Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 541/1990 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Částka 88/1990
Platnost od 22.12.1990
Účinnost od 22.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

541

ZÁKON

ze dne 6. prosince 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, se doplňuje takto:

Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:

"§ 26a

(1) Státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a družstva nemohou ode dne účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 1991 vypovědět1) smlouvy o nájmu nebytových prostor,2) kterými nebytové prostory, v nichž jsou provozní jednotky (§ 2 odst. 1) umístěny, přenechaly do užívání organizacím uvedeným v § 1 tohoto zákona.

(2) Jestliže státní podniky, rozpočtové nebo příspěvkové organizace nebo družstva vypověděly3) přede dnem účinnosti tohoto zákona smlouvy o nájmu nebytových prostor,2) kterými přenechaly nebytové prostory, v nichž jsou provozní jednotky (§ 2 odst. 1) umístěny, do užívání organizacím uvedeným v § 1 tohoto zákona a jestliže výpovědní lhůty1) neskončily do dne účinnosti tohoto zákona, skončí tyto lhůty dnem 31. prosince 1991.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

2) § 3 zákona č. 116/1990 Sb.

3) § 12 zákona č. 116/1990 Sb.

Přesunout nahoru