Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 585/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Částka 97/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 01.10.1995 (187/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

585

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí

Slovenské republiky

ze dne 22. prosince 1990

o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách:


§ 1

(1) Nájemné z nebytových prostor (bez připočtení cen služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m2 podlahové plochy pro nebytové prostory:

a) obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory podobných užitných vlastností 190,- Kčs
b) výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory podobných užitných vlastností 165,- Kčs
c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, jakož i prostory pro pracovny (ateliéry) umělců1)130,- Kč
d) ostatní, především provizoria 96,- Kčs

(2) Regulace nájemného podle této vyhlášky platí pro všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou nájmů, kdy je nájemcem zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, zahraniční osoba2) a právnická osoba, jejímž společníkem, nebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob3) zakladatelem, je zahraniční osoba.

(3) Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají bez omezení, pokud pro příslušný výkon nejsou zvláštním rozhodnutím4) stanoveny ceny maximální.

(4) Obec, s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru, může určit objekty, popřípadě lokality v rámci obce, kde stanoví diferencovaně sazby vyšší než uvedené v odstavci 1, popř. kde umožní sjednat nájemné bez omezení.


§ 2

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí České republiky:

Ing. Špaček v. r.

Ministr financí Slovenské republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.

4) Výměr federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 01/90, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

2) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.

3) § 20f občanského zákoníku.

Přesunout nahoru