Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 471/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období orgánov samosprávy obcí

Částka 79/1990
Platnost od 14.11.1990
Účinnost od 05.09.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

471

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. októbra 1990

o volebnom období orgánov samosprávy obcí

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Volebné obdobie obecných zastupiteľstiev je štvorročné.

§ 2

(1) Volebné obdobie starostov obcí je štvorročné.

(2) Starosta obce môže byť zvolený najviac v dvoch za sebou idúcich volebných obdobiach.

§ 3

Voľby orgánov samosprávy obcí sa konajú v posledných 14-tich dňoch ich volebného obdobia.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.

Přesunout nahoru