Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 570/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích

Částka 94/1990
Platnost od 28.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (368/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

570

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky

a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 19. prosince 1990

o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb. (dále jen "zákon"):


Vyměřování a placení správního poplatku

§ 1

(1) Orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky a jiné orgány státní správy1) (dále jen "správní orgány") vyměřují a vybírají správní poplatky (dále jen "poplatky") za úkony, které jsou jako předměty poplatků stanoveny v sazebnících poplatků I a II (dále jen "sazebník"). Sazebník uvedený v příloze této vyhlášky je její nedílnou součástí. Za orgány státní správy České republiky a Slovenské republiky se pro účely této vyhlášky považují i státní archivy.

(2) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku s výjimkou položky 80 sazebníku.

(3) Základem poplatku stanoveného procentem je cena nebo hodnota předmětu úkonu, která je platná v místě a v čase provedení tohoto úkonu. Poplatník sdělí cenu nebo hodnotu předmětu úkonu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neučiní-li tak, zjistí správní orgán cenu nebo hodnotu předmětu úkonu na náklady poplatníka.

(4) Základ poplatku stanoveného procentem se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny dolů.

§ 2

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné okamžitě při podání. Pokud nebyl poplatek zaplacen při podání, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení výzvy správního orgánu k zaplacení poplatku, není-li v jednotlivých položkách sazebníku stanoveno jinak.

(2) Poplatky za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen,2) jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.

(3) Poplatky stanovené v sazebníku procentem z ceny nebo hodnoty předmětu úkonu se vyměřují před provedením úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.

(4) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a Slovenské republiky se platí kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000,- Kčs, s výjimkou poplatků placených u československých zastupitelských úřadů, nebo převodem z účtu u peněžního ústavu, anebo poštovní poukázkou, popřípadě v hotovosti.

(5) Poplatky vyměřované a vybírané okresními úřady a obecními úřady se platí převodem z účtu u peněžního ústavu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti u těchto úřadů. Poplatky vyměřované a vybírané okresními a obvodními úřady ve Slovenské republice se mohou platit i kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs.

(6) Správní orgán odpovídá za včasné a ve správné výši zaplacené poplatky, popřípadě za řádné vymáhání nezaplacených poplatků.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a Slovenské republiky s výjimkou poplatků placených kolkovými známkami se platí na účet státního rozpočtu československé federace nebo na účet státního rozpočtu příslušné republiky vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu, který úkon provedl. Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky nebo ministerstvo financí Slovenské republiky v odůvodněných případech mohou stanovit jinak.

§ 3

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v československých korunách, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4.

(2) Československé zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou nebo rozpětím vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu československé měny na cizí měnu podle odstavce 3. Československý zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo; tato měna však musí být znamenána v kursovním lístku Státní banky československé.

(3) Přepočet československé měny na cizí měnu a naopak se provádí podle příslušného kursu platného pro nákup valut, který je uveden v kursovním lístku Státní banky československé v době vyměření nebo oznámení poplatku.

(4) Poplatník, který je devizovým cizozemcem, platí poplatek na hraničním přechodu České a Slovenské Federativní Republiky v souladu s devizovým zákonem v cizí měně, nemá-li k dispozici československou měnu.

§ 4

Osvobození

(1) Kromě orgánů osvobozených od poplatků podle § 10 odst. 1 zákona, obcí a orgánů místní státní správy2a) a osob osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě dalších osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunit, za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost.3)

(2) Kromě úkonů osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeny úkony k provádění československých obecně závazných předpisů o nemocenském zabezpečení, o zabezpečení matky a dítěte, o sociálním zabezpečení a o zmírnění následků majetkových křivd3a).

(3) V rozsahu uvedeném v položkách sazebníku jsou správní orgány zmocněny poplatek snížit, zvýšit, popřípadě od jeho vybrání upustit.

(4) Okresní úřad může v jednotlivých odůvodněných případech, s výjimkou položky 12 písmeno b), k zamezení nesrovnalostí nebo zmírnění tvrdostí poplatek snížit, nebo prominout, jde-li o úkon prováděný okresním nebo obecním úřadem. Obdobně postupují finanční ředitelství, jde-li o úkony prováděné správními orgány republiky.

§ 5

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, jestliže nedošlo k provedení úkonu nebo k věcnému projednání bez zavinění poplatníka, anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen.

(2) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, vrátí částku, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více než byl povinen nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně na žádost poplatníka snížen nebo prominut.

(3) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne na žádost poplatníka, zda a jaká část zaplaceného poplatku se vrátí, nedošlo-li vinou poplatníka k provedení úkonu, za který byl poplatek zaplacen. Správní orgán může vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek. Vrácené částky se zaokrouhlují na celé Kčs dolů.

(4) Poplatek se nevrátí, nepřesahuje-li částku 30 Kčs.

(5) Nárok na vrácení poplatku (přeplatku) zaniká uplynutím tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl poplatek zaplacen.

§ 6

Příslušnost ke stanovení sazeb poplatků a rozpočtové určení

(1) Poplatky uvedené v sazebníku I stanoví ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky. Poplatky uvedené v sazebníku II stanoví federální ministerstvo financí.

(2) Poplatky podle položek sazebníku I jsou příjmem státního rozpočtu příslušné republiky, okresního úřadu v České republice nebo obce, a to podle příslušnosti správního orgánu, který úkon provádí. Poplatky placené kolkovými známkami jsou příjmem státního rozpočtu republiky.

(3) Poplatky podle položek sazebníku II jsou příjmem státního rozpočtu československé federace s výjimkou poplatků placených kolkovými známkami.

§ 7

Dohlídky

(1) V rámci výkonu státní správy se finanční úřady a finanční ředitelství přesvědčují dohlídkami u správních orgánů federace a republik, s výjimkou okresních v České republice úřadů a obecních úřadů, o správnosti a včasnosti vyměření, vybrání a placení poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu příslušné republiky. Za tím účelem vedou správní orgány evidenci o poplatcích.

(2) Obdobně postupují okresní úřady, jde-li o poplatky, které jsou příjmem rozpočtů okresních úřadů a obcí v České republice.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8

Za udržování platnosti autorského osvědčení podle § 81 odst. 6 zákona č. 527/1990 Sb, vyměřuje správní orgán poplatek podle položky 107 sazebníku II vyhlášky č. 570/1990 Sb.

§ 9

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb. a vyhlášky č. 310/1990 Sb.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr financí České a Slovenské Federativní Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí České republiky:

Ing. Špaček v. r.

Ministr financí Slovenské republiky:

Ing. Kováč CSc. v. r.


Příloha vyhlášky č. 570/1990 Sb.

Sazebník I. správních poplatků

Poznámka k sazebníku I.

Podle položek tohoto sazebníku vybírají poplatky obecní úřady, okresní úřady, obvodní úřady a správní orgány republik.

Položka 1

Schválení výměny (dohody o výměně) dvou bytů nebo dvou nebytových prostor Kčs 20,-

Poznámka:

Za schválení výměny (dohody o výměně) každého dalšího bytu nebo nebytového prostoru vybere správní orgán 20 Kčs za každý další byt.

Položka 2

Povolení změny:

a)příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení rozvedeného manžela na předešlé příjmení ........................Kčs 20,-
b)jména nebo příjmení v ostatních případech ..............................................Kčs 500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět předešlé anebo původní rodné příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

Poznámky:

1. Oprava jména a příjmení osoby v případě transsexuality se považuje za změnu v důsledku nesprávného zápisu v matrice.

2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybere jen jeden poplatek.

Položka 3

a)Povolení uzavřít manželství u jiného než příslušného obecního úřaduKčs 100,-
b)Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem Kčs 300,-
c)Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kčs 300,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby, jejichž život je přímo ohrožen, a občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeni snoubenci, kteří uzavírají manželství u obecního úřadu příslušného podle místa přechodného pobytu v místě pracoviště jednoho z nich.

Poznámka:

1. Poplatek podle této položky se vybere jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle této položky se vybere i od cizinců,4) kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt.

3. Na území Slovenské republiky se orgánem, před kterým se manželství uzavírá, rozumí stálé pracoviště obvodního úřadu.

Položka 4

a)Uzavření manželství mezi cizinci, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen jiný než trvalý pobyt Kčs 500,-
b)Uzavření manželství mezi československým státním občanem nebo cizincem, který má na území České a Slovenské Federativní Republiky
povolen trvalý pobyt, a cizincem, který má na území povolen jiný než trvalý pobyt
Kčs 250,-

Poznámka:

Pokud dojde k uzavření manželství před jiným než příslušným obecním úřadem, poplatek podle písmene b) této položky vybere příslušný (delegující) obecní úřad, který připravil podklady pro uzavření manželství.

Položka 5

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti:

a)pro československé státní občany
- ročního Kčs 50,-
- tříletého Kčs 120,-
b)pro cizince na jeden rokKčs 5000,-
c)pro cizince na jeden měsíc Kčs 1500,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby ustanovené jako myslivecká stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním pracovních povinností, a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní povinnost.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady.

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 6

Vydání rybářského lístku:

- ročníhoKčs 30,-
- tříletéhoKčs 50,-
- pro mládež do 15 let Kčs 10,-
- pro cizince Kčs 3000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti středních a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech při vydání rybářského lístku pro cizince poplatek snížit na 500 Kčs.

Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek v sazbách uvedených pro občany České a Slovenské Federativní Republiky.

Položka 7

Udělení oprávnění k provozování artistické činnosti občanůKčs 400,-

Položka 8

Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les

- fyzickým osobámKčs 50,-
- právnickým osobám Kčs 500,-

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek této položky zvýšit až na pětinásobek sazby v případě, že se jedná o více než pět stromů.

Položka 9

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 10

Udělení státního občanství České a Slovenské Federativní Republiky Kčs 700,-

Osvobození:

Udělení státního občanství České a Slovenské Federativní Republiky podle zákona č. 88/1990 Sb. je osvobozeno od poplatku.

Zmocnění:

Ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo vnitra Slovenské republiky mohou v odůvodněných případech k zamezení tvrdosti poplatek snížit, popř. prominout.

Poznámka:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky jen jednou, uděluje-li státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky jednou listinou manželům a jejich dětem mladším 15 let.

2. Poplatek podle této položky lze platit bez vyměření na ústní nebo písemnou výzvu.

3. Poplatek za udělení státního občanství dětem do 15 let se vybere ve výši Kčs 40,-.

Položka 11

Podání žádosti:

a)o zrušení práva užívat část bytu jinému občanovi ve prospěch uživatele bytu Kčs 100,-
b)o souhlas s užíváním bytu nebo jeho části k jiným účelům než k bydlení
- občanům Kčs 300,-
- organizacím Kčs 5000,-
c)o vyslovení souhlasu s nabytím československého státního občanství cizinkou, která uzavřela manželství s československým státním občanem Kčs 50,-
d)o provední registrace k výcviku řidičů silničních motorových vozidel Kčs 200,-
e)o vydání výjimky z ochranných podmínek chráněných území
- občanům Kčs 50,-
- organizacím Kčs 500,-
f)o nahlédnutí do matrik Kčs 10,- za každý
svazek matriky
g)o nahlédnutí do živnostenského rejstříku Kčs 50,-
h)o zprostředkování zaměstnání v cizině a vydání pracovní smlouvy o zaměstnání v cizině Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni žadatelé provádějící v chráněném území vědeckovýzkumnou činnost a činnost v zájmu ochrany území.

Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene e) této položky zvýšit až na pětinásobek sazby podle významu území a závažnosti zásahu.

Položka 12

a)Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly, z herní jistiny 10 %,
nejméně Kčs 50,-
b)Povolení provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj Kčs 20 000,-
c)Povolení k provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) z výher docílených provozovatelem 10 %,
nejméně Kčs 1000,-

Zmocnění:

1. Správní orgán, který vydal povolení k provozování hracích přístrojů podle písmene b) této položky, sníží sazbu poplatku o 50 %, jde-li o povolení na dobu kratší než 6 měsíců.

2. Správní orgán může v odůvodněných případech vzhledem k místním podmínkám poskytnout úlevu u poplatku podle písmene b) této položky ve výši 25 % uvedené sazby.

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vyměření na ústní nebo písemnou výzvu, provádí-li úkon obecní úřad.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vyměřuje až po provedení úkonu způsobem stanoveným správním orgánem.

Položka 12 A

Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení za každý přístroj nebo zařízení a rok Kčs 1000,-

Položka 13

Vydání zbrojního průkazu, prodloužení jeho platnosti, zápis každé další zbraně, speciálního expanzního
přístroje nebo jejich hlavních částí do zbrojního průkazu
Kčs 20,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni vojáci z povolání a vojáci v další službě, příslušníci Veřejné bezpečnosti a sborů nápravné výchovy.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené pod bodem 1 Osvobození k položce 5, jedná-li se o zbraně používané pro lovecké účely.

Položka 14

Vydání povolení k nákupu, převodu vlastnictví nebo půjčení zbraně, speciálního expanzního přístroje
nebo jejich hlavních částí a střeliva
Kčs 20,-

Osvobození:

Osvobození uvedená k položce 13 a pod bodem 2 k položce 5 platí zde obdobně.

Položka 15

a)Vydání souhlasu ke zřízení a provozu jednorázové střelniceKčs 100,-
b)Vydání souhlasu ke zřízení stálé střelniceKčs 50,-
c)Vydání souhlasu k provozu stálé střelniceKčs 50,-
d)Vydání povolení ke střelbě z historických zbraní mimo schválené střelnice Kčs 100,-

Položka 16

Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidelKčs 20,-

Položka 17

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného ze součástek, po přestavbě nebo dostavbě anebo jednotlivě dovezeného z ciziny, jde-li o:

a)motocykl nebo moped o objemu válců motoru do 50 cm3, postranní nebo přívěsný vozík k motocyklu Kčs 500,-
b)ostatní motocykly nebo motorové tříkolky-rikši Kčs 1000,-
c)automobil nebo zemědělský anebo lesnický kolový traktor Kčs 2000,-
d)přívěs nebo návěs anebo zvláštní vozidlo Kčs 1000,-

Zmocnění:

1. Poplatek podle písmen b) až d) této položky sníží správní orgán na 50 Kčs, jsou-li držiteli motorových vozidel osoby těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P nebo jde-li o motorová vozidla, u nichž je provedena zvláštní úprava ovládacích mechanismů přizpůsobená pro osoby těžce zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

2. Správní orgán vybere poplatky podle této položky ve výši 25 % sazby v případech, jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě anebo dostavbě.

3. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla po odcizení.

Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání příslušných dokladů a státních poznávacích značek pro motorové nebo přípojné vozidlo.

2. Předpokladem pro schválení technické způsobilosti vozidla je provedení technické kontroly u stanic technické kontroly, kterou je povinen poplatník uhradit.

3. Poplatek podle této položky se vybere až po provedení úkonu.

Položka 18

a)Schválení úprav pro tažení přípojných vozidelKčs 50,-
b)Zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidluKčs 10,-
c)Vydání státní poznávací značky za zničenou, ztracenou nebo poškozenou a vydání státní poznávací značky při převodu vozidla
do obvodu jiného dopravního inspektorátu VB bez změny držitele vozidla
Kčs 20,-
d)Vydání trvalé zvláštní manipulační státní poznávací značky a trvalé zvláštní
manipulační státní poznávací značky pro zkušební účely
Kčs 50,-
e)Podání žádosti o dočasné vyřazení vozidla z evidenceKčs 200,-

Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech zvýšit poplatek podle písmene b) této položky až do výše desetinásobku.

Poznámky:

1. Správní orgán nevybere poplatek za zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu, vybral-li již poplatek podle položky 17 nebo 20.

2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybere za každou jednotlivou tabulku státní poznávací značky.

Položka 19

Zápis prvního držitele:

a)automobilu nebo zemědělského nebo lesnického kolového traktoru Kčs 250,-
b)motocyklu nebo motorové tříkolky-rikši nebo připojného vozidlaKčs 100,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání státní poznávací značky.

2. Poplatek podle této položky se vybere za zápis motorového nebo přípojného vozidla, jehož provozovatelem bylo federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České republiky nebo Slovenské republiky nebo federální ministerstvo obrany, pokud není současně nutné schválit technickou způsobilost tohoto vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

V tomto případě se postupuje podle položky 17.

Položka 20

Zápis změny držitele motorového nebo přípojného vozidla (i s provedením úprav v příslušných dokladech):

a)u motocyklů
- o objemu válců motoru do 50 cm3 Kčs 50,-
- ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorových tříkolek - rikš) Kčs 100,-
b)u automobilu nebo zemědělského anebo lesnického kolového traktoru Kčs 250,-
c)u přípojného vozidla Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozen zápis změny držitele v důsledku

- nabytí a vypořádání dědictví,

- úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu,

- zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů,

- organizačních změn právnických osob.

Poznámky:

1. Za zápis změny názvů organizace, která je držitelem vozidla z důvodů sloučení nebo rozdělení organizací, se poplatek podle této položky nevybere.

2. Poplatníkem za zápis změny držitele je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

3. Poplatek podle této položky sníží správní orgán na 50 Kčs, převádí-li se motorové vozidlo upravené pro řízení těžce zdravotně postižených osob anebo je-li poplatníkem osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Položka 21

Povolení individuálního výcviku řidičů k získání oprávnění k řízení motorového vozidla:

a)motocyklů o objemu válců motoru do 50 cm3 Kčs 200,-
b)ostatních motocyklů o objemu válců motoru nad 50 cm3 Kčs 500,-
c)motorových vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3500 kg Kčs 800,-
d)motocyklů a motorových vozidel do 3500 kg pro téhož žadateleKčs 1000,-

Poznámka:

Povoluje-li správní orgán individuální výcvik k získání oprávnění k řízení pro osoby těžce zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P, vybere poplatek podle této položky ve výši 50,- Kčs.

Položka 22

Vydání průkazu (osvědčení) náhradou za průkaz (osvědčení) ztracený, zničený,
poškozený, odcizený nebo neupotřebitelný
Kčs 50,-

Zmocnění:

V odůvodněných případech může správní orgán snížit poplatek podle této položky až na pětinu sazby nebo zvýšit až na dvojnásobek sazby. Je-li doklad neupotřebitelný, snižuje se správní poplatek podle této položky vždy na jednu pětinu sazby.

Položka 23

Vydání osvědčení o tuzemském právu ............................................................Kčs 25,- za každou jen započatou hodinu, nejvýše však Kčs 3000,-

Poznámka:

Doručuje-li se osvědčení o tuzemském právu do ciziny, vybere poplatek československý zastupitelský úřad.

Položka 24

Vydání stavebního povolení:

a)ke stavbám pro bydlení (bytové domy, rodinné domky) Kčs 100,-
b)ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy),
k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (s výjimkou drobných staveb),
k přípojce na stávající veřejnou rozvodnou síť pro tyto stavby
Kčs 50,-
c)ke stavbám garáží s jedním stánímKčs 100,-
- s více než jedním stáním (je-li stavebníkem občan)Kčs 100,- a 50,- za druhé
i každé další stání
d)ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty)
- nepřesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 Kčs 100,-
- přesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 Kčs 400,-
e)k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektů při předpokládaném
rozpočtovém nákladu: do 1,5 mil. Kčs včetně
Kčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetněKčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně Kčs 2000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně Kčs 3000,-
nad 100 mil. Kčs Kčs 5000,-
f)ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáváno samostatné stavební povolení Kčs 300,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změnám staveb pro bydlení jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P anebo osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.

Zmocnění:

Za vydání dodatečného povolení stavby, která byla postavena po 1. říjnu 1976 bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, u níž došlo k překročení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru, vybere správní orgán poplatek ve výši pětinásobku sazby uvedené v příslušném písmenu této položky.

Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní rekreace se posuzují jako nebytová výstavba.

Položka 25

Vydání povolení:

a)ke změně užívání bytového objektu určeného k trvalému bydlení na objekt užívaný k individuální rekreaciKčs 200,-
b)k jiným změnám užívání stavbyKčs 100,-
c)k odstranění stavby (zboření stavby), provedení trhacích prací, k terénním úpravám a těžebním pracímKčs 50,-
d)k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízeníKčs 20,-

Poznámky:

1. Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání stavebního povolení vybere správní orgán poplatek podle položky 24.

2. Poplatek podle této položky se vybere za vydání povolení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), a předpisů jej provádějících.

Položka 26

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osobKčs 20,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska) a Československý červený kříž.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

2. Doručuje-li se potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob do ciziny, vybere poplatek českoslovenký zastupitelský úřad.

3. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.

Položka 27

Ověření:

a)Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení za každý přístroj nebo zařízení a rok Kčs 20,-
b)otisku úředních razítek a úředních podpisů Kčs 60,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 28

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

- v českém nebo slovenském jazyce Kčs 20,-
- v cizím jazyce Kčs 50,-

Osvobození:

Osvobození uvedené v položce 27 zde platí obdobně.

Poznámka:

Za ověření pro československé státní občany jiné národnosti než české nebo slovenské se vybere poplatek podle této položky ve výši stanovené pro český nebo slovenský jazyk.

Položka 29

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů
nebo se koná z podnětu účastníků řízení
Kčs 25,- za každou započatou hodinu
pracovní doby, nejvýše Kčs 250,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné v obecním zájmu, např. při živelních pohromách a nehodách.

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatněného podle položky 24 nebo 25.

2. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

Položka 30

Vydání osvědčení o státním občanství České a Slovenské
Federativní Republiky
Kčs 30,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání osvědčení o státním občanství ČSFR podle zákona č. 88/1990 Sb.

Poznámka:

Doručuje-li se osvědčení (potvrzení o československém státním občanství) do ciziny, vybere poplatek československý zastupitelský úřad.

Položka 31

Propuštění ze státního svazku České a Slovenské Federativní RepublikyKčs 2000,-

Poznámky:

1. Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve výši 500 Kčs.

2. Doručuje-li se listina o propuštění do ciziny, vyměří a vybere poplatek českoslovenký zastupitelský úřad.

3. Listina o propuštění ze státního svazku České a Slovenské Federativní Republiky se předá (doručí) až po zaplacení poplatku podle této položky.

Položka 32

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině Kčs 50,-

Poznámka:

Doručuje-li se vysvědčení do ciziny, vybere poplatek československý zastupitelský úřad.

Položka 33

Vydání povolení5):

1.k provedení jednoho nebo omezeného počtu přepravních výkonů ve vnitrostátní silniční motorové dopravě pro cizí potřeby za úplatu, které nejsou živnostíKčs 200,-
2.k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí nejvýše jeden rok při dopravě nebezpečných věcíKčs 1000,-
3.k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí nejvýše šest měsíců při dopravě osob silničními vozidly určenými pro nákladní dopravuKčs 2000,-
4.k provozování silniční dopravy československým provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území téhož cizího státuKčs 2000,-
5.k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy ležícími na území ČSFRKčs 10000,-
6.k provozování mezinárodní silniční dopravy československým provozovatelem, které není živností, na dobu nejvýše jednoho roku jedním motorovým vozidlem
a)k provedení konkrétního počtu přeprav
- jedné přepravyKčs 500,-
- dvou až pěti přepravKčs 1000,-
b)k provedení neomezeného počtu přepravKčs 10 000,-
7.k provozování mezinárodní veřejné pravidelné hromadné osobní silniční dopravy zahraničním provozovatelemKčs 15 000,-
8.k provozování mezinárodní veřejné nepravidelné hromadné osobní silniční dopravy zahraničním provozovatelemKčs 5000,-
9.k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem - provedení jedné přepravy jedním motorovým vozidlemKčs 15 000,-

Osvobození:

Od poplatku podle bodu 1 této položky jsou osvobozena povolení k provozování městské autobusové hromadné dopravy.

Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků, přepravu provedenou z humanitárních důvodů a z důvodů veřejného zájmu.

2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až na dvojnásobek. Jde-li o vydání povolení k přepravě nebezpečných věcí, může správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až na trojnásobek.

Poznámka:

Za schválení technické způsobilosti motorového vozidla určeného pro nákladní dopravu k přepravě více než 6 osob v ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle položky 18 písmene b).

Položka 34

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací při přepravách zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy:

A. Při vnitrostátní dopravě:

1. u dopravy v obvodu jednoho okresu:

a)přesahující pouze největší přípustné rozměryKčs 200,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetněKčs 600,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t
(s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)
Kčs 2000,-

2. u dopravy nad rámec okresu:

a)přesahující pouze největší přípustné rozměryKčs 1200,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetně Kčs 2500,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t
(s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)
Kčs 6000,-

1. zahraničnímu dopravci při dopravě:

a)přesahující pouze největší přípustné rozměry, pokud šířka nepřesáhne 3,5 mKčs 4500,-

b) v ostatních případech

celková hmotnostdo 60nad 60nad 80nad 100nad 120nad 150 a do 200
I
sazba v Kčs3000600010 00015 00020 00030 000
překročení max. povoleného tlaku na nápravu v %6)3-1011-2021-3031-40
II
sazba v Kčs500015 00030 00060 000
celková šířka v mmnad 3500nad 4000nad 4500nad 5000
III
sazba v Kčs3000600010 00015 000

2. tuzemskému dopravci při dopravě:

a)přesahující pouze největší přípustné rozměryKčs 1800,-
b)o celkové hmotnosti do 60 t včetněKčs 3000,-
c)o celkové hmotnosti nad 60 tKčs 6000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25 000,- Kčs.

Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

Zmocnění:

1. Správní orgán poplatek podle písmene B této položky sníží nebo od jeho vybrání upustí na základě vzájemnosti. V odůvodněných případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může horní hranici sazby poplatku zvýšit až na dvojnásobek.

2. Za dodatečně vydávané povolení může správní orgán zvýšit horní hranici sazby poplatku až na dvojnásobek.

Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Položka 35

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic silnic nebo místních komunikacíKčs 1000,-

Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech snížit, popřípadě prominout poplatek podle této položky. V odůvodněných případech, v závislosti na rozsahu a době užívání komunikace může správní orgán zvýšit poplatek až na pětinásobek.

Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. b) až

g) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon).

Položka 36

Vydání povolení k vývozu

- každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí Kčs 100,-
- střelivaKčs 20,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí, soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Poznámky:

1. Provádí-li se úkon v cizině, vyměří a vybere poplatek československý zastupitelský úřad.

2. Kromě poplatku podle této položky podléhá vývoz i poplatku podle sazebníku II.

Položka 37

a)Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidenceKčs 150,-
b)Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti Kčs 200,-
c)Vydání živnostenského listu Kčs 1000,-
d)Vydání koncesní listiny Kčs 2000,-
e)Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení v České republice Kčs 1000,-
f)Vydání povolení na poskytování zdravotnické péče v nestátních zařízeních ve Slovenské republice Kčs 2000,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene a), c), d) této položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci obecního úřadu nebo o změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny, popř. o zrušení živnostenského oprávnění či ukončení zemědělské výroby, jestliže o to podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník požádá. Obdobně se postupuje, jde-li o změny a zrušení registrace podle písmene e) a změny nebo zrušení povolení podle písmene f).

Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) a b) této položky se vybere až po provedení úkonu; poplatek podle písmene c), d), e) a f) této položky se vybere již při podání.

2. Podle písmene e) a f) této položky se vybere poplatek za podání k provedení úkonu, která byla učiněna počínaje dnem účinnosti této vyhlášky.

Položka 37 A

a)a) Ověření platnosti puncovní značkyKčs 20,-
b)Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky na zboží z drahých kovů Kčs 200,-
c)Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky na zboží z drahých kovů . Kčs 40,d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin Kčs 400,-

Poznámka:

Podle této položky vybírají poplatky orgány puncovních úřadů.

Položka 38

Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyřízení za každou i jen započatou stránku listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů Kčs 20,-

Zmocnění:

Správní orgán nevybere poplatky uvedené pod písmeny b), c) a d), jde-li o úkony spojené s navrácením majetku původním vlastníkům podle zvláštních předpisů.

Poznámka:

Podle písmen b), c) a d) vybírají poplatky jen orgány Slovenského úřadu geodezie a kartografie.

Položka 38 A

a)Vydání výpisu z evidence nemovitostí nebo z parcelního protokolu, kopie z pozemkové mapy evidence nemovitostí nebo
z katastrální mapy formátu A4, evidenčních údajů o pozemcích s vyjádřením jejich bonitních tříd a identifikace parcel,
za každých i jen započatých 20 parcel pozemkové mapy nebo katastrální mapy, při identifikaci parcel v rámci jedné knihovní vložky
Kčs 100,-
b)Vydání kopie z pozemkové mapy evidence nemovitostí doplněné o stav katastrální mapy za každých i jen započatých 20 parcel katastrální mapyKčs 100,-
c)Poskytnutí části písemného nebo měřického operátu evidence nemovitostí nebo býv. pozemkového katastru k nahlédnutí pro potřeby vyhotovení opisu,
výpisu, nákresu nebo získání informace za každých i jen započatých 20 řádků písemné informace a za každou grafickou nebo ústní informaci
Kčs 50,-
d)Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji evidence nemovitostí - druhé ověření geometrického plánu za každých i jen 20 započatých parcelKčs 70,-

Poznámka:

Správní orgán zpoplatňovaný podle písmene c) nezahrnuje poskytování souřadnic podrobných bodů.

Položka 39

Vydání potvrzení, výpisu a opisů z fondu státních archivů, jde-li o

- duplikáty školních vysvědčení, dokladů o školní docházce, ukončeném vzdělání, vyučení, zaměstnání Kčs 50,-
- výpisy z matrik, živnostenských rejstříků Kčs 50,-
- výpisy z protokolů, usnesení a rozhodnutí orgánů státní správy Kčs 50,- za každou i
jen započatou stranu
- výpisy a potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství Kčs 100,-

Položka 40

Udělení povolení k emisi dluhopisů1 % z celkové částky emise,
nejméně Kčs 10 000,-

Položka 41

Udělení oprávnění k vydání hypotečních zástavních listů7)1 % z nominální hodnoty hypotečních
zástavních listů, nejméně Kčs 10 000,-

Položka 42

a)Za registraci zahraničně obchodní činnosti nebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 2000,-
b)Za povolení zahraničně obchodní činnosti nebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 4000,-
c)Za prodloužení platnosti povolení nebo registrace zahraničně obchodní činnosti anebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 2000,-
d)za registraci organizační složky (obchodního zastupitelství) zahraniční osoby7a) Kčs 10 000,-

Zmocnění:

V případě podání neúplné nebo nejasné žádosti může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až do výše dvojnásobku. S A Z E B N Í K I I

Položka 42 A

a)Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohody Kčs 5000,-
b)Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohody Kčs 5000,-
c)Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové dohody anebo za řízení o určení nových podmínek pro trvání výjimky Kčs 5000,-

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.

Položka 42 B

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení jejich podniků (fúze) Kčs 25 000,-

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.

Položka 42 C

Podání rozkladu proti rozhodnutí Českého úřadu pro hospodářskou soutěž nebo Slovenského protimonopolního úřaduKčs 2000,-

Položka 42 D

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i jen započatou stránku Kčs 50,-

Položka 42 E

Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři Kčs 200,-

Položka 42 F

Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři
- do 5 m délky včetněKčs 200,-
- nad 5 m délkyKčs 400,-

Poznámka:

Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.

Položka 42 G

a)Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidlaKčs 100,-
b)Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě
nebo mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu
Kčs 50,-

Položka 42 H

Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla ve vnitrozemské plavbě
a)malá plavidla do délky 5 m včetně
bez motoruKčs 100,-
s motoremKčs 200,-
b)nad délku 5 m
bez motoru Kčs 300,-
s motoremKčs 400,-
c)přívozní plavidlaKčs 400,-
d)ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení o výtlaku
nad 15 tKčs 500,-
do výtlaku 15 t včetněKčs 500,-

Poznámky:

1. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

2. Správní orgán může zvýšit poplatek až na trojnásobek, pokud plavidlo podléhající evidenci nebylo včas přihlášeno.

Položka 42 I

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu jednoho malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidlaKčs 400,-
b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při individuálních stavbách malých plavidelKčs 600,-
c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové dokumentaceKčs 100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidlaKčs 600,-
e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo plovoucích zařízení o výtlaku
nad 15 tKčs 800,-
do výtlaku 15 t včetněKčs 400,-

Zmocnění:

Za dodatečné vydání dokladů zpoplatňovaných podle této položky může správní orgán zvýšit poplatek až na trojnásobek.

Položka 42 J

Vystavení zvláštního povolení k plavbě Kčs 400,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební plavbu.

Položka 42 K

Zápis změny provozovatele plavidla Kčs 200,-

Položka 42 L

Za vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů Kčs 1000,-
- neurčenému k přepravě nákladů Kčs 500,-

Poznámka k sazebníku II

Podle položek tohoto sazebníku vyměřují a vybírají poplatky správní orgány federace.

ČÁST I

Položka 43

Vydání stavebního povolení:

a)ke stavbám pro bydlení (bytové domy, rodinné domky) Kčs 100,-
b)ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci k rodinnému domku
nebo stavbě pro individuální rekreaci (s výjimkou drobných staveb), k přípojce na stávající rozvodnou síť pro stavby pro bydlení nebo pro stavby pro individuální rekreaci
Kčs 50,-
c)ke stavbám garáží s jedním stánímKčs 100,-
- s více než jedním stáním (je-li stavebníkem občan) Kčs 100,- a
50,- Kčs za každé další stání
d)ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty) do 16 m2 zastavěné plochy včetněKčs 100,-
- nad 16 m2 zastavěné plochy Kčs 400,-
e)k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním úpravám nebytových objektů, při předpokládaném rozpočtovém nákladu:
do 1,5 mil. Kčs včetně Kčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně Kčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. včetněKčs 2000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně Kčs 3000,-
nad 100 mil. KčsKčs 5000,-
f)ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li vydáváno samostatné stavební povoleníKčs 300,-

Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, držitelé průkazů ZTP nebo ZTP-P, anebo občané, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.

Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve stavebním povolení.

2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní rekreace se posuzují jako nebytová výstavba.

3. Podle této položky zpoplatňují stavební řízení speciální stavební úřady v působnosti federace ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb.

Položka 44

Vydání náhradního povolení k provozování mezinárodní silniční dopravy pro zahraničního provozovatele8)Kčs 15 000,-

Zmocnění:

Orgán celní správy může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit nebo sazbu poplatku snížit, popřípadě z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek.

Položka 45

Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.)
ztracený, zničený nebo poškozený
Kčs 100,-

Položka 54

a)Vydání námořní knížky Kčs 200,-
b)Vydání průkazu způsobilosti námořníka a námořního důstojníkaKčs 100,-

Položka 55

a)Zápis plavidla do československého námořního rejstříku Kčs 50,-
b)Výmaz plavidla z československého námořního rejstříku Kčs 50,-

Položka 56

a)Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy osob nebo nákladů uděleného zahraničnímu podniku (podnikateli) Kčs10000,-
b)Prodloužení povolení podle písmene a) této položky Kčs3000,-
c)Vydání souhlasu k provozování létecké dopravy Kčs2000,-
d)Vydání souhlasu k vykonávání leteckých prací za úplatu Kčs1000,-
e)Prodloužení souhlasu podle písmene c) této položky Kčs500,-
f)Prodloužení souhlasu podle písmene d) této položky Kčs300,-

Zmocnění:

Správní orgán může na základě vzájemnosti poplatek podle písmene a) a podle písmene b) této položky snížit až o 50 %, popřípadě od jeho vybrání upustit.

Položka 57

a)Zápis civilního letadla nebo leteckého pozemního zařízení
do československého leteckého rejstříku
Kčs 500,-
b)Výmaz civilního letadla nebo leteckého pozemního zařízení
z československého leteckého rejstříku
Kčs 50,-

Položka 58

Vydání povolení k provozní způsobilosti civilního letiště:

a)dopravního a továrního pro přiblížení na vzletovou a přistávací dráhu
- nepřístrojovéKčs 1000,-
- přístrojové Kčs 1500,-
- přesné I. kategorieKčs 2500,-
- přesné II. kategorieKčs 4000,-
- přesné III. kategorieKčs 5000,-
b)sportovního
- s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhouKčs 1000,-
- s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné
zabezpečovací zařízení nebo se zpevněnou vzletovou a přistávací
dráhou
Kčs 1200,-
- se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné
zabezpečovací zařízení
Kčs 1400,-
- se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o světelné
a radionavigační zařízení
Kčs 1600,-
c)zemědělského se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhouKčs 1200,-
d)vrtulníkového s trvalou vzletovou a dosedací plochouKčs 1000,-

Zmocnění:

Za provedení změny ve vydaném povolení k provozní způsobilosti civilního letiště nebo jeho obnovy může správní orgán vybrat poplatek ve výši 25 % sazby poplatku podle této položky.

Poznámka:

Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.

Položka 59

Vyhlášení leteckých ochranných pásem:

a)dopravního letiště
- s více dráhamiKčs 5000,-
- s jednou dráhou Kčs 3000,-
b)sportovního nebo zemědělského letiště Kčs 1000,-
c)prostředků zabezpečovací letecké techniky Kčs 1000,-
d)ornitologických Kčs 1000,-

Položka 60

a) Vydání individuálního osvědčení o letové a provozní způsobilosti amatérské stavby:

- motorových letadelKčs 5000,-
- kluzáků a balónů Kčs 3000,-
- ultralehkých letadelKčs 2500,-
- závěsných kluzákůKčs 1900,-

b) Vydání nebo změna osvědčení o letové způsobilosti nebo uznání platnosti osvědčení o letové způsobilosti vydaného jiným státem (nostrifikace) pro:

- balóny Kčs 1000,-
- kluzáky Kčs 3000,-
- motorizované kluzáky a ultralehké letadlaKčs 3500,-
- letadla do 5700 kg Kčs 7000,-
- letadla nad 5700 kg Kčs 15 000,-
c) Prodloužení osvědčení o letové způsobilosti pro:
- balóny Kčs 100,
- kluzáky Kčs 300,-
- motorizované kluzáky a ultralehká letadla Kčs 350,-
- letadla do 5700 kg Kčs 700,-
- letadla nad 5700 kg Kčs 1500,-

Zmocnění:

Za dodatečné vydání osvědčení může správní orgán zvýšit poplatek až o 50 %.

Poznámka:

Změna ve vydaném osvědčení letové způsobilosti z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.

Položka 61

Vydání potvrzení pro dovoz a průvoz radiových stanicKčs 600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo československými spoji vydáno povolení k provozování nebo předání radiové stanice.

Položka 62

a)Za registraci zahraničně obchodní činnosti nebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 2000,-
b)Za povolení zahraničně obchodní činnosti nebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 4000,-
c)Za prodloužení platnosti povolení nebo registrace zahraničně obchodní činnosti anebo zahraničně hospodářských služeb Kčs 2000,-
d)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence) 0,5 % z celkové hodnoty
vyváženého zboží nebo
poskytované služby
f)Za povolení podniku se zahraniční majetkovou účastí Kčs 1000,-
g)Povolení k prodeji za devizové prostředky Kčs 5000,-
h)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (dovozní licence)Kčs 500,-
i)Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní činnosti (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod uzavřených na mezivládní úrovni Kčs 500,-
j)Za udělení pracovního povolení československé osobě do zahraničí v rámci smlouvy o dílo 0,1 % z hodnoty kontraktu
k)Za udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží10)Kčs 500,-

Zmocnění:

V případe podání neúplné nebo nejasné žádosti může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až do výše dvojnásobku.

Položka 63

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemene zvířat Kčs 500,-

Položka 64

Šlechtitelské osvědčení

a)za prvních 5 letKčs 3000,-
b)za další 3 roky Kčs 2000,-
c)za každý další rok Kčs 800,-

Poznámky:

1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.

2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou platnou v době splatnosti poplatku.

Položka 65

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení Kčs 400,-

Položka 66

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčeníKčs 300,-

Položka 67

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu:

a)každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí ..Kčs 300,-
b)střeliva Kčs 60,-

Osvobození:

1. Od poplatku této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Poznámky:

1. Kromě poplatku podle této položky podléhá vývoz i poplatku za povolení k vývozu věcí do volného oběhu podle této části sazebníku II.

2. Podle této položky vybírají poplatky orgány pasové kontroly na hraničních přechodech České a Slovenské Federativní Republiky.

Položka 68

a)Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnostiKčs 200,-
- osobám do 15 let Kčs 50,-
b)Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranicKčs 50,-
c)Za vydání pohraniční propustky
- jednorázovéKčs 20,-
- stálé Kčs 50,-
d)Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním dokladu (za každý správní úkon) Kčs 50,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem do 15 let a osobám za účelem výkonu zaměstnání.

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky až do výše čtyřnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za ztracený, zničený nebo poškozený anebo vydává-li urychleně cestovní doklad na výslovnou žádost poplatníka.

Položka 69

a)Povolení pobytu cizinci Kčs 200,-
b)Prodloužení platnosti průkazu Povolení k pobytu Kčs 100,-
c)Vydání náhradního průkazu Povolení k pobytu Kčs 200,-

Zmocnění:

1. Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo poplatek snížit z humanitárního důvodu nebo je-li zachována vzájemnost.

2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky až ve výši čtyřnásobku sazby, vydává-li Průkaz k pobytu náhradou za ztracený, zničený nebo poškozený.

Položka 70

a)Udělení československého víza na hraničním přechodu České a Slovenské Federativní Republiky Kčs 1000,-
b)Prodloužení platnosti československého víza na území České a Slovenské Federativní Republiky Kčs 100,-
c)Udělení československého víza nebo jeho prodloužení cizinci s povoleným pobytem v České a Slovenské Federativní Republice Kčs 100,-
d)Ověření pozvání cizince do ČSFR Kčs 100,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení československého víza

- do diplomatických a služebních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- z důvodu zdravotnické nebo charitativní pomoci a při vyhoštění,

- dětem do 15 let.

Zmocnění:

1. Požádá-li poplatník o prodloužení československého víza po uplynutí doby jeho platnosti, může správní orgán zvýšit sazbu poplatku až do výše desetinásobku sazby stanovené pod písmenem b) této položky.

2. Správní orgán může od poplatku upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.

3. Správní orgán může od poplatku upustit, jde-li o udělení československého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky při letecké tranzitní přepravě, v případě nouzového přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem.

Položka 71

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob v České a Slovenské
Federativní Republice
Kčs 20,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska) a Československý červený kříž.

Poznámky:

1. Podle této položky vybírá Centrální registr občanů poplatek za údaj obsažený v potvrzení nebo písemném sdělení o každé osobě.

2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.

Položka 72

Za udělení povolení k emisi dluhopisů1 % z celkové částky emise, nejméně 10 000,- Kčs

Poznámka:

Podle této položky uděluje povolení emitentům v působnosti federace federální ministerstvo financí.

Položka 73

Celní řízení mimo celní prostor

a)za každou započatou hodinu v pracovní době celniceKčs 30,-
b)za každou započatou hodinu v mimopracovní době celnice v pracovních dnech Kčs 50,-
c)Za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu Kčs 100,-

Položka 74

Vydání druhého a dalšího stejnopisu za každou jen započatou stránku nebo
výpisu anebo písmené informace z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků,
evidencí, listin nebo spisů
Kčs 25,-

Položka 75

Vydání povolení k vývozu věcí mimo rámec zahraničně obchodní činnosti československé osobě:

a)uvedených ve zvláštním předpise11)150%
b)vyvážených v souvislosti s vystěhováním k trvalému pobytu v cizině, a to včetně věcí uvedených ve zvláštním předpise11) užívaných stěhující se osobou k přiměřené vlastní potřebě nebo prokazatelně dovezených z ciziny nebo prokazatelně zakoupených u československých organizací oprávněných k prodeji zboží za devizové prostředky 3%
c)zakoupených v souvislosti s vystěhováním nebo vyvážených z množství nebo hodnotě neodpovídající přiměřenému uspokojování potřeb stěhující se osoby 20%
d)neuvedených ve zvláštním předpise11)20%
e)vyvážených pro potřebu československých fyzických osob působících dočasně v cizině z pověření československých právnických osob, a to včetně věcí uvedených ve zvláštním předpise11)3%

Osvobození:

Od poplatků jsou osvobozena povolení k vývozu věcí sloužících humanitárnímu poslání.

Zmocnění:

1. Správní orgán může poplatek za vydání povolení podle této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit, pokud by zaplacení vedlo k tvrdostem a nesrovnalostem.

2. Ústřední celní správa federálního ministerstva zahraničního obchodu může stanovit, aby za vydání povolení byl poplatek podle této položky vyměřován z důvodů obecného zájmu až do výše dvojnásobku stanovené sazby.

3. Ústřední celní správa federálního ministerstva zahraničního obchodu může v jednotlivých případech rozhodnout o vrácení zaplaceného poplatku, vyžaduje-li to společenský zájem, i když byl již úkon proveden, případně došlo i k jeho realizaci.

Poznámka:

Základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Položka 76

Vydání povolení k vývozu věcí mimo rámec zahraničně obchodní činnosti zahraniční osobě:

a)uvedených ve zvláštním předpise11)150%
b)neuvedených ve zvláštním předpise,11) nabytých darem nebo zakoupených za československou měnu dovezenou nebo směněnou v souladu s československými devizovými předpisy 20%
c)zakoupených za československou měnu vyplácenou na území České a Slovenské Federativní Republiky právnickými osobami 10%
d)nabytých dědictvím, a to včetně věcí uvedených ve zvláštním předpise11)3%

Poznámka:

Osvobození, zmocnění a poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

Položka 77

a)Prodloužení platnosti povolení k vývozu večí mimo rámec zahraničně obchodní činnosti Kčs 50,-
b)Prodloužení platnosti celního dokladu před uplynutím jeho platnostiKčs 20,-
c)Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány současně s přestupem zboží přes československé státní hranice Kčs 20,-
d)Dodatečné prodloužení platnosti celního dokladu nebo ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány po přestupu zboží Kčs 100,-

Položka 78

Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření, že vyvážené zboží je tuzemského původu Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírají orgány celní správy. Doklady jsou určené k řízení celních orgánů v cizině.

Položka 78 A

Za vydání celně tarifního rozhodnutí o nomenklaturním a sazebním zařazení zboží do položek celního sazebníku Kčs 350,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírá Ústřední celní správa.

Položka 79

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů
nebo se koná z podnětu účastníků řízení
Kčs 25,-
nejvýše 250,- Kčs

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách a nehodách.

Poznámky:

1. Správní orgán stanoví poplatek ve výši 25,- Kčs za každou jen započatou hodinu pracovní doby, nejvýše však do výše 250,- Kčs za celé místní šetření (komisionální řízení).

2. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení se považuje i šetření, které provede správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání stavebního povolení.

ČÁST II

Konzulární poplatky

Zmocnění k části II

1. Federální ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu správních poplatků vyměřovaných nebo vybíraných československými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace československé měny. Obdobně postupuje federální ministerstvo vnitra u položek 67 a 70 písm. a).

2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti, z důvodu obecného zájmu nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

3. Československý zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu skutečných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámka k části II

Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají federální ministerstvo zahraničních věcí a československé zastupitelské úřady.

Položka 80

Udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti Kčs 60,- až 8000,-

Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení československého víza

- do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost,

- významným osobám,

- dětem do 15 let.

Poznámka:

V rámci rozpětí stanoví československý zastupitelský úřad sazbu na základě vzájemnosti.

Položka 81

Uzavření manželství před československým zastupitelským úřadem Kčs 3000,-

Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni českoslovenští občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 82

Podání žádosti u československého zastupitelského úřaduKčs 750,-

Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn a podle položek této části sazebníku.

Položka 83

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení,
úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a
doručení dědictví) z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví
2 %,
nejméně 75,- Kčs

Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u československého zastupitelského úřadu.

2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 84

Úřední úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů z částky
nebo ceny předmětu za každý rok
1 %, nejméně
150,- Kčs
- listin nebo spisů za každý rokKčs 200,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u československého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České a Slovenské Federativní Republiky.

Položka 85

a)Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.Kčs 600,-
b)Sepsání plné moci s ověřením podpisuKčs 300,-

Poznámka:

Poplatek se nevybírá za vyplnění tiskopisů pasových, vízových a dalších, které slouží k úřední potřebě či potřebě československého zastupitelského úřadu.

Položka 86

Vidování listin bez ověřováníKčs 150,-

Položka 87

a)Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis Kčs 250,-
b)Ověření úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace) Kčs 600,-
c)Ověření podle písmene a) této položky pro devizového tuzemce Kčs 50,-
d)Ověření podle písmene b) této položky pro devizového tuzemceKčs 100,-
e)Ověření úředních razítek a úředních podpisů na čs. dokladech k použití v
cizině
Kčs 100,-

Položka 88

a)Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověřeníKčs 250,-
b)Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie) Kčs 250,-
c)Ověření správnosti předloženého překladuKčs 250,-
d)Za úkony podle písmen a) až c) pro devizového tuzemce Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek se vybere za každou i započatou stránku.

Položka 89

Vyhotovení překladu spisového materiálu:

a)do jazyka českého nebo slovenskéhoza každou i započatou
stránku Kčs 400,-
b)z jazyka českého nebo slovenskéhoza každou i započatou
stránku Kčs 450,-
c)z jednoho cizího jazyka do druhéhoza každou i započatou
stránku Kčs 700,-
d)z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znakKčs 15,-
e)do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znakKčs 15,-

Položka 90

a)Za vystavený matriční dokladKčs 300,-
b)Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověřeníKčs 400,-

Položka 91

Za změnu:

a)příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo příjmení rozvedeného manžela na předešlé příjmení
Kčs 100,-
b)jména nebo příjmení v ostatních případechKčs 750,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět předešlé nebo rodné příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

Poznámky:

1. Oprava jména a příjmení osoby v případě transsexuality se považuje za změny v důsledku nesprávného zápisu v matrice.

2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 92

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů Kčs 150,-

Položka 93

Za osvědčení o tuzemském právu Kčs 500,-

Položka 94

Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v ciziněKčs 300,-

Položka 95

a)Vydání cestovního pasu Kčs 750,-
- osobám do 15 let Kčs 250,-
b)Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k cestě do České a Slovenské Federativní Republiky a zpět Kčs 250,-
c)Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním pase Kčs 150,-
d)Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České a Slovenské Federativní Republiky a zpět Kčs 100,-
e)Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka Kčs 100,-

Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky až do výše dvojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za ztracený, zničený nebo poškozený.

Položka 96

Vystavení cestovního průkazu k návratu do České a Slovenské Federativní
Republiky osobám s trvalým bydlištěm v České a Slovenské Federativní Republice
Kčs 75,-

Položka 97

Vydání potvrzení pro dovoz a průvoz radiových stanicKčs 600,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případech, kdy nebylo vydáno československými spoji povolení k provozování nebo předání radiové stanice.

Položka 98

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osobKčs 150,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 99

Vydání potvrzení o československém státním občanství Kčs 150,-

Položka 100

Propuštění ze státního svazku České a Slovenské Federativní RepublikyKčs 3000,-

Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve výši 50 % sazby.

Položka 101

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu

a)každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich hlavních částí Kčs 300,-
b)střelivaKčs 60,-

Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

ČÁST III

Zmocnění k části III

Federální úřad pro vynálezy může stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od jeho vybrání na základě vzájemnosti.

Poznámky k části III

1. Poplatky za úkony provedené Federálním úřadem pro vynálezy se platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době splatnosti poplatku.

2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání s výjimkou poplatku stanoveného v položce 104 písm. e), 106 a 109 A písm. c).

3. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou platnou v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nové vyhlášky, musí poplatek platit ve výši stanovené touto vyhláškou. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle poznámky bod 3 k položce 106, použije se vyhlášky platné v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

Položka 102

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů - za každou jen započatou stránku Kčs 100,-

Položka 103

Žádost
- o prodloužení lhůty Kčs150,-
- o prominutí zmeškání lhůtyKčs800,-

Vynálezy

Položka 104

a)Podání přihlášky vynálezuKčs1200,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) Kčs600,-
b)Žádost
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou Kčs400,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu patentu na jiného majitele Kčs600,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezuKčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent Kčs100,-
- o utajení nebo odtajnění vynálezuKčs500,-
- o zápis licence k vynálezu do rejstříkuKčs200,-
- o nucenou licenci k vynálezuKčs5000,-
- o převedení autorského osvědčení na patentKčs2000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříkuKčs100,-
c) Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezuKčs2500,-
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárokKčs400,-
d)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezyKčs500,-
e) Vydání patentové listiny do rozsahu do 10 stran strojopisuKčs1600,-
- za každou další stranuKčs200,-

Poznámky:

1. Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b) této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodu ochrany státního tajemství.

2. Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 105

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu Kčs3000,-
b)Návrh na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu Kčs800,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 106

Žádost o udržování patentu v platnosti
a)za prvních pět letKčs7000,-
b)za šestý až osmý rok (za každý rok)Kčs2000,-
c)za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy Kčs1000,-

Poznámky:

1.

a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.

b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).

3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod bodem 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.

Položka 107

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) Kčs200,-

Položka 108

Za úkony Federálního úřadu pro vynálezy spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráciKčs1200,-

Užitné vzory

Položka 109

a)Podání přihlášky užitného vzoruKčs1000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce(i) Kčs500,-
b)Žádost
- o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříkuKčs400,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele...Kčs500,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele užitného vzoruKčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoruKčs100,-
- o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříkuKčs200,-
- o nucenou licenci k užitnému vzoruKčs5000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříkuKčs100,-
c)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezyKčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene c) této položky i složení kauce12) ve výši 2500- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 109 A

a)Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru Kčs3000,-
b)Návrh na výmaz užitného vzoru rejstříku Kčs500,-
c)Za řízení o výmazu užitného vzoru Kčs2500,-

Poznámka:

Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch.

Položka 109 B

Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

- poprvé o tři roky Kčs3000,-
- podruhé o tři roky Kčs6000,-

Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 109 C

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) Kčs200,-

Průmyslové vzory

Položka 110

a)Podání přihlášky průmyslového vzoru Kčs900,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) Kčs500,-
b)Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoruKčs900,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) Kčs500,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášceKčs100,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li) výlučně původce (-i) Kčs50,-
c)Žádost
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele, nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majiteleKčs400,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele průmyslového vzoru Kčs300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku Kčs100,-
- o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorůKčs200,-
d)Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezyKčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této položky i složení kauce12) ve výši 2500- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 111

a)Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru Kčs1500,-
b)Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku Kčs500,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru Kčs100,-

Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 112

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) Kčs200,-

Položka 113

Žádost o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
- poprvé o pět rokůKčs1000,-
- podruhé o pět rokůKčs2000,-

Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 114

Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku Kčs500,-

Ochranné známky a označení púvodu

Položka 115

a)Podání přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb Kčs2000,-
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb Kčs2500,-
- za každou třídu výrobku nebo služeb nad tři třídy Kčs100,-
b)Žádost
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky Kčs1200,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky Kčs1500,-
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data Kčs1800,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data Kčs 2300,-
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele Kčs500,-
- o zápis licence k ochranné známce do rejstříku Kčs500,-
- o prohlášení ochranné známky za proslulou Kčs10000,-
- o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce,
o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon
Kčs200,-
c)Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku Kčs600,-
d)Žádost
- o mezinárodní zápis ochranné známky Kčs500,-
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky Kčs500,-
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky Kčs200,-
- o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky,
o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádá- no jen o tento úkon
Kčs200,-

Položka 116

a)Podání přihlášky označení původu Kčs2000,-
b)Žádost
- o zápis dalšího uživatele označení původu Kčs2000,-
- o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon Kčs100,-
- o převod označení původu Kčs500,-
c)Žádost o mezinárodní zápis označení původu Kčs500,-

Položka 117

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezyKčs500,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle této položky i složení kauce12) ve výši 2500,- Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 118

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) Kčs200,-

Poznámka:

Poplatky podle položky 115 písm. d) a položky 116 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Položka 118 A

Podání příhlášky topografie polovodičových výrobků Kčs 3000,-

Položka 118 B

Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku Kčs 2500,-

Položka 118 C

Žádost
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště (sídla) přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupceKčs 100,-
- o zápis převodu na jiného majiteleKčs 200,-
- o zápis licence do rejstříkuKčs 100,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobkůKčs 2000,-

Položka 118 D

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro vynálezy Kčs 300,-

Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle této položky i složení kauce ve výši 2500 Kčs, která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

ČÁST IV

Položka 119

Registrace výrobce nebo opravce měřidel Kčs 200,-

Položka 120

Autorizace organizace k úřednímu měřeníKčs 1000,-

Položka 121 "

a)Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohodyKčs 5000,-
b)Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové dohodyKčs 5000,-
c)Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z neplatnosti kartelové dohody
anebo za řízení o určení nových podmínek pro trvání výjimky
Kčs 5000,-

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.

Položka 122

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení jejich podniků (fúze) Kčs 25 000,-

Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.

Položka 123

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž Kčs 2000,-

Položka 124

Vydání výpisu z kartelového registru za každou i započatou stránku Kčs 50,-

Poznámky pod čarou

1) § 58 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 16 zákona SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

2) § 7 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích.

2a) Zákon SNR č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

3a) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

4) § 1 odst. 3 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.

5) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.

6) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb.

7) § 25 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

7a) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 39 odst. 4 zákona č. 68/1979 Sb.

9) § 11 odst. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb.

10) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

11) Vyhláška FMZO č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších právních předpisů.

12) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy. č. 456/B ze dne 3. 6. 1992.

Přesunout nahoru