 x 500 mg, 20 x 500 mg, 50 x 500 mgMerckle, SRN
MEXAVIT šumivé tablety 10, 20Merckle, SRN
MICRISTIN tablety 20 x 500 mgOranienburger Pharmawerk, SRN
MIL-PAR suspense 200 ml, 500 mlSterling-Winthrop, V. Británie
MILK OF MAGNESIA suspense 100 ml, 200 mlSterling-Winthrop, V. Británie
MILK OF MAGNESIA tablety 24 x 300 mgSterling-Winthrop, V. Británie
MIRONAL tablety 10Slovakofarma, ČSFR
MISTABRON roztok 6 x 3 mlUCB, Belgie
MOBILAT krém 25 g, 50g, 100gLuitpold, SRN
MOBILAT gel 10 x 50 g, 10 x 100 gLuitpold, SRN
MOBILISIN mast 40 g, 100 gLuitpold, SRN
MUCODYNE sirup 200 ml/10 gZorka, Jugoslávie
MUCODYNE tobolky 30 x 375 mgZorka, Jugoslávie
MUCODYNE sirup 300 ml 125 mg/5 mlRorer, V. Británie
MUCOLON čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
MUCOPRONT sirup 200 ml/11,2 gMack, SRN
MUCOPRONT tobolky 20 x 375 mg, 50 x 375 mgMack, SRN
MUCOSOLVAN roztok 100 ml, 250 mlBoehringer Sohn, SRN
MUCOSOLVAN sirup 100 ml, 250 mlBoehringer Ingelheim, SRN/ /dr. K. Thomae, SRN/ /Bender, Rakousko
MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mg, 50 x 30 mgBoehringer Ingelheim, SRN/ /dr. K. Thomae, SRN/ /Bender, Rakousko
MUCOSOLVAN 15 mg/2 ml roztok 50 mlGalena, ČSFR
MUCOSOLVAN 15 mg/5 ml sirup 100 mlGalena, ČSFR
MUCOSOLVAN tablety 20 x 30 mgGalena, ČSFR
MUCOSOLVAN RETARD tobolky 10 x 75 mg, 20 x 75 mg, 50 x 75 mg, 100 x 75 mgBoehringer Sohn, SRN
MUKOSEPTONEX nosní kapky 10 mlGalena, ČSFR
MULTIBIONTA FORTE tobolky 20, 50Merck, SRN
MULTIBIONTA PLUS MINERAL obalované tablety 20, 60Merck, SRN
MUNDISAL gel 8 gMundipharma, SRN
MUTHESA suspense 200 mlWyeth, V. Británie
MYCO-DECIDIN roztok 25 mlGalena, ČSFR
MYKOSEPTIN mast 30 gLéčiva, ČSFR
N-SEPTONEX zásyp 20 gLéčiva, ČSFR
NASIVIN 0,025 % nosní kapky 10 mlMerck, SRN
NASIVIN 0,05 % spray 10 mlMerck, SRN
NATURIDENT SPOFA roztok 25 mlLéčivé rostliny, ČSFR
NEOPEVITON mast 30 gLéčiva, ČSFR
NEPHROSAL čaj v nálevkových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
NICOBREVIN N tobolky 48IBP,SRN
NICORETTE žvýkací guma 105 x 2 mg, 105 x 4 mgLeo, Švédsko
NILACID tablety 5Chinoin, Maďarsko
NITROFUNGIN roztok 25 mlGalena, ČSFR
NITROGLYCERIN SPOFA tablety (nejvýše 4 tablety pro první pomoc)Slovakofarma, ČSFR
NITROX-5 obalované tablety 80 x 50 mgPharmachin, Bulharsko
NOFELAN prášek 400 gPlofa, Polsko
NOFEMIX prášek 350 gPolfa, Polsko
NONTUSYL čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
NOOTROPIL roztok 20% 125 mlUCB, Belgie
NOOTROPIL 800 mg tablety 30 x 800 mgUCB, Belgie
NOVO-PASSIT roztok 100 mlGalena, ČSFR
NUTRAMIN M prášek 1 x 89 gVÚ AB, ČSFR
NUTRIZYM dražé 20, 50, 100Merck, SRN
NUTRODRIP STANDARD NEUTRAL roztok 12 x 500 mlWander, SRN
NUTRODRIP STANDARD VANILLE roztok 12 x 500 mlWander, SRN
OFTAN-STARINE oční kapky 10 mlHuhtamäki OY, Finsko
OIKAMID tobolky 60 x 400 mgPliva, Chorvatsko
OLFEN gel 20 g, 50 gMepha, Švýcarsko
OPHTAL roztok 100 mlGalena, ČSFR
OPHTALMO-AZULEN oční mast 5 gLéčiva, ČSFR
OPHTALMO- -SEPTONEX oční kapky 10 mlGalena, ČSFR
OPHTALMO- SEPTONEX oční mast 5gLéčiva, ČSFR
OPTICROM oční kapky 2% 20 mlFisons Pharm., V. BritaÂnie
OPTOCLEAN roztok 22 gOkula, ČSFR
OPTOSOAK roztok 22 g, 200 gOkula, ČSFR
ORENZYM dražé 20 x 100 mg, 50 x 100 mgSlovakofarma, ČSFR
ORIGINAL GROSSER SCHWEDENBITTER roztok 250 ml. 500 mlR. Bittner, Rakousko
ORIGINAL SCHWEDENBITTER TROPFEN kapky 200 ml, 500 mlRiviera, Rakousko
ORTHO DIAPHARAGMA pesar 1Cilag, Švýcarsko
OSCILLOCOCCINUM pelety 1 x 1 g, 3 x 1 g, 6x1gBoiron, Francie
OSSOPAN 800 potahované tablety 40 x 800 mgRobapharm, Švýcarsko
PAIN EXPELLER roztok 50 mlGalena, ČSFR
PALINA PRAVÁ 50 g, 100 gSlovakofarma, ČSFR
PALINA PRAVÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
PAMAJORAN OBYČAJNÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
PANADOL tablety 12 x 500 mg, 24 x 500 mgSterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL rozpustné tablety 12 x 500 mg, 24 x 500 mgSterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL tobolky 12 x 500 mg, 24 x 500 mgSterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL BABY AND INFANT suspense 100 mlSterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL EXTRA tablety 12, 24Sterling-Winthrop, V. Británie
PANADOL JUNIOR prášek 10 x 240 mgSterling-Winthrop, V. Británie
PANANGIN dražé 50, 500G. Richter, Maďarsko
PANCREOLAN FORTE potahované tablety 30Léčiva, ČSFR
PANKREON COMPOSITUM obalované tablety 20, 50, 100Kali-Chemie, SRN
PANKREON FORTE dražé 20, 50, 100Kali-Chemie, SRN
PANPUR-N obalované tablety 20, 50, 100Nordmark, SRN
PANTHENOL spray 140 gJenapharm, SRN
PANTHENOL tablety 20 x 100 mgJenapharm, SRN
PANTOTHEN HAFSLUND NYCOMED 5% roztok 200 mlHafslund Nycomed, Rakousko
PANZYNORM dražé 25, 50, 100Nordmark, SRN
PANZYNORM FORTE dražé 20, 50, 100, 500Nordmark, SRN/Krka, Slovinsko
PANZYTRAT 10 000 tobolky 20, 50, 100Nordmark, SRN
PANZYTTRAT 20 000 tobolky 20, 50, 100Nordmark, SRN
PARACETAMOL MIXTUR roztok 60 ml/2,4 gBerlin-Chemie, SRN
PARADENTOL gel 45 gLéčiva, ČSFR
PARAGRIPPE tablety 60Boiron, Francie
PARALEN čípky 5 x 500 mgLéčiva, ČSFR
PARALEN tablety 10 x 500 mg, 10 x 10 x 500 mgLéčiva, ČSFR
PARALEN PRO INFANTIBUS čípky 5 x 100 mgLéčiva, ČSFR
PARALEN PRO INFANTIBUS tablety 20 x 125mgLéčiva, ČSFR
PATENTEX OVAL N vaginální čípky 12Patentex, SRN
PAXIRASOL roztok 60 ml/120 mgEgis, Maďarsko
PAXIRASOL tablety 20 x 8 mgEgis, Maďarsko
PEPTISORB prášek 6 x 83,3 gPfrimmer, SNR
PERCUTASE gel 50 g, 100 gAdenylchemie, SRN
PERCUTASE mast 50, 100 gAdenylchemie, SRN
PEROSPIR čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
PHARYNOL roztok 50 ml Slovakofarma, ČSFR
PHOSPHALUGEL suspense 20 x 16 gGalenika, Jugoslavie
PIKOVIT pastilky 30Krka, Slovinko
PIKOVIT sirup 150 mlKrka, Slovinsko
PINOSOL nosní kapky 10 mlSlovakofarma, ČSFR
PITYOL mast 30 gLéčiva, ČSFR
PLUMBIN prášek 1 + 1Imuna, ČSFR
POLYSAN pasta 50 g, 650 gSlovakofarma, ČSFR
PORTAGEN prášek 100 g, 500 gMead Johnson, USA
POTASSIUM OROTATE tablety 30 x 500 mgMedexport, SNS
PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮ L prášek 100 gZápadočeská zřídla, ČSFR
PRAVÁ PŘÍRODNÍ KARLOVARSKÁ VŘÍDELNÍ SŮ L prášek v sáčcích 10 x 5 gZápadočeská zřídla, ČSFR
PREGNAVIT tobolky 30, 60, 100Marckle, Rakousko
PREPARATION H čípky 6, 12, 24, 48Whitehall Lab., V. Británie
PREPARATION H mast 51gWhitehall Lab., V. Británie
PROBON dražé 10 x 300 mgChinoin, Maďarsko
PROCTO-GLYVENOL čípky 5, 10Ciba-Geigy, Švýcarsko
PROCTO-GLYVENOL krém 30gCiba-Geigy, Švýcarsko
PROCULIN oční kapky 10 mlAnkerwerk, SRN
PROFENID gel 60 gRhone-Poulenc, Francie
PROLIPASE tobolky 100 x 234 mgCilag, Švýcarsko
PROPERISTOL dražé 10 x 10Léčiva, ČSFR
PULMORAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
PSORICUR spray 100 mlUnipharma, Maďarsko
PYRAMEM obalované tablety 40 x 400 mgPharmachim, Bulharsko
PYRIDOXIN SPOFA tablety 20 x 20 mgLéčiva, ČSFR
PYRVINIUM SPOFA suspense 100 mlGalena, ČSFR
REDUKTAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
REDUKTAN čaj v nalévových sáčcích 20 x 2 gLéčivé rostliny, ČSFR
REPARIL gel 40 g, 100 gMadaus, SRN
REPARIL gel 60 g, 100 gZdravlje, Jugoslavie
REPARIL dražé 40 x 20 mg, 100 x 20 mgMadaus, SRN/Zdravlje, Jugoslavie
REPÍK LEKÁ RSKY čaj 50 g, 100 gSlovakofarma, ČSFR
REPÍK LEKÁ RSKY čaj v nalévových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
RESOFERON FOL B obalované tablety 50Ciba-Geigy, Švýcarsko
RESOFERON LIQOUIDUM roztok 100 mlCiba-Geigy, Švýcarsko
RESOFERON obalované tablety 50 x 125 mgCiba-Geigy, Švýcarsko
REVALID tobolky 30, 120 REWODINA seu DICLOFENAC Berlin-Chemie čípky 10 x 50 mgVifor Pharma, Švýcarsko Berlin-Chemie, SRN
RHEUMON krém 40 g,Tropon, SRN
RHEUMON lotio 100 gTropon, SRN
RHEUMOSIN mast 30 gLéčiva, ČSFR
RIBOFLAVIN SPOFA dražé 30 x 10 mg, 10 x 30 x 10 mgLéčiva, ČSFR
RING N tablety 20Mack, SRN
ROTER tablety 40, 120Crookes Heath., Holandsko
RUMANČEK PRAVÝ čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
RUMANČEK PRAVÝ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,25 gSlovakofarma, ČSFR
SAB SIMPLEX suspense 30 ml, 4 x 30 mlParke Davis, SRN
SAB SIMPLEX žvýkací tablety 20 x 80 mg, 50 x 80 mg, 100 x 80 mgParke Davis, SRN
SALOXYL mast 30 gLéčiva, ČSFR
SALVAT THÉ čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
SALVIMULSIN MCT SCHOKO roztok 500 mlSalvia-Werks, SRN
SALVIMULSIN MCT NEUTRAL roztok 500 mlSalvia-Werks, SRN
SALVIMULSIN NUSS- -VANNILLE roztok 500 mlSalvia-Werks, SRN
SALVIPEPTID prášek 12 x 128,5 gSalvia-Werks, SRN
SANORIN roztok 0,05% 10 mlGalena, ČSFR
SANORIN- -ANALERGIN roztok 10 mlGalena, ČSFR
SAVLON HOSPITAL CONCENTRATE roztok 50 x 10 ml, 1L, 5LICI, V. Británie
SENNAGRAN granule 70 gLéčivé rostliny, ČSFR
SENNAPUR tablety 100 x 15 mgMedica, Finsko
SEPTICHEN roztok 25 mlLéčiva, ČSFR
SEPTISAN pastilky 20Slovakofarma, ČSFR
SEPTONEX mast 30 gLéčiva, ČSFR
SEPTONEX spray 50 ml, 210 mlGalena, ČSFR
SEPTONEX tinktura 1% 1000 mlSlovakofarma, ČSFR
SHOSTAKOVSKY BALSAM roztok 100 gMedexport, SNS
SINECOD dražé 20 x 5 mg 250 x 5 mg, 500 x 5 mgHommel, Švýcarsko
SINECOD kapky 15 ml, 250 mlHommel, Švýcarsko
SINECOD kapky 10 mlGalena, ČSFR
SINFEMIX prášek 100 g, 250 g, 300 g, 500 gImuna, ČSFR
SINFENAL prášek 100 g, 250 g, 500 gImuna, ČSFR
SKABICID emulse 100 gLéčiva, ČSFR
SOLCOSERYL gel 20 gSolco, Polsko/Solco, Švýcarsko/Alkaloid, Jugoslávie
SOLCOSERYL mast 20 gSolco, Polsko
SOLCOSERYL mast 20 g,Solco, Švýcarsko/Alkaloid, Jugoslávie
SOLCOSERYL DENTAL ADHESIVE PASTA 5 gSolco, Švýcarsko
SORBIFER DURULES tablety 100 x 100 mgAstra, Švédsko
SORBILEX granule 60 gKrka, Slovinsko
SPASMO-EUNALGIT čípky 5Léčiva, ČSFR
SPASMOCYSTENAL kapky 10 mlGalena, ČSFR
SPECIES ANTIRHEUMATICAE čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
SPECIES CHOLAGOGAE PLANTA čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
SPECIES DIURETICAE PLANTA čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
SPECIES LAXANTES PLANTA čaj 90 gSlovakofarma, ČSFR
SPECIES PECTORALES PLANTA čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
SPECIES UROLOGICAE PLANTA čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
SPOFAVIT sirup 100 mlGalena, ČSFR
SPOFAX čípky 5Léčiva, ČSFR
SPOFAX spray 100 g/70 mlLéčiva, ČSFR
SPONGOSTAN ANAL želatinová houba 2 x 1 ks (80 x 30 mm)Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN DENTAL želatinová houba 2 x 15 ks, 20 x 15 ks (10 x 10 mm)Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN FILM želatinová houba 2 x 20 ks (200 x 70 mm)Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN SPECIAL želatinová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm)Ferrosan, Švédsko
SPONGOSTAN STANDARD želatinová houba 2 x 20 ks (70 x 50 mm)Ferrosan, Švédsko
SPASMOPAN čípky 5Léčiva, ČSFR
SPORTUPAC mast 40 g, 100 gTerra-Bio-Chemie, SRN
SPORTUPAC roztok 80 ml 200 mlTerra-Bio-Chemie, SNR
STAVIKRV VTÁ ČI čaj 60 gSlovakofarma, ČSFR
STOMARAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
STOMATOSAN roztok 50 mlSlovakofarma, ČSFR
STOPANGIN roztok 250 mlGalena, ČSFR
STOPANGIN spray 45 mlGalena, ČSFR
STOPTUSSIN kapky 10 mlGalena, ČSFR
SUPERPYRIN tablety 10 x 400 mg, 10 x 10 x 400 mgSlovakofarma, ČSFR
SUPPOSITORIA GLYCERINI čípky 100 x 1, 4 g, 10 x 2,35 gLéčiva, ČSFR
SUPRADYN N obalované tablety 30Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
SUPRADYN N šumivé tablety 10Hoffmann-La Roche, Švýcarsko
SURVIMED BANANENGETRÄ NK prášek 1 x 6 x 90 g, 12 x 6 x 90 gFressenius, SRN
SYNTOPHYLLIN čípky 10Léčiva, ČSFR
SYSTOGEN zásyp 20 gLéčiva, ČSFR
ŠALVIA LEKARSKA čaj 40 g, 50 gSlovakofarma, ČSFR
ŠALVIA LEKÁ RSKA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1gSlovakofarma, ČSFR
TALCID suspenze v sáčcích 20 x 10 ml, 50 x 10 mlBayer, SRN
TALCID žvýkací tablety 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 100 x 500 mgBayer, SRN
TARDYFERON dražé 30 x 250 mg, 100 x 250 mgRobapharm, Švýcarsko
TARDYFERON dražé 20 x 270 mgEgis, Maďarsko
TERAPIN zásyp 350 gPolfa, Polsko
THEADRYLETTAE čípky 10 x 10 mgLéčiva, ČSFR
THEADRYLETTAE tablety 20 x 25 mgLéčiva, ČSFR
THERMO-RHEUMON krém 80 gTropon, SRN
THIAMIN SPOFA tablety 20 x 50 mgLéčiva, ČSFR
THOMAPYRIN tablety 10, 20, 30, 60Boehringer Sohn, SRN/Thomae, SRN
THOMAPRIN C šumivé tablety 10, 20Boehringer Sohn, SRN/Thomae, SRN
THYMOMEL sirup 100 mlGalena, ČSFR
TISASEN dražé 30 x 10 mgAlkaloida, Maďarsko
TJ-15 TSUMURA OREN-GEDOKU-TO granule 3 x 2,5 g, 210 x 2,5 gTsumura, Japonsko
TJ-96 TSUMURA SAIBOKU-TO granule 3 x 2,5g, 189 x 2,5g, 500 gTsumura, Japonsko
TOCLASE obalované tablety 20 x 25mg, 100 x 25 mgPolfa, Polsko
TOLMICEN krém 10% 10g, 30gFarmitalia, Italie
TOLMCEN lotio 30 mlFarmitalia, Itálie
TOLMICEN zásyp 100 gFarmitalia, Itálie
TORMENTAN čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
TRAUMON gel 10% 40 g, 100 gTropon, SRN
TROMCARDIN dražé 50 100Trommsdorff, SRN
TROMCARDIN FORTE tablety 50, 100Trommsdorff, SRN
TROXEVASIN gel 40 gPharmachim, Bulharsko
TROXEVASIN tobolky 50 x 300 mgPharmachim, Bulharsko
TURIGEROL potahované tablety 20, 60Jenapharm, SRN
TUSSILEN kapky 10 mlGalena, ČSFR
TUSSIN kapky 10 mlGalena, ČSFR
UNGOLEN čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
UNGUENTUM ACIDI BORICI mast 20 g, 900 gSlovakofarma, ČSFR
UNGUENTUM AROMATICUM mast 20 gLéčiva, ČSFR
UNGUENTUM ZINCI OXYDATI mast 20 g, 100 gLéčiva, ČSFR
UNICAP JUNIOR obalované tablety 30, 120Upjoh, USA
UNICAP M obalované tablety 30, 90Upjohn, V. Británie
UNICAP T obalované tablety 30, 90Upjohn, V. Británie
URCYSTON PLANTA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1,5 gSlovakofarma, ČSFR
VALETOL tablety 10, 10 x 10Léčiva, ČSFR
VALOFYT NEO čaj 100 gLéčivé rostliny, ČSFR
VENISE globulin proti zmijímu uštknutí injekce 1 x 10 mlÚ SOL, ČSFR
VENORUTON gel 40 g, 100 gZyma, Švýcarsko
VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mgZyma, Švýcarsko
VENORUTON gel 40 gBiogal, Maďarsko
VENORUTON tobolky 20 x 300 mg, 50 x 300 mg, 250 x 300 mg 500 x 300 mgBiogal, Maďarsko
VENOSAN tobolky 10, 20, 50, 250Mack, SRN
VICALIN tablety 100Medexport, SNS
VICEDRIN dražé 20Léčiva, ČSFR
VIPROSAL B mast 50 gMedexport, SNS
VISTOXYN oční kapky 10 mlAllergan, SRN
VITA-APINOL dražé 20Slovakofarma, ČSFR
VITA-APIOL mast 20 gSlovakofarma, ČSFR
VITAMIN C dražé 50 x 100 mgMedexport, SNS
VITAMIN C tablety 20 x 100 mg, 500 x 100 mg, 1000 x 100 mg, 20 x 500 mg, 50 x 500 mg, 1000 x 500 mgLek, Slovinsko
VITAMIN C tablety 20 x 200 mgUMB, Rumunsko
VITAMIN C obalované tablety 40 x 100 mgPharmachim, Bulharsko
VITAMIN C NVC 250 mg žvýkací tablety 100 x 250 mg, 250 x 250 mgNVC, USA
VITAMIN C NVC 500 mg tablety 100 x 500 mg, 250 x 500 mg, 500 x 500 mg, 1000 x 500 mgNVC, USA
VITAMIN E FORTE tobolky 30 x 100 mgSlovakofarma, ČSFR
VITAZULEN gel 5 gLéčiva, ČSFR
VITIRON šumivé tablety 10Mepha, Švýcarsko
VITIRON tobolky 30Mepha, Švýcarsko
VOLTAREN emulgel 20 g, 50 gCiba-Geigy, Švýcarsko
WOBENZYM potahované tablety 40, 200, 800Mucos, SRN
YELLON gel 50 gSlovakofarma, ČSFR
YZOP LEKÁRSKY čaj 60 gSlovakofarma, ČSFR
YZOP LEKÁRSKY čaj v nálevových sáčcích 20 x 1g, 40 x 0,75 gSlovakofarma, ČSFR
ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
ZEMEŽLČ OKOLÍKATÁ čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR
ŽIHLAVA čaj 50 gSlovakofarma, ČSFR
ŽIHLAVA čaj v nálevových sáčcích 20 x 1 gSlovakofarma, ČSFR

B. Veterinární hromadně vyráběné  léčivé přípravky

ACETAPHLOX prášek 180gFarmakon, ČSFR
ACIPROGENTIN prášek 320 gBioveta, ČSFR
AKRIFLAVIN granule 36 gFarmakon, ČSFR
AKUTOL spray 210 mlDental, ČSFR
AMASTOL mast 100 gSlovakofarma, ČSFR
APHLEGMIN mast 100 gSlovakofarma, ČSFR
BIO KILL spray 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1000 l, 5000 mlJesmond Intertrading, Švýcarsko
B-KOMPLEX SPOFA prášek 100 g, 2000 gLéčiva, ČSFR
BIPROGENTIN prášek 190 g, 3,8 kgBioveta, ČSFR
CELASKON prášek 25% 250 g, 5000 gVÚ BVL, ČSFR
COMBINAL A roztok 25 mlGalena, ČSFR
COMBINAL A FORTE roztok 25 mlGalena, ČSFR
COMBINAL A + D2 FORTE roztok 25 mlGalena, ČSFR
COMBINAL A + D3 roztok 25 mlGalena„ ČSFR
COMBINAL E roztok 25 ml, 250 mlGalena, ČSFR
COMBINAL E FORTE roztok 25 mlGalena, ČSFR
CORNUSAN pasta 700 gSlovakofarma, ČSFR
DESIDENT spray 210 mlDental, ČSFR
DESINFICIN CL prášek 500 g, 1000 gLab. Buchrucker, Rakousko
EQUIBOL premix 1 kgEquibol, Švýcarsko
EQUIBOL H premix 1 kgEquibol, Švýcarsko
FARMAFER prášek 800 g, 5000 gFarmakon, ČSFR
FLAVOMYCIN prášek 25 kgHoechst, SRN
INFADIN FORTE kapky 50 mlSlovakofarma, ČSFR
KETAZON mast 50 gLéčiva, ČSFR
KLÍČKOVÝ OLEJ S VITAMÍNEM E FORTE roztok 500 mlGalena, ČSFR
KOLUMBIN PREVENTIVNÍ granule 1000 gBioveta, ČSFR
KONVIT NEO prášek 1000 g, 5000 gFarmakon, ČSFR
KUBATOL spray 210 mlDental, ČSFR
MASTISAN mast 94 gSlovakofarma, ČSFR
MEDICIÁ LNÍ LIZ kostka 500 gBioveta, ČSFR
MUCOGEL SICCUM granule 200 gFarmakon, ČSFR
NITEKABIN roztok 100 mlGalena, ČSFR
ODORIT roztok 1000 gSlovakofarma, ČSFR
PLASTIN prášek 1 kg, 5 kgBioveta, ČSFR
PLASTIN CUM JODO prášek 1 kg, 5 kg, 10 kgBioveta, ČSFR
PRETYMPAN roztok 50 mlGalena, ČSFR
PRODIGESTAN granule 300 gSlovakofarma, ČSFR
PROFYMAST emulse 1000 mlBioveta, ČSFR
REHYVET prášek 10 x 300 gFarmakon, ČSFR
ROBORAN prášek 250 gFarmakon, ČSFR
ROBORAN D prášek 1 kgFarmakon, ČSFR
ROBORAN H prášek 250 gFarmakon, ČSFR
ROBORAN P prášek 1000 gFarmakon, ČSFR
ROBORAN PRO EXOTY prášek 100 gFarmakon, ČSFR
SALOCIN 120 prášek 25 kgHoechst Veterinär, SNR
SEPTONEX spray 210 mlGalena, ČSFR
SEPTONEX COLOR spray 210 mlGalena, ČSFR
STULMISAN prášek 4 x 50 g, 100 gC. Richter, Rakousko
TANNOFIL prášek 200 gFarmakon, ČSFR
TRANSFERMEDIUM roztok 300 ml, 1000 mlBioveta, ČSFR
TRIODERM spray 210 mDental, ČSFR
TUK NA DOJENÍ mast 100 gSlovakofarma, ČSFR
VITASA prášek 1 kg, 5 kgBioveta, ČSFR

Poznámky pod čarou

1) § 20 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.

2) Seznam tvoří přílohu č. 3 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

3) Seznam tvoří přílohu č. 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

4) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb.

5) Seznam přípravků, které nesmějí být předepisovány nemocným na účet státní zdravotní správy, je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

6) § 37 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb.

7) Směrnice č. 3/1987 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v ústavech kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu, registrované v částce 17/1987 Sb.

8) Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.

9) Léky se zvýšeným rizikem drogové závislosti jsou uvedeny v příloze 1.

10) § 29 zákona č. 20/1966 Sb.
§ 68 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
Směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí, ve znění směrnic č. 4/1987 Věst. MZ ČSR, reg. v částkách 23/1975 Sb. a 16/1986 Sb.

11) Příloha č. 4 - Poskytování zdravotnických potřeb (tj. léčebných, ošetřovacích a ortopedicko protetických pomůcek) nemocným.

12) § 37 odst. 1 vyhlášky č. 42/1966 Sb.

13) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

14) § 17 odst. 1 a 3 vyhlášky ministerstva národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče.

15) § 10 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 86/1989 Sb., o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků.

16) Československý lékopis, 4. vydání ON 86 2000 - Hromadně vyráběné léčivé přípravky.

17) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

18) § 12 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.

19) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky č. 426/1992 Sb.

20) SEVT sklad. č. 14 282 0 (mutace vydané zdravotnickými zařízeními).

21) Seznam tvoří přílohu č. 3 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb.

22) Seznam tvoří přílohu č. 4 k nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) SEVT sklad. č. 26 283 0.

24) SEVT sklad. č. 14 280 0.
SEVT sklad. č. 14 281 0.

25) SEVT sklad. č. 14 284 0.
SEVT sklad. č. 14 284 1.
SEVT sklad. č. 14 284 2.

26) SEVT sklad. č. 26 285 0.
SEVT sklad. č. 26 285 1.

27) Aponeuron, Beforal, Sydnocarb a Triphenidyl.

28) SEVT sklad. č. 14 015 0.

29) Tiskopis sklad. č. NV 118/Z.
Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.

30) § 3a písm. b) a c) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.

31) Tiskopis sklad. č. NV 85 K.

32) Tiskopis sklad. č. NV 119/Z.

33) Např. výzkumné ústavy, laboratoře a hygienické stanice.

34) Technickým prostředkem se rozumí zejména telefax, dálnopis, popřípadě telegraf.

*) výdej přípravku je vázán na lékařský předpis

Přesunout nahoru