Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 547/1990 Sb.Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Částka 89/1990
Platnost od 27.12.1990
Účinnost od 01.02.1991
Zrušeno k 27.02.1997 (21/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

547

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1990

o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmětem úpravy tohoto zákona jsou podmínky, za kterých lze dovážet do České a Slovenské Federativní Republiky, vyvážet z České a Slovenské Federativní Republiky anebo jinak nakládat s některými druhy zboží a technologií a provádět jejich kontrolu orgány celní správy (dále jen "kontrolní režim").

§ 2

(1) Kontrolnímu režimu podle tohoto zákona je podrobeno zboží a technologie, uvedené v obecně závazném právním předpisu (dále jen "kontrolované zboží").

(2) Pro účely tohoto zákona se technologiemi rozumí informace a výrobně technické poznatky ve zhmotnělé podobě nebo na médiích pro elektrotechnický přenos dat, jako modely, prototypy, technické výkresy a náčrtky, diagramy, světlotisky nebo příručky, nebo ve zhmotnělé podobě výcvikové nebo technické soupravy, které mohou být použity k vyhotovení technických plánů, k výrobě, k využití anebo přepracování zboží, včetně programového vybavení a technických údajů, avšak nikoli zboží samotné.

(3) Seznam států, do nichž je vývoz kontrolovaného zboží zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu, stanoví nařízením vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

Kontrolní režim podle tohoto zákona se vztahuje na fyzické a právnické osoby, které mají v úmyslu dovézt do České a Slovenské Federativní Republiky, vyvézt z České a Slovenské Federativní Republiky anebo jinak nakládat s kontrolovaným zbožím nebo je dováží, vyváží anebo s ním jinak nakládají (dále jen "účastník").

§ 4

Nakládáním podle tohoto zákona se rozumí úplatný nebo bezúplatný převod vlastnického práva, jakož i jiná dispozice s kontrolovaným zbožím, z níž vyplývá změna jeho držitele, místa anebo způsobu použití kontrolovaného zboží nebo jeho likvidace.

§ 5

Dovážené kontrolované zboží nesmí být využíváno k vojenským účelům.

§ 6

(1) Účastník je povinen zajistit, aby se s kontrolovaným zbožím nemohla seznámit osoba ze státu, do něhož je vývoz kontrolovaného zboží zakázán nebo vázán na splnění podmínek kontrolního režimu.

(2) Kontrolované zboží nesmí být umístěno ani používáno na pracovištích zřízených pro spolupráci se státy, do nichž je vývoz kontrolovaného zboží zakázán nebo vázán na splnění kontrolního režimu.

ČÁST II

POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ

HLAVA PRVNÍ

POVOLOVÁNÍ DOVOZU KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ

§ 7

(1) K dovozu kontrolovaného zboží je třeba povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu (dále jen "povolení").

(2) O povolení žádá účastník po uzavření smlouvy se zahraničním dodavatelem.

(3) Má-li účastník v úmyslu dovézt kontrolované zboží s cílem je dále nebo zpětně vyvézt, popřípadě je před dalším vývozem přepracovat, upravit, opravit, zapracovat do jiného zboží nebo je dočasně používat, uvede to v žádosti o povolení spolu s údajem, do kterých států a kterému zahraničnímu odběrateli má být zboží vyvezeno.

§ 8

(1) Povolení opravňuje k dovozu jen za předpokladu, že byla udělena vývozní povolení státem výroby kontrolovaného zboží anebo státem jeho vývozce (dále jen "vývozní licence").

(2) Podmínky uvedené ve vývozní licenci jsou závazné.

HLAVA DRUHÁ

POVOLOVÁNÍ VÝVOZU KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ

§ 9

K vývozu dovezeného kontrolovaného zboží je třeba povolení.

§ 10

Účastník, který vyrábí kontrolované zboží, požádá o povolení v případě, že bude mít v úmyslu takové zboží vyvézt z České a Slovenské Federativní Republiky.

HLAVA TŘETÍ

POVOLOVÁNÍ JINÉHO NAKLÁDÁNÍ S KONTROLOVANÝM ZBOŽÍM

§ 11

(1) K jinému nakládání s kontrolovaným zbožím je třeba povolení.

(2) Pokud není účastník konečným uživatelem kontrolovaného zboží, je povinen následujícího uživatele písemně uvědomit o jeho povinnostech vyplývajících z kontrolního režimu podle tohoto zákona.

(3) Účastník smí převést kontrolované zboží na následujícího uživatele po předložení povolení. Zároveň písemně sdělí federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu a celnici příslušné podle sídla, popřípadě bydliště konečného uživatele přesné určení názvu, popřípadě jména a sídla, popřípadě bydliště konečného uživatele, druh kontrolovaného zboží a účel jeho užití.

§ 12

(1) Účastník, který získá zboží, o němž se dozví, že je podrobeno kontrolnímu režimu podle tohoto zákona, oznámí písemně federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu svůj název, popřípadě jméno, sídlo, popřípadě bydliště, označení kontrolovaného zboží, způsob jeho nabytí a návrh na jeho využití, popřípadě zcizení.

(2) Pokud účastník uvedený v odstavci 1 nabyl kontrolované zboží avšak nesplňuje podmínky dané tímto zákonem a nebo jeho návrhu na využití kontrolovaného zboží, popřípadě návrhu na jeho zcizení nelze vyhovět, předá je ve lhůtě stanovené rozhodnutím federálního ministerstva zahraničního obchodu celnici v něm určené. Celnice poskytne účastníkovi výtěžek prodeje po odečtení nákladů aukce.

(3) Pokud účastník uvedený v odstavci 1 neprokáže právní důvod nabytí kontrolovaného zboží, vydá je ve lhůtě stanovené rozhodnutím federálního ministerstva zahraničního obchodu celnici v něm určené.

(4) Pokud nelze spolehlivě zjistit oprávněného držitele, převezme kontrolované zboží celnice, v jejímž územním obvodu se nachází. Celnice ustanoví opatrovníka k ochraně oprávněných zájmů a k provedení úkonů směřujících ke zjištění oprávněného držitele.

§ 13

(1) Bude-li chtít účastník kontrolované zboží likvidovat, požádá o povolení. K žádosti o likvidaci přiloží povolení vyžadovaná podle zvláštních předpisů o likvidaci kontrolovaného zboží.1)

(2) Vyhoví-li federální ministerstvo zahraničního obchodu žádosti o likvidaci, určí v povolení celnici, která se likvidace zúčastní.

(3) Účastník je povinen vyrozumět určenou celnici o době likvidace nejméně 48 hodin předem.

(4) O likvidaci se sepíše protokol za účasti celnice.

HLAVA ČTVRTÁ

POVOLENÍ

§ 14

(1) Náležitosti žádosti o povolení k dovozu, vývozu nebo nakládání s kontrolovaným zbožím podle tohoto zákona stanoví obecně závazný právní předpis.

(2) Účastník je povinen písemně oznámit federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu a celnici, která kontrolované zboží eviduje, změnu skutečností uvedených v obecně závazném právním předpise a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o těchto skutečnostech dozví.

§ 15

(1) Žádost o povolení doloží účastník prohlášením, že se zavazuje strpět tam, kde má být a tam, kde je kontrolované zboží umístěno, kontrolu orgánů celní správy (dále jen "celní orgány"), které mohou být při kontrole doprovázeny orgány státu výroby nebo státu vývozce (dále jen "stát dodavatele").

(2) Žádost o povolení doloží dále účastník prohlášením, že není ze smlouvy vázán povinností postupovat do zahraničí technologie nebo informace o nich.

§ 16

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu o žádostech týkajících se kontrolovaného zboží rozhodne do 30 dnů od jejich doručení.

(2) Pokud neodpovídá seznam kontrolovaného zboží státu dodavatele seznamu kontrolovaného zboží vydaného obecně závazným právním předpisem, řízení o povolení federální ministerstvo zahraničního obchodu přeruší do vyjasnění věci, nejdéle však na dobu 60 dní. O tom vyrozumí účastníka ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

§ 17

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vydá povolení vždy na každý jednotlivý předmět žádosti.

(2) Obecně závazný právní předpis stanoví, kdy není výjimečně zapotřebí vydávat povolení na každý jednotlivý předmět.

§ 18

Federální ministerstvo zahraničního obchodu žádost o povolení odmítne, jestliže nejsou splněny podmínky stanovené v tomto zákoně a v prováděcích předpisech.

ČÁST III

PROVÁDĚNÍ KONTROLY

HLAVA PRVNÍ

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA

§ 19

(1) Má-li federální ministerstvo zahraničního obchodu pochybnosti, zda má účastník v úmyslu nabýt kontrolované zboží skutečně pro svou potřebu nebo k účelu, který v žádosti o povolení uvedl, požádá celní orgány o provedení předběžné kontroly.

(2) Celní orgán provede předběžnou kontrolu rovněž v případě, požádá-li o to příslušný státní orgán státu dodavatele.

HLAVA DRUHÁ

EVIDENCE KONTROLOVANÉHO ZBOŽÍ

§ 20

Celnice, v jejímž územním obvodu se kontrolované zboží nachází, vede o něm evidenci.

§ 21

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vede úplnou evidenci o kontrolovaném zboží.

HLAVA TŘETÍ

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA

§ 22

Celní orgány provádějí v místě, kde se kontrolované zboží nachází, kontrolu, zda je plněn kontrolní režim.

§ 23

(1) Celní orgán provede kontrolu také v případě, že o to požádá příslušný státní orgán státu dodavatele.

(2) Požádá-li příslušný státní orgán státu dodavatele o účast na provedení kontroly, celní orgán mu vyhoví. Příslušný státní orgán státu dodavatele se může zúčastnit předběžné i průběžné kontroly.

(3) Ústřední celní správa vyhoví žádosti o provedení kontroly, popřípadě o účast na ní, pokud jí bude žádost příslušného státního orgánu státu dodavatele doručena nejméně 48 hodin předem.

(4) Celní orgán zabezpečí, aby kontrola měla nestranný průběh a nedošlo k ohrožení povinnosti zachovávat mlčenlivost.

§ 24

Celní orgán informuje bezodkladně o všech případech porušení povinností kontrolního režimu účastníkem federální ministerstvo zahraničního obchodu.

§ 25

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vede seznam účastníků, kteří porušili povinnosti vyplývající z kontrolního režimu.

ČÁST IV

HLAVA PRVNÍ

PORUŠENÍ POVINNOSTI

§ 26

(1) Poruší-li účastník povinnosti kontrolního režimu, federální ministerstvo zahraničního obchodu odejme povolení podle tohoto zákona.

(2) Odejme-li federální ministerstvo zahraničního obchodu povolení podle odstavce 1, celnice kontrolované zboží zajistí.

HLAVA DRUHÁ

UKLÁDÁNÍ POKUT PRÁVNICKÝM OSOBÁM

§ 27

Porušení povinností právnických osob

(1) Jestliže právnická osoba poruší ustanovení § 5 anebo § 6, anebo bez povolení kontrolované zboží doveze, vyveze, využívá dovezené kontrolované zboží v rozporu s povoleným účelem anebo kontrolované zboží bez povolení zcizí, bude jí uložena pokuta do výše 10 miliónů Kčs nebo pětinásobku ceny kontrolovaného zboží, pokud je tento pětinásobek vyšší a propadnutí kontrolovaného zboží.

(2) Jestliže právnická osoba jinak nakládá s kontrolovaným zbožím v rozporu se zákonem a stanovenými podmínkami, bude jí uložena pokuta do výše 5 miliónů Kčs.

§ 28

(1) Pokutu a propadnutí kontrolovaného zboží právnické osobě uloží příslušné celní ředitelství.2) Pokuta je příjmem státního rozpočtu federace. Vlastníkem propadlého zboží se stává Česká a Slovenská Federativní Republika.

(2) O odvolání proti rozhodnutí celního ředitelství rozhoduje federální ministerstvo zahraničního obchodu.

(3) Proti rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu lze podat opravný prostředek k soudu.

(4) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů nemá odkladný účinek. Celní ředitelství, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, může odkladný účinek povolit, neztíží-li se tím výkon rozhodnutí nebo nebrání-li tomu obecný zájem.

§ 29

Řízení o uložení pokuty může celní ředitelství zahájit do deseti let ode dne, kdy došlo ke skutečnostem odůvodňujícím uložení pokuty.

§ 30

(1) Pokuta uložená právnické osobě je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(2) Nesplní-li právnická osoba povinnost uloženou jí rozhodnutím podle odstavce 1, provede celní ředitelství jeho výkon.

(3) Výkon rozhodnutí podle odstavce 1 provádí celní orgán přikázáním pohledávky nebo prodejem jejích movitých věcí anebo nemovitostí. Při výkonu rozhodnutí se přiměřeně použije ustanovení občanského soudního řádu.3)

§ 31

(1) Porušení povinnosti právnické osoby projedná celní ředitelství republiky, na jejímž území má sídlo.

(2) Nemá-li právnická osoba sídlo v České a Slovenské Federativní Republice, projedná porušení povinnosti právnické osoby celní ředitelství republiky, na jejímž území k takovému porušení došlo nebo celní ředitelství republiky, na jejímž území bylo takové porušení zjištěno.


ČÁST V

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 32

Aukce

(1) Celnice může prodat v aukci:

a) kontrolované zboží, jehož vlastník nesplňuje podmínky dané tímto zákonem,

b) kontrolované zboží, jehož vlastníkem se stal stát.

(2) Nabýt kontrolované zboží v aukci mohou pouze účastníci, kteří mají povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(3) Výtěžek z aukce podle odstavce 1 písm. b) po odečtení nákladů aukce je příjmem státního rozpočtu federace.

(4) Výtěžek z aukce podle odstavce 1 písm. b) po odečtení nákladů aukce se použije na úhradu pokuty.

(5) Při prodeji kontrolovaného zboží v aukci se přiměřeně použijí zvláštní předpisy.4)

(6) Podrobnosti o provádění aukce podle tohoto zákona stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 33

Na řízení podle tohoto zákona se vztahují obecné předpisy o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 34

(1) Rozhodnutí o udělení nebo odejmutí povolení a rozhodnutí podle § 12 odst. 2 a 3 obsahuje výrok ve věci.

(2) Rozhodnutí o udělení nebo odejmutí povolení, jakož i rozhodnutí podle § 12 odst. 2 a 3 se zasílá účastníkovi do vlastních rukou a Ústřední celní správě.

(3) Rozhodnutí podle § 12 odst. 2 a 3 a rozhodnutí o udělení povolení podle § 13 odst. 1 se zasílá též určené celnici.

(4) Proti rozhodnutí federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělení nebo odejmutí povolení a rozhodnutí podle § 12 odst. 2 a 3 se nelze odvolat.

§ 35

Povolení vyžadovaná podle zvláštních předpisů nejsou tímto zákonem dotčena.

§ 36

(1) Celní orgány jsou oprávněny při provádění předběžné, celní a průběžné kontroly vstupovat do místností a prostorů, v nichž se kontrolované zboží nachází nebo má nacházet, nahlížet do spisů týkajících se kontrolovaného zboží a pořizovat o něm dokumentaci.

(2) Celní orgány jsou povinny zachovávat o skutečnostech, o nichž se při provádění předběžné, celní a průběžné kontroly dozví, mlčenlivost.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu poskytne na písemné požádání federálnímu ministerstvu vnitra údaje z evidence o kontrolovaném zboží.

§ 37

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) vydá prováděcí předpisy podle § 2 odst. 1, § 14 odst. 1 a 2, § 17 odst. 2 a § 32 odst. 6;

b) stanoví obecně závazným právním předpisem náležitosti oznámení podle § 12 odst. 1 a žádosti podle § 13 odst. 1.

§ 38

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady, nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, nařízení vlády SSR č. 206/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

2) § 4 odst. 3 a § 7 celního zákona č. 44/1974 Sb.

3) § 321 a násl. občanského soudního řádu.

4) Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci.

Přesunout nahoru