Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 550/1990 Sb.Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Částka 89/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

550

VYHLÁŠKA

Federálního úřadu pro vynálezy

ze dne 11. prosince 1990

o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

Federální úřad pro vynálezy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (dále jen "zákon"), stanoví:


HLAVA PRVNÍ

ŘÍZENÍ O VYNÁLEZECH

Oddíl první

Přihláška vynálezu

§ 2

(1) Přihláška vynálezu musí obsahovat žádost o udělení patentu ve dvojím vyhotovení, popis vynálezu, popřípadě jeho výkresy, nejméně jeden patentový nárok a anotaci v jednom vyhotovení hlavním a dvou vedlejších a potřebné přílohy. Hlavní vyhotovení musí umožňovat kvalitní reprodukci, popřípadě tisk.

(2) Není-li přihlašovatel původcem vynálezu, popřípadě nemá-li právo na patent podle ustanovení § 9 zákona, musí být k přihlášce vynálezu přiložen doklad o nabytí práva na patent.

Žádost o udělení patentu

§ 3

(1) Žádost o udělení patentu musí obsahovat:

a) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost přihlašovatele; je-li přihlašovatelem právnická osoba, její název a sídlo;

b) příjmení, jméno, bydliště, státní příslušnost původce vynálezu, není-li přihlašovatelem;

c) příjmení, jméno a sídlo zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen; je-li přihlašovatel zastoupen právnickou osobou, uvede se její název a sídlo;

d) název vynálezu;

e) projev vůle přihlašovatele, že žádá o udělení patentu;

f) podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

(2) Vyhotovení žádosti o udělení patentu musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 4

Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti z mezinárodní smlouvy podle ustanovení § 27 zákona, musí v žádosti uvést datum podání přihlášky, z níž právo přednosti odvozuje, její číslo a stát, v němž byla tato přihláška podána, popřípadě orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy.

§ 5

Podává-li žádost o udělení patentu několik spolupřihlašovatelů a nemají-li společného zástupce, musí uvést v žádosti označení toho, kterému z nich mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílány.

Popis vynálezu

§ 6

(1) Popis vynálezu musí obsahovat:

a) název vynálezu;

b) oblast techniky, které se vynález týká;

c) charakteristiku dosavadního stavu techniky;

d) vysvětlení podstaty vynálezu a jeho výhody, popřípadě nevýhody, proti dosavadnímu stavu techniky;

e) objasnění výkresů, jsou-li přiloženy;

f) příklady uskutečnění vynálezu;

g) způsob průmyslové využitelnosti vynálezu.

(2) Jedno z vedlejších vyhotovení popisu vynálezu musí být podepsáno přihlašovatelem nebo jeho zástupcem.

(3) Vyhotovení popisu vynálezu musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 7

Zvláštnost popisu vynálezu produkčních mikroorganismů

(1) Pokud je předmětem vynálezu průmyslový produkční mikroorganismus nebo jiný biotechnologický produkt, způsob jeho výroby nebo jeho použití, musí být vymezeny jeho morfologické a fyziologické vlastnosti, uvedeno depozitní číslo ve veřejné sbírce a formou reprodukovatelného příkladu podán důkaz o tom, že je získán uměle.

(2) Na výzvu Úřadu je přihlašovatel povinen doložit splnění povinnosti podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona.

§ 8

Patentové nároky

(1) Patentové nároky musí vymezit předmět, pro který se požaduje ochrana. Musí být jasné, stručné a podloženy popisem. Jedno z vedlejších vyhotovení patentových nároků musí přihlašovatel nebo jeho zástupce podepsat.

(2) Vyhotovení patentových nároků musí odpovídat stanovenému standardu.

§ 9

Výkresy

Podstata vynálezu se v případě potřeby znázorní schematickým zobrazením principu a všech znaků, na nichž je vynález založen. Vyhotovení výkresu musí odpovídat stanovenému standardu; jedno z vedlejších vyhotovení výkresu musí přihlašovatel nebo zástupce podepsat.

§ 10

Anotace

(1) Anotace slouží výlučně pro technickou informaci.

(2) Anotace musí obsahovat název vynálezu a stručné shrnutí toho, co je uvedeno v popisu, v patentových nárocích a na výkresech.

(3) Vyhotovení anotace musí odpovídat stanovenému standardu. Anotace může být upravena z moci úřední.

Oddíl druhý

Řízení o přihlášce vynálezu

§ 11

(1) Na přihlášce vynálezu vyznačí Úřad datum jejího podání, přidělí ji spisovou značku a vydá přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky vynálezu.

(2) Přihláška vynálezu se považuje za podanou, obsahuje-li označení přihlašovatele, projev jeho vůle o udělení patentu, část představující zjevně popis vynálezu.

§ 12

Podanou přihlášku vynálezu zapíše Úřad do rejstříku přihlášek vynálezů. Do rejstříku přihlášek vynálezů se zapisuje:

a) spisová značka přihlášky vynálezu;

b) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;

c) datum podání přihlášky vynálezu;

d) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;

e) označení přihlašovatele a jeho zástupce, je-li zastoupen;

f) název vynálezu;

g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;

h) označení pracovníka Úřadu, kterému byla přihláška přidělena k řízení;

i) nabídka licence;

j) údaje k jednotlivým podáním ve věci a úkonech Úřadu.

§ 13

Vyloučené přihlášky vynálezu

(1) Zjistí-li Úřad, že přihláška vynálezu nevyhovuje požadavku ustanovení § 26 odst. 1 zákona, vyzve přihlašovatele, aby tento nedostatek ve stanovené lhůtě odstranil. Vyloučené přihlášky vynálezu mají právo přednosti z původní přihlášky vynálezu, podá-li je přihlašovatel do 3 měsíců od odstranění vady původní přihlášky. Přihlašovatel může rozdělit přihlášku vynálezu do udělení patentu i z vlastního podnětu.

(2) Dojde-li k vyloučení, popřípadě rozdělení přihlášky po zahájení úplného průzkumu podle § 33 zákona, považuje se vyloučená přihláška za přihlášku u níž byla podána žádost o úplný průzkum.

(3) Přihlašovatel je u vyloučené přihlášky povinen zaplatit splatné správní poplatky odpovídající stavu řízení o původní přihlášce v době vyloučení.

§ 14

Přípustné změny v přihlášce vynálezu

Úpravy a změny provedené v přihlášce vynálezu v průběhu řízení nesmějí jít nad rámec jejího původního podání.

§ 15

Úplný průzkum

(1) Byl-li úplný průzkum přihlášky vynálezu zahájen na žádost jiné osoby než přihlašovatele, popřípadě byl-li zahájen z moci úřední, vyrozumí o tom Úřad přihlašovatele.

(2) Požádá-li o úplný průzkum přihlášky vynálezu nezávisle na sobě několik osob, zahájí Úřad úplný průzkum na žádost, která mu došla nejdříve. O tom vyrozumí osoby, které podaly žádost později.

§ 16

Patentový rejstřík

(1) Vynález, na který byl udělen patent, zapíše Úřad do patentového rejstříku.

(2) Do patentového rejstříku se u každého vynálezu zapisuje:

a) číslo patentu;

b) datum udělení patentu;

c) datum zveřejnění udělení patentu ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy (dále jen "Věstník");

d) název vynálezu;

e) datum podání přihlášky vynálezu a její spisovou značku;

f) datum zveřejnění přihlášky vynálezu;

g) údaj o uplatněném právu přednosti podle mezinárodní smlouvy, pokud přichází v úvahu;

h) majitel patentu, sídlo (bydliště), popřípadě jeho zástupce;

i) zatřídění vynálezu podle mezinárodního patentového třídění;

j) příjmení, jméno a bydliště původce vynálezu;

k) případné udělení dodatkového ochranného osvědčení;

l) převod patentu;

m) licence;

n) nabídka licence;

o) nucená licence;

p) právo předchozího uživatele;

r) zrušení, popřípadě částečné zrušení patentu;

s) platby správních poplatků za patent;

t) zánik patentu;

u) další rozhodné údaje.

§ 17

Zápis licence

(1) Žádost o zápis licenční smlouvy do patentového rejstříku se podává písemně u Úřadu.

(2) K žádosti se přikládájí dvě vyhotovení licenční smlouvy, z níž musí být zřejmé označení vynálezu, k jehož využití se poskytuje licence, nabyvatel práv z licence a rozsah poskytnutých práv.

Oddíl třetí

Řízení o mezinárodní přihlášce vynálezu

§ 18

Mezinárodní přihlášky vynálezů (dále jen "mezinárodní přihlášky") podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona se podávají u Úřadu v trojím vyhotovení v jazyce anglickém, nebo německém, nebo francouzském, nebo ruském v závislosti na jednacím jazyku orgánu pro mezinárodní rešerši.

§ 19

(1) Přihlašovatel mezinárodní přihlášky, jíž se žádá o udělení patentu v České republice na základě mezinárodní smlouvy, je povinen předložit Úřadu ve lhůtě 31 měsíců od vzniku práva přednosti trojmo její překlad do českého jazyka a zaplatit příslušné poplatky podle zvláštního předpisu.

(2) Pokud přihlašovatel splní podmínky uvedené v odstavci 1, Úřad může na žádost přihlašovatele zahájit řízení o mezinárodní přihlášce i před lhůtou uvedenou v odstavci 1.

Oddíl čtvrtý

Řízení určovací, řízení o zrušení patentu, řízení o nucené licenci a řízení o změně autorského osvědčení na patent

§ 20

Řízení určovací

(1) Žádost o určení, zda určitý předmět spadá či nespadá do rozsahu určitého patentu, podává se u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.

(2) V žádosti je třeba osvědčit právní zájem na určení, uvést potřebné údaje a připojit podklady potřebné k vydání rozhodnutí. Podklady se předkládají ve čtyřech vyhotoveních.

(3) Úřad vyzve účastníky řízení, aby se k žádosti vyjádřili, a je-li třeba, předložili potřebné podklady. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o žádosti.

§ 21

Řízení o zrušení patentu

(1) Návrh na zrušení patentu se podává u Úřadu písemně ve dvou vyhotoveních.

(2) Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Úřad vyzve majitele patentu, aby se k návrhu vyjádřil; nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí o návrhu.

§ 22

Řízení o nucené licenci

(1) Žádost o udělení nucené licence se podává u Úřadu písemně ve dvojím vyhotovení.

(2) Žádost musí být věcně odůvodněna a doložena.

(3) V rozhodnutí o udělení nucené licence Úřad uvede rozsah licence.

§ 23

Řízení o změně autorského osvědčení na patent

(1) Původce vynálezu uvedeného v ustanovení § 81 odst. 4 zákona podává žádost o převod platného autorského osvědčení na patent u Úřadu dvojmo.

(2) Vytvořilo-li vynález uvedený v odstavci 1 více původců společnou tvůrčí prací, musí podat žádost o převod autorského osvědčení na patent společně. Nemají-li spolupůvodci společného zástupce, uvedou v žádosti jméno a adresu toho, komu má být rozhodnutí Úřadu doručeno.

(3) Žádost o změnu autorského osvědčení na patent musí obsahovat název vynálezu, číslo autorského osvědčení a datum jeho udělení a označení organizace, která má k vynálezu právo hospodaření nebo byla tímto právem pověřena.

(4) Úřad žádost o změnu autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku. K převodu autorského osvědčení na patent může kdokoliv podat ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent námitky. Zmeškání této lhůty nelze prominout.

(5) Úřad rozhodnutí o změně autorského osvědčení na patent zveřejní ve Věstníku.

(6) Patent udělený na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent platí 15 let od data podání přihlášky vynálezu; práva z patentu uděleného na základě žádosti o změnu autorského osvědčení na patent vzniknou ode dne zveřejnění žádosti o změnu autorského osvědčení na patent ve Věstníku.


HLAVA TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 44

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 21/2002 Sb. Čl. II

Lhůta 31 měsíců stanovená v § 19 se týká všech mezinárodních přihlášek v řízení, u nichž k datu nabytí účinnosti této vyhlášky neuplynula.


Předseda:
Ing. Jakl v. r.

Přesunout nahoru