Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 589/1990 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Částka 99/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

589

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 27. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.

Ministerstvo financí České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 23/1989 Sb.), v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


Čl. I

1. § 1 zní:

"§ 1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech a přechodech podle občanského zákoníku (část první), hospodářského zákoníku (část druhá) a při jejich převodech a přechodech na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt (část třetí).

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo sjednání:

a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,

b) náhrady za dočasné užívání pozemků,

c) cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit5) z důvodů na straně vlastníka,

d) cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníka.

(3) Vyhláška se nevztahuje na:

a) ceny bytů v osobním vlastnictví,3)

b) náhrady při vyvlastnění,4)

c) stanovení hodnoty základních prostředků pro účely jejich evidence,

d) náhrady škod vzniklých na stavbách, pozemcích a trvalých porostech.".

2. Za § 1 se vkládá tento text:

"ČÁST PRVNÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM) PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU".

3. Nadpis oddílu sedmého zní: "NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY".

4. Nadpis § 13 zní: "Nedokončené stavby".

5. Za § 13 se vkládají § 13a a § 13b, které znějí:

"§ 13a

Stavby určené k demolici

Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit 5) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich demolicí.

§ 13b

Jiné stavby

Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura), se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v době jejího převodu nebo přechodu, po odečtení přiměřeného opotřebení.".

6. V nadpisu oddílu dvanáctého se vypouští slova "a závěrečná".

7. Za § 23 se doplňují část druhá a část třetí, které včetně nadpisů zní:

"ČÁST DRUHÁ

CENY PŘI PŘEVODECH STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SJEDNANÉ MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY BEZ ZAHRANIČNÍ ÚČASTI PODLE HOSPODÁŘSKÉHO ZÁKONÍKU

§ 23a

(1) Při úplatných převodech vlastnictví nebo práva hospodaření ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, které se uskutečňují smlouvou podle hospodářského zákoníku, se cena sjednává dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.

(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků, přenechávaných do užívání mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, podle hospodářského zákoníku, se sjednávají dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.

§ 23b

(1) Ceny staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a ceny pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníky, pokud se strany nedohodnou jinak, se rovnají nákladům na pořízení stejných nebo porovnatelných staveb a pozemků v místě stavby a v době jejího převodu. Od cen staveb se odečítá přiměřené opotřebení.

(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků z důvodů investiční výstavby podle územně plánovací dokumentace musí odpovídat náhradám v místě nemovitosti obvyklým.

ČÁST TŘETÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO JINÝ NEŽ ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT

§ 23c

(1) Při převodech a přechodech vlastnictví ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt se cena zjistí v cenové úrovni zahraničního trhu přepočtené na československou měnu kursem platným ke dni uzavření smlouvy nebo přechodu vlastnictví. Při smluvních převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny zjištěné. Cena při převodech a přechodech vlastnictví na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt je platná až po schválení ministerstvem financí České republiky.

(2) Náhrada za dočasné užívání pozemků, je-li jejich uživatelem československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, se sjedná dohodou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Přesunout nahoru