Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 502/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/1990
Platnost od 15.12.1990
Účinnost od 15.12.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 12. listopadu 1990,

kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 11 zákona č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí České republiky a po projednání s Českomoravskou komorou Československé konfederace odborových svazů:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách ve znění vyhlášky č. 86/1966 Sb. a vyhlášky č. 38/1968 Sb., se s působností pro Českou republiku mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "35 000 Kčs".

2. V § 3 odst. 1 se vypouští věta druhá.

3. § 5 zní:

"§ 5

(1) Regresní komisi okresního úřadu zřizuje přednosta okresního úřadu jako zvláštní orgán.1)

(2) Regresní komise se skládá z předsedy, tajemníka a dalších členů. Nemůže-li se jednání zúčastnit předseda regresní komise, řídí jednání jeho zástupce. Přednosta okresního úřadu po vzájemné dohodě2) ustanovuje předsedu, jeho zástupce a tajemníka z řad pracovníků okresního úřadu, další členy regresní komise ustanovuje zpravidla z pracovníků působících v oboru zdravotnictví, sociálního zabezpečení a financí.

(3) Do regresní komise může být ustanoven větší počet členů.

(4) Regresní komise rozhoduje v pětičlenném složení většinou hlasů vždy za účasti člena, který má právnické vzdělání.".

4. V § 6 odst. 1 v první větě slova "zvolí národní výbor" se nahrazují slovy "ustanovuje přednosta okresního úřadu" a v druhé větě slovo "Zvolení" se nahrazuje slovem "Ustanovení".

5. § 33 se vypouští.

6. V § 35 se vypouští druhá věta.

Čl. II

Ve všech ustanoveních vyhlášky, kde je uveden název "okresní národní výbor" nebo "národní výbor" nahrazuje se názvem "okresní úřad" a kde je uveden název "Revoluční odborové hnutí" nebo "krajská odborová rada" nahrazuje se názvem "příslušný odborový orgán".


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

2) § 29 a § 36 odst. 1 zákoníku práce.

Přesunout nahoru