Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 496/1990 Sb.Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 82/1990
Platnost od 15.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

496

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 16. listopadu 1990

o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky

Po uchopení moci v roce 1948 považovala Komunistická strana Československa stát za své vlastnictví a s majetkem všeho lidu nakládala jako s vlastním. K částečnému odstranění následků tohoto stavu se Federální shromáždění usneslo takto:


§ 1

(1) Komunistická strana Čech a Moravy, Komunistická strana Slovenska - Strana demokratické levice a Komunistická strana Československa, jejich orgány a organizační složky jsou povinny do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona vydat státu - České a Slovenské Federativní Republice nemovité i movité věci, peněžité prostředky a majetková práva, které měla bývalá Komunistická strana Československa v držení ke dni 31. prosince 1989. Jde-li o věci nemovité, zapisuje se od účinnosti tohoto ústavního zákona v evidenci nemovitostí jako jejich vlastník Česká a Slovenská Federativní Republika.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na movité věci tvořící součást kancelářského a obdobného vybavení, jejichž pořizovací cena nebyla vyšší než 5000 Kčs.

(3) Nejsou-li věci a majetková práva uvedené v odstavci 1 ke dni účinnosti tohoto ústavního zákona v držení politických stran uvedených v odstavci 1 nebo jejich orgánů a organizačních složek, jsou tyto politické strany povinny vydat do 30 dnů ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona státu - České a Slovenské Federativní Republice peněžitou částku odpovídající ceně těchto věcí nebo majetkových práv ke dni 31. prosince 1989, pokud nejde o věci nebo majetková práva, které byly státu vydány již přede dnem účinnosti tohoto ústavního zákona.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na věci, peněžité prostředky a majetková práva, které byly bezplatně převedeny do vlastnictví jiných osob s povolením federálního ministerstva financí.1)

§ 2

Podniky a hospodářská zařízení Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Slovenska - Strany demokratické levice a Komunistické strany Československa2) přecházejí dnem účinnosti tohoto ústavního zákona bez náhrady do vlastnictví státu - České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

(1) Archiválie3) ve vlastnictví politických stran uvedených v § 1 odst. 1 přecházejí dnem účinnosti tohoto ústavního zákona bez náhrady do vlastnictví státu - České a Slovenské Federativní Republiky, ať jsou uloženy ve vlastních archivech těchto politických stran nebo jinde.

(2) Ostatní písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti bývalé Komunistické strany Československa do 30. listopadu 1989, které s její činností v této době souvisejí a nebo které jí v této době došly a které jsou ve vlastnictví politických stran uvedených v § 1 odst. 1, přecházejí dnem účinnosti tohoto ústavního zákona bez náhrady do vlastnictví státu - České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Politické strany uvedené v § 1 odst. 1, jejich orgány a organizační složky jsou povinny archiválie uvedené v odstavci 1 a záznamy uvedené v odstavci 2 předat do 30 dnů od účinnosti tohoto ústavního zákona

a) Státnímu ústřednímu archivu v Praze, týkají-li se činnosti ústředního výboru bývalé Komunistické strany Československa,

b) Státnímu ústřednímu archivu Slovenské republiky, týkají-li se činnosti ústředního výboru Komunistické strany Slovenska,

c) příslušnému státnímu oblastnímu archivu, týkají-li se činnosti orgánů, organizací a organizačních složek bývalé Komunistické strany Československa (Komunistické strany Slovenska) působících v územním obvodu státního oblastního archivu.

§ 4

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky upraví po dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky podrobnosti a postup při provádění tohoto ústavního zákona.

§ 5

Ode dne účinnosti tohoto ústavního zákona se na politické strany uvedené v § 1 odst. 1 nevztahuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6

Tento ústavní zákon se nevztahuje na nemovité věci ve vlastnictví státu, které byly podle hospodářské smlouvy odevzdány bezplatně Komunistické straně Československa do trvalého užívání.4)


§ 7

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 4 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 102 hospodářského zákoníku (úplné znění vyhlášeno pod č. 80/1989 Sb.).
§ 7 zákona č. 15/1990 Sb., o politických stranách.

3) Zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví.
Zákon Slovenské národní rady č. 149/1975 Sb., o archivnictví.

4) § 70 hospodářského zákoníku (úplné znění vyhlášeno pod č. 80/1989 Sb.).
Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 212/1990 Sb., o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa.

Přesunout nahoru