Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 586/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků

Částka 97/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 29.12.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

586

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 27. prosince 1990

o odpisování základních prostředků

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 32 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů:


Předmět a rozsah úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje odpisování základních prostředků a stanoví roční odpisové sazby.

(2) Odpisováním základních prostředků se přenáší jejich pořizovací cena postupně a bez přerušení do nákladů na činnost.

(3) Organizace, které zahájí odpisování základních prostředků podle této vyhlášky, postupují podle ní po celou dobu jejich odpisování.

(4) Obdobně jako základní prostředky se odpisují:

a) části jednoho základního prostředku, ke kterému mají státní organizace právo společného hospodaření,1) nebo který je ve spoluvlastnictví organizací,2) pokud se organizace nedohodnou, že základní prostředek jako jeden celek bude odpisovat jen jedna z nich,

b) dokončené, uživatelem převzaté a do užívání uvedené části budoucího, dosud nedokončeného základního prostředku,

c) části stavebního objektu výhradně používané při podnikatelské činnosti organizace.

§ 2

Základní prostředky odpisují právnické osoby a dále fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost,3) které základní prostředky vlastní nebo k nim mají právo hospodaření (dále jen "organizace"), pokud dále není stanoveno jinak.

§ 3

Základní prostředky

(1) Základní prostředky jsou:

a) pozemky,

b) pěstitelské celky trvalých porostů4) s dobou plodnosti delší než tři roky,

c) stavební objekty uvedené v příloze této vyhlášky (dále jen "stavební základní prostředky"),

d) přístroje, stroje, zařízení, dopravní prostředky a inventář, popřípadě soubory předmětů, které mají samostatné technicko-ekonomické určení, provozně-technickou funkci delší než rok a pořizovací cenu při prvním pořízení nejméně 5000,Kčs (dále jen "strojní základní prostředky"). Jestliže však organizace má více předmětů téhož druhu, které se liší velikostí nebo jinou technickou veličinou a pořizovací cenou, může je považovat za zásoby až do pořizovací ceny 10 000,- Kčs za jeden předmět.

(2) Základními prostředky se stávají stavební objekty a předměty dokončené, uživatelem převzaté a uvedené do užívání.

(3) Základními prostředky přestávají být stavební objekty a předměty natrvalo vyřazené z dalšího užívání nebo přeřazené do jiného hmotného majetku, zásob nebo osobního užívání.

(4) Základními prostředky bez ohledu na dobu použitelnosti a pořizovací cenu nejsou investice (§ 4), jiný hmotný majetek (§ 5) a zásoby, jakož i

a) příslušenství základních prostředků,

b) nosiče pro magnetický, zvukový a obrazový záznam,

c) přepravní prostředky pro paletizaci a kontejnerizaci (např. přepravky, palety, kontejnery),

d) starší předměty charakteru strojních základních prostředků, které organizace koupila k rozebrání na náhradní díly,

e) vzorky z dovozu sloužící k ověřování funkční způsobilosti a užitných vlastností výrobků z dovozu a výrobků vlastní výroby,

f) osobní ochranné pracovní prostředky,

g) neonové reklamy, označení organizací, firemní štíty, poutače a předměty sloužící výhradně propagaci, které nejsou součástí stavebních objektů,

h) předměty v půjčovnách průmyslového zboží a sportovních potřeb pro obyvatelstvo,

ch) učební pomůcky sloužící výhradně výuce a výchově na školách, učilištích a střediscích praktického vyučování,

i) sportovní potřeby v organizačních složkách organizací tělesné výchovy mimo jejich podniky a hospodářská zařízení.

§ 4

Investice

Investice jsou pořizované stavební objekty a předměty do jejich zařazení do základních prostředků a investiční práce do jejich dokončení a převzetí, tj.

a) pořizované nové stavební základní prostředky včetně průzkumných, geodetických a projektových prací, autorského dozoru, dopravy, montáže, cla, uměleckých děl, která jsou součástí stavebních objektů, technické rekultivace, náhrad k odstranění ekonomické újmy zemědělských organizací a odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a za její dočasné odnětí pro zařízení staveniště,

b) pořizované nové strojní základní prostředky včetně dopravy, montáže, patentů, licencí, cla a daně z obratu,

c) nástavby, přístavby a stavební úpravy5) základních prostředků a nemovitých kulturních památek, jakož i zásahy do jejich stavební a technologické části, které mají za následek změnu účelu nebo technických parametrů (rekonstrukce) anebo kterými se rozšiřuje jejich vybavenost nebo použitelnost (modernizace),

d) pořizované nemovitosti a starší předměty charakteru strojních základních prostředků včetně dopravy a montáže,

e) první výsadba pěstitelských celků trvalých porostů4) včetně následné kultivace do doby vyspělosti, s výjimkou výsadby za rostliny vymřelé a nevzešlé,

f) zabezpečovací a konzervační práce, popřípadě udržovací a dekonzervační práce v případě zastavených staveb a nerealizované projekty,

g) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť a jiné investiční práce v případě, že součástí stavby není stavební základní prostředek, do jehož pořizovací ceny by bylo možné tyto práce zahrnout,

h) příprava a zabezpečení výstavby spojené s pořizovanou investicí.

§ 5

Jiný hmotný majetek

Jiný hmotný majetek jsou:

a) umělecká díla,6) která nejsou součástí stavebních objektů, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné sbírky,

b) movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které zpravidla nejde ocenit podle obecně závazných právních předpisů, například cenových,

c) povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin a nerosty, jeskyně, značky bodů geodetických sítí, měřičských zařízení a signálů na těchto bodech a mapové fondy.

§ 6

Způsob odpisování

(1) Odpisy se provádějí z pořizovací ceny. Z reprodukční pořizovací ceny se však odpisují základní prostředky,

a) které byly získány bezplatně (darováním) nebo za úplatu, pokud však nejsou určeny k likvidaci,

b) jejichž pořizovací cena není známa.

(2) Základní prostředky mimo případy uvedené v odstavcích 3, 4 a 5 se odpisují ročními odpisovými sazbami stanovenými v příloze této vyhlášky, a to podle jejich zatřídění do oborů jednotného třídění základních prostředků stanoveného zvláštními předpisy.7) Roční odpisové sazby jsou maximální a organizace mohou použít sazbu nižší, kterou odpisují základní prostředek po celou dobu odpisování.

(3) V případě dočasných staveb,5) pronajímaných strojních základních prostředků a základních prostředků použitých při provádění staveb v zahraničí jsou roční odpisy podílem pořizovací ceny (čitatel) a předpokládané doby trvání základního prostředku nebo předpokládaného rozsahu prací jím prováděných (jmenovatel). Nejkratší doba odpisování pronajímaných strojních základních prostředků jsou 2 roky.

(4) Strojní základní prostředky zatříděné v oborech jednotného třídění základních prostředků,7) které nejsou v příloze této vyhlášky uvedeny, se odpisují maximální roční odpisovou sazbou 12 %.

(5) Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť a jiné investiční práce v případě, že součástí stavby není stavební základní prostředek, do jehož pořizovací ceny by bylo možné tyto práce zahrnout, se odpisují obdobně podle odstavce 3; podle něj rovněž odpisuje nájemce jím zaplacené investiční práce v najatém stavebním objektu, pokud však o tyto práce nebude upravena pořizovací cena najatého stavebního objektu.

(6) Družstva, podniky se zahraniční majetkovou účastí s podílem zahraniční majetkové účasti vyšším než 30 % a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost mohou odpisovat nové základní prostředky pořízené po 1. lednu 1991, a to po celou dobu odpisování, takto:

a) v případě stavebních základních prostředků se v prvních pěti letech rovnoměrně odepíše 30 % pořizovací ceny, v následujících pěti letech rovnoměrně 20 % pořizovací ceny a zbytek stanovenými ročními odpisovými sazbami,

b) v případě strojních základních prostředků se v prvních třech letech rovnoměrně odepíše 50 % pořizovací ceny a zbytek stanovenými ročními odpisovými sazbami.

(7) Organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost uvedené v odstavci 6, které základní prostředek pořídí ve druhém pololetí nebo vyřadí v prvním pololetí, uplatní jen polovinu ročního odpisu.

(8) Stavební základní prostředky použité při těžbě nerostných surovin mohou být odpisovány po dohodě s příslušným ministerstvem financí v závislosti na životnosti ložiska nebo jeho zásobách.

(9) Organizace mohou v roce 1991 odepsat až 40 % pořizovací ceny nových strojních základních prostředků vyrobených v tuzemsku, které byly objednány, dodány a zaplaceny v době od 1. července do 31. prosince 1991. Zbytek pořizovací ceny se odpisuje ročními odpisovými sazbami.

§ 7

Zahájení a ukončení odpisování

(1) Základní prostředky se odpisují od počátku prvního měsíce následujícího poté, kdy byly v rámci organizace převzaty k používání nebo do rezervy; tímto převzetím se při zahájení podnikatelské činnoti fyzických osob, které již předtím hmotný majetek vlastnily, rozumí den zahájení podnikání uvedený v rozhodnutí o registraci.

(2) Základní prostředky se odpisuji do konce měsíce, v kterém byla odepsána

a) pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena,

b) zůstatková cena, pokud jde o základní prostředky, které byly získány bezplatně nebo za úplatu anebo se předtím neodpisovaly.

(3) Základní prostředky, které nejsou plně odepsány, se odpisují do konce měsíce, v kterém je organizace vyřadila

a) k převodu jiným organizacím nebo občanům,

b) k předání do prodeje organizaci, která obstarává zprostředkovací služby,

c) k likvidaci nebo v důsledku škody nebo manka.

(4) Na základě změny roční odpisové sazby, zatřídění nebo ocenění základních prostředků se změní odpisování od počátku prvního měsíce následujícího poté, kdy ke změně došlo; dosud provedené odpisy se zpětně neupravují.

(5) Orientační doby odpisování uvedené v příloze této vyhlášky neurčují dobu životnosti základních prostředků nebo lhůty pro jejich obměnu.

§ 8

Zjednodušené odpisování

(1) Organizace, jejichž průměrný roční evidenční počet pracovníků nepřesahuje 100, mohou provádět zjednodušený výpočet odpisů prostřednictvím jednotné roční odpisové sazby, která je v případě

a) stavebních základních prostředků 2 %,

b) strojních základních prostředků až 20 %.

(2) Organizace, které v roce vlastní základní prostředky jen několik kalendářních měsíců, vypočítají jejich odpisy za rok tak, že kalendářní měsíce od zahájení odpisování vynásobí částkou měsíčního odpisu. Celkové roční odpisy organizace jsou součtem ročních odpisů jednotlivých základních prostředků.

(3) Částka měsíčního odpisu se vypočítá vynásobením pořizovací ceny roční odpisovou sazbou a vydělením tohoto výsledku číslem 1200.

§ 9

Vypořádání zůstatkových cen

(1) Při bezplatném předání základních prostředků (darováním) vypořádá předávající organizace zůstatkovou cenu se ziskem po zdanění.

(2) Organizace, které jsou k bezplatnému převodu základních prostředků povinny podle právních předpisů,8) jednorázově odepíší pořizovací cenu do nákladů a jako plně odepsané je bezplatně převedou nabývající organizaci, která je nebude odpisovat.

(3) O zůstatkovou cenu základních prostředků prodaných, likvidovaných nebo vyřazených v důsledku škody nebo manka anebo plně neodepsaných podle § 6 odst. 3, sníží organizace hospodářský výsledek. Jestliže však organizace vlastní nebo bezplatně získala stavební základní prostředky, jejichž likvidace je součástí stavby, zahrne zůstatkovou cenu do nákladů na stavbu.

§ 10

Základní prostředky vyloučené z odpisování

Neodpisují se

a) pozemky,

b) pěstitelské celky trvalých porostů,4) které nedosáhly plodonosného stáří,

c) základní prostředky rozpočtových organizací,

d) hydromeliorace do dvou let po jejich dokončení,

e) objekty hrazení a úprav bystřin a lesnicko-technické meliorace,

f) budov pro bydlení bytových družstev, jakož i budovy prádelen, sušáren a čistíren, budovy výrobní pro energetiku a budovy garáží osobních automobilů v jejich vlastnictví,

g) základní prostředky výhradně pro účely branného charakteru, civilní obrany a branné výchovy,

h) základní prostředky pořízené z fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 11

Výjimky

Federální ministerstvo financí může povolit federálním orgánům a organizacím v působnosti federace výjimku z § 4, 6 a 10 nebo upravit roční odpisovou sazbu; pro ostatní orgány a organizace může obdobně povolit výjimku nebo upravit roční odpisovou sazbu příslušné republikové ministerstvo financí.

§ 12

Ustanovení přechodná

(1) Organizace zařadí do základních prostředků základní prostředky, kterým byl před účinností této vyhlášky podle zvláštních předpisů9) přiznán charakter zásob.

(2) Organizace uvedou kombinované technologické a stavební celky, které byly před účinností této vyhlášky podle zvláštních předpisů9) jedním základním prostředkem, do souladu s touto vyhláškou, avšak odpisy nebudou zpětně upravovat.

(3) Postup podle odstavců 1 a 2 organizace provedou nejpozději do konce roku 1992.


Ustanovení závěrečná

§ 13

(1) Zrušuje se

a) vyhláška č. 94/1980 Sb., o odpisování základních prostředků,

b) § 2, 3 a 6 vyhlášky č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. a vyhlášky č. 108/1985 Sb.

(2) Platnosti pozbývají výjimky udělené na základě právních předpisů uvedených v odstavci 1.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 64 odst. 3 a § 360a hospodářského zákoníku.

2) § 12 odst. 1 hospodářského zákoníku.

3) § 2 hospodářského zákoníku.

4) Bod A/2 až A/5 přílohy k vyhlášce Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce FMF č. 586/1990 Sb.

ROČNÍ ODPISOVÉ SAZBY

Obor jednotného tříděníNázev oboruMaximální roční
odpisová sazba v %
Orientační doba odpisování v letech
TŘÍDA 1. Budovy a haly
801 a 802Budovy a haly občanské výstavby1,377
803Budovy pro bydlení1,377
811 a 812Budovy a haly pro výrobu a služby2,050
811 3 a 812 2 budovy a haly výrobní pro energetiku4,025
811 4 a 812 5 budovy a haly pro dopravu a spoje1,377
811 6 a 812 7 budovy a haly pro skladování a úpravu produktů1,567
811 9 a 812 3 budovy a haly vodního hospodářství, čistíren a úpraven vod1,567
budovy průmyslu těžby a úpravy paliv a rud2,540
Ve třídě 1. budovy a haly ze dřeva a lehkých hmot4,025
TŘÍDA 2. Ostatní stavební objekty
813Věže, stožáry, komíny3,330
814Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy1,567
815Objekty pozemní zvláštní2,050
817Objekty jaderných zařízení2,050
821Mosty1,377
822Komunikace pozemní a letiště1,377
823Plochy a úpravy území1,377
824Dráhy kolejové1,0100
824 2 svršek železniční kolejí traťových na drahách celostátních3,330
svršek železniční kolejí staničních a dalších kolejových drah3,330
825Objekty podzemní (mimo důlní)1,377
825 2 štoly1,0100
826Objekty podzemní důlní2,540
827Vedení trubní dálková a přípojná1,567
vodovody trubní s antikorozní ochranou1,377
kanalizace z trub betonových5,020
827 4 parovody a teplovody trubní3,330
827 5 plynovody a vzduchovody trubní3,330
827 6 ropovody a produktovody trubní včetně trubních vedení pro jiné látky3,330
828Vedení elektrické a dráhy visuté3,330
828 8 vedení podzemní slaboproudá kabelová5,020
831Hydromeliorace2,540
832Hráze a objekty na tocích1,0100
833Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály2,050
TŘÍDA 3. Energetické a hnací stroje a zařízení
346Zdroje proudu elektrochemické205
354Kondenzátory silové617
356Měniče výkonové nad 0,1 kW617
357Rozvaděče617
359Elektromotory911
361Zdroje proudu rotační425
362Transformátory a tlumivky výkonové520
364Jednotky měnírenské617
365Transformovny blokové a stožárové a razvodny blokové617
366Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické520
426Čerpadla1010
427Kompresory a vývěvy objemové812
428Turbokompresory617
429Zařízení vzduchotechnická714
432Zařízení chladící a mrazící812
436Zařízení pro úpravu vody714
482Motory pístové714
483Kotle průmyslové a lodní617
484Zařízení pro ústřední vytápění425
485Turbíny parní425
486Turbíny plynové a turbosoustrojí520
487Turbíny vodní425
turbíny vodní do 10 MW250
488Reaktory jaderné a zařízení pro elektrárny jaderné520
Ve třídě 3. stroje a zařízení přenosné a pojízdné1010
TŘÍDA 4. Pracovní stroje a zařízení
363Zařízení elektrotepelná průmyslová812
414Nářadí ruční mechanizované254
431Sušárny714
433Stroje plnící a balící a stroje na úpravu obalů911
434Pece palivové průmyslové (bez keramických)617
435Zařízení pro čerpání a měření kapalných paliv812
463Lodě říční a jezerní a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních)812
492Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání176
492 3 zařízení důlní dopravní254
493Zařízení těžná hlubinných dolů617
494Stroje a zařízení pro upravu uhlí a rud812
495Rypadla kolesová a zakladače520
497Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny714
498Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a výrobu surového železa617
499Stroje a zařízení koksoven520
501Stroje a zařízení oceláren617
502Zařízení válcovací520
503Stroje a zařízení sléváren714
506Zařízení společná převážně pro chemický a potravinářský průmysl812
zásobníky na plyny stabilní (plynojemy) s proměnným obsahem425
507Stroje a zařízení pro chemický průmysl812
stroje a zařízení pro zpracování plynných paliv520
508Stroje a zařízení pro výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky617
509Stroje a zařízení pro zpracování pryže a plastických hmot812
512Stroje obráběcí (bez strojů dřevoobráběcích)1010
513Stroje tvářecí na kovy a plastické hmoty1010
514Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů911
515Zařízení pro povrchovou úpravu911
519Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl1010
521Stroje a zařízení pro sklářský průmysl812
522Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl714
522 7 stroje a zařízení pro konfekční výrobu147
524Stroje a zařízení pro kožedělný průmysl714
526Stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, pálenice, likér- ny, zpracování vína, výrobu kvasnic, plísní, octa, kyselin, enzymů, tuků, škrobárny a sušárny brambor714
527Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí a krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, výrobu čokolády, cukrovinek a konzervování potravin714
529Stroje a zařízení pro lesní výrobu1010
533Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce166
535Stroje a zařízení pro zpracování nerostných surovin812
536Stroje a zařízení zemědělské1010
536 3 stroje na pěstování, hnojení a ochranu kultur205
538Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej812
539Zařízení a přístroje čistící, prací, žehlící, úklidové, holičské a kadeřnické1010
544Stroje šicí a pletací pro domácnost147
TŘÍDA 5. Přístroje a zvláštní technická zařízení
348Svítidla205
388Přístroje měřící mechanické (bez vah a přístrojů časoměrných)911
389Přístroje měřící elektrické (bez přístrojů časoměrných)1010
391Přístroje měřící elektronické a mikroskopy elektronové186
393Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost)812
394Přístroje časoměrné911
395Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu911
397Technika zdravotnická včetně přístrojů1010
401Zařízení reprografická205
403Stroje na zpracování dat176
404Zařízení návěstní a zabezpečovací617
405Přístroje pro automatickou regulaci a řízení1010
409Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin1010
TŘÍDA 6. Dopravní prostředky
429Zařízení vzduchotechnická812
444Automobily osobní a dodávkové176
445Automobily nákladní a jejich modifikace138
447Autobusy176
448Trolejbusy a elektrobusy911
449Automobily protipožární a zařízení hasící617
451Vozidla motorová jednostopá, jejich užitkové modifikace a návěsy205
454Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků714
456Lokomotivy elektrické425
457Lokomotivy motorové a parní425
457 6 lokomotivy motorové průmyslové důlní1010
458Vozidla kolejová pro osobní dopravu520
459Vozidla kolejová pro nákladní dopravu333
459 6 vozíky kolejové důlní a malodrážní176
463Lodě říční a jezerní a zařízení plovoucí520
464Lodě námořní a smíšené dopravy520
465Letadla147
466Technika letecká1010
468Jeřáby617
468 3 jeřáby stavební1010
469Mechanismy zvedací714
471Výtahy714
472Zařízení transportní pro přepravu sypkých materiálů812
473Zařízení pro dopravu po laně617
474Zařízení pro ložné operace812
475Vozíky dopravní176
476Zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů911
TŘÍDA 7. Inventář
478Zařízení pro sklady kusového zboží617
557Nábytek kovový425
615Nábytek ze dřeva a ostatních hmot617
739Zařízení jevištní a potřeby divadelní617
742Nástroje hudební1010
744Potřeby sportovní1010
TŘÍDA 9. Pozemky a trvalé porosty
94Porosty trvalé (mimo lesní)714

5) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

8) Např. § 1 vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 114/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

9) Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru