Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 556/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka 90/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

556

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 12. prosince 1990,

kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 57/1969 Sb., ústavního zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 43/1971 Sb., ústavního zákona č. 50/1975 Sb., ústavního zákona č. 161/1989 Sb., ústavního zákona č. 182/1989 Sb., ústavního zákona č. 46/1990 Sb., ústavního zákona č. 100/1990 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., ústavního zákona č. 158/1990 Sb., ústavního zákona č. 159/1990 Sb., ústavního zákona č. 294/1990 Sb. a ústavního zákona č. 295/1990 Sb. se mění takto:

1. Čl. 4 zní:

"Čl. 4

(1) Hospodářství v České a Slovenské Federativní Republice je integrací ekonomiky České republiky a ekonomiky Slovenské republiky; je založeno na jednotném vnitřním trhu, zejména na jedné měně a na volném pohybu pracovních sil, zboží a peněžních prostředků.

(2) Česká republika a Slovenská republika se podílejí na tvorbě hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Státním vlastnictvím je vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, vlastnictví České republiky a vlastnictví Slovenské republiky.

(4) Vlastnictvím České a Slovenské Federativní Republiky je majetek ve státním vlastnictví, který slouží k zabezpečování jejích úkolů v oblastech svěřených ústavním zákonem Federálního shromáždění do její působnosti. Vlastnictvím České republiky a vlastnictvím Slovenské republiky je ostatní majetek ve státním vlastnictví. Zákon Federálního shromáždění stanoví vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie.

(5) Zákon Federálního shromáždění může stanovit, který další majetek (čl. 10 ústavy) nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje hospodářství a veřejného blaha smí být jen ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě určených právnických osob.

(6) Zákony České národní rady a Slovenské národní rady mohou stanovit, který další majetek (čl. 10 ústavy) nezbytný k zabezpečování potřeb společnosti, rozvoje hospodářství a veřejného blaha smí být jen ve vlastnictví České republiky anebo Slovenské republiky, popřípadě určených právnických osob.

(7) Zákony národních rad stanoví, které věci z majetku České republiky a Slovenské republiky jsou vlastnictvím obcí.".

2. V čl. 7 odst. 1 se v uvozovací větě vypouští slovo "výlučné".

3. V čl. 7 odst. 1 se vypouští písmeno e). Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

4. Čl. 7 odst. 2 zní:

"(2) Ustanovením odstavce 1 písm. a) není dotčena působnost České republiky a Slovenské republiky v souladu se zahraniční politikou České a Slovenské Federativní Republiky

a) uzavírat se součástmi spolkových a federativních států dohody o spolupráci v oblasti obchodní, hospodářské, kulturní, vědecké, školské, zdravotnické a sportovní, jakož i o spolupráci ve věcech tisku, rozhlasu a televize,

b) na základě pověření Českou a Slovenskou Federativní Republikou uzavírat mezinárodní dohody v oblasti jejich zákonodárné působnosti,

c) zastupovat Českou republiku nebo Slovenskou republiku a přijímat zahraniční zastoupení subjektů v oblastech uvedených v ustanovení písmene a); postavení těchto zastoupení se řídí právním řádem platným na území přijímacího subjektu.".

5. Čl. 8 se vypouští.

6. Čl. 9 zní:

"Čl. 9

Věci, které nejsou ústavním zákonem Federálního shromáždění svěřeny do působnosti České a Slovenské

Federativní Republiky, patří do působnosti České republiky a Slovenské republiky.".

7. Čl. 10 zní:

"Čl. 10

V oblasti hospodářské strategie do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) tvorba strategie a koncepcí hospodářského a sociálního vývoje České a Slovenské Federativní Republiky včetně rozvoje vědy a zapojení do mezinárodních hospodářských seskupení; stanovení nástrojů prosazování strategie v souladu s tímto ústavním zákonem,

b) tvorba strukturálních koncepcí federálního významu,

c) zákonná úprava strategického plánování.".

8. Čl. 11 zní:

"Čl. 11

(1) Při hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik se uplatňují jednotné zásady finanční a rozpočtové politiky dohodnuté mezi vládami České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(2) Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky je samostatné. Finanční hospodaření České a Slovenské Federativní Republiky se řídí státním rozpočtem federace. Finanční hospodaření republik se řídí jejich státními rozpočty. Státní rozpočet federace schvaluje Federální shromáždění svým zákonem a státní rozpočty republik schvalují národní rady svými zákony, a to vždy na období jednoho kalendářního roku.

(3) Státní rozpočet každé republiky zahrnuje finanční vztahy za všechny úseky hospodářství a správy s výjimkou činností financovaných ze státního rozpočtu federace. Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou dotace do rozpočtu obcí.

(4) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří příjmy federálních orgánů a jimi řízených organizací a dále zákonem Federálního shromáždění stanovené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy. Pokud má být výnos určité daně nebo odvodu společným příjmem státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik, stanoví zákon Federálního shromáždění podíl federace na tomto výnosu a pravidlo, podle něhož se republiky podílejí na zabezpečení té části výnosu, která připadá státnímu rozpočtu federace.

(5) Ze státního rozpočtu federace se hradí:

a) výdaje na obranu České a Slovenské Federativní Republiky, na činnost federálních orgánů, na vytvoření federálních hmotných rezerv a na dotace pro federální organizace,

b) vybrané jmenovité programy, pokud si to vyžaduje jejich rozsah a důležitost pro federaci,

c) ostatní výdaje určené rozpočtovým zákonem Federálního shromáždění.

(6) Pravidla rozpočtového hospodaření stanoví pro státní rozpočet federace zákon Federálního shromáždění a pro státní rozpočty republik zákony národních rad.

(7) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika a Slovenská republika mohou vytvářet vlastní účelové fondy napojené na jejich státní rozpočty; fondy se zřizují zákonem.

(8) Česká a Slovenská Federativní Republika stanoví rámcové zásady dotační a odpisové politiky.".

9. Čl. 12 odst. 2 zní:

"(2) Zákon Federálního shromáždění upravuje:

a) soustavu daní a odvodů v České a Slovenské Federativní Republice,

b) daň z obratu a daň dovozní,

c) u daní a odvodů placených podniky a společnostmi a u daně z příjmů obyvatelstva okruh poplatníků, předmět a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci uvedených daní a odvodů v obou republikách,

d) poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.".

10. V čl. 12 odst. 4 v prvé větě se vypouští slovo "výlučné" a věta druhá.

11. Čl. 13 odst. 2 zní:

"(2) Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří celní zákonodárství, výkon celnictví a vydávání celních tarifů.".

12. Čl. 14 odst. 2 zní:

"(2) Ústřední bankou v České a Slovenské Federativní Republice je Státní banka československá, která stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou politiku. Součástí Státní banky československé jsou Ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a Ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku. Státní banka československá je řízena bankovní radou, která se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů, z nichž jeden je občanem České republiky a druhý občanem Slovenské republiky, a ze stejného počtu zástupců ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a pro Slovenskou republiku. Je-li guvernérem občan České republiky, je v následujícím funkčním období guvernérem občan Slovenské republiky a naopak.".

13. Čl. 14 se doplňuje o nový odstavec 3, který zní:

"(3) Postavení a právní poměry Státní banky československé a jejích orgánů a její vztah k ostatním bankám stanoví zákon Federálního shromáždění. Postavení a právní poměry ostatních bank a spořitelen stanoví zákon Federálního shromáždění.".

14. Čl. 15 zní:

"Čl. 15

V oblasti cenové politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určovat koncepci cenové politiky a vyhlašovat zásadní cenová regulační opatření,

b) zákonná úprava v oblasti cen.".

15. Čl. 16 zní:

"Čl. 16

V oblasti zahraničních hospodářských vztahů do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) určování zásad a koncepce zahraniční hospodářské politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

b) uzavírání mezinárodních dohod o obchodní a hospodářské spolupráci a zastupování České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních obchodních vztazích,

c) stanovení nástrojů zahraniční obchodní politiky v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) zákonná úprava v oblasti zahraničních hospodářských vztahů.".

16. Čl. 17 zní:

"Čl. 17

V oblasti hospodářství do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) tvorba společných zásad hospodářské politiky, jejichž součástí jsou i zásady surovinové a palivoenergetické politiky a zemědělské politiky, pokud mají federální význam,

b) stanovení zásad ekonomického zabezpečení obranyschopnosti České a Slovenské Federativní Republiky,

c) zákonná úprava výroby, rozvodu a spotřeby elektřiny, plynu a tepla.".

17. Čl. 18 se vypouští.

18. Čl. 19 zní:

"Čl. 19

V oblasti dopravy do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava ve věcech dopravy, dopravních zařízení a dopravních cest,

b) určování jednotných pravidel dopravního a přepravního provozu a stanovení státních norem pro technickou způsobilost dopravních prostředků, dopravních zařízení a dopravních cest,

c) stanovení zásad dopravní politiky v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

d) výkon státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě,

e) řízení organizací a výkon státní správy v železniční dopravě.".

19. Čl. 20 zní:

"Čl. 20

V oblasti spojů do působnosti České a Slovenské

Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava ve věcech pošt a telekomunikací,

b) určování jednotných pravidel poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu a tvorby tarifů,

c) emise poštovních známek a jiných poštovních cenin,

d) organizování jednotné soustavy pošt,

e) organizování a řízení jednotné soustavy telekomunikací.".

20. Čl. 21 zní:

"Čl. 21

V oblasti životního prostředí do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava v zásadních věcech životního prostředí,

b) zákonná úprava a výkon státního dozoru ve věcech jaderné bezpečnosti,

c) tvorba koncepce ekologické politiky České a Slovenské Federativní Republiky,

d) tvorba koncepce celostátního informačního systému o životním prostředí v návaznosti na mezinárodní informační systémy v dané oblasti, v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou,

e) uskutečňování mezinárodní spolupráce v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a koordinace mezinárodní spolupráce v působnosti České republiky a Slovenské republiky.".

21. Čl. 21a se vypouští.

22. Čl. 22 zní:

"Čl. 22

V oblasti práce, mezd a sociální politiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava pracovních vztahů, zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání a zákonná úprava zabezpečující závazky z mezinárodních smluv v této oblasti,

b) právní úprava regulace vývoje mezd a výše minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů a nárokových příplatků,

c) právní úprava mezd ve federálně řízených orgánech a organizacích,

d) zákonná úprava důchodového a nemocenského zabezpečení s výjimkou jeho organizačního uspořádání a postupu při rozhodování,

e) zákonná úprava státních dávek sociálního zabezpečení a životního minima a stanovení zásad sociální péče.".

23. Čl. 23 zní:

"Čl. 23

(1) V oblasti státní statistiky do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) zákonná úprava podmínek získávání porovnatelných statistických informací potřebných pro posuzování vývoje federace a pro plnění povinností vyplývajících z mezinárodních závazků, jakož i zákonná úprava ochrany těchto informací před zneužitím,

b) v součinnosti s Českou republikou a Slovenskou republikou

1. stanovit statistické ukazatele potřebné pro posuzování vývoje federace a způsob získávání statistických informací k tomuto účelu,

2. provádět statistické zjišťování podle zvláštních potřeb federálních orgánů,

c) stanovit statistické ukazatele potřebné pro plnění mezinárodních závazků a poskytovat za Českou a Slovenskou Federativní Republiku statistické informace mezinárodním organizacím.

(2) V oblasti účetnictví do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří stanovit zákonnou úpravu podmínek a náležitostí vedení účetnictví a jeho průkaznosti.".

24. V čl. 24 písmeno d) se vypouštějí slova "hospodářské soutěže", slova "průmyslových práv" se nahrazují slovy "průmyslového vlastnictví" a slova "měrové služby" se nahrazují slovem "metrologie".

25. Čl. 24 písmeno e) zní:

"e) zákonná úprava ochrany hospodářské soutěže; rozdělení výkonu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republiku, Českou republiku a Slovenskou republiku stanoví zákon Federálního shromáždění,".

26. V čl. 25 se slova "společné působnosti ve spolupráci s orgány" nahrazují slovy "uvedených v čl. 10 až 28a za účasti orgánů".

27. Čl. 26 se vypouští.

28. Čl. 27 zní:

"Čl. 27

(1) V oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří:

a) právní úprava jména a příjmení, matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatelstva, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,

b) upravovat zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry ozbrojených bezpečnostních sborů České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i zřizování, postavení, oprávnění a ostatní poměry bezpečnostních služeb; tím není dotčeno právo České republiky a Slovenské republiky zřizovat vlastní ozbrojené bezpečnostní sbory a upravovat jejich postavení, oprávnění a ostatní poměry.

(2) Vymezení další působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.".

29. Čl. 28a odst. 2 zní:

"(2) Organizaci kontrolních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich oprávnění stanoví zákon Federálního shromáždění.".

30. V čl. 28a se vypouští odstavec 3.

31. Za článek 28a se vkládá nový článek 28b, který zní:

"Čl. 28b

(1) Ve věcech svěřených ústavním zákonem Federálního shromáždění do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky působí orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud to stanoví zákon Federálního shromáždění, působí v těchto věcech též výkonné a soudní orgány České republiky a Slovenské republiky.

(2) Pokud ústavní zákon Federálního shromáždění výkon ve věcech uvedených v čl. 10 až 28a nesvěřuje orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, patří tento výkon orgánům České republiky a Slovenské republiky.".

32. Čl. 36 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) schvalovat státní rozpočet federace, prověřovat jeho plnění a schvalovat státní závěrečný účet federace,".

33. V čl. 36 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) zřizovat zákonem státní vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky.".

34. V čl. 36 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Jen se souhlasem Federálního shromáždění lze vyslat ozbrojené síly České a Slovenské Federativní Republiky mimo území České a Slovenské Federativní Republiky.".

35. Čl. 37 odst. 1 zní:

"(1) Federální shromáždění má zákonodárnou pravomoc ve věcech základních práv a svobod v rozsahu stanoveném ústavními zákony a ve věcech svěřených do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu stanoveném čl. 7 odst. 1, čl. 10 až 28a a čl. 36 odst. 3 tohoto ústavního zákona.".

36. V čl. 37 odst. 2 v prvé větě za slovo "rodině" se vkládají slova "a o pěstounské péči", slova "občanský soudní řád" a "trestní řád" se vypouštějí, na konci prvé věty se připojují tato slova: "zákon o burzách, zákon o soustavě cenných papírů, obchodní zákoník, zákon směnečný a šekový, zákony upravující řízení před soudy, zákon o znalcích a tlumočnících, zákony o nápravě křivd a náhradě škod způsobených orgány státu a zákon o územním plánování a stavebním řádu.". Věta druhá se vypouští.

37. Čl. 37 odst. 3 zní:

"(3) Pokud to vyžaduje jednota právního řádu, uskutečňuje Federální shromáždění zákonnou úpravu ve věcech národností a etnických menšin, církví a náboženských společností, péče o zdraví lidu, veterinární a rostlinolékařské péče, soustavy základních a středních škol, autorského práva a evidence vlastnických vztahů k nemovitostem.".

38. V čl. 37 za odstavec 3 se připojuje odstavec 4 tohoto znění:

"(4) Federální shromáždění zákonem upravuje státní svátky a památné a významné dny České a Slovenské Federativní Republiky a stanoví dny pracovního klidu.".

39. V čl. 38 odst. 1 a 2 se slova "v čl. 37 odst. 1 písm. b) a v čl. 37 odst. 2" nahrazují slovy "v čl. 37 odst. 1 a 2".

40. V čl. 38 se vypouští odstavec 3.

41. Čl. 39 se vypouští.

42. V čl. 42 odst. 2 se vypouštějí písmena b) a g) a ostatní písmena se přeznačí.

43. V čl. 42 odst. 2 dosavadního písm. c) se slova "odst. 2" nahrazují slovy "písm. c)".

44. V čl. 42 odst. 2 dosavadní písm. d) zní:

"d) návrhů zákonů, jimiž se stanoví způsob zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace a pravidla rozpočtového hospodaření pro státní rozpočet federace,".

45. V čl. 42 odst. 2 dosavadní písm. h) zní:

"h) návrhů zákonů uvedených v čl. 12 odst. 2,".

46. V čl. 42 odst. 2 se v dosavadním písm. i) slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3".

47. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. l) vypouštějí slova "v čl. 21 odst. 2 a".

48. V čl. 42 odst. 2 se z dosavadního písm. n) vypouštějí slova "jakož i čl. 28a" a čárka před slovy "čl. 28" se nahrazuje slovem "a".

49. V čl. 45 odst. 3 v prvé větě za slovem "vyhlášen" se doplňuje středník a slova "způsobem, který stanoví zákon Federálního shromáždění" se nahrazují těmito slovy: "způsob vyhlašování zákonů Federálního shromáždění, právních předpisů a jiných opatření státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky stanoví zákon Federálního shromáždění.".

50. Čl. 46 zní:

"Čl. 46

Zákon Federálního shromáždění upravuje zásady jednání Federálního shromáždění, vzájemné styky obou sněmoven, jakož i styky s vládou České a Slovenské Federativní Republiky a navenek, vznik a zánik mandátu poslance Federálního shromáždění, náležitosti poslanců Federálního shromáždění a právní postavení a působnost Kanceláře Federálního shromáždění.".

51. V čl. 61 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Obstarávání věcí spojených s výkonem funkce, politické a veřejné činnosti prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje Kancelář; podrobnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.".

52. Čl. 76 odst. 2 zní:

"(2) Vláda České a Slovenské Federativní Republiky při zajišťování plnění úkolů federace koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace.".

53. Čl. 77 odst. 1 písm. e) zní:

"e) o návrzích státního rozpočtu a závěrečného účtu federace.".

54. V čl. 77 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Obstarávání věcí spojených s činností vlády České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje Úřad vlády České a Slovenské Federativní Republiky; podrobnosti stanoví zákon Federálního shromáždění.".

55. Čl. 81 zní:

"Čl. 81

(1) V oblasti působnosti federace působí federální ministerstva a další federální orgány státní správy.

(2) Federální ministerstva a ostatní federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky, se zřizují ústavními zákony Federálního shromáždění; další federální orgány státní správy se zřizují zákony Federálního shromáždění.".

56. Čl. 83 se vypouští.

57. Čl. 85a se vypouští.

58. V čl. 107 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "střednědobý státní plán rozvoje národního hospodářství a" a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".

59. V čl. 135 se vypouští odstavec 3.

60. V čl. 137 odst. 1 písm. e) se vypouštějí slova "státních plánů rozvoje národního hospodářství".

61. V čl. 142 odst. 2 se vypouští věta prvá.

Čl. II

Soustavu a postavení orgánů republik stanovené v hlavě sedmé ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, mohou upravit jen ústavní zákony České národní rady a Slovenské národní rady; to se nevztahuje na čl. 107 a dále na čl. 138, 139 a 139a, pokud jde o pravomoc státních orgánů republiky vydávat právní předpisy k provádění zákonů Federálního shromáždění.

Čl. III

1. Zákony a jiné právní předpisy uvedené v článku 144 odstavec 1, věta prvá, jakož i zákony Federálního shromáždění a jiné právní předpisy vydané státními orgány České a Slovenské Federativní Republiky do dne účinnosti tohoto ústavního zákona, upravující věci, které nepatří do působnosti federace, mohou být v těchto věcech měněny zákony České národní rady nebo zákony Slovenské národní rady, popřípadě jinými právními předpisy státních orgánů republik.

2. Způsob vypořádání majetkových a jiných právních poměrů organizací zřízených právními předpisy uvedenými v bodě 1. anebo podle těchto předpisů upraví zákon Federálního shromáždění.

Čl. IV

V čl. 10 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.


Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby vyhlásilo úplné znění ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci.

Čl. VI

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru