Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 574/1990 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991

Částka 95/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

574

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1990

o státním rozpočtu federace na rok 1991

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ ROZPOČET FEDERACE NA ROK 1991

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 108 500 000 tisíc Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 102 300 000 tisíc Kčs. Přebytek státního rozpočtu federace činí 6 200 000 tisíc Kčs.

(2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

(3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2.

(4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty

a) výdaje na vládní úvěry 2 639 400 tisíc Kčs;

b) prostředky pro federální programy strukturálních změn v hospodářství 3 000 000 tisíc Kčs;

c) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu z titulu úprav cen potravin 27 000 000 tisíc Kčs;

d) prostředky na kompenzace cen energií 6 100 000 tisíc Kčs;

e) rozpočtová rezerva vlády České a Slovenské Federativní Republiky 500 000 tisíc Kčs;

f) účelová rezerva Federálního shromáždění 50 000 tisíc Kčs na finanční zabezpečení vzniku a činnost Generálního inspektora ozbrojených sil, Parlamentního institutu a na úhradu členského příspěvku do Rady Evropy;

g) účelová rezerva na nepředvídaný ekonomický vývoj 4 200 000 tisíc Kčs;

h) dispoziční fond prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 1000 tisíc Kčs, předsedy Federálního shromáždění ve výši 1000 tisíc Kčs a předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky ve výši 2680 tisíc Kčs.

§ 2

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit ukazatele státního rozpočtu federace uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona pouze v souladu s organizačními, metodickými a cenovými opatřeními vlády nebo při uvolňování prostředků z rezerv státního rozpočtu federace. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu federace.


ČÁST DRUHÁ

ZMĚNA ZÁKONA č. 156/1989 Sb., O ODVODECH DO STÁTNÍHO ROZPOČTU, ZÁKONA č. 157/1989 Sb., O DŮCHODOVÉ DANI, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 108/1990 Sb. A ZÁKONA č. 172/1988 Sb., O ZEMĚDĚLSKÉ DANI, VE ZNĚNÍ ZÁKONA č. 157/1989 Sb.

§ 3

Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, se mění takto:

1. § 8 zní:

"§ 8

Sazba odvodu ze zisku

Sazba odvodu ze zisku činí 55 % ze základu odvodu ze zisku a z likvidačního přebytku (§ 7).".

2. V § 13 se vypouštějí slova "a regulační odvody uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) a b)".

§ 4

Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova "65 %" nahrazují slovy "55 %".

2. V § 26 odst. 2 se v úvodní větě nahrazují slova "v § 2 odst. 1 písm. e), h) a i)" slovy "v § 2 odst. 1 písm. h) a i)".

§ 5

Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., se mění takto:

1. § 8 písm. a) zní:

"a) zemědělská družstva a společné podniky10) s převážně zemědělskou výrobou, jejichž podrobnější vymezení stanoví prováděcí předpis;".

2. Poznámka 10) zní:

"10) Zákon č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví.
§ 106zd hospodářského zákoníku.".

3. V § 14 se slova "65 %" nahrazují slovy "55 %".

ČÁST TŘETÍ

ÚPRAVA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

§ 6

Banky a spořitelny založené jako státní peněžní ústavy1)postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č.577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že se u nich zrušuje statutární fond, rizikový fond a fond rozvoje; statutární fond se převádí do kmenového jmění.

§ 7

Státní organizace Československé státní dráhy2) postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č.577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že se u nich zrušuje fond rozvoje a rizikový fond; nadále vytvářejí fond zdržného.

§ 8

Pojišťovny, pokud nejsou akciovými společnostmi,3) nebo podnikem se zahraniční majetkovou účastí,4) postupují ve svém finančním hospodaření obdobně podle části první nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků, s tím, že vytvářejí nadále základní rezervní fond, fond rezerv pojistného, fond zábrany škod a devizový rezervní fond.

§ 9

(1) Federální ministerstvo obrany vydá obecně závazný právní předpis, kterým upraví financování příprav civilní obrany v České a Slovenské Federativní Republice.

(2) Financování hospodářských mobilizačních příprav v České a Slovenské Federativní Republice zabezpečuje federální ministerstvo hospodářství. Federální ministerstvo hospodářství vydá obecně závazný právní předpis, kterým upraví financování hospodářských mobilizačních příprav v České a Slovenské Federativní Republice.

§ 10

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1987 Sb., o dodatkovém odvodu za ztráty způsobené nejakostní výrobou. Tímto není dotčena povinnost provést tento odvod za rok 1990.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 574/1990 Sb.

Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace

v tisících Kčs
Příjmy
Podíl na celostátním výnosu daně z obratu54 010 000
Podíl na celostátním výnosu odvodů ze zisku a zemědělské daně ze zisku30 870 000
Příjmy federálních ústředních orgánů, příjmy rozpočtových a odvody příspěvkových organizací v jejich působnosti4 885 800
Odvody Státní banky československé3 100 000
Clo8 000 000
Splátky z vládních úvěrů poskytnutých do zahraničí6 934 200
Daně a odvody od subjektů se sídlem v cizině400 000
Správní poplatky300 000
Příjmy úhrnem108 500 000
Výdaje
Výdaje na činnost federálních ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací v jejich působnosti85 573 270
z toho: na obranu a bezpečnost30 887 200
Účelové prostředky na úhradu příprav k obraně v národním hospodářství1 485 030
Dotace organizacím v působnosti federálních ústředních orgánů3 217 100
Výdaje spojené s vládními úvěry do zahraničí4 764 600
Úroky ze státního dluhu federace2 510 000
Rezervy4 750 000
Výdaje úhrnem102 300 000
Přebytek6 200 000

Příloha č. 2 k zákonu č. 574/1990 Sb.

Výdaje státního rozpočtu federace podle kapitol (v tisících Kčs)

KapitolaVýdaje celkemRozpočtové organizacePříspěvky příspěvkovým organizacím naDotace hospodářským organizacím
Investiční výdajeNeinvestiční výdajez toho: mzdové prostředkyOstatní příspěvkyprovozinvesticeinvestičníneinvestiční
Kancelář prezidenta ČSFR218 02051 600161 11828 8131001 7023 500
Kancelář Federálního shromáždění177 73148 800126 81342 1722 118
Úřad předsednictva vlády250 15615 600227 75649 3493006 500
Fed. min. zahr. věcí1 957 812202 1001 123 21178 211608 5014 00020 000
Fed. min. obrany26 500 000908 40025 591 600
Fed. min. zahr. obchodu1 571 938217 8001 354 138275 603
Fed. min. financí73 8347 80066 03437 368
Fed. min. práce a soc. věcí42 5432 70037 78022 7212 063
Fed. min. vnitra4 730 900184 9004 546 000
Fed. min. pro strateg. plánování147 00066 40080 60037 943
Fed. min. hospodářství677 78618 800636 192100 9394 95116 8431 000
Fed. min. dopravy4 736 180380 2001 086 417154 10519 65878 20565 6002 057 1001 049 000
Fed. min. spojů308 70411 100163 44642 83423 158111 000
Nejvyšší soud8 9917007 7984 208493
Fed. úřad pro norm. a měření222 81220 100188 86355 81710 1212 6281 100
Fed. úřad pro vynálezy94 4808 80072 74926 24612 931
Fed. statistický úřad123 71515 000108 69544 21320
Státní arbitráž8 5831 0007 5774 8556
Fed. výbor pro život. prostředí367 1713 800352 37118 32111 000
Fed. min. kontroly27 0681 75025 31815 959
Generální prokuratura13 1691 90011 2547 38715
Státní peněžní ústavy600600
Čs. komise pro atom. energii148 000148 000
Správa fed. hmot. rezerv1 460 0001 460 000
Všeobecná pokladní správa58 432 807180 00054 674 207578 6003 000 000
Celkem102 300 0002 349 25092 257 9371 047 0641 273 542110 97191 2002 168 1004 049 000

Příloha č. 3 k zákonu č. 574/1990 Sb.

Přehled rezerv státního rozpočtu federace

v tisících Kčs
Rozpočtová rezerva vlády ČSFR500 000
Účelová rezerva Federálního shromáždění50 000
Účelová rezerva na nepředvídaný ekonomický vývoj v národním hospodářství4 200 000
Rezervy celkem4 750 000

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

2) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.

3) Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.

4) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

Přesunout nahoru