Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 571/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství

Částka 94/1990
Platnost od 28.12.1990
Účinnost od 28.12.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

571

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. listopadu 1990

o odměňování učitelů náboženství

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 a § 239b zákoníku práce po projednání s příslušnými odborovými orgány:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje odměňování pracovníků, kteří v pracovním poměru k církvi nebo náboženské společnosti1) (dále jen "církev") nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených s církví vyučují náboženství (dále jen "učitel náboženství").

§ 2

(1) Učiteli náboženství, který koná tuto činnost v pracovním poměru, přísluší při stanovené týdenní pracovní době a při vyučovací povinnosti 21 vyučovacích hodin týdně základní plat v rozpětí 2000 až 3000 Kčs měsíčně.2) Výši základního platu v rámci rozpětí stanoví církev s přihlédnutím ke kvalifikaci učitele náboženství a k jeho osobním schopnostem.

(2) Učiteli náboženství, který koná tuto činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přísluší odměna v rozpětí 20 až 35 Kčs za jednu vyučovací hodinu výukové činnosti odpovídající svou náplní výuce na základních a středních školách. Pokud učitel náboženství koná výukovou činnost odpovídající svou náplní výuce na vysokých školách, přísluší odměna v rozpětí 30 až 50 Kčs za jednu vyučovací hodinu. Výši odměny v rámci rozpětí sjedná církev s přihlédnutím ke kvalifikaci učitele náboženství a k jeho osobním schopnostem.

§ 3

Církev může ze svých prostředků poskytovat učiteli náboženství k základnímu platu odměny; podmínky pro poskytování těchto odměn a jejich výši stanoví příslušná církev.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje nařízení č. 251/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.

2) § 86 odst. 1 poslední věta a § 116 zákoníku práce.

Přesunout nahoru