Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 559/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Částka 90/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

559

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 20. prosince 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:

1. Dosavadní text § 1 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Společnými podniky s převážně zemědělskou výrobou jsou ty, u nichž tržby z rostlinné a živočišné výroby a z agrochemické činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % z celkových tržeb. U společných podniků, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr těchto předpokládaných tržeb v organizaci.".

2. § 2 odst. 1 zní:

"§ 2

(k § 13 zákona)

(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [§ 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1200,- Kčs s odchylkami stanovenými v odstavcích 2 až 4. Celkovou výši odpočitatelného minima v Kčs tvoří součin výměry všech pozemků a stanoveného normativu. Pro stanovení celoroční daňové povinnosti u organizací, u nichž nedošlo během zdaňovacího období ke změně ve výměře pozemků, je rozhodná výměra všech pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení). U organizací, u nichž došlo ke změně výměry během zdaňovacího období, je rozhodná výměra vypočtená jako vážený průměr podle vzorce

kde
V = průměrná výměra s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení)
xi = výměra (ha)
ai = počet dnů, které odpovídají nezměněné výměře; den, ve kterém dochází ke změně výměry, se zahrnuje do období předcházejícího této změně
n = počet změn ve výměře
p = počet dnů ve zdaňovacím období.

Pro stanovení záloh na daň ze zisku je rozhodná výměra pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení); u organizací vzniklých během zdaňovacího období je rozhodná výměra ke dni zápisu do podnikového rejstříku.".

3. V § 2 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.

Přesunout nahoru