Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 472/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy

Částka 79/1990
Platnost od 14.11.1990
Účinnost od 24.11.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

472

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1990

o organizácii miestnej štátnej správy

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

OKRESNÉ ÚRADY A OBVODNÉ ÚRADY

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Miestnu štátnu správu patriacu podľa osobitných predpisov do pôsobnosti Slovenskej republiky (ďalej len "štátna správa") vykonávajú okresné úrady a obvodné úrady; iným štátnym orgánom ju môže zveriť len osobitný zákon. Štátnu správu vykonávanú okresnými úradmi a obvodnými úradmi riadi a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").

(2) Okresné a obvodné úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi a s obcami pri plnení ich spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti a verejného poriadku, pri ochrane práv a právom chránených záujmov obyvateľstva a zabezpečovaní starostlivosti o zdravé životné podmienky obyvateľstva.

(3) Okresné a obvodné úrady sa vo svojej činnosti spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády, smernicami a inými opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len "ministerstvá").

§ 2

Územné obvody okresných a obvodných úradov

(1) Okresné a obvodné úrady vykonávajú štátnu správu v územných obvodoch. Územným obvodom okresného úradu je okres. Územný obvod obvodného úradu tvoria obce, ktoré určí okresný úrad po prerokovaní s dotknutými obcami.

(2) Na priblíženie štátnej správy občanom alebo z iného dôvodu môže okresný úrad zriadiť v obci, ktorá nie je sídlom obvodného úradu, stále alebo dočasné pracovisko obvodného úradu.

(3) Ak ide o štátnu správu, ktorá nevyžaduje styk s občanmi, alebo sa vyskytuje zriedkavo, môže okresný úrad poveriť jeden obvodný úrad jej výkonom aj pre územný obvod iného susediaceho obvodného úradu.

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") môže v súčinnosti s príslušným ministerstvom poveriť jeden okresný úrad výkonom niektorých špecializovaných agend aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.

§ 3

Sídla okresných a obvodných úradov

(1) Sídla okresných a obvodných úradov ustanovuje vláda nariadením. Určenie alebo zmenu sídla okresného alebo obvodného úradu, ako aj zriadenie alebo zrušenie stáleho alebo dočasného pracoviska obvodného úradu a zmenu územného obvodu obvodného úradu treba vopred prerokovať s dotknutými obcami.

(2) Obec, ktorá je sídlom okresného alebo obvodného úradu alebo jeho pracoviska, zabezpečí na jeho umiestnenie kancelárske miestnosti a iné potrebné nebytové priestory.1)

(3) Zoznam obcí tvoriacich územný obvod obvodného úradu, ako aj zmeny v týchto zoznamoch uverejňuje ministerstvo vnútra v Zbierke zákonov.2)

§ 4

Financovanie úradov

Okresné a obvodné úrady sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny rozpočet"). Na plnenie svojich úloh používajú predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky.

§ 5

Pôsobnosť obvodného úradu

(1) Obvodný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ktorú podľa osobitných predpisov vykonávali ku dňu účinnosti tohto zákona krajské a okresné národné výbory, ak ju zákon nezveruje inému orgánu štátnej správy alebo obci.3)

(2) Na konanie, v ktorom o právach, o právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány štátnej správy (ďalej len "správne konanie"),4) sú v prvom stupni vecne príslušné obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak.

(3) Obvodný úrad

a) zastupuje štát pri schvaľovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí,

b) poskytuje obciam údaje zo všetkých evidencií, ktoré vedie,

c) plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov a je zberným miestom údajov pre automatizovaný systém údajov štátnej správy,

d) pomáha obciam pri plnení ich úloh, najmä im radí vo veciach aplikácie právnych predpisov a vykonávania administratívnych prác, oznamuje im údaje použiteľné pre správu obcí a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré v ich činnosti zistí,

e) organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje voľby do zákonodarných orgánov a do orgánov samosprávy obcí,

f) zabezpečuje a plní úlohy civilnej obrany.

(4) Okresný úrad môže na návrh obce rozhodnúť, že obvodný úrad bude dočasne plniť sčasti alebo celkom niektoré úlohy patriace do pôsobnosti obce. Toto opatrenie možno uskutočniť, ak ide o obec, ktorá má menej ako 600 obyvateľov a o úlohu, ktorej racionálne plnenie vzhľadom na potrebu vysokej odbornosti nemôže obec zabezpečiť ani združením s inými obcami, ani za inej formy pomoci zo strany obvodného úradu. Zverené úlohy obvodný úrad plní v spolupráci s orgánom samosprávy obce.

§ 6

Organizácia obvodného úradu

(1) Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.

(2) Prednosta je štatutárným orgánom v majetkovoprávnych veciach5) týkajúcich sa činnosti obvodného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obvodného úradu.6)

(3) Obvodný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.

(4) Vnútornú organizáciu určuje prednosta okresného úradu.

(5) Obvodný úrad je osobným úradom pracovníkov obvodného úradu.

§ 7

Pôsobnosť okresného úradu

(1) Okresný úrad vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach uvedených v prílohách tohto zákona (§ 14).

(2) Okresný úrad vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obvodné úrady. Okresný úrad

a) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhodovala v prvom stupni obec,7)

b) hospodári s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý slúži na výkon štátnej správy vykonávanej obvodnými úradmi v okrese a okresným úradom, ako aj s ďalším majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov a hospodári tiež s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na krytie jeho potrieb a potrieb obvodných úradov v okrese,

c) plní úlohy v oblasti štatistiky podľa osobitných zákonov,

d) koordinuje súčinnosť obvodných úradov v okrese s inými štátnymi orgánmi v okrese v oblasti plnenia spoločných úloh štátu,

e) riadi výkon štátnej správy a spisovej služby uskutočňovanej obvodnými úradmi,

f) zriaďuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie slúžiace na plnenie úloh štátnej správy vykonávanej okresným a obvodným úradom,

g) plní úlohy civilnej obrany a úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu.

(3) Okresný úrad spolupracuje s obcami a s ich združeniami vo veciach týkajúcich sa rozvoja okresu, umiestňovania štátnych investícií, uskutočňovania regionálnej politiky, zmien v usporiadaní a umiestnení obvodných úradov.

(4) Okresný úrad koordinuje plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy v okrese pri zabezpečovaní úloh štátu súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom územia, najmä pri uskutočňovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života v okrese, pri utváraní a ochrane podmienok zdravého spôsobu života a práce, pri rozvoji vzdelanosti, kultúry, telesnej výchovy, športu a rekreácie a pri starostlivosti o mládež. Na tento účel môže od týchto orgánov štátnej správy požadovať potrebné podklady najmä informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia.

(5) Okresný úrad koordinuje súčinnosť všetkých štátnych orgánov a obcí v okrese počas ohrozenia života alebo zdravia občanov alebo majetku v dôsledku živelnej pohromy, veľkého požiaru alebo rozsiahlej havárie, ktorých pôsobenie alebo následky nie je možné likvidovať prostriedkami a silami štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb alebo občanov. Počas trvania uvedených udalostí je prednosta okresného úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb i jednotlivým občanom, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu následkov uvedených udalostí alebo k ochrane osôb alebo majetku.

(6) Okresný úrad je osobným úradom pracovníkov okresného úradu.

(7) V rozsahu svojej pôsobnosti môže okresný úrad vydávať pre územie okresu všeobecne záväzné vyhlášky za podmienok ustanovených zákonom.8)

(8) Okresné úrady pravidelne zverejňujú základné údaje o svojej organizácii i o organizácii obvodných úradov v okrese, o rozvrhu práce v týchto úradoch, ako aj ďalšie údaje o úradoch a ich činnosti, ktoré majú význam pre styk s verejnosťou a pre spoluprácu s inými štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami.

§ 8

Organizácia okresného úradu

(1) Na čele okresného úradu je prednosta, ktorého vymenúva vláda na návrh ministerstva vnútra.

(2) Prednosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach5) týkajúcich sa zvereného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky a činnosti okresného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov okresného úradu.6)

(3) Okresný úrad sa vnútorne člení spravidla na oddelenia a referáty.

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ

§ 9

Pôsobnosť ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra

a) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pri určovaní systemizácie aparátu okresných a obvodných úradov,

b) spravuje rozpočtové prostriedky určené na činnosť okresných a obvodných úradov,

c) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu pracovníkov okresných a obvodných úradov a určuje skladbu pracovných funkcií okresných a obvodných úradov,

d) riadi a kontroluje spisovú službu na okresných a obvodných úradoch,

e) koordinuje podľa pokynov vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi a pri budovaní a realizácii automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy.

§ 10

Pôsobnosť iných ministerstiev

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávané okresnými a obvodnými úradmi,

a) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými a obvodnými úradmi v jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov a smerníc, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov,9)

b) spolupracujú s ministerstvom vnútra pri hodnotení činnosti okresných a obvodných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave odborných pracovníkov okresných a obvodných úradov a pri určovaní skladby pracovných funkcií na okresných a obvodných úradoch,

c) zabezpečujú odbornú stránku činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií riadených okresnými úradmi.


TRETIA ČASŤ

SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 11

Splnomocňovacie ustanovenie

Vláda ustanoví nariadením predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť.

Prechodné ustanovenia

§ 12

(1) Poslancom národných výborov, ktorí boli dlhodobe uvoľnení na výkon funkcie v národnom výbore a ktorí sa vracajú do svojho predošlého zamestnania alebo nastupujú do nového zamestnania, poskytne okresný úrad príspevok vo výške rozdielu medzi ich mzdou10) v organizácii a doterajšou vyššou odmenou za výkon funkcie.

(2) Príspevok podľa odseku 1 sa poskytuje po dobu šesť mesiacov začínajúc mesiacom nasledujúcim po skončení výkonu funkcie v národnom výbore a vypláca sa prostredníctvom organizácie. Dlhodobe uvoľneným poslancom, ktorí skončili výkon funkcie v období dvoch rokov pred dosiahnutím veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok, poskytuje sa príspevok po dobu jedného roka.

§ 13

(1) Okresné a obvodné úrady podľa tohto zákona sa zriadia 1. januárom 1991 z doterajších národných výborov v sídlach okresných a obvodných úradov.

(2) Do zriadenia okresných a obvodných úradov plnia ich úlohy podľa tohto zákona, ako aj úlohy národných výborov podľa osobitných predpisov (§ 14) odbory a správne komisie národných výborov jednotlivých stupňov a druhov. V tejto dobe

a) organizuje a zjednocuje plnenie úloh odborov a správnych komisií11) tajomník národného výboru alebo iný člen rady poverený radou okresného národného výboru,

b) plní úlohy súvisiace s likvidáciou a prevodom majetku národných výborov a s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov národných výborov likvidátor vymenovaný ministrom vnútra; v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa likvidácie a prevodu majetku má postavenie štatutárneho orgánu12) a v pracovnoprávnych veciach pracovníkov postavenie vedúceho organizácie.13)

(3) Dňom účinnosti tohto zákona plní úlohy v organizačných veciach, v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych vzťahoch súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov prednosta okresného úradu; v majetkovoprávnych veciach súvisiacich so zriadením okresného a obvodných úradov má postavenie štatutárneho orgánu12) a v pracovnoprávnych vzťahoch prijímaných pracovníkov postavenie vedúceho organizácie.13)

§ 14

(1) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe A tohto zákona prechádza na okresné úrady.

(3) Pôsobnosť okresných národných výborov uvedená v prílohe C tohto zákona prechádza na okresné úrady.

(5) Pôsobnosť miestnych (mestských) národných výborov uvedená v prílohe E tohto zákona prechádza na obvodné úrady.

(7) Pôsobnosť krajských národných výborov uvedená v prílohe G tohto zákona prechádza na ministerstvá.

§ 15

Veci, ktoré patrili do pôsobnosti národných výborov a neboli vybavené podľa § 13 ods. 2 tohto zákona do 31. decembra 1990, vybavia okresné a obvodné úrady príslušné podľa tohto zákona (§ 5, 7 a 14), ak ich vybavenie podľa osobitného zákona nepatrí iným orgánom štátnej správy alebo obciam.3)

§ 16

Zrušuje sa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 30. októbra 1984 č. LP-175/1983 o osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov národných výborov na výkon niektorých funkcií (reg. v čiastke 1/1985 Zb.).

§ 17

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.


Príloha A zákona SNR č. 472/1990 Zb.

pol.úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na okresný úrad
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ čl.
12345
1.ochrany kultúrnych pamiatokzák. SNR č. 27/1987 Zb.6 ods. 1vyhlasovanie územia za pamiatkovú zónu a určovanie podmienok jej ochrany
2.7 ods. 2vedenie zoznamov kultúrnych pamiatok
3.10 ods. 1rozhodovanie o opatreniach, ktoré vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný urobiť
4.11 ods. 2rozhodovanie o podmienkach a zákaze výkonu činnosti ohrozujúcej národnú kultúrnu pamiatku
5.14 ods. 1 ods. 3vydávanie záväzných stanovísk k žiadostiam vlastníkov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravu jej prostredia
6.14 ods. 4vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu orgánov v územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác pri národnej kultúrnej pamiatke
7.14 ods. 5vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu stavebného úradu o obnove národnej kultúrnej pamiatky
8.15 ods. 2rozhodovanie o vykonaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie národnej kultúrnej pamiatky
9.15 ods. 2rozhodovanie o spôsobe nakladania s hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu a určenie odbornej organizácie v prípade potrebnej úschovy národnej kultúrnej pamiatky
10.19 ods. 2rozhodovanie o podmienkach prenechania národnej kultúrnej pamiatky na dočasné užívanie
15.6zriaďovanie nákazových komisií na plnenie svojich úloh súvisiacich s ochranou proti nákazám a iným hromadným ochoreniam
16.energetikyzák. č. 67/1960 Zb.5 ods. 2vydávanie súhlasu k novému zriaďovaniu, podstatnému rozširovaniu a prevádzkovaniu zariadení na výrobu vyhrievacích plynov inými organizáciami ako plynárenskými podnikmi
17.7 ods. 1vydávanie súhlasu k zrušeniu, premiestneniu alebo dlhodobému zastaveniu výroby vyhrievacích plynov
18.20spolupracovanie s plynárenskými podnikmi pri vypracúvaní plánov gazifikácie
19.21 písm. a)určovanie poradia gazifikácie miest, schvaľovanie príslušných vykonávacích plánov, a to v súlade s plánom gazifikácie miest rozhodovanie o určení miest spotreby plynu dodávaného v tlakových nádobách
20.zák. č. 89/1987 Zb.5 ods. 1vydávanie súhlasu k vyhlasovaniu oblastí rozvoja zásobovania teplom centralizovaným spôsobom
21.vyhl. č. 104/1985 Zb.3 ods. 3 písm. f)vydávanie stanoviska k žiadosti o určení palivovej alebo energetickej základne, či navrhované riešenie je v súlade so záujmami palivovo-energetickej politiky a s plánovaným rozvojom v danej oblasti
22.správy a ochrany národného majetkuzák. č. 27/1950 Zb.3 ods. 2poskytovanie súčinností pri rozhodovaní o podpore pri živelných pohromách
23.zák. č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov65 ods. 2rozhodovanie o tom, ktorej organizácii patrí právo hospodárenia s národným majetkom
24.vyhl. č. 119/1988 Zb.5 ods. 1
26.dopravyzák. č. 51/1964 Zb. v znení zák. č. 104/1974 Zb.19vykonávanie pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh
27.20 ods. 1vykonávanie štátneho odborného dozoru na dráhach
28.24rozhodovanie o zmene povahy dráhy
29.25 ods. 1rozhodovanie o zrušení dráhy
30.27 ods. 2vykonávanie skúšok na celoštátnych dráhach, vlečkách a visutých lanovkách
31.vyhl. č. 52/1964 Zb.19 ods. 1zaujímanie stanoviska k prípravnej dokumentácii na výstavbu dráhy alebo pri výstavbe objektov vokolí dráhy
32.zák. č. 65/1965 Zb. (Zákonník práce)93vydávanie pokynov po dohode s príslušným odborovým orgánom na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovanie elektrinou, plynom a výhrevnou parou
33.31vykonávanie technicko-bezpečnostných skúšok dráh
34.vyhl. č. 94/1972 Zb.14dohľad na vybavenie výcvikových zariadení a na organizovanie a uskutočňovanie povinného poúčania a preskúšavania vodičov z povolania
35.18 ods. 2 písm. b)schvaľovanie cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
36.18 ods. 3uloženie zmeny cestovného poriadku vo verejnom záujme
37.25 ods. 2povoľovanie vykonávať cestnú dopravu pre cudzie potreby
38.37 ods. 3povoľovanie medzinárodnej cestnej dopravy česko-slovenským
prevádzateľom
39.38 ods. 1povoľovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným prevádzateľom
40.vyhl. č. 122/1979 Zb.20vypracúvanie stanoviska k návrhom cestovných poriadkov diaľkových a medzinárodných liniek
41.kultúryzák. č. 81/1966 Zb.5 ods. 2registrovanie ostatnej (nie ústrednej) periodickej tlače
42.obrany štátuzák. č. 40/1961 Zb. v znení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb.19 ods. 1ukladanie povinností štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
44.všeobecnej vnútornej správyzák. č. 169/1949 Zb.1 ods. 3vytyčovanie hraníc vojenského obvodu
46.zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení zák. SNR č. 194/1990 Zb.5 ods. 1 písm. b), c)povoľovanie zbierky, ak sa má konať na území okresu
51.zdravotníctvavyhl. č. 103/1984 Zb.5 ods. 1určovanie mimoriadneho očkovania so súhlasom hlavného hygienika
52.vyhl. č. 46/1985 Zb.4 ods. 8povoľovanie pitvy pri podozrení na kontamináciu mŕtveho rádioatívnymi látkami
53.nar. vlády SSR č. 206/1988 Zb.5 ods. 2 písm. b), c)vydávanie povolenia na zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
54.19rozhodovanie o centrálnom zneškodňovaní alebo likvidácii odpadov látok a prípravkov obsahujúcich jedy alebo žieraviny
55.vyhl. č. 65/1971 Zb.16 ods. 1povoľovanie na odber rádioaktívnych žiaričov a na používanie zdrojov žiarenia

Príloha C zákona SNR č. 472/1990 Zb.

Pol.Úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresného národného výboru na okresný úrad
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ čl.
12345
1.ochrany kultúrnych pamiatokzák. SNR č. 27/1987 Zb.17 ods. 3vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny alebo ich prostredia
3.energetikyzák. č. 67/1960 Zb.21 písm. b)rozhodovanie o poradí investičnej výstavby nízkotlakových plynovovodov v rámci schváleného plánu gazifikácie s prihliadnutím k maximálnej efektívnosti
4.cestného hospodárstvazák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 Zb.18 ods. 2povoľovanie výnimky zriaďovať nové kríženia ciest so železnicami mimo úrovne koľají
5.kultúryzák. SNR č. 109/1961 Zb.13 ods.1udeľovanie povolenia na vývoz predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty do cudziny
6.vyhl. SNR č. 11/1964 Zb. v znení zák. SNR č. 72/1969 Zb.1 písm. c)vydávanie súhlasu na vývoz kultúrnej pamiatky alebo predmetu muzeálnej hodnoty
7.všeobecnej vnútornej správyzák. č. 268/1949 Zb. vyhl. č. 22/1977 Zb.6
6 ods. 1
dohliadanie na výkon pôsobnosti pri vedení matrík
8.zák. SNR č. 206/1968 Zb.14 ods. 3rozhodovanie o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
9.zák. č. 268/1949 Zb. v znení vl. nar. č. 93/1958 Zb.7 ods. 2vedenie druhopisu matrík a zbierky listín
10.vyhl. č. 22/1977 Zb.6 ods. 1dozor nad vedením matrík
11.9 ods. 2vykonávanie overovania nových matričných kníh
12.28vydanie pokynu na vykonanie záznamu rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky
13.58 ods. 1povoľovanie vedenia čiastkovej matriky
14.60obnovenie matriky

Príloha D zákona SNR č. 472/1990 Zb.

Pol.Úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z okresného národného výboru na obvodný úrad
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ čl.
12345
1.ochrany kultúrnych pamiatokzák. SNR č. 27/1987 Zb.3 ods. 1vyjadrovanie sa k vyhlasovaniu vecí za kultúrne pamiatky
2.7 ods. 2vedenie zoznamov kultúrnych pamiatok
3.8 ods. 2vyjadrovanie sa k zrušovaniu vyhlásených vecí za kultúrne pamiatky
4.10 ods. 1rozhodovanie o opatreniach, ktoré vlastník kultúrnej pamiatky je povinný urobiť
5.11 ods. 1rozhodovanie o zmene využitia kultúrnej pamiatky
6.11 ods. 2rozhodovanie o podmienkach a zákaze výkonu činnosti ohrozujúcej kultúrnu pamiatku
7.12 ods. 1rozhodovanie o spôsobe odstránenia závady kultúrnej pamiatky
8.13 ods. 3oznamovanie o prijatí ponuky na prednostný nákup kultúrnej pamiatky
9.14 ods. 1 ods. 3vydávanie záväzných stanovísk k žiadostiam vlastníkov na obnovu kultúrnej pamiatky alebo inú úpravu jej prostredia
10.14 ods. 2 ods. 3vydávanie záväzných stanovísk k zamýšľanej stavbe, stavebnej zmene, alebo udržiavacím prácam na nehnuteľnosti v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny
11.14 ods. 4vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu orgánov v územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác pri kultúrnej pamiatke
12.14 ods. 5vydávanie záväzných stanovísk k rozhodovaniu stavebného úradu o obnove nehnuteľnej kultúrnej pamiatky podľa § 14 ods. 1 a 2
13.15 ods. 1rozhodovanie na vykonanie nevyhnutných opatrení na zabezpečenie kultúrnej pamiatky
14.15 ods. 2rozhodovanie o spôsobe nakladania s hnuteľnou kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu a určenie odbornej organizácie v prípade potrebnej úschovy kultúrnej pamiatky
15.16 ods. 1rozhodovanie o poskytnutí príspevku na zvýšené náklady spojené so zachovaním alebo obnovou kultúrnej pamiatky za účelom jej účinnejšieho spoločenského uplatnenia
16.17 ods. 1vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo jej prostredia; obmedzenie, zákaz činnosti alebo iné opatrenia
17.17 ods. 3vymedzovanie ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny alebo ich prostredia
18.17 ods. 4poskytovanie primeranej náhrady za majetkovú ujmu v dôsledku opatrení podľa § 17 ods. 1, 2 a 3
19.18 ods. 2udeľovanie predchádzajúceho súhlasu na premiestnenie hnuteľnej kultúrnej pamiatky
20.19 ods. 2rozhodovanie o podmienkach prenechania kultúrnej pamiatky na dočasné užívanie
21.22 ods. 1rozhodovanie o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti strpieť vykonávanie archeologických výskumov a o podmienkach, za ktorých sa môže archeologický výskum vykonať
22.23 ods. 4poskytovanie odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov nálezcovi archeologického nálezu
23.23 ods. 5určovanie organizácie, ktorá bude zabezpečovať starostlivosť o nehnuteľné archeologické nálezy vyhlásené za kultúrnu pamiatku
24.24 ods. 3rozhodovanie o náhrade a výške majetkovej ujmy
25.31 ods. 4poverovanie funkciou spravodajcu štátnej pamiatkovej starostlivosti
26.34 ods. 1vydávanie osvedčení osobám povereným plnením úloh štátnej pamiatkovej starostlivosti
27.35 ods.1ods.2rozhodovanie o uložení pokuty organizáciám
31.zák. SNR č. 62/1988 Zb.14 ods. 2rozhodovanie o rozsahu, spôsobe a čase výkonu geologických prác
32.16 ods. 5rozhodovanie sporov o jednorazových náhradách škôd
33.poľnohospodárstvazák. SNR č. 81/1949 Zb.5uvádzanie roľníckych družstiev do užívania majetku
34.8udeľovanie súhlasu na prevod, prenájom, zmluvné a exekučné zaťaženie majetku
35.uzn. Zboru povereníkov č.92/1949 Zb. SNR2 ods. 1vykonávanie rozhraničenia (rozdelenia) majetku s výnimkou, ak nehnuteľnosti ležia v obvodoch viacerých okresov
36.vyhl. č. 191/1954 Ú. v.10 ods. 1rozhodovanie o podpore za škody spôsobené živelnou pohromou na pôdohospodárskom majetku
37.vl. nar. č. 47/1955 Zb.3pripravovanie návrhov na vykonanie pozemkových úprav na základe návrhu poľnohospodárskeho podniku
38.9 ods. 1prideľovanie náhradných pozemkov do užívania
39.12 ods. 4schvaľovanie projektov pozemkových úprav a ich zmien, rozhodovanie o námietkach účastníkov k projektu pozemkových úprav
40.17vydávanie rozhodnutí o zaokrúhľovaní pozemkov (arondácia) na návrh niektorého zo zúčastnených vlastníkov
41.zák. opatrenie NZ č. 61/1956 Zb.2 ods. 2 a 3schvaľovanie projektov a plánov ťažby rašeliny a rekultivácie rašelinísk, povoľovanie ťažby, vykonávanie bezprostredného dohľadu nad správnym vykonaním ťažby rašeliny a rekultiváciou rašelinísk, oprávnenie nariaďovať ťažobnému podniku, aby zastavil ťažbu, ak sa opätovne porušujú podmienky určené pre ťažbu rašelín a rekultiváciu rašelinísk alebo, ak to vyžadujú hospodárske dôvody alebo iný všeobecný záujem
42.5 ods. 1povoľovanie vykonávania ťažby rašeliny
43.vyhl. č. 62/1964 Zb.34 ods. 1vedenie podrobnej evidencie všetkých pozemkov zamorených škodcami vnútornej karantény vo svojom obvode
44.38povinná spolupráca pri organizácii, zabezpečovaní, vykonávaní a kontrole ochrany pozemkov, porastov a skladov proti škodcom
45.vyhl. č. 37/1963 Zb. vznení vyhl. č. 35/1978 Zb.12oprávnenie poskytnúť chovateľom včiel príspevok na úhradu alebo zmiernenie škôd, ak došlo k uhynutiu včiel zničením škodcov v dôsledku povolenia výnimky
46.12 ods. 2poskytovanie príspevkov na úhradu alebo zmiernenie škôd spôsobených uhynutím včiel chovateľom včiel
47.zák. SNR č. 110/1972 Zb.4 ods. 3spolupráca s plemenárskymi organizáciami pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva
48.25 ods. 2ukladanie pokút na návrh plemenárskej organizácie
49.25 ods. 2 písm. b)ukladanie pokút občanom
50.26 ods. 1ukladanie osobitných opatrení
51.zák. č. 123/1975 Zb. vznení zák. č. 95/1988 Zb. a zák. č. 114/1990 Zb.5 ods. 3
12a ods. 1
12a ods. 3
rozhodovanie o pochybnostiach, komu patrí právo užívania zrušovanie práva užívania k pozemkom zrušovanie práva užívania hospodárskej budovy
75.4 písm. b)určovanie miesta výstav, trhov, prehliadok alebo súťaží zvierat, prípadne zvodov zvierat na iné účely po dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy a povoľovanie ich konania
76.4 písm. c)rozhodovanie o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonávaním ochranných zdolávacích opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat
77.4 písm. d)prerokúvanie plnenia úloh veterinárnej starostlivosti a návrhov na jej rozvoj vo svojom územnom obvode
78.4 písm. e)ukladanie pokút organizáciám podľa zákona o veterinárnej starostlivosti
79.rybárstvazák. č. 102/1963 Zb.4 ods. 1 a 2prideľovanie rybníkov, ktoré nie sú riadne využité, ak sa na nich prestalo riadne rybársky hospodáriť (pokiaľ tieto rybníky nie sú národným majetkom), do bezplatného užívania organizácie, ktorá môže zabezpečiť ich riadne obhospodarovanie
80.6 ods. 2vyhlasovanie rybníkov za trvale nespôsobilé na riadne rybnikárske hospodárenie
81.12 ods. 3ukladanie užívateľom rybárskych revírov prispievať primerane podľa miery prospechu na výdavky spojené so zarybňovaním vôd v tejto oblasti, pokiaľ majú zo zriadenej chránenej rybárskej oblasti prospech
82.13 ods. 1rozhodovanie o náhradách škody spôsobenej výkonom rybárskeho práva na pobrežných pozemkoch, pokiaľ nedôjde k dohode
83.13 ods. 2rozhodovanie o povinnostiach vlastníka alebo užívateľa pobrežného pozemku strpieť umiestnenie predpísaných vyznačení hraníc rybárskych revírov na takýchto pozemkoch
84.18schvaľovanie rybárskej stráže a schvaľovanie sľubu
85.23 ods. 1dozeranie na riadny výkon rybárskeho práva užívateľmi rybárskych revírov v okrese
86.23 ods. 3pozastavenie výkonu uznesení a opatrení okresného výboru Slovenského rybárskeho zväzu, prípadne jeho základných organizácií, pokiaľ odporujú platným predpisom
87.vyhl. č. 103/1963 Zb.9 ods. 1 a 2schvaľovanie rybárskeho hospodára a jeho zástupcu pre rybársky revír a vydávanie preukazu rybárskemu hospodárovi a jeho zástupcovi, prijímanie hlásenia od rybárskeho hospodára o závadách v rybárskom hospodárení
88.24 ods. 2povoľovanie výnimky zo zákazu lovu rýb v pstruhových vodách všetkými druhmi sietí pre vedecké účely alebo z hospodárskych dôvodov
89.26 ods. 3povoľovanie lovu rýb sieťou a skrátenie vzdialenosti pri love
90.37 ods. 5povoľovanie výnimky z množstva ulovených rýb a obmedzovanie denných úlovkov pre údolné nádrže
91.39 ods. 1udeľovanie súhlasu užívateľovi rybárskeho revíru na povoľovanie výnimiek a používanie nástrah
92.46povoľovanie výnimky z lovu rýb v pohraničných vodách
93.49 ods. 2
50 ods. 2 a 3
51 a 52
schvaľovanie rybárskej stráže a branie ju do sľubu, vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu, vedenie zoznamov rybárskych stráží, vydávanie služobných odznakov rybárskej stráže, preberanie osvedčení a služobných odznakov od rybárskej stráže, ktorá prestala vykonávať ochrannú službu, a prijímanie hlásení organizácie o zániku tejto funkcie
94.správy a ochrany národného majetkuzák. č. 27/1950 Zb.3 ods. 1rozhodovanie o podpore pri živelnej pohrome
95.Občiansky zákonník205 ods. 1rozhodovanie o pridelení pozemku do osobného užívania
96.Hospodársky zákonník65 ods. 3dočasná správa národného majetku
97.vyhl. č. 34/1965 Zb.31správa a vymáhanie pohľadávok z regresných náhrad
98.vyhl. č. 160/1976 Zb.18 a 19uzavieranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na IBV pre ostatných občanov
99.vyhl. č. 1/1982 Zb.18, 19 a 24uzavieranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na IBV a modernizáciu pre ostatných občanov
100.vyhl. č. 136/1985 Zb. vznení vyhl. č. 74/1989 Zb.18uzavieranie zmlúv o poskytovaní štátnych príspevkov pre občanov na IBV
101.25poskytovanie príspevkov za urýchlené dokončenie stavby
102.27potvrdzovanie zmluvy o poskytnutí príspevku na modernizáciu
103.vyhl. č. 61/1986 Zb.2 ods. 1, 2 a 3
3 a 4
4, 6, 7, 8, 9 a 10
vykonávanie dočasnej správy národného majetku nakladanie s národným majetkom
104.vyhl. č. 119/1988 Zb.10 ods. 2rozhodovanie o odovzdaní nehnuteľného národného majetku do trvalého užívania
109.dopravyzák. č. 51/1964 Zb. v znení zák. č. 104/1974 Zb.25 ods. 2rozhodovanie o odstránení zrušenej dráhy
110.zák. č. 68/1979 Zb. v znení zák. č. 118/1990 Zb.8 ods. 2povoľovanie na prepravu osôb v ložnom priestore vozidla určeného pre nákladnú dopravu
111.11 ods. 1ukladanie vykonávania určitých prepravných výkonov alebo obmedzovania prevádzky vozidiel
112.25 ods. 2povoľovanie iným organizáciám a občanom vykonávať cestnú dopravu pre cudzie potreby
113.46ods.1písm.a)vykonávanie štátneho odborného dozoru v cestnej doprave
114.cestného hospodárstvavyhl. č. 52/1964 Zb.13 ods. 5vykonávanie obhliadok priecestia na dráhach
115.vyhl. č. 35/1984 Zb.5 ods. 4rozhodovanie o sporoch, či komunikácia vyradená z cestnej siete patrí do siete miestnych komunikácií
116.zák. č. 135/1961 Zb. v znení zák. č. 27/1984 Zb.3a ods. 2vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie
117.3c ods. 1 písm. b)vykonávanie štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami
118.7povoľovanie uzávierok a obchádzok na cestách
119.8 ods. 1povoľovanie zvláštneho užívania ciest
120.13určovanie šírky pruhu cestných pomocných pozemkov na cestách
121.18 ods. 6vydávanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na cestách a na vykonanie plánovaných opráv, údržby a odstránenia týchto vedení
122.19 ods. 1určovanie rozsahu potrebných úprav komunikácií pri stavbách
123.20povoľovanie výnimiek pri odstraňovaní pevných prekážok na cestách
124.22aukladanie pokút organizáciám
125.vyhl. č. 43/1990 Zb.5 ods. 1vydávanie stanovísk k dokumentácii stavieb
126.obrany štátuzák. č. 92/1949 Zb. vznení zák. č. 69/1978 Zb.76 ods. 1 písm. a)vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa branného zákona
127.zák. č. 40/1961 Zb. vznení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb.19 ods. 1ukladanie povinností štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom, v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
128.21 ods. 2ukladanie povinností vlastníkom alebo užívateľom pozemkov vykonať zmeny povrchu pôdy
129.22 ods. 1zakazovanie vstupu alebo vydávanie osobitných povolení na prístup na miesta, kde sú umiestnené zariadenia na obranu republiky
130.22 ods. 2zakazovanie, obmedzovanie alebo úprava prístupu do priestorov, ako aj pobytu a dopravy v nich v súvislosti s vojenským cvičením alebo presunmi vojsk za brannej pohotovosti štátu
131.25 ods. 3vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
132.vlád. nar. č. 42/1961 Zb.2vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
133.3povoľovanie užívania nehnuteľností pred začatím vyvlastňovacieho konania a rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti, ktorá sa užívala
134.zák. č. 73/1973 Zb.7 ods. 1zabezpečovanie podmienok pre brannú výchovu
135.12 ods. 2utváranie podmienok pre brannú výchovu v školách a vo výchovných zariadeniach
136.všeobecnej vnútornej správyzák. č. 268/1949 Zb. vznení vl. nar. č. 34/1958 Zb. vyhl. č. 22/1977 Zb.5
15 ods. 2
2
poverovanie výkonom matričnej pôsobnosti
137.zák. č. 55/1950 Zb. vyhl. č. 451/1950 Ú. v.2
6
povoľovanie zmeny mena alebo priezviska
138.vyhl. č. 451/1950 Ú. v.3 ods. 1povoľovanie užívania mena a priezviska v zhode s pravidlami českého alebo slovenského jazyka občanovi, ktorého meno alebo priezvisko českého alebo slovenského pôvodu je zapísané v matrike cudzieho štátu pravopisne nesprávne
139.zák. č. 94/1963 Zb. vznení zák. č. 132/1982 Zb.9povoľovanie, aby vyhlásenie občana, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca
140.zák. SNR č. 206/1968 Zb.9 ods. 2vyslovenie súhlasu s nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej republiky na žiadosť cudzinky, ktorá uzavrela manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky
141.11 ods. 3prijímanie štátoobčianskeho sľubu pri nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej republiky
142.16osvedčovanie štátneho občianstva Slovenskej rcpubliky
143.zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení zák. č. 194/1990 Zb.5 ods. 1 písm. a)povoľovanie zbierky, ak sa má konať na území časti okresu
144.15 ods. 2vydávanie súhlasu na použitie výťažku zbierky
145.15 ods. 3vydávanie súhlasu na iné použitie výťažku zbierky, ak zanikol jej pôvodný účel
146.16 ods. 2kontrola nad povolenou zbierkou
147.17dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
148.18 ods. 1ukladanie pokút organizáciám
149.18 ods. 2prikazovanie výťažkov nepovolenej zbierky na odvod do štátneho rozpočtu
150.vyhl. č. 22/1977 Zb.60 ods. 1 až 6obnovenie matriky
151.zák. č. 147/1983 Zb.19 ods. 1vydávanie hromadného povolenia na držanie poľovných brokových zbraní
152.20 ods. 3zapisovanie alebo vyčiarknutie poľovnej brokovej zbrane z poľovného lístka alebo hromadného povolenia
153.zák. č. 131/1989 Zb.
zák. SNR č. 176/1989 Zb.
13
9
sprístupňovanie Zbierky zákonov
154.zák. SNR č. 372/1990 Zb.53 ods. 3prejednávanie priestupkov
156.zdravotníctvavyhl. č. 34/1965 Zb.2 ods. 1rozhodovanie o regresných náhradách
157.zák. č. 20/1966 Zb.7 ods. 1rozhodovanie o zastavení stavby alebo výroby alebo o zákaze užívania alebo prevádzky závodu, zariadenia alebo iného objektu
158.75 ods. 2pôsobnosť hygienika
159.vyhl. č. 45/1966 Zb.51 ods. 1ukladanie plnej alebo čiastočnej náhrady nákladov na vyšetrovanie a skúmanie v súvislosti s usmerňovaním starostlivosti o zdravé životné podmienky
160.zák. SNR č. 53/1975 Zb.4 ods. 1ukladanie pokút
161.vyhl. č. 103/1984 Zb.45 ods. 1ukladanie povinnosti nahradiť náklady na epidemiologické vyšetrovanie alebo skúmanie
162.zák. SNR č. 46/1989 Zb.9 ods. 4rozhodovanie o povinnosti podrobiť sa ústavnej starostlivosti, o jej ukončení, prípadne o následnej ambulantnej starostlivosti
163.starostlivosti o telesnú kultúruzák. SNR č.198/1990Zb.5 ods. 2vykonávanie štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru pri plnení úloh podľa ods. 1 a v súlade so svojou pôsobnosťou podľa osobitných predpisov

Príloha E zákona SNR č. 472/1990 Zb.

pol.Úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosťz miestneho národného výboru a mestského národného výboru na obvodný úrad
podľapredmet pôsobnosti
predpis§ čl.
12345
2.poľnohospodárstvazák. č. 46/1948 Zb.7 10vykonávanie súpisu majetku a výkupu pôdy
7.vl. nar. č. 47/1955 Zb.3podávanie návrhov na vykonanie pozemkových úprav
8.6 ods. 1ustanovenie miestnych komisií pre pozemkové úpravy
9.12 ods. 1dávanie na verejné nahliadnutie projektov pozemkových úprav a vyhlasovanie vobci spôsobom vmieste zvyčajným
10.12 ods. 3vybavovanie námietok dohodou
11.12 ods. 4zúčastňovanie sa schvaľovania projektov
12.15vyjadrovanie sa k vykonaniu pozemkových úprav z dôvodov osobitného všeobecného záujmu
13.vyhl. č. 57/1955 Ú. v.2zabezpečovanie obhospodarovania pasienkov podľa perspektívnych plánov
14.3 ods. 3kontrolovanie u všetkých osôb zodpovedných za obhospodarovanie pasienkov, či prídel hnojív použili na svoje pasienky
15.zák. č. 79/1957 Zb.
zák. č. 67/1960 Zb.
28. ods. 2
22 ods. 5
rozhodovanie o žiadostiach vlastníka (užívateľa) nehnuteľností na úhradu škody spôsobenej inštalovaním elektrického vedenia
20.28 ods. 1udeľovanie súhlasu na zrušenie chmeľnice na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnoshospodárskeho
25.36 ods. 3nariaďovanie účinného hromadného zásahu, ak sa vyskytnú škodcovia vnebezpečnom rozsahu, alebo aj je dôvodná obava z ich nebezpečného rozšírenia
29.zák. SNR č. 110/1972 Zb.4 ods. 3spolupracovanie s plemenárskymi organizáciami pri plnení úloh štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva
37.48 ods. 2vykonávanie opatrení na ochranu prírody, kultúrnych pamiatok a iných vedeckých záujmov pri výkone rybárskeho práva a pri hospodárení na rybníkoch na návrh orgánov štátnej ochrany
38.49 ods. 2,
50 ods. 2, 3
51 ods. 3
52
schvaľovanie rybárskej stráže a vydávanie osvedčení o schválení rybárskej stráže a o vykonaní sľubu
44.46 ods. 1 písm. a)vykonávanie štátneho odborného dozoru v cestnej doprave
48.18 ods. 2povoľovanie výnimky zriaďovať nové kríženia miestnych komunikácií so železnicami mimo úrovne koľají
53.obrany štátuzák. č. 92/1949 Zb. v znení zák. č. 69/1978 Zb.76 ods.1písm.a)vydávanie rozhodnutí a opatrení podľa branného zákona
54.zák. č. 40/1961 Zb. v znení zák. č. 5/1972 Zb. a zák. op. PFZ č. 17/1976 Zb.19 ods. 1ukladanie povinností štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
55.24 ods. 2určenie držiteľov objektov povinných poskytnúťubytovanie a prostriedky preň potrebné a uloženie ubytovacej povinnosti
56.25 ods. 3vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
57.vládne nariadenieč.41/1961 Zb.5 ods. 2vyplácanie náhrad jednotlivým držiteľom objektov, prípadne iným osobám, ktoré poskytli prostriedky na ubytovanie ozbrojených síl
58.6 ods. 3rozhodovanie o výške náhrady škody pri ubytovaní ozbrojených síl
59.7rozhodovanie o náhradách škody spôsobenej cvičením
60.2vyvlastňovanie nehnuteľností alebo práv k nim v záujme obrany republiky
61.3povoľovanie užívania nehnuteľností pred začatím vyvlastňovacieho konania a rozhodovanie o náhrade škody spôsobenej na nehnuteľnosti, ktorá sa užívala
62.všeobecnej vnútornej správyzák. č. 268/1949 Zb.
vyhl. č. 22/1977 Zb.
3
1 ods. 1, 2
vedenie matrík a úloh s tým súvisiacich
63.vyhl. č. 22/1977 Zb.3 ods. 1ustanovovanie matrikára a jeho zástupcu
64.Zbierka obežníkovKNVč.33/1952I až IVvedenie evidencie vojnových hrobov a vojenských cintorínov
65.zák. č. 131/1989 Zb.
zák. SNR č. 176/1989 Zb.
13
9
sprístupňovanie Zbierky zákonov
66.vládne nariadenie č. 15/1953 Zb.1 ods. 1overovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách, pokiaľ nejde o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine
67.zák. č. 75/1957 Zb.
vyhl. č. 119/1984 Zb. vznení vyhl. č. 178/1988 Zb.
4 ods. 4
12 ods. 1 písm. b)
vykonávanie zápisov do občianskeho preukazu
68.vyhl. č. 37/1961 Zb. vyhl. č. 71/1966 Zb.8 ods. 1
9 ods. 2
prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre dieťa
69.zák. č. 94/1963 Zb. v znení zák. č. 132/1982 Zb.4 ods. 1prijímanie vyhlásenia o uzavretí manželstva
70.4 ods. 2povoľovanie uzavrieť manželstvo pred iným obvodným úradom alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste
71.4 ods. 3uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek obvodným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
72.29prijímanie oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva
73.52 ods. 2prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva
74.53prijímanie súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu, ak je už počaté
75.zák. SNR č. 206/1968 Zb.12prijímanie vyhlásenia o nadobudnutí štátneho občianstva narodením a uzavretím manželstva
76.vyhl. č. 22/1977 Zb.1 ods. 1vedenie matrík a úloh s tým spojených
77.3 ods. 1ustanovovanie matrikára a jeho zástupcu
78.4 ods. 1povoľovanie uzavretia manželstva pred iným národným výborom povereným vedením matrík alebo na hociktorom vhodnom mieste
79.48 ods. 4pripustenie, prípadne upustenie od predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
80.48 ods. 5vedenie dokladov potrebných na uzavretie manželstva
81.53 ods. 1prijímanie oznámenia o opätovnom prijímaní priezviska, ktoré mal občan pred uzavretím manželstva
82.53 ods. 2vydávanie potvrdení o tom, že oznámenie o opätovnom prijatí predošlého priezviska sa vzalo na vedomie a poznamenalo v knihe manželstiev
83.62vykonávanie výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv a vyhotovenie výpisov z matrík
85.zák. SNR č. 372/1990Zb.53 ods. 1prejednávanie priestupkov
87.4 ods. 1ukladanie pokút podnikateľom
88.správy a ochrany národného majetkuvyhl. č. 119/1988 Zb.10 ods. 2zriaďovanie práva trvalého užívania

Príloha G zákona SNR č. 472/1990 Zb.

Pol.Úsek štátnej správyNa úseku štátnej správy prechádza pôsobnosť z krajského národného výboru na ústredné orgány štátnej správy
podľapredmet pôsobnostiústredný orgán štátnej správy
predpis§ čl.
123456
4.poľnohospodárstvavyhl. č. 103/1963 Zb. v znení zák. SNR č. 159/ /1971 Zb. príl. A pol. 722povoľovanie výnimiek z § 17, 19 a 21 vyhl.Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 129/1990 Zb. o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.

2) § 9 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov.

3) § 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

4) § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

5) § 20 Občianskeho zákonníka.
§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

6) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

7) § 27 bod 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.

8) Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.

9) Zákon č. 71/1967 Zb.

10) § 112 ods. 1 Zákonníka práce.

11) § 46 ods. 1 a § 62 písm. a) a b) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch (úplné znenie č. 157/1988 Zb.).

12) § 20 Občianskeho zákonníka.
§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

13) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

Přesunout nahoru