Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 540/1990 Sb.Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 88/1990
Platnost od 22.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

540

ZÁKON

ze dne 6. prosince 1990

o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) K zabezpečení dohledu Federálního shromáždění nad stavem a činností ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "ozbrojené síly") a realizací branné politiky státu se zřizuje Generální inspektor ozbrojených sil (dále jen "generální inspektor").

(2) Generálního inspektora volí Federální shromáždění.

(3) Funkční období generálního inspektora je shodné s volebním obdobím Federálního shromáždění.

(4) Generální inspektor zůstává ve funkci i po uplynutí funkčního období, pokud nově zvolené Federální shromáždění nezvolí do této funkce jinou osobu.

(5) Generální inspektor je odpovědný Federálnímu shromáždění, které ho může kdykoliv odvolat.

§ 2

Generální inspektor vykonává v ozbrojených silách inspekční činnost zejména v oblastech

a) respektování lidské důstojnosti a občanských práv,

b) školství, vědy a výzkumu, osvětové a kulturní činnosti,

c) hospodaření s prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu federace,

d) bojové a mobilizační pohotovosti,

e) bojové, taktické, operační a odborné přípravy velitelů, štábů, vojsk a záloh,

f) stavu a připravenosti výzbroje, bojové a jiné techniky,

g) týlového zabezpečení,

h) ochrany životního prostředí.

§ 3

Příslušníci ozbrojených sil jsou oprávněni obracet se na generálního inspektora mimo služební postup, přičemž nejsou vázáni státním nebo služebním tajemstvím. Žádnému příslušníku ozbrojených sil, který se obrátil na generálního inspektora, nesmí být z tohoto důvodu způsobena újma.

§ 4

(1) Generální inspektor jmenuje inspektory ozbrojených sil (dále jen "inspektoři").

(2) Inspektoři jsou za svou činnost odpovědni generálnímu inspektorovi.

(3) K jednotlivým inspekčním akcím jsou inspektoři zplnomocňováni generálním inspektorem.

§ 5

(1) Generální inspektor je oprávněn vykonávat inspekce bez předchozího ohlášení ve všech útvarech, štábech a zařízeních a ostatních služebních místech ozbrojených sil.

(2) Ministři odpovědní za ozbrojené síly a všichni náčelníci a velitelé ozbrojených sil jsou povinni generálnímu inspektorovi

a) umožnit inspekce v útvarech, štábech a zařízeních a ostatních služebních místech ozbrojených sil,

b) předložit vyžádané předměty, materiály, písemnosti a poskytnout další potřebné informace,

c) podávat zprávy o mimořádných událostech v ozbrojených silách.

§ 6

(1) Povinnosti podle § 5 odst. 2 nelze odepřít s odkazem na státní nebo služební tajemství.

(2) Povinnosti podle § 5 odst. 2 nemají soudci vojenských soudů, vyšetřovatelé a prokurátoři vojenských prokuratur ve věcech trestního řízení.

(3) Generální inspektor není oprávněn vydávat pokyny příslušníkům ozbrojených sil ani měnit a rušit rozkazy a nařízení jim vydávané.

§ 7

Generální inspektor podává zprávy orgánům Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady.

§ 8

(1) Podrobnosti o úkolech, organizaci, řízení a administrativně technickém zabezpečení činnosti generálního inspektora stanoví statut, který schvaluje předsednictvo Federálního shromáždění. Ve statutu mohou být stanoveny další úkoly generálního inspektora.

(2) Občan, který je zvolen generálním inspektorem nebo jmenován inspektorem, je po dobu výkonu těchto funkcí osvobozen od služební povinnosti.

(3) Náklady na činnost generálního inspektora se hradí ze státního rozpočtu federace.


§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru