Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 567/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

Částka 92/1990
Platnost od 28.12.1990
Účinnost od 28.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

567

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 15. prosince 1990,

kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

Federální ministerstvo financí na základě § 4 zákona č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními, stanoví:


Všeobecná ustanovení

§ 1

Přepočet devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků (dále jen "přepočet") v souvislosti se změnou kursů československé koruny k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990 provedou organizace uvedené v přílohách 1 a 2.

§ 2

Přepočet se týká pouze pohledávek a závazků evidovaných na účtech účtové skupiny 23.

Přepočet k 8. lednu 1990

§ 3

(1) Základem přepočtu k 8. lednu 1990 jsou pohledávky a závazky podle § 2 evidované v organizaci k 1. lednu 1990, avšak s výjimkou těch z nich, které podléhají přepočtu k 15. říjnu 1990.

(2) Přepočet se provede tak, že korunová protihodnota pohledávek a závazků uvedených v odstavci 1 se vynásobí koeficientem 1,186 u pohledávek a závazků ve volně směnitelných a clearingových měnách a koeficientem 0,9 u pohledávek a závazků v převoditelných rublech.

(3) Saldo rozdílů mezi stavy pohledávek a závazků před přepočtem a po přepočtu organizace převedou k 31. prosinci 1990 na samostatný analytický účet rozdílů z přecenění devizových aktiv a pasiv a souvztažně na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23.

Přepočet k 15. říjnu 1990

§ 4

(1) Základem přepočtu k 15. říjnu 1990 jsou pohledávky a závazky podle § 2 evidované v organizaci ke dni 14. října 1990.

(2) Přepočet se provede tak, že hodnota pohledávek a závazků v zahraničních měnách uvedených v odstavci 1 se vynásobí kursem čs. koruny platným k 15. říjnu 1990.

(3) Saldo rozdílů mezi stavy pohledávek a závazků před přepočtem a po přepočtu organizace převedou k 31. prosinci 1990 na samostatný analytický účet rozdílů z přecenění devizových aktiv a pasiv a souvztažně na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23.

Vypořádání rozdílů z přepočtu

§ 5

(1) Celkové rozdíly z přepočtu k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990 organizace oznámí do 20. prosince 1990 federálnímu ministerstvu financí ve formě hlášení podle vzoru v příloze 3.

(2) Federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu stanoví do 31. března 1991 každé organizaci, která provedla přepočet, individuální časové lhůty pro odvod ziskového salda rozdílů z přepočtu anebo pro dotaci ztrátového salda rozdílů z přepočtu. Konečné vypořádání rozdílů z přepočtu k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990 bude provedeno nejpozději do konce roku 1994.

§ 6

(1) Organizace po obdržení rozhodnutí federálního ministerstva financí o časových lhůtách pro vypořádání rozdílů z přepočtu podle § 5 odst. 2

a) převedou ziskové saldo rozdílů z přepočtu do závazků vůči státnímu rozpočtu,

b) provedou odvody ziskového salda ve stanovených částkách a lhůtách podle § 5 odst. 2 do státního rozpočtu na účet federálního ministerstva financí č. 1767-7927-001 u Státní banky československé, odbor 254.

(2) Ztrátové saldo rozdílů z přepočtu převedou organizace v částkách podle rozhodnutí federálního ministerstva financí podle odstavce 1 do pohledávek vůči státnímu rozpočtu.

§ 7

(1) Nebude-li objem ziskových sald rozdílů z přepočtu postačovat ke krytí ztrátových sald rozdílů z přepočtu, a to ani při případném použití jiných finančních zdrojů, federální ministerstvo financí sníží dotace všem organizacím se ztrátovým saldem rozdílů z přepočtu stejným procentem.

(2) Rozdíl mezi dotací podle § 7 odst. 1 a ztrátovým saldem rozdílů z přepočtu převedou organizace nejpozději do 31. prosince 1993 do svých nákladů.

(3) Nevypořádané ztrátové saldo rozdílů z přepočtu v závislosti na ustanovení § 5 odst. 2 převedou organizace nejpozději do 31. prosince 1994 do svých nákladů.

§ 8

Rozdíly z přepočtu, jež se týkají pohledávek a závazků uhrazených do 31. prosince 1990 a přepočtených k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990, organizace převedou ze svého rizikového fondu nebo z oblasti tvorby hospodářského výsledku na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23 (viz § 3 odst. 3 a § 4 odst. 3), a to podle toho, kam převáděly kursové rozdíly při finanční úhradě těchto pohledávek a závazků.


Závěrečná ustanovení

§ 9

Dodatečně zjištěné rozdíly z přepočtu k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990 nejpozději však zjištěné do 31. prosince 1994 organizace vypořádají takto:

- ziskové rozdíly odvedou do státního rozpočtu federace na zvláštní účet federálního ministerstva financí podle § 6,

- ztrátové rozdíly převedou do svých nákladů.

§ 10

Pokud organizace přeúčtovala rozdíl z devalvace čs. koruny na tuzemského odběratele, případně dodavatele, vyloučí se příslušná pohledávka nebo závazek z přepočtu k 8. lednu 1990 a 15. říjnu 1990.

§ 11

Výjimky z této vyhlášky povoluje federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu.

§ 12

Účetní pokyny k tomuto přepočtu jsou uvedeny v příloze 4.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.


Příloha 1

SEZNAM organizací, které provedou přepočet k 8. lednu 1990

Artia a. s. - Praha

Centrotex a. s. - Praha

Čs. keramika a. s. - Praha

Drevounia a. s. - Bratislava

Exico a. s. - Praha

Ferromet a. s. - Praha

Chemapol a. s. - Praha

Jablonex a. s. - Jablonec nad Nisou

Kerametal a. s. - Bratislava

Koospol a. s. - Praha

Kovo PZO - Praha

Ligna a. s. - Praha

Merkuria PZO - Praha

Metalimex a. s. - Praha

Motokov a. s. - Praha

Omnia a. s. - Bratislava

Omnipol PZO - Praha

Petrimex a. s. - Bratislava

Pragoexport a. s. - Praha

Pragoinvest a. s. - Praha

Skloexport a. s. - Liberec

Slovart a. s. - Bratislava

Strojexport a. s. - Praha

Strojimport a. s. - Praha

Technoexport a. s. - Praha

Technopol a. s. - Bratislava

Transakta PZO - Praha

Čechofracht a. s. - Praha

Škodaexport a. s. - Praha

Intersigma a. s. - Praha

Tesla Rožnov st. p. - Rožnov

Vítkovice a. s. - Ostrava

ZSE Praha a. s. - Praha

Martimex a. s. - Martin

Chirana Export-Import k. ú. o. - Piešťany

Příloha 2

SEZNAM organizací, které provedou přepočet k 15. říjnu 1990

Artia a. s. - Praha

Centrotex a. s. - Praha

Čs. keramika a. s. - Praha

Drevounia a. s. - Bratislava

Exico a. s. - Praha

Ferromet a. s. - Praha

Chemapol a. s. - Praha

Investa a. s. - Praha

Jablonex a. s. - Jablonec nad Nisou

Kerametal a. s. - Bratislava

Koospol a. s. - Praha

Kovo PZO - Praha

Ligna a. s. - Praha

Merkuria PZO - Praha

Metalimex a. s. - Praha

Motokov a. s. - Praha

Omnia a. s. - Bratislava

Omnipol PZO - Praha

Petrimex a. s. - Bratislava

Pragoinvest a. s. - Praha

Skloexport a. s. - Liberec

Slovart a. s. - Bratislava

Strojexport a. s. - Praha

Strojimport a. s. - Praha

Technoexport a. s. - Praha

Technopol a. s. - Bratislava

Transakta PZO - Praha

Art Centrum a. s. - Praha

Interal a. s. - Praha

Intersim a. s. - Praha

Media, sdružení - Praha

Mercanta a. s. - Praha

Phoenix a. s. - Praha

Pragent a. s. - Praha

Rephachem a. s. - Praha

Unifrux a. s. - Praha

Zenit - Praha

Tradex, sdružení pro zahr. zastoupení - Praha

Incheba a. s. - Bratislava

Škodaexport a. s. - Praha

Intersigma a. s. - Praha

Tesla Rožnov st. p. - Rožnov

Vítkovice a. s. - Ostrava

ZSE Praha a. s. - Praha

Martimex a. s. - Martin

Chirana Export-Import k. ú. o. - Piešťany

Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, zájmové sdružení - Praha

BVV PZO - Brno

Čechofracht a. s. - Praha

Čs. námořní plavba, m. a. s. - Praha

Čs. obchodní a prům. komora - Praha

Inspekta a. s. - Praha

Polytechna PZO - Praha

Rapid a. s. - Praha

Tuzex PZO - Praha

Efektim - Praha

Příloha 3

Příloha 4

Účetní pokyny k přepočtu devizových aktiv a pasiv k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990

Při vyúčtování finančního vypořádání rozdílů z přepočtu devizových aktiv a pasiv organizace uvedené v příloze 1, resp. 2 této vyhlášky a účtující podle Účtové osnovy a směrnic k účtové osnově pro hospodářské organizace č. j. V/13000/1989 z 15. září 1989 ve znění pozdějších změn a doplňků budou postupovat takto:

a) § 3 odst. 3 této vyhlášky:

Saldo rozdílů mezi stavy devizových aktiv a pasiv před přeceněním a stavy devizových aktiv a pasiv po přecenění převedou organizace do 31. prosince 1990 na účet 292 - Nové ocenění devizových aktiv a pasiv (v analytické evidenci "Rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv k 8. lednu 1990") a souvztažně na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23 účetním zápisem:

- ziskový rozdílMD 23×D 292
- ztrátový rozdílMD 292D 23×

b) § 4 odst. 3 této vyhlášky:

Saldo rozdílů mezi stavy devizových aktiv a pasiv před přeceněním a stavy devizových aktiv a pasiv po přecenění převedou organizace k 31. prosinci 1990 na účet 292 - Nové ocenění devizových aktiv a pasiv (v analytické evidenci "Rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv k 15. říjnu 1990") a souvztažně na samostatný analytický účet v rámci účtové skupiny 23 účetním zápisem:

- ziskový rozdílMD 23×D 292
- ztrátový rozdílMD 292D 23×

c) § 6 odst. 1 písm. a této vyhlášky:

Výsledné ziskové saldo rozdílů z přepočtu převedou organizace do závazků vůči státnímu rozpočtu na účet 858 - Zúčtování ostatních závazků a nároků se státním rozpočtem a rozpočtem národního výboru

účetním zápisemMD 292D 858

d) § 6 odst. 1 písm. b této vyhlášky:

Odvody ziskového salda ve stanovených částkách a lhůtách do státního rozpočtu provedou organizace na účet FMF č. 1767-7927-001 u Státní banky československé, odbor 254 a vyúčtují ve prospěch účtu peněžních prostředků

účetním zápisemMD 858D 210

e) § 6 odst. 2 této vyhlášky:

Výsledný ztrátový rozdíl z přepočtu v určených částkách podle rozhodnutí FMF převede organizace do pohledávek vůči státnímu rozpočtu na účet 858 - Zúčtování ostatních závazků a nároků se státním rozpočtem a rozpočtem národního výboru

účetním zápisemMD 858D 292

f) § 7 odst. 1 této vyhlášky:

Snížení dotací podle rozhodnutí FMF proúčtuje organizace

účetním zápisemMD 858D 292

g) § 7 odst. 2 této vyhlášky:

Neuhrazenou výši ztrátových rozdílů z přepočtu převedou organizace nejpozději do stanoveného termínu do svých nákladů na vrub účtu 379 - Ostatní finanční náklady

účetním zápisemMD 379D 292

h) § 8 odst. 1 této vyhlášky:

Rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv u pohledávek, které byly inkasovány, nebo u závazků, které byly uhrazeny v době od 1. ledna 1990 do 31. prosince 1990 a byly přepočteny k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990, převede ze svého rizikového fondu, resp. z oblasti hospodářského výsledku

- organizace, která kursové rozdíly při finanční úhradě těchto phledávek a závazků převáděla do rizikového fondu (pro organizace zahraničního obchodu přímo řízené FMZO byl stanoven rizikový fond pod číslem 947 dle metodických pokynů k úpravě účetnictví na rok 1990 č. j. 23/10089/90 ze dne 17. ledna 1990 vydaných FMZO) účetním zápisem

- v případě ziskového rozdíluMD 947D 23×
- v případě ztrátového rozdíluMD 23×D 947

- organizace, která kursové rozdíly při finanční úhradě těchto pohledávek a závazků převáděla do hospodářského výsledku na účet 798 - Mimořádné výnosy, resp. 379 - Ostatní finanční náklady účetním zápisem

- v případě ziskového rozdíluMD 798(379)D 23×
- v případě ztrátového rozdíluMD 23×D 798(379)

ch) § 9 této vyhlášky:

Dodatečně zjištěné rozdíly z přepočtu devizových aktiv a pasiv k 8. lednu 1990 a k 15. říjnu 1990 organizace vypořádají a zaúčtují

- rozdíly z přepočtuMD 292D 23×
neboMD 23×D 292
- předpis odvodové povinnostiMD 292D 858
-úhrada odvodové povinnostiMD 858D 210
- převod ztrátového rozdílu do svých nákladůMD 379D 292

i) Úhrada ztráty z přepočtu se zaúčtuje

účetním zápisemMD 210D 858
Přesunout nahoru