Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 501/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

Částka 82/1990
Platnost od 15.12.1990
Účinnost od 15.12.1990
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

501

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. listopadu 1990,

kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 2 písm. a) a i) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., podle § 2 odst. 3 písm. b), § 9 a § 51 odst. 2 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 36 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb. a vyhlášky č. 313/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 46 odst. 1 zní:

"(1) Za hrubý výdělek poslance zákonodárného sboru se považuje poslanecký plat a funkční příplatek, na které vznikl nárok podle příslušných předpisů,80) a to v částce podléhající dani ze mzdy.".

2. § 47 včetně nadpisu zní: "Členové a poslanci obecních zastupitelstev a starostové obcí

§ 47

(1) Důchodového zabezpečení jsou účastni členové obecních zastupitelstev,81) poslanci obecních zastupitelstev82) a starostové obcí83) (dále jen "členové obecního zastupitelstva"), kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněných členů obecního zastupitelstva.84)

(2) Úraz, který utrpí člen obecního zastupitelstva při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz. Ustanovení § 19 odst. 2 zákona platí obdobně.".

3. V § 48 odst. 1 a 2 se slova "poslanec národního výboru" nahrazují slovy "člen obecního zastupitelstva".

4. § 49 zní:

"§ 49

(1) Do hrubých výdělků člena obecního zastupitelstva se započítávají odměny vyplacené za výkon funkce člena obecního zastupitelstva, včetně těch částí, které jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

(2) Do hrubých výdělků člena komise, který není členem obecního zastupitelstva, se započítávají odměny vyplacené obcí za výkon funkce člena komise, včetně těch částí, které jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

(3) Je-li člen obecního zastupitelstva, který není důchodově zabezpečen podle § 47 odst. 1, poživatelem částečného invalidního důchodu, odměny uvedené v odstavci 1 se pro účely posuzování podmínky podstatného poklesu výdělku nezahrnují do hrubých výdělků.

(4) Příslušný orgán obecního zastupitelstva, který poskytl odměny podle odstavce 1 nebo 2, je povinen žadateli o důchod na jeho žádost písemně sdělit jejich výši.".

5. V § 112a odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "To neplatí, jde-li o civilní službu nahrazující vojenskou základní (náhradní) službu.".

6. § 146 písm. d) zní:

"d) u poslanců zákonodárných sborů kancelář příslušného zákonodárného sboru a u členů obecního zastupitelstva orgán, který obstarává osobní věci pracovníků obecního úřadu nebo obce.".

7. § 175 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) V rozsahu a za podmínek stanovených předpisy platnými před 24. listopadem 1990 se před tímto dnem hodnotí doba výkonu funkce poslanců národních výborů.".

Čl. II

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb. a vyhlášky č. 263/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 písm. h) zní:

"h) členů obecních zastupitelstev, poslanců obecních zastupitelstev a starostů obcí (oddíl devátý),".

2. V § 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

"l) poslanců zákonodárných sborů (oddíl čtrnáctý).".

3. V § 13 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

4. V § 22 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

5. § 64 včetně nadpisu oddílu devátého zní:

ČLENOVÉ A POSLANCI OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV A STAROSTOVÉ OBCÍ

§ 64

Okruh pojištěných

Vznik a zánik pojištění

(1) Nemocenského pojištění jsou účastni členové obecních zastupitelstev,34) poslanci obecních zastupitelstev35) a starostové obcí36) (dále jen "členové obecního zastupitelstva"), kteří vykonávají funkci dlouhodobě uvolněných členů obecního zastupitelstva.37)

(2) Účast na nemocenském pojištění podle odstavce 1 vzniká dnem zvolení za člena obecního zastupitelstva a zaniká dnem uplynutí volebního období, popřípadě dnem zániku mandátu. U člena obecního zastupitelstva, který je členem obecní rady, nemocenské pojištění podle odstavce 1 však zaniká dnem zvolení nové obecní rady, popřípadě u starosty dnem uplynutí funkčního období.".

6. § 65 zní:

"§ 65

Započitatelný výdělek

Za započitatelný výdělek člena obecního zastupitelstva se považuje odměna náležející za výkon funkce včetně těch částí, které jsou osvobozeny od daně ze mzdy.".

7. V § 66 odst. 1 se slova "poslance národního výboru" nahrazují slovy "člena obecního zastupitelstva".

8. § 66 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Úraz, který utrpí člen obecního zastupitelstva při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.".

9. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:

"§ 66a

Přídavky na děti

Podmínka pracovního úvazku a podmínka odpracované doby pro nárok na přídavky na děti se považují za splněné, pokud je člen obecního zastupitelstva pojištěn podle tohoto oddílu.".

10. § 67 zní:

"§ 67

Provádění nemocenského pojištění

Povinnosti závodu (organizace) vyplývající z předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců plní pro členy obecního zastupitelstva příslušný orgán, který vyřizuje osobní věci pracovníků obecního úřadu nebo obce.".

11. V § 80, § 96 odst. 1 a § 103 odst. 2 se slova "národním výborem" nahrazují slovy "příslušným orgánem".

12. V § 93 a 102 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "příslušný orgán".

13. Za § 102e se připojuje nový oddíl čtrnáctý, který zní:

"ODDÍL ČTRNÁCTÝ

POSLANCI ZÁKONODÁRNÝCH SBORŮ

§ 102f

(1) Započitatelným výdělkem poslance zákonodárného sboru je poslanecký plat vyplacený podle příslušných předpisů.38)

(2) Úraz, který utrpí poslanec zákonodárného sboru při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 až 5 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.

(3) Podmínka pracovního úvazku a podmínka odpracované doby pro nárok na přídavky na děti se považují za splněné.

(4) Povinnosti závodu (organizace) vyplývající z předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců plní pro poslance zákonodárného sboru kancelář příslušného zákonodárného sboru."


Čl. III

Přechodné ustanovení

(1) U členů rady dosavadních národních výborů se postupuje do zvolení obecní rady obecním zastupitelstvem podle předpisů o důchodovém zabezpečení a nemocenském pojištění poslanců národních výborů platných přede dnem účinnosti této vyhlášky.

(2) Nároky členů obecních zastupitelstev, poslanců obecních zastupitelstev a starostů obcí podle článků I a II se posuzují ode dne voleb do zastupitelstev v obcích1) a do orgánů samosprávy obcí.2)

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

80) § 1, 2, 7 a 9 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.§ 1, 2, 8 a 10 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.§ 1, 2, 7 a 9 zákona Slovenské národní rady č. 356/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

81) § 27 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

82) § 11 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

83) § 13 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

84) § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.§ 25 odst. 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

34) § 27 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

35) § 11 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

36) § 13 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

37) § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.§ 25 odst. 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

38) § 1 a 7 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.§ 1 a 8 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.§ 1 a 7 zákona Slovenské národní rady č. 365/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

1) Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

2) Zákon Slovenské národní rady č. 346/1990 Sb., o volbách do orgánů samosprávy obcí.

Přesunout nahoru