Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 584/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky

Částka 97/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 15.12.1992 (581/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

584

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 21. prosince 1990,

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,pro ceny speciální techniky

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen "zákon"):


§ 1

(K § 1 zákona)

(1) Uplatňování, regulace a kontrola cen se v oblasti cen speciální techniky vztahuje na zbrojní výrobky a služby zbrojní povahy, tj. výkony, licence, služby a práce realizované v rámci výzkumu, vývoje, výroby a oprav (dále jen "zbrojní zboží"). Regulace cen se vztahuje na zbrojní zboží tuzemského původu prodávaného v tuzemsku, kontrola cen též na ceny zbrojního zboží z dovozu a zbrojního zboží určeného pro vývoz.

(2) Pokud nestanoví tato vyhláška jinak, platí i pro ceny zbrojního zboží obecná vyhláška.1)

§ 2

(K § 2 odst. 1 zákona)

(1) Pro cenové účely se za zbrojní zboží považuje vojenská a bezpečnostní technika zatříděná ve výrobních oborech 571 až 579,2) její údržba a opravy zatříděné v oboru 929 a činnosti uvedené ve skupině výkonů 987 9.

(2) Určené podmínky pro sjednávání cen zbrojního zboží musí obsahovat kromě údajů uvedených v zákoně

a) název zboží podle platných technických podmínek nebo zadání,

b) číselný kód příslušné jednotné klasifikace,2)

c) zákonnou měřící jednotku,3)

d) kvalitativní podmínky podle československé vojenské normy, technických podmínek a specifických požadavků kupujícího,

e) dodací podmínky podle specifických požadavků kupujícího vyjádřených v dohodě, smlouvě, technických podmínkách nebo podle československé vojenské normy.

§ 3

(K § 2 odst. 2 zákona)

U zbrojního zboží zatříděného do oborů vojenské a bezpečnostní techniky podle § 2 odst. 1 této vyhlášky se vyžaduje písemná forma dohody o ceně nebo způsobu, jakým bude vytvořena.

§ 4

(K § 2 odst. 3 zákona)

(1) Za cenu zahrnující nepřiměřený zisk se považuje cena, u níž je podíl zisku vyšší o 50 % než podíl zisku běžně dosahovaný v příslušném výrobním oboru. Tento podíl zisku se vypočítává a posuzuje ve vztahu ke zpracovacím nákladům, popřípadě k úplným vlastním nákladům příslušného výrobního oboru v posledně sledovaném období před sjednáním ceny.

(2) Není-li u příslušného výrobního oboru vykazován zisk nebo je vykazována ztráta, považuje se za nepřiměřený hospodářský prospěch koupě za nižší cenu než je cena bez zisku nebo cena s větší než v oboru vykazovanou ztrátou.

(3) Prodávající je povinen na požádání kupujícího výši zisku ve vztahu ke zpracovacím nákladům, popřípadě k úplným vlastním nákladům při projednávání ceny prokázat.

§ 5

(K § 5 odst. 3 zákona)

Ceny za užívání vozidel a mechanizačních prostředků vyžádaných od právnických a fyzických osob k obraně státu podle zvláštního předpisu4) stanoví výměr.5)

§ 6

[K § 6 odst.1 písm. c) zákona]

Závazným postupem se cena zbrojního zboží vytvoří započtením ekonomicky oprávněných nákladů pořízení, zpracování, oběhu zboží a zisku, který nesmí přesáhnout v kalkulaci ceny6) 30 % ze zpracovacích nákladů. Přitom cena nesmí být však vyšší než platným kursem přepočtená cena porovnatelného zboží na zahraničním trhu nebo cena porovnatelného dovozu nebo vývozu.

§ 7

(K § 10 zákona)

Seznam zbrojního zboží s regulovanými cenami je vydán výměrem.7)

§ 8

(K § 11 odst. 2 zákona)

(1) Z cenové evidence zbrojního zboží, vedené prodávajícím podle § 11 zákona, musí být zřejmé tyto údaje:

a) určené podmínky podle § 2 odst. 2 této vyhlášky,

b) výše ceny a její konstrukce (daň z obratu, kalkulace ceny, doklady o její úhradě).

(2) Prodávající jsou povinni vést a uchovávat evidenci o cenách zbrojního zboží po dobu 3 let po ukončení platnosti ceny.

(3) Prodávající je povinen dokumentaci a evidenci zavedenou pro účely jednání o cenách označovat názvem "Zbrojní zboží".

§ 9

(K § 13 zákona)

Ceny zbrojního zboží se uvádějí výhradně v nabídkových cenících zbrojního zboží. Prodávající na požádání poskytne ceníky zbrojního zboží oprávněným osobám.8) Ceny zbrojního zboží není přípustné uvádět v cenících společně s cenami zboží jiného nezbrojního charakteru.

§ 10

(K § 20 zákona)

(1) Federální ministerstvo financí pověřuje federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra a federální ministerstvo dopravy - velitelství železničního vojska působností pro sjednávání a kontrolu cen zbrojního zboží vyráběného a prodávaného v rámci podniků a zařízení pověřovaných orgánů.

(2) Federální ministerstvo financí vydává v oblasti cen zbrojního zboží svá rozhodnutí formou výměrů.

§ 11

Při zpracování všech materiálů týkajících se výzkumu, vývoje, dohod o cenách, kontroly, statistiky a evidence cen zbrojního zboží a při manipulaci s nimi se postupuje podle právních předpisů o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství.8)


§ 12

Přechodná a závěrečná ustanovení

Zrušují se

1. výměr č. 0121/1990 o cenách speciální techniky,

2. výnos SPK č. j. 045745/85-II o cenících speciální techniky,

3. výměr SPK č. j. 98666/89-II o úpravě tvorby cen ve vztahu k speciálnímu vědeckotechnickému rozvoji,

4. všechna cenová rozhodnutí v oblasti speciální techniky platná do 31. prosince 1990.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

2) Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 0668/90 o zvláštní části jednotné klasifikace výrobků a výkonů.
Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 0616/86-22 o pověření organizací funkcí gestorů a spolugestorů při vydávání a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků speciální techniky a č. j. Federálního statistického úřadu 0183//90 z 27. 11. 1990, obor 575, technika letecká speciální, konečné znění klasifikační části.

3) Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 671/80-03 o jednotném označování a kódování měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin, včetně doplňků publikovaných ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů v částce 9 a 10 ročníku 1985.

4) § 19 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky.

5) Výměr FCÚ, ČCÚ a SCÚ č. 076/84, kterým se stanoví sazby za poskytnutí vozidel a mechanizačních prostředků.

6) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 21/1990 Sb., o kalkulaci.

7) Výměr federálního ministerstva financí č. 01-ZZ/91, kterým se vydává seznam zbrojního zboží s regulovanými cenami.

8) Zákon č. 102/71 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.

Přesunout nahoru