Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 463/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Částka 77/1990
Platnost od 12.11.1990
Účinnost od 12.11.1990
Zrušeno k 29.01.1993 (50/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

463

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 31. října 1990

o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 19 odst. 1 věty první po projednání, a pokud jde o § 19 odst. 1 věty druhé zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a podle § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 113/1964 Sb., o příplatcích na lázeňskou péči, po projednání s Českomoravskou komorou České a Slovenské konfederace odborových svazů:


ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Lázeňská péče se poskytuje výběrově osobám s nemocemi obsaženými v indikačním seznamu, který tvoří přílohu této vyhlášky, jestliže to jejich zdravotní stav vyžaduje a za předpokladu, že od lázeňské péče je možné očekávat zlepšení zdravotního stavu nebo zábranu zhoršování poruchy zdraví (dále jen "nemocným").

(2) Lázeňská péče se poskytuje v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní na základě termínovaných poukazů na lázeňskou péči nebo na základě předvolání vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

§ 2

(1) Lázeňská péče může být nemocným poskytnuta jako dobrovolná dávka, a to

a) občanům účastným sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení) a jejich rodinným příslušníkům1) na náklad tohoto zabezpečení (pojištění);

b) příslušníkům ozbrojených sil, Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy České republiky a těm jejich rodinným příslušníkům, kteří nejsou samostatně účastni sociálního zabezpečení, na náklad nemocenské péče v ozbrojených silách.

(2) Na účet státní zdravotní správy může být lázeňská péče jako dobrovolná dávka poskytnuta nemocným:

a) dětem ve věku do skončení základní školy,

b) ve věku po skončení základní školy na předvolání u nemocí a stavů takto označených v indikačním seznamu,

c) jako ambulantní lázeňská péče.

(3) Dále se může lázeňská péče jako dobrovolná dávka poskytnout nemocným:

a) na náklad organizací,

b) kteří si hradí lázeňskou péči z vlastních prostředků,

c) cizincům na základě zvláštních dohod2) nebo na jejich vlastní náklad.

§ 3

Navrhování lázeňské péče

(1) Obvodní lékař nebo pracoviště zdravotnického zařízení uvedené v indikačním seznamu (dále jen "navrhující pracoviště") navrhuje lázeňskou péči na tiskopisu "Návrh na lázeňskou péči"3) (dále jen "návrh"). Tiskopis návrhu vyplňuje navrhující pracoviště, které lázeňskou péči indikovalo.

(2) Návrh na opakování lázeňské péče v témže kalendářním roce pro různé indikace je možno podat u nemocných s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x", a to jen v případech, kdy navrhující pracoviště od tohoto opakování očekává navrácení pracovní schopnosti nebo odvrácení invalidity. Jinak opakování lázeňské péče pro tutéž indikaci v témže kalendářním roce nelze navrhnout; to neplatí, jde-li o lázeňskou péči na předvolání a lázeňskou péči poskytovanou podle § 2 odst. 3.

(3) Návrh obsahuje:

a) klinickou a funkční diagnózu,

b) údaj, kdy a pro jakou indikaci byla v posledních 3 letech nemocnému poskytnuta lázeňská péče a jaký byl její výsledek. Nelze-li tyto údaje zjistit, navrhující pracoviště tuto skutečnost uvede v návrhu,

c) výsledky fyzikálního vyšetření a výsledky všech odborných a laboratorních vyšetření. Odborná a laboratorní vyšetření nesmí být starší než 1 rok, pokud zdravotní stav nemocného nevyžaduje provedení nového vyšetření. RTG vyšetření hrudních orgánů u nemocných nemocemi z indikačních skupin II a V nesmí být starší jednoho roku,

d) dosavadní způsob léčby ambulantní i ústavní včetně ordinovaných léků, popřípadě alergie a intolerance na léky, výsledek vyšetření sedimentace erytrocytů a jednoduchého vyšetření moče, u osob nad 40 let popis EKG,

e) podle druhu nemoci i další povinná vyšetření uvedená v části A indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti - "Povinná vyšetření".

(4) Pokud navrhující pracoviště neuvede v návrhu výsledky povinných vyšetření, popřípadě další údaje podle odstavce 3 písm. c), d) a e), sdělí tyto údaje před termínem zahájení lázeňské péče formou lékařské zprávy lázeňské léčebně. Zprávu může předat nemocnému k doručení do lázeňské léčebny při přešetření zdravotního stavu před nástupem lázeňské péče podle § 7 odst. 1.

(5) Souhrn výsledků klinických a laboratorních vyšetření musí umožňovat, aby odpovídající lázeňská léčba mohla být ordinována již v první den pobytu, nikoliv až po provedení doplňujícího vyšetření.

(6) U indikací, kde návrh může vystavit několik navrhujících pracovišť, vystavuje návrh pracoviště, které má nemocného v soustavné péči pro indikované onemocnění.

(7) Při navrhování lázeňské péče u nemocných pro indikace, u nichž obvodní lékaři nejsou v indikačním seznamu uvedeni mezi navrhujícími pracovišti, mohou i obvodní lékaři vystavit návrh za podmínky, že nemocní jsou v jejich dispenzární péči. Tento postup se nevztahuje na navrhování lázeňské péče na předvolání.

(8) Dorostové oddělení nemocnice s poliklinikou může navrhnout lázeňskou péči o dorost i pro indikace, u nichž je jako navrhující pracoviště uveden obvodní lékař nebo interní oddělení.

Vystavování, potvrzování a ověřování návrhů na termínované poukazy

§ 4

(1) Navrhující pracoviště vystavuje návrhy průběžně v závislosti na vzniku zdravotní potřeby lázeňské péče, zpravidla do 15. října a 15. dubna. U nemocných, kteří jsou nepracujícími důchodci a nemocných, kteří si hradí lázeňskou péči z vlastních prostředků, se návrhy vystavují v průběhu celého roku.

(2) Jestliže návrh na lázeňskou péči podává jiné navrhující pracoviště než obvodní lékař, zašle kopii návrhu příslušnému obvodnímu lékaři.

(3) Má-li navrhující pracoviště k dispozici propouštěcí zprávu z nemocnice, která obsahuje všechny potřebné údaje, připojí k návrhu kopii propouštěcí zprávy a v návrhu vyplní číslo indikace, statistickou značku hlavní diagnózy, schopnost chůze, hlavní a vedlejší diagnózu.

§ 5

(1) Je-li navrhujícím pracovištěm obvodní lékař, nebo lékař poliklinického oddělení nemocnice s poliklinikou, návrh se neověřuje. Navrhuje-li lázeňskou péči nemocniční oddělení nemocnice s poliklinikou, ověří návrh vedoucí tohoto oddělení. Návrhy u indikací XII ověřuje oddělení nemocí z povolání nemocnice s poliklinikou.

(2) Navrhne-li lázeňskou péči u nemocných pro indikace označené "x":

a) obvodní lékař nebo lékař poliklinického oddělení, potvrdí návrh lékařská poradní komise ve zdravotnickém obvodu,

b) nemocniční oddělení nemocnice s poliklinikou, potvrdí návrh lékařská poradní komise příslušné nemocnice s poliklinikou.

(3) U nemocných navržených pro indikace označené "x", u nichž je poskytnutí lázeňské péče vázáno na I. nebo IV. čtvrtletí, nebo u nemocných, jimž se lázeňská péče poskytuje na indikace označené "x" podle § 34 nebo 35, vyznačí lékařská poradní komise tuto skutečnost v příslušné části návrhu.

(4) U indikací II/8x, II/10x, III/6x, III/9x, VI/8x, VI/12x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, VIII/4x, IX/3x, u nichž lze na žádost nemocného poskytnout lázeňskou péči bez "x" ve II. a III. čtvrtletí, lékařská poradní komise návrh nepotvrzuje.

(5) Návrhy na indikace označené "x" u nemocných, kteří jsou pracujícími důchodci se nepotvrzují.

§ 6

Navrhující pracoviště předá návrh nemocnému, který jej neprodleně postoupí okresní správě sociálního zabezpečení, popřípadě Pražské správě sociálního zabezpečení (dále jen "okresní správa") příslušné podle trvalého bydliště nemocného [§ 2 odst. 1 písm. a) ].

§ 7

(1) Nemocný se dostaví zpravidla 3 týdny před nástupním termínem uvedeným na poukazu k navrhujícímu, popřípadě ošetřujícímu lékaři, který přešetří zdravotní stav nemocného, popřípadě vystaví lékařskou zprávu podle § 3 odst. 4. Vhodnost lázeňské péče potvrdí lékař razítkem a podpisem na poukazu.

(2) Zjistí-li navrhující pracoviště, že zdravotní stav nemocného, kterému byla povolena lázeňská péče, již tuto péči nevyžaduje, nebo je tato péče kontraindikována, sdělí stanovisko nemocnému a příslušné okresní správě.

(3) Chronicky nemocným předepisuje před nástupem lázeňské péče potřebné léky a zdravotnické potřeby jejich ošetřující lékař, který také poučí nemocného, aby si léky vzal s sebou.

Povolování lázeňské péče na termínované poukazyzrušeno

§ 8 – § 10zrušeno

§ 11

Vystavování, potvrzování a ověřování návrhů na lázeňskou péči na předvolání

Návrhy na lázeňskou péči na předvolání pro indikace I/1x, II/4x, II/12x, IV/1x, V/2x, V/4x, VI/1x, VI/5x, VI/7x, VI/9x, VI/11x, VII/5x, VII/12x, VII/14x, X/7x, XII/5x, XII/6x, XII/11x, XII/12x vystavují zdravotnická zařízení uvedená v indikačním seznamu. Lékařská poradní komise potvrdí správnost návrhu a postoupí jej neprodleně odborné lázeňské komisi (§ 13). Návrhy na lázeňskou péči u nemocných nepracujících důchodců lékařská poradní komise nepotvrzuje, zdravotnická zařízení je zasílají přímo odborné lázeňské komisi. Návrhy u indikací skupiny I ověřuje pověřený lékař onkologického oddělení nemocnice s poliklinikou III. typu.

§ 12

Povolování lázeňské péče na předvolání

(1) Výběr nemocných na lázeňskou péči na předvolání provádějí v rámci stanovené kvóty odborné lázeňské komise.

(2) Ustanovení o povinnostech navrhujícího pracoviště a vybraného nemocného před nástupem do lázeňské léčebny platí obdobně jako u lázeňské péče na termínované poukazy.

(3) Zjistí-li vedoucí lékař lázeňské léčebny, že návrh nesplňuje podmínky stanovené indikačním seznamem, vrátí jej nejpozději do 15 dnů od obdržení odborné lázeňské komisi. Po uplynutí této doby může vedoucí lékař vrátit návrh jen výjimečně, a to po dohodě s touto odbornou lázeňskou komisí.

(4) Nemocné předvolává k nástupu do lázeňské léčebny vedoucí lékař tiskopisem "Předvolání na bezplatnou lázeňskou péči" nejpozději 2 týdny před skončením lhůty stanovené příslušnou indikací. Řídí se zdravotním stavem nemocného a možnostmi lázeňské léčebny. Pokud nemocný do lázeňské léčebny nenastoupí, uvědomí vedoucí lékař příslušnou odbornou lázeňskou komisi.

(5) Zprávu o hodnocení lázeňské péče na předvolání za uplynulý kalendářní rok předkládá ředitel příslušných státních léčebných lázní ministerstvu zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo").

§ 13

Odborná lázeňská komise

(1) Odborné lázeňské komise působí ve vybraných nemocnicích s poliklinikou určených ministerstvem. Členy této komise jsou zpravidla vybraní odborníci oborů interního lékařství, posudkového lékařství, fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, neurologie, chirurgie, nemocí z povolání, klinické onkologie, dále ordinář pro diabetologii nemocnice s poliklinikou a ordinář pro kardiologii nemocnice s poliklinikou, popřípadě jiní odborní lékaři. Předsedu komise a její členy určuje ředitel zdravotnického zařízení, v němž komise působí.

(2) Odborná lázeňská komise na svých pravidelných zasedáních projednává podle potřeby nejméně jednou měsíčně návrhy na lázeňskou péči u všech nemocných, kteří ukončili základní školu. Plní tyto úkoly:

a) určuje zdravotní naléhavost zejména podle závažnosti onemocnění a stavů, věku a podle předpokládaného výsledku lázeňské péče a předkládá je ke schválení řediteli zdravotnického zařízení, v němž působí; nedostatečně vyplněné nebo neindikované návrhy vrátí se zdůvodněním ihned navrhujícímu pracovišti,

b) sleduje u jednotlivých návrhů lhůty stanovené v indikačním seznamu a navrhuje řediteli zdravotnického zařízení, v němž působí, nejpozději 2 měsíce před koncem lhůty, povolení nebo zamítnutí lázeňské péče na předvolání,

c) povoluje opakování lázeňské péče na předvolání pro tutéž indikaci v témže roce jen ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech,

d) zasílá v rámci stanoveného počtu, popřípadě dohodnutého překročení a podle stanoveného pořadí plynule v průběhu roku návrhy s vyznačením povolení lázeňské péče na předvolání, spolu s tiskopisem "Předvolání na bezplatnou lázeňskou péči", lázeňské léčebně. Ostatní indikované návrhy si komise ponechá jako rezervu k vyslání náhradníků; informuje o tom navrhující pracoviště s doporučením, aby nemocní byli léčeni v rámci příslušného zdravotnického zařízení. Nejpozději 1 měsíc před skončením indikační lhůty nerealizované návrhy vrátí navrhujícímu lékaři s uvedením důvodu,

e) sděluje nemocnému do 1 měsíce po projednání, zda je vybrán na lázeňskou péči na předvolání s poučením o opravném prostředku,6)

f) vyhodnocuje nejpozději do konce ledna svoji činnost za uplynulý rok.

(3) Zprávu o hodnocení lázeňské péče na předvolání za uplynulý kalendářní rok předkládá předseda odborné lázeňské komise do 31. ledna následujícího roku ministerstvu.

§ 14

Odmítnutí lázeňské péče

Jestliže je lázeňská péče povolena a vedoucí lékař lázeňské léčebny zjistí, že u nemocného jde o kontraindikaci nebo o případ nesprávně indikovaný anebo neindikovaný, popřípadě že poskytnutí lázeňské péče brání jiný důvod, odmítne přijetí nemocného. O takovém opatření uvědomí ihned ředitele příslušného zdravotnického zařízení a orgán, který lázeňskou péči povolil. Nesouhlasí-li nemocný s rozhodnutím vedoucího lékaře lázeňské léčebny, může podat návrh na jeho přezkoumání.6)

§ 15

Příplatky na lázeňskou péči

(1) Od nemocných, kterým se lázeňská péče poskytuje na základě sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení), se na tuto péči vybírají příplatky.

(2) Příplatek na lázeňskou péči neplatí nemocní, jimž je tato péče povolena pro nemoci označené v indikačním seznamu "x", účastníci lázeňské péče o dorost, děti a účastníci odboje.

(3) Příplatek na lázeňskou péči činí 15 Kčs za den v době od 1. dubna do 30. září, mimo tuto dobu se příplatek nevybírá. Celková výše příplatku se stanoví podle délky léčebného pobytu uvedené na poukazu.

ČÁST DRUHÁ

LÉČEBNÝ POBYT

Délka léčebného pobytu

§ 16

Léčebná doba při lázeňské péči na poukaz činí 21 nebo 28 dní; je uvedena v indikačním seznamu a na poukazu. Při lázeňské péči na předvolání rozhoduje o léčebné době vedoucí lékař lázeňské léčebny.

§ 17

(1) Vedoucí lékař lázeňské léčebny může na návrh ošetřujícího lékaře prodloužit zcela výjimečně léčebný pobyt:

a) u 21 denních poukazů ženám nejvýše o čtyři dny z důvodů fyziologických, jde-li o léčebný pobyt s koupelemi a ve stanovené době nebyl léčebný plán splněn,

b) u 21 a 28 denních poukazů o dobu pro kterou je lázeňská péče nemocného zkrácena pro interkurentní nemoc, exacerbaci zánětlivého procesu, nebo podstatné zhoršení základního onemocnění, pokud v důsledku těchto komplikací není lázeňská péče poskytována, nejvýše však o sedm dní,

c) u indikací III/3x, III/7x, III/14x, IV/3x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, XII/8x a u lázeňské péče o dorost nejvýše o sedm dní, jestliže to zdravotní stav nemocného nezbytně vyžaduje.

(2) Každé prodloužení pobytu musí být v chorobopisu a propouštěcí lékařské zprávě podrobně zdůvodněno.

(3) Je-li lázeňská péče u nemocných s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x" prodloužena, zaznamená vedoucí lékař lázeňské léčebny toto prodloužení do "Potvrzení pracovní neschopnosti".

(4) Povolené prodloužení lázeňské péče o nemocného vedoucí lékař lázeňské léčebny ihned oznámí organizaci, v níž nemocný pracuje, a v opisu orgánu, který lázeňskou péči povolil.

(5) Zkrácení pobytu v léčebně může povolit zcela výjimečně ze závažných důvodů vedoucí lékař lázeňské léčebny, který svůj souhlas spolu se zdůvodněním vyznačí na tiskopisu "Potvrzení o lázeňském léčení".7)

(6) Předčasný odjezd z lázeňské léčebny z důvodu komplikované dopravy anebo vzdálenosti nad 300 km může výjimečně povolit vedoucí lékař lázeňské léčebny až poslední den před termínem ukončení lázeňské péče. Nemocným léčeným na indikaci označenou "x" ukončí tímto dnem pracovní neschopnost.

(7) O dobu strávenou cestou do lázeňské léčebny a zpět se lázeňská péče neprodlužuje ani nezkracuje.

§ 18

Předčasné propuštění a předčasný svévolný odjezd z lázeňské léčebny

(1) Vedoucí lékař lázeňské léčebny předčasně propustí nemocného, je-li dán některý z důvodů uvedených v § 14.

(2) Vedoucí lékař lázeňské léčebny může též propustit nemocného z lázeňské léčebny pro hrubé porušení léčebného režimu nebo domácího řádu.

(3) O předčasném propuštění nemocného z lázeňské léčebny nebo o jeho předčasném svévolném odjezdu uvědomí do tří pracovních dnů spolu s udáním důvodů vedoucí lékař lázeňské léčebny orgán, který léčení povolil. V případě, že lázeňská péče je poskytována pro indikaci označenou v indikačním seznamu "x", ukončí se dnem propuštění nebo svévolného odjezdu pracovní neschopnost nemocného.

§ 19

Potvrzování pracovní neschopnosti nemocným s indikacemi označenými v indikačním seznamu "x"

(1) U práce schopných s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x" vystaví ošetřující lékař lázeňské léčebny při nástupu tiskopis "Potvrzení pracovní neschopnosti". Jde o indikace I/1x, II/1x, II/4x, II/5x, II/8x, II/10x, II/12x, II/13x, II/15x, III/3x, III/6x, III/7x, III/9x, III/12x, III/14x, III/16x, III/18x, IV/1x, IV/3x, IV/8x, V/2x, V/4x, V/6x, V/11x, VI/1x, VI/5x, VI/6x, VI/7x, VI/8x, VI/9x, VI/10x, VI/11x, VI/12x, VI/13x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/5x, VII/8x, VII/12x, VII/14x, VIII/2x, VIII/4x, VIII/5x, IX/3x, X/2x, X/4x, X/7x, XI/1x, XI/2x, XI/3x, XI/4x, XII/1x, XII/2x, XII/3x, XII/4x, XII/5x, XII/6x, XII/7x, XII/8x, XII/9x, XII/10x, XII/11x, XII/12x, XII/13x.

(2) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x", kteří již před nástupem lázeňské péče byli práce neschopni, zaznamená lékař lázeňské léčebny v "Potvrzení pracovní neschopnosti" den nástupu do lázeňské léčebny.

(3) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x" vystavuje v průběhu jejich lázeňské péče ošetřující lékař lázeňské léčebny "Průkaz o trvání pracovní neschopnosti".8) Je-li pracující neschopen práce pro více zaměstnání, jež vykonává, uvede se v každém průkazu příslušné sériové číslo "Potvrzení pracovní neschopnosti".

§ 20

(1) Nemocným práce neschopným, pokud nejde o nemoci označené v indikačním seznamu "x", ukončí ošetřující lékař pracovní neschopnost dnem nástupu lázeňské péče. Trvá-li pracovní neschopnost i po návratu z lázeňské léčebny, vydá ošetřující lékař nemocnému po ukončení lázeňské péče nové "Potvrzení pracovní neschopnosti", počínaje následujícím kalendářním dnem a vyznačí v něm, že jde o pokračování původní pracovní neschopnosti.

(2) Pokud doba lázeňské péče, včetně případného prodloužení léčebného pobytu podle § 17 odst. 1 je delší, než výměra dovolené na zotavenou, ošetřující lékař "Potvrzení pracovní neschopnosti" po návratu nemocného z lázeňské péče nevystavuje.

(3) Nemocným s nemocemi označenými v indikačním seznamu "x" se poskytuje lázeňská péče mimo dovolenou na zotavenou, avšak jen v tom případě, je-li návrh potvrzen příslušnou lékařskou poradní komisí a je-li poskytnuta jako dávka nemocenského pojištění (zabezpečení) nebo na předvolání.

(4) U indikací II/8x, II/10x, III/6x, III/9x, VI/8x, VI/12x, VI/14x, VII/2x, VII/4x, VII/8x, VIII/4x, IX/3x se lázeňská péče poskytuje mimo dovolenou na zotavenou, pokud datum jejího nástupu spadá do I. nebo IV. čtvrtletí. Ve II. a III. čtvrtletí je možno na žádost nemocného u těchto indikací poskytnout lázeňskou péči v rámci dovolené na zotavenou.

§ 21

(1) Nemocný, který nastoupí lázeňskou péči v rámci dovolené na zotavenou, může být během lázeňské péče uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz tehdy, nemohou-li mu být z tohoto důvodu poskytovány lázeňské procedury. Pracovní neschopnost uznává, popřípadě ukončuje, potřebná hlášení podává a potvrzování neschopnosti provádí výhradně vedoucí lékař lázeňské léčebny podle zvláštních předpisů.9)

(2) Uzná-li vedoucí lékař lázeňské léčebny nemocného práce neschopným, současně určí, zda bude předán do péče nemocnice s poliklinikou příslušné podle sídla lázeňské léčebny, ponechán v lázeňské léčebně, nebo z lázeňské léčebny předčasně propuštěn. Je-li nemocný v lázeňské léčebně ponechán, postupuje se obdobně jako v případě pracovní neschopnosti při ústavní péči. Uzná-li vedoucí lékař lázeňské léčebny nemocného, který je po dobu pracovní neschopnosti ponechán v lázeňské léčebně, práce schopným, prodlouží se nemocnému i lázeňský pobyt a poskytne se mu po tuto dobu lázeňská péče [§ 17 odst. 1 písm. b)]. Jestliže změnou zdravotního stavu dojde ke kontraindikaci lázeňské péče, nemocný se z lázeňské léčebny propustí.

§ 22

Ukončení lázeňské péče

(1) V den ukončení lázeňské péče vydá lázeňská léčebna nemocnému potvrzení o lázeňském léčení.7)

(2) Trvá-li pracovní neschopnost i po ukončení lázeňské péče, prodlouží vedoucí lékař lázeňské léčebny pracovní neschopnost nejdéle o tři dny a upozorní nemocného na povinnost hlásit se v této době u svého ošetřujícího lékaře.

(3) Nemocnému, u něhož trvá pracovní neschopnost i po ukončení lázeňské péče, vydá vedoucí lékař lázeňské léčebny v uzavřené obálce lékařskou zprávu a upozorní ho, aby ji odevzdal do tří dnů zdravotnickému zařízení, kde byl až do dne nástupu na lázeňskou péči veden v pracovní neschopnosti. V ostatních případech odešle lázeňská léčebna lázeňskou zprávu navrhujícímu pracovišti do tří dnů.

§ 23

Úhrada nákladů

Za nemocné, kteří nenastoupí v termínu na lázeňskou péči, svévolně ji přeruší nebo ukončí, nebo jsou z lázeňské péče předčasně propuštěni pro hrubé porušení léčebného režimu nebo domácího řádu, lázeňská léčebna účtuje úhradu orgánu, na jehož náklad se lázeňská péče poskytuje, podle uzavřených hospodářských smluv o poskytování lázeňské péče.

ČÁST TŘETÍ

DOPRAVA DO LÁZEŇSKÉ LÉČEBNY A ZPĚT

Úhrada jízdného

§ 24

(1) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět se hradí z prostředků sociálního zabezpečení nemocným:

a) zaměstnancům, členům výrobních družstev, členům zemědělských družstev, pracujícím důchodcům a jejich rodinným příslušníkům; jízdné vyplácí závod (družstvo),

b) nepracujícím důchodcům a jejich rodinným příslušníkům; jízdné vyplácí příslušná lázeňská léčebna,

c) pracovníkům malých závodů10) a osobám samostatně výdělečně činným; jízdné vyplácí okresní správa příslušná podle místa trvalého bydliště.

(2) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět nemocným léčeným na předvolání a dětem hradí na účet státní zdravotní správy příslušné zařízení státní zdravotní správy podle místa trvalého bydliště nemocného.

(3) Tytéž orgány a organizace hradí jízdné ve stejném rozsahu i povoleným průvodcům, s výjimkou případů uvedených v odstavci 4 písm. b) a c).

(4) Jízdné se nehradí:

a) nemocným, jimž je poskytována lázeňská péče podle § 2 odst. 3,

b) průvodcům nemocných uvedených pod písmenem a),

c) průvodcům nemocných - držitelů průkazu ZTP//P, kteří absolvují cestu do lázeňské léčebny vlastním motorovým vozidlem,

d) nemocným propuštěným z lázeňské léčebny z důvodů uvedených v § 18 odst. 2.

§ 25

(1) Nemocným se hradí pouze jízdné včetně místenek z místa trvalého nebo přechodného pobytu nejkratším anebo nejvhodnějším směrem při cestě osobním vlakem a přes 100 km 2. třídou rychlíku, dále autobusem pro hromadnou přepravu cestujících buď za celou cestu na lázeňskou péči a zpět, nebo i za část cesty. Nejde-li o případy uvedené v odstavci 3, může zcela výjimečně orgán, který rozhoduje o poskytnutí lázeňské péče, předem povolit použití 1. třídy rychlíku, použití rychlíku pro kratší vzdálenost, jízdu lůžkovým nebo lehátkovým vozem, letadlem pro hromadnou dopravu, a to na doporučení ošetřujícího lékaře u:

a) těžké formy onemocnění pohybového ústrojí, u nichž jde o značnou poruchu chůze (těžké polyartritidy), těžkých případů koxartróz, stavů po zranění nebo amputaci dolních končetin, těžké formy obliterujících procesů cévních na dolních končetinách a všech těžkých forem obrn postihujících dolní končetiny, jakož i stavů po operacích s porušením nosnosti dolních končetin,

b) slepoty přidružené k jiné nemoci indikované pro lázeňskou péči,

c) stavů po těžkých operacích,

d) stavů po infarktu myokardu u indikací na předvolání.

(2) Jízdné do lázeňské léčebny a zpět se vyplatí výhradně na základě řádného dokladu včetně potvrzení o lázeňském léčení7) a oznámení o povolení lázeňské péče okresní správou.

(3) Spolu s jízdným se na základě předloženého dokladu uhradí též náklady za použití lehátkového vozu, jestliže vzdálenost mezi místem trvalého nebo přechodného bydliště a místem lázeňského pobytu je delší než 300 km a je-li jízda konána v noci. Použije-li nemocný k takové cestě lůžkového vozu, uhradí se mu pouze náklady ve výši jízdného 2. třídou rychlíkem v lehátkovém voze.

(4) Použije-li nemocný k cestě do lázeňské léčebny a zpět letadla, hradí se mu pouze částka odpovídající výši jízdného při použití osobního vlaku a nad 100 km 2. třídy rychlíku.

(5) Náklady na přepravu zavazadel ani jízdné prostředky městské hromadné přepravy se nemocnému nehradí. Rovněž se nehradí jízdné nemocnému, který k cestě nepoužil dopravního prostředku pro hromadnou přepravu cestujících, s výjimkou uvedenou v odstavci 6.

(6) Při použití vlastního motorového vozidla se hradí částka odpovídající výši jízdného při použití osobního vlaku a nad 100 km 2. třídy rychlíku pouze nemocným

a) s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí, jimž byl poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

b) těžce postiženým na zdraví, jimž se poskytují mimořádné výhody III. stupně.11)

Jízdné hradí orgány a organizace uvedené v § 24 na podkladě písemného vyúčtování nemocného a předložení průkazky opravňující k mimořádným výhodám III. stupně nebo dokladu o poskytnutí příspěvku okresním národním výborem na zakoupení motorového vozidla.

§ 26

Převoz nemocného

(1) Převoz sanitním vozem do lázeňské léčebny povoluje ředitel příslušného zdravotnického zařízení na doporučení ošetřujícího lékaře.

(2) Převoz z lázeňské léčebny povoluje ředitel státních léčebných lázní (vedoucí lékař lázeňské léčebny mimo sídlo ředitelství) na doporučení ošetřujícího lékaře lázeňské léčebny; převoz zajišťuje zdravotnické zařízení příslušné podle místa trvalého bydliště nemocného. Ředitel státních léčebných lázní (mimo sídlo ředitelství vedoucí lékař lázeňské léčebny) vyžaduje převoz nejméně dva dny předem.

(3) Příslušná zdravotnická zařízení nevyžadují od státních léčebných lázní úhradu za převoz sanitním vozem. Pokud je převoz z lázeňské léčebny uskutečněn letadlem pro hromadnou dopravu, vyúčtují se náklady za tento převoz orgánu, který léčení povolil; při léčení na předvolání se vyúčtují zdravotnickému zařízení příslušnému podle místa trvalého bydliště nemocného.

§ 27

Průvodce pro dopravu

(1) Orgán, který rozhoduje o poskytnutí lázeňské péče, u lázeňské péče na předvolání zdravotnické zařízení příslušné podle místa trvalého bydliště nemocného, může na návrh ošetřujícího lékaře předem povolit průvodce pro dopravu nemocného do lázeňské léčebny nebo zpět. Průvodcem pro dopravu může být jen osoba starší 18 let.

(2) Průvodce pro dopravu dětí a dorostu ve věku do 16 let do lázeňské léčebny předem povolí orgán, který o lázeňské péči rozhodl, na žádost zákonného zástupce dítěte. Doporučení ošetřujícího lékaře se v tomto případě nevyžaduje.

§ 28

Povolení průvodce - ošetřovatele

U nevidomých, popřípadě i u dalších osob uvedených v bodu 12 části B indikačního seznamu (obecná kontraindikace lázeňské péče) může orgán, který povolí lázeňskou péči, doporučit na návrh ošetřujícího lékaře státním léčebným lázním povolení průvodce- -ošetřovatele; u nemocných vysílaných na lázeňskou péči na předvolání tak může učinit navrhující pracoviště. Povolení průvodce-ošetřovatele musí být současně odsouhlaseno příslušným vedoucím lékařem lázeňské léčebny, který v případě, kdy uzná požadavek za odůvodněný, zašle orgánu, který léčení povolil, potvrzení pro průvodce-ošetřovatele. Průvodci-ošetřovateli se poskytne v lázeňské léčebně ubytování a stravování, náklady na ně se vyúčtují spolu s ošetřovacími náklady za nemocného. Požadavky na způsobilost průvodce- -ošetřovatele jsou stejné jako u průvodce pro dopravu (§ 27 odst. 1).

ČÁST ČTVRTÁ

ODCHYLKY PRO NĚKTERÉ SKUPINY NEMOCNÝCH

§ 29

Děti

(1) Dětské lázeňské léčebny poskytují lázeňskou péči dětem do konce školního roku, v němž ukončí základní školu, tj. do 31. srpna kalendářního roku. Tato péče se poskytuje podle indikací uvedených v části D indikačního seznamu pro lázeňskou péči. Rozdělení počtu míst do spádových území jednotlivých vybraných nemocnic s poliklinikou stanoví ministerstvo.

(2) Návrhy na lázeňskou péči o děti podává obvodní dětský lékař, nebo jeho prostřednictvím lékař dětského nebo jiného odborného oddělení nemocnice s poliklinikou, na předepsaném tiskopisu12) a doplňuje vložkou příslušnou podle druhu dětské lázeňské léčebny uvedené v části D indikačního seznamu pro lázeňskou péči a potřebnými odbornými nálezy. U dětí, které v době podání návrhu na léčení končí základní školu, je nutno tuto skutečnost v návrhu vyznačit.

(3) Návrh potvrdí vedoucí lékař příslušného dětského oddělení nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky a odešle jej přednostovi dětského oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky určené ministerstvem, příslušné podle místa trvalého bydliště dítěte. Příslušné odborné oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky provádí výběr dětí na lázeňskou péči. Návrhy dětí, jimž je léčení povoleno, zasílá příslušným lázeňským léčebnám. V návrhu se vyznačí též zdravotní naléhavost lázeňské péče.

(4) Vedoucí lékař dětské lázeňské léčebny rozhodne podle zdravotního stavu dítěte a podle pořadí došlých návrhů o předvolání dítěte na lázeňskou péči. U dětí, které končí základní školu, zajistí jejich předvolání na léčení mimo pořadí tak, aby léčba byla uskutečněna do ukončení školního roku. O předvolání dítěte na léčení vyrozumí vždy zákonného zástupce dítěte a opisem příslušné vysílající zdravotnické zařízení nejméně 2 týdny před nástupem.

(5) Je-li indikace nevhodná, nebo je-li návrh nedostatečně odůvodněn, vrátí jej vedoucí lékař lázeňské léčebny příslušnému odbornému oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky s vysvětlením, popřípadě doporučí předání návrhu do jiné vhodné lázeňské léčebny. Nemá-li lázeňská léčebna v průběhu roku dostatek návrhů z některého přiděleného spádového území, může předvolat děti z jiného spádového území, především děti s naléhavou zdravotní indikací.

(6) Délka léčebného pobytu v dětských lázeňských léčebnách se řídí indikací a zdravotním stavem dítěte. Určuje ji vedoucí lékař lázeňské léčebny. Při propuštění dítěte zasílá vedoucí lékař lázeňské léčebny navrhujícímu lékaři zprávu o průběhu a výsledku léčení a příslušnému oddělení vybrané nemocnice s poliklinikou nebo polikliniky její opis.

(7) Dopravu dítěte do lázeňské léčebny a zpět zajišťuje zákonný zástupce dítěte nebo jiná oprávněná osoba v den stanovený léčebnou. Při pobytu dětí v dětských lázeňských léčebnách se nepovoluje průvodce-ošetřovatel.

(8) Ve vybraných dětských lázeňských léčebnách lze poskytnout ústavní lázeňskou péči pro děti do 6 let v doprovodu zákonného zástupce anebo jiné oprávněné osoby.

(9) Lázeňská péče o děti se poskytuje bezplatně s výjimkou péče o děti cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalý pobyt v České a Slovenské Federativní Republice.13)

§ 30

Dorost

(1) Lázeňská péče o dorost se poskytuje mladistvým od konce školního roku, ve kterém dokončili základní školu, tj. od 1. září do konce kalendářního roku, v němž dovršili 19 let věku.

(2) Lázeňská péče o dorost se poskytuje ve vyčleněných dorostových odděleních lázeňských léčeben, kde se zajišťuje výchovný dohled a v lázeňských léčebnách pro dospělé.

(3) Pro lázeňskou péči o dorost se všechny indikace uvedené v indikačním seznamu považují za indikace označené "x". Omezení uvedená v indikačním seznamu, týkající se poskytování lázeňské péče v I. a IV. čtvrtletí a opakování lázeňské péče, pro lázeňskou péči o dorost neplatí.

(4) Lázeňskou péči o dorost navrhuje příslušný lékař podle § 3. Návrh postupuje České správě sociálního zabezpečení. Potvrzení návrhu v lékařské poradní komisi se nevyžaduje.

§ 31

Nemocní, jimž je lázeňská péče poskytována za plnou úhradu léčebných výloh

(1) Nemocným, jímž byl vystaven návrh a kteří si hradí lázeňskou péči sami, nebo je jim hrazena z prostředků organizace, se poskytuje lázeňská péče za plnou úhradu podle platných sazeb.

(2) Navrhující pracoviště se při navrhování lázeňské péče řídí indikačním seznamem. Neplatí omezení týkající se opakování lázeňské péče.

(3) Lázeňskou péči lze prodloužit jen za podmínky, že náklady s tím spojené jsou současně uhrazeny nemocným nebo organizací, která poukaz zakoupila.

Nemocní léčení ambulantně

§ 32

(1) Nemocným, kterým nelze poskytnout ústavní lázeňskou péči, může být v některých lázeňských léčebnách, popřípadě lázeňských poliklinikách, poskytnuta ambulantní lázeňská péče. Tato péče se poskytuje mimo pracovní dobu nemocného, a to zpravidla po dobu 21 dnů.

(2) Ambulantní lázeňská péče může být poskytnuta:

a) na náklad zdravotnického zařízení na základě návrhu předem schváleného ředitelem zdravotnického zařízení, příslušného podle místa trvalého bydliště nebo pracoviště nemocných, a to pouze pro vyšetření a léčení,

b) na náklad nemocných,

c) na náklad organizací.

(3) Nemohou-li být nemocným poskytovány lázeňské procedury z důvodů uvedených v § 17 odst. 1 písm. a) a b), ambulantní lázeňská péče se přeruší. Nelze-li v ní pokračovat, má nemocný, který si hradí tuto péči z vlastních prostředků, nebo organizace, na jejíž náklad se ambulantní lázeňská péče poskytuje, nárok na vrácení poměrné částky za nevyčerpané dny.

(4) Ambulantní lázeňská péče se navrhuje za stejných podmínek a stejným způsobem jako ústavní lázeňská péče.

§ 33

(1) Státní léčebné lázně vydávají na ambulantní lázeňskou péči poukazy dvojího druhu:

a) na vyšetření a léčení,

b) na vyšetření, léčení a stravování.

(2) Poukazy na ambulantní lázeňskou péči platí jen pro zařízení a časové období na poukazu přesně vymezené. Jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy a jsou nepřenosné.

§ 34

Pracující na rizikových pracovištích

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu, se lázeňská péče poskytuje mimo dovolenou na zotavenou jedenkrát ročně v I. a IV. čtvrtletí na indikace III/1, III/2, V/1, V/7, VI/3, VI/4, VII/6, VII/10, VII/11, IX/1, X/1, X/6; přitom není rozhodující, pro jaký druh rizika bylo pracoviště do této kategorie zařazeno.

§ 35

Pracující vybraných oblastí

Občanům účastným sociálního zabezpečení (nemocenského pojištění, nemocenského zabezpečení), kteří pracují v pánevní oblasti Severočeského kraje (okresy Most, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov a obce Blažiny, Břvany, Počerady a Výškov v okrese Louny) a v Západočeském kraji v okrese Sokolov se poskytuje lázeňská péče pro netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí mimo dovolenou na zotavenou, tj. v pracovní neschopnosti, a to pracujícím ve výrobě jednou ročně, ostatním jednou za dva roky.

§ 36

Příslušníci ozbrojených sil a sborů

(1) Lázeňská péče se poskytuje účastníkům péče v ozbrojených silách a v bezpečnostních sborech a jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, u nichž o dávkách důchodového zabezpečení rozhodují orgány federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstev vnitra České republiky a Slovenské republiky a ministerstev spravedlnosti České republiky a Slovenské republiky,14) zpravidla v lázeňských léčebných ústavech těchto ministerstev, popřípadě též v lázeňských léčebnách státních léčebných lázní.15)

(2) Postup při zabezpečování a poskytování lázeňské péče osobám uvedeným v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 37

Indikace

(1) Pokud je u indikací stanovena lhůta k nástupu lázeňské péče, považuje se za splněnou, jestliže je lázeňská péče nastoupena nejpozději poslední den této lhůty.

(2) Pokud je u indikací stanovena podmínka věku, považuje se za splněnou až do konce kalendářního roku, ve kterém je stanovený věk dovršen.

(3) Pokud je u indikace stanovena doba pro opakování lázeňské péče, rozumí se jí kalendářní rok, bez ohledu na termín předcházející lázeňské péče.

§ 38

Do doby zahájení činnosti odborných lázeňských komisí plní jejich úkoly lázeňské komise krajských ústavů národního zdraví a Ústavu národního zdraví Národního výboru hlavního města Prahy.

§ 39

Zrušuje se výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 10/1988 Ú. v. ČSR, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy (reg. v částce 50/1988 Sb.).

§ 40

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 41 zákona č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 87/1968 Sb.
§ 18 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

2) Úmluvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví a v oblasti sociální politiky.

3) Tiskopis SEVT 14 780 0 a 14 780 1.

4) Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

5) § 54 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

7) Tiskopis SEVT 147840.

8) Tiskopis SEVT 14 523 0.

9) § 21 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (registrované v částkách 2/1968 Sb. a 20/1970 Sb.).

10) § 5 vyhlášky č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 262/1990 Sb.

11) § 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení.

12) Tiskopis SEVT 14 451 0.

13) § 66 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.

14) § 142 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

15) § 11 odst. 1 vyhlášky ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).


Příloha

INDIKAČNÍ SEZNAM pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti

A. Povinná vyšetření

Druh nemoci podle indikačního seznamu
Nemoci onkologickéOdborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhovéhoEKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů.
Diabetes mellitusGlykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojíRozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů.
Nemoci ústrojí trávicíhoPříslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníkuFunkční zkoušky, cholecystografie, popř. cholangiografie.
Nemoci nervovéOdborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojíPříslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků.
Nemoci ledvin
a močových cest
Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševníOdborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Nemoci z povoláníOdborné vyšetření na oddělení nemocí z povolání.
Ostatní nemociPříslušná odborná vyšetření.
PoznámkaU nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

B. Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.

2. Všechny nemoci v akutním stadiu.

3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5. Labilní nebo dekompenzovaný diabetes mellitus.

6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Po předchozím kladném vyjádření vedoucího lékaře lázeňské léčebny je zcela výjimečně možné ve zvláště odůvodněných případech povolit lázeňskou péči i osobám s touto kontraindikací, a to i s povolením průvodce-ošetřovatele (§ 28 vyhlášky).

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI.

14. Kouření u dorostu.

15. Těhotenství.

16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu.

17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

C. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé a dorost

I. Nemoci onkologické

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
I/1× (podle zákl. dg.)Onkologické případy do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.
Na předvolání. Návrh vystavuje: příslušný odborný lékař a ověřuje příslušný odborník pro klinickou onkologii.
Fr. Láznědle potřebyRecidiva, metastázy, nádorové kachexie, anus praeternaturalis, leukemie všech typů.
K. Vary
Lúčky
Vyšné Ružbachy
Jánské Lázně1)
Luhačovice

II. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu II: Kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek)

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
II/1× (391 393 398 422)Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku, u dorostu do 24 měsíců. Návrh vystavuje: interní odd., obvodní lékař nebo dorostové oddělení.Běloves
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Aktivita reum. procesu, infekční endokarditida, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/2 (394 395 396 397 424)Chlopňové vady.
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní nebo dorostové oddělení.
Běloves
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Embolické komplikace s těžší poruchou hybnosti, infekční endokarditida, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, aktivita zánětlivého procesu.
II/3 (411 412 413 414)Ischemická choroba srdeční s anginózními záchvaty při námaze.
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.
Běloves
Dudince
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/4× (410 412)Stav po infarktu myokardu vhodný pro II. fázi rehabilitace, nejpozději do 6 měs. po vzniku. Na předvolání.
Návrh vystavuje: interní oddělení a připojí propouštěcí zprávu.
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
dle potřebyTěžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/5× (412)Ischemická choroba srdeční s překonaným akutním infarktem myokardu, od 6 do 12 měsíců po vzniku akutního infarktu myokardu.
Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.
Dudince
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/6 (412)Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu, od 12 měsíců po jeho vzniku.
Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. interní odd.
Běloves
Dudince
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/7 (401 402)Hypertenzní choroba I. a II. stupně podle SZO, juvenilní hypertenze.
Návrh vystavuje: interní odd., dorostové oddělení, příp. obvodní lékař.
Běloves
Dudince
Fr. Lázně
Hodonín
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
Vyšné Ružbachy
28Klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/8× (402 403 404)Hypertenzní choroba III. stupně podle SZO komplikovaná těmito stavy: ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, obliterace cév dolních končetin II. až III. stupně a vaskulární nefroskleróza.
Návrh vystavuje: interní odd. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.
Dudince
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Maligní zvrat, stavy po mozkových příhodách s výrazným omezením pohyblivosti a psychické aktivity, klidové bolesti, ischemická ulcerace nebo gangréna, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká forma angíny pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris. Diabetická nefropatie ve stavu retence dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).
II/9 (440 443)Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I. nebo II.a.
Návrh vystavuje: interní odd., popř. obvodní lékař.
Číž
Fr. Lázně
Hodonín
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice
Teplice n/B
28
II/10× (440 443 446)Onemocnění končetinových tepen ve stadiu II.b na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém.
Návrh vystavuje: interní odd. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, a v II. a III. čtvrtletí bez „x“.
Číž
Fr. Lázně
Hodonín
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice
Teplice n/B
28Klidové bolesti, těžké defekty.
II/11 (451 457)Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia. Chronické lymfatické edémy.
Návrh vystavuje: interní, chirurgické nebo kožní oddělení, příp. obvodní lékař.
Běloves
Číž
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Libverda
Poděbrady
Sliač
Teplice
Teplice n/B
28Opakované plicní embolie, bércové vředy většího rozsahu, elefantiáza, recidivující erysipel.
II/12× (394 395 396 412 413 414 745 746 747 861)Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných a stavy po revaskularizačních cévních rekonstrukcích na srdci včetně stavu po perkutánní transluminální angioplastice, dále poúrazové stavy srdce, vhodné pro druhou fázi rehabilitace, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu. Na předvolání.
Návrh vystavuje: kardiochirurgické pracoviště, nebo kardiologická ordinace (a připojí propouštěcí zprávu).
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
dle potřebyAktivita zánětlivého procesu infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.
II/13× (394 395 396 397 412 413 414 745 746 747)Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných a stavy po revaskularizačních cévních rekonstrukcích na srdci včetně stavu po perkutánní transluminalní angioplastice a poúrazové stavy srdce, od 6 do 12 měsíců po operaci nebo úrazu.
Návrh vystavuje: kardiologická ordinace.
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty), s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.
II/14 (394 395 396 397 412 413 414 745 746 747)Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných a stavy po revaskularizačních cévních rekonstrukcích na srdci po 12 měsících po operaci.
Návrh vystavuje: kardiologická ordinace.
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
28Aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.
II/15× (440 441 442 443 444 446 447)Stavy po cévních rekonstrukčních a revaskularizačních operacích do 6 měsíců po operacích na cévním systému.
Návrh vystavuje: chirurgické oddělení, angiologická nebo kardiologická ordinace. Pozn.: netýká se operací varixů.
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice
Teplice n/B
28Těžké trofické defekty, embolické komplikace.
II/16 (440 441 442 443 444 446 447)Stavy po cévních rekonstrukčních a revaskularizačních operacích po 6 měsících po operacích na cévním systému.
Návrh vystavuje: chirurgické oddělení, angiologická nebo kardiologická ordinace. Pozn.: netýká se operací varixů.
Fr. Lázně
Konst. Lázně
Poděbrady
Sliač
Teplice
Teplice n/B
28Těžké trofické defekty, embolické komplikace.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací III/1, III/2 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně - v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu III: těžké poruchy výživy, malabsorpční syndrom, těžká anemie (Hb 100 g/litr a méně), opakované hematemézy a meléna, neopravený chrup.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
III/1 (530 536)Vleklé funkční žaludeční dyspepsie, benigní onemocnění jícnu.
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.
Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21
III/2 (531 532)Vředová nemoc žaludku, dvanáctníku a bulbitis ve stádiu uklidňující se exacerbace nebo remise.
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.
Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21Stenózy a penetrace, kouření.
III/3× (dle zákl. dg.)Stavy po operacích žaludku, dvanáctníku a jícnu do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: interní nebo chirurgické oddělení.Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
212)Pooperační stenózy, případy vyžadující reoperaci, klinicky zjistitelné známky recidivy zákl. nemoci, kouření.
III/4 (dle zákl. dg.)Stavy po operacích žaludku, dvanáctníku a jícnu při trva- jících obtížích po 6 měsících od operace.
Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.
Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21Pooperační stenózy, případy vyžadující reoperaci, klinicky zjistitelné známky recidivy zákl. onemocnění, kouření.
III/5 (564)Střevní poruchy motoricko- evakuační, zejména dráždivý tračník, obstipace habituální a sekundární.
Návrh vystavuje: interní oddělení, příp. obvodní lékař.
Bardějov
Karlovy Vary
Luhačovice
21Chronické parazitární a bacilární onemocnění střev a stenózy.
III/6× (555)Regionální enterocolitis (m. Crohn).
Návrh vystavuje: gastroentero- logická ordinace Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.
Bardějov
Karlovy Vary
Luhačovice
21
III/7× (dle zákl. dg.)Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva do 6 měsíců od operace (netýká se appendektomie).
Návrh vystavuje: interní nebo chirurgické oddělení.
Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
212)Stenóza střev, mimořitní vývod, klinicky zjistitelné známky recidivy zákl. onemocnění.
III/8 (dle zákl. dg.)Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva při trvajících obtížích od 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje: interní oddělení, případně obvodní lékař.
Bardějov
Bílina
Karlovy Vary
Korytnica
21Stenóza střev, mimořitní vývod, klinicky zjistitelné známky recidivy zákl. onemocnění.
III/9× (556)Proktokolitis (středně těžká a těžká forma vč. pooperačních stavů) v remisi prokázaná rektoskopicky, příp. koloskopicky. Návrh vystavuje: gastro- enterologická ordinace.
Pozn.: I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.
Bardějov
Karlovy Vary
21Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev. Anus praeternaturalis.
III/10 (556)Proktokolitis (lehká forma) v remisi prokázaná rektoskopicky, příp. koloskopicky.
Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.
Bardějov
Karlovy Vary
21Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
III/11 (574 575 576)Chronická onemocnění žlučníku s lithiasou nebo bez ní, pokud operace není vhodná, funkční poruchy žlučových cest.
Návrh vystavuje: obvodní lékař.
Bardějov
Bílina
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21Obstrukce kamenem, empyem žlučníku, cholangoitis, v anamnéze akutní pankreatitis s ikterem.
III/12× (dle zákl. dg.)Stavy po operacích žlučníku a cest žlučových do 6 měsíců od operace, vč. stavů po extrakci žlučových kamenů endoskopickou metodou.
Návrh vystavuje: chirurgické odd., popř. obvodní lékař.
Bardějov
Bílina
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21Obstrukce nebo infekce žlučových cest.
III/13 (dle zákl. dg.)Stavy po operaci žlučníku a cest žlučových při trvajících dys- peptických obtížích od 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje: interní odd., popř. obvodní lékař.
Bardějov
Bílina
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
Nimnica
21Obstrukce nebo infekce žlučových cest.
III/14× (573)Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie s prokázanou poruchou jaterní funkce do 6 měsíců po propuštění z ústavního léčení.
Návrh vystavuje: infekční odd., u onemocnění neinfekční etiologie oddělení interní.
Brusno
Karlovy Vary
212)Jaterní nedostatečnost, etylismus. Drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.
III/15 (571 573)Chronická onemocnění jaterní s prokázanou poruchou funkce, avšak bez známek metabolického selhání a bez příznaků portální hypertenze.
Návrh vystavuje: interní oddělení, popř. obvodní lékař.
Bardějov
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
21Pokročilá jaterní nedostatečnost. Etylismus. Drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.
III/16× (577)Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chron. pankreatitidy do 6 měsíců po akutní příhodě nebo exacerbaci spojené s hospitalizací.
Návrh vystavuje: interní odd.
Bardějov
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
21Patologické změny žlučových cest, časté exacerbace pankreatitidy (tyto kontraindikace neplatí, není-li možná operace). Etylismus, drogová závislost. Jaterní insuficience.
III/17 (577)Chronické onemocnění slinivky břišní s prokázanou poruchou funkce. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.Bardějov
Brusno
Karlovy Vary
Korytnica
21Časté exacerbace pankreatitidy, cholangoitis, empyem žlučníku, cholelithiáza (tyto kontraindikace neplatí, není-li možná operace). Etylismus, drogová závislost, pokročilá malabsorbce. Jaterní insuficience
III/18× (783)Oslabení celkového zdravotního stavu u dorostu.
Návrh vystavuje: dorostové odd., resp. obvodní lékař.
Karlovy Vary
Korytnica
21

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1× (250)Diabetes mellitus do 12 měsíců od zjištění (diagnostikovat podle kriterií SZO). Na předvolání.
Návrh vystavuje: diabetologická ordinace.
Bardějov
Karlovy Vary
Korytnica
Luhačovice
dle potřebyOpakující se těžší metabolické rozvraty.
IV/2 (250)Diabetes mellitus po 12 měsících od zjištění a poruchy glukózové tolerance (diagnostikovat podle kritérií SZO).
Návrh vystavuje: diabetologická ordinace nebo obvodní lékař.
Bardějov
Karlovy Vary
Korytnica
Lipová
Luhačovice
21Opakující se těžší metabolické rozvraty.
IV/3×Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro a makroangiopatie, neuropatie).
Návrh vystavuje: diabetologická ordinace nebo interní oddělení.
Bardějov
Karlovy Vary
Luhačovice
212)Diabet. nefropatie ve stavu retence dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).
IV/4 (272 278)Obesita do 55 let s poruchami metabolismu (hyperlipoproteinemii, poruchami glukózové tolerance nebo hyperurikemií). Opakování možné 1× za 2 roky.
Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.
Bardějov
Karlovy Vary
Lipová
Mar. Lázně
21
IV/5 (272)Hyperlipoproteinemie II. až V. typu.
Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.
Bardějov
Karlovy Vary
Lipová
Mar. Lázně
21
IV/6 (274)Dna. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.Bardějov
Mar. Lázně
21Dnavá ledvina s retencí dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).
IV/7 (242)Tyreotoxikóza. Návrh vystavuje: interní odd. nebo endokrinologická ordinace.Jeseník
Lipová
Nový Smokovec
21Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.
IV/8× (242)Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu do 6 měsíců po operaci.
Návrh vystavuje: interní odd., endokrinologická ordinace nebo chirurgické oddělení.
Jeseník
Lipová
Nový Smokovec
21Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací V/1 a V/7 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně - v I. a IV. čtvrtletí.

Pracujícím vybraných oblastí (§ 35 vyhlášky) se poskytuje lázeňská péče mimo dovolenou na zotavenou, tj. v pracovní neschopnosti, a to pracujícím ve výrobě jednou ročně, ostatním pracujícím jednou za 2 roky. Kontraindikace pro celou skupinu V: kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek), kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. U léčeben s vysokohorským klimatem též hypertenze II. a vyššího stadia (podle SZO).

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
V/1 (491)Bronchitis chronica v soustavném léčení.
Návrh vystavuje: obvodní lékař, interní oddělení, oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN).
Bardějov Bílina3)
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
21Kouření.
V/2× (491)Bronchitis chronica obstrukčního typu v soustavném léčení, pokud hodnota FEV 1/sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty. Na předvolání.
Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo interní oddělení.
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Štrbské Pleso
dle potřebyKouření, cor pulmonale chronicum.
V/3 (493)Asthma bronchiale v klidovém stavu v soustavném odbor. léčení.
Návrh vystavuje: alergologická ordinace nebo oddělení TRN.
Pozn. asthma bronchiale profesionale patří do indikační skupiny XII.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
21Kouření,
V/4× (493)Asthma bronchiale s frekvencí záchvatů průměrně alespoň 1× měsíčně, s poklesem hodnoty FEV 1/sec buď spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty, v soustavném odborném léčení. Na předvolání.
Návrh vystavuje: alergologická ordinace nebo oddělení TRN, ordinace lékařské imunologie.
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Štrbské Pleso
dle potřebyKouření, cor pulmonale chronicum.
V/5 (480 481 482 483 484 485 486)Stavy po opakovaném zánětu plic, jestliže se zánět vyskytl nejméně 3× v posledních 3 letech.
Návrh vystavuje: interní oddělení, oddělení TRN nebo obvodní lékař.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
21Kouření. Bronchiektazie.
V/6× (dle zákl. dg.)Stavy po operacích dolních cest dýchacích a plic do 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo chirurgické oddělení.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka Luhačovice
Mar. Lázně
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
21Kouření. empyémy, píštěle.
V/7 (472 473)Hypertrofické záněty nebo atrofické záněty horních cest dýchacích, v soustavném odb. léčení
Návrh vystavuje: ORL oddělení nebo obvodní lékař.
Bardějov
Bílina3) Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Nimnica
21Kouření, hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu.
V/8 (477)Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením v soustavném léčení.
Návrh vystavuje: ORL oddělení, alergologická ordinace.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Štrbské Pleso
21Kouření, hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu.
V/9 (473)Chronické sinusitidy a sinobronchitidy v soustavném odborném léčení.
Návrh vystavuje: ORL oddělení, TRN nebo obvodní lékař.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně
Nimnica
21Hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu, kouření.
V/10 (472)Ozaena v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: ORL odd.Bílina
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Nimnica
21Kouření, rhinosclerom neléčený.
V/11× (dle zákl. dg.)Stavy po operacích horních cest dýchacích do 6 měsíců od operace.
Návrh vystavuje: ORL oddělení.
Pozn.: netýká se stavů po operaci tonzil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.
Bardějov
Jeseník
Karl. Studánka
Luhačovice
Mar. Lázně Štrbské Pleso
21Kouření.

VI. Nemoci nervové

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VI/3 a VI/4 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně - v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu VI: vážnější psychické poruchy, nemožnost zátěže pacienta rehabilitační léčbou, kožní defekty, stavy, jež nelze rehabilitací ovlivnit.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
VI/1× (342 344 353 354 355 357)Chabé obrny (mimo poúrazové) včetně poinfekčních polyradikuloneuritid do 36 měsíců po odeznění akutního stadia. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: nevztahuje se na obrnu lícního nervu. Do lázeňského místa Jánské Lázně lze navrhovat nemocné se stavy po poliomyelitidě bez časového omezení, pokud je u nich předpoklad zpomalení progrese onemocnění a pohybové deteriorizace. Opakování častější než 1× za 2 roky je možné pouze na návrh nervového oddělení NsP III. typu.Bojnice
Jánské Lázně
Rájecké Teplice
Velké Losiny
dle potřeby
VI/2 (138 335 342 344 353 354 355 357)Chabé obrny (mimo poúrazové) a stavy po poliomyelitidě. Návrh vystavuje: nervové oddělení.Dubí
Rájecké Teplice
Vráž
21
VI/3 (357)Polyneuropatie s paretickými projevy. Návrh vystavuje: nervové oddělení.Bílina
Bojnice
Dubí
Dudince
Jáchymov
Kunerád4)
Mar. Lázně
Mšené
Piešťany
Rájecké Teplice
Teplice
Trenč. Teplice
Vráž
21
VI/4 (353)Kořenové syndrómy vertebrogenního původu v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.Bělohrad
Bílina
Bojnice
Dubí
Dudince
Jáchymov
Kováčová3)
Kunerád4)
Mar. Lázně
Piešťany
Rájecké Teplice Sklené Teplice Trenč. Teplice Velichovky
Vráž
21
VI/5× (320 322 323 324 325 326)Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách) po skončení akutního období, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky, do 12 měsíců od vzniku onemocnění. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení.Bojnice
Jánské Lázně
Karviná
Piešťany
Trenč. Teplice
Velké Losiny
dle potřeby
VI/6× (320 322 323 324 325 326)Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoence- falitidách a po myelitidách), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky, od 12 do 36 měsíců po vzniku onemocnění. Návrh vystavuje: nervové oddělení.Bojnice
Mar. Lázně
Piešťany
Trenč. Teplice
21
VI/7× (430 431 432 433 434 436 438)Hemiparézy a paraparézy cévního původu po odeznění akutního stádia do 24 měsíců od vzniku bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: u každého nemocného je před podáním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou, z hlediska kardiovaskulárního aparátu.Bojnice
Dubí
Karviná
Piešťany
Velké Losiny
dle potřebyVěk nad 75 let. Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než 2×, kouření, klidová nebo noční dušnost, chronické otoky s hepatomegalií, recidivy hemiparézy do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční.
VI/8× (430 431 432 433 434 436 438)Hemiparézy a paraparézy cévního původu po 24 měsících od vzniku u pracujících, je-li předpoklad, že lázeňské léčení přispěje k udržení pracovní schopnosti. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: u každého nemocného je před podáním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Bojnice
Dubí
Piešťany
Vráž
21Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než 2×, kouření, klidová či noční dušnost, chronické otoky s hepatomegalií, recidivy hemiparézy do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční.
VI/9× (dle zákl. dg.)Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce do 24 měsíců od úrazu nebo operace. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové nebo rehabilitační oddělení.Bojnice
Jánské Lázně Karviná
Piešťany
Trenč. Teplice Velké Losiny
dle potřeby
VI/10× (340 341)Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové oddělení.Dubí
Piešťany
Trenč. Teplice
Vráž
21Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku.
VI/11× (358 359)Nervosvalová degenerativní onemocnění. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení. V návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření.Jánské Lázně Velké Losinydle potřebyMyasthenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience.
VI/12× (336)Syringomyelie s paretickými projevy v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Dubí
Mar. Lázně Piešťany
Vráž
21Poruchy dýchací a polykací.
VI/13×(343)Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, jsou-li předpoklady dalšího zlepšení funkce. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: opakování je možné 1× za 2 roky a za předpokladu udržení pracovní schopnosti.Dubí
Mar. Lázně Piešťany
Vráž
21
VI/14×Parkinsonova choroba u pracujících, je-li léčení předpokladem k udržení pracovní schopnosti. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Dubí
Vráž
212)Netýká se parkinsonského syndromu při atero- skleróze.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VII/6 , VII/10 a VII/11 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
VII/1 (714)Progresivní polyartritis a její varianty (např. psoriatická artritis a kloubní syndrom Reiterovy nemoci) v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy „A“ až „B“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kundratice Kunerád4)
Piešťany
Rájecké Teplice
Slatinice
Sklené Teplice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
21Vysoká nebo narůstající aktivita, dosud nestabilizovaná přiměřenou léčbou.
VII/2× (714)Progresivní polyartritis a její varianty (např. psoriatická artritis nebo kloubní syndrom Reiterovy nemoci) ve III. a vyšším stadiu s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerád4)
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
212)Vysoká aktivita, nestabilizovaná přiměřenou léčbou, těžší viscerální postižení, těžké projevy nežádoucích účinků léků, včetně kortisonoidů.
VII/3 (720)Spondylitis ankylosans (Bechtě- revova nemoc) v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy A-B, soustavně léčená. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní nebo rehabilitační oddělení, příp. obvodní lékař.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerád4)
Mšené
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
21Vysoká nebo narůstající aktivita, nestabilizovaná přiměřenou léčbou.
VII/4× (720)Spondylitis ankylosans (Běchtěrevova nemoc) III. a vyššího stadia s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčená. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní nebo rehabilitační oddělení, příp. obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kundratice
Kunerád4)
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
212)Vysoká aktivita nestabilizovaná přiměřenou léčbou, těžší viscerální postižení, těžké projevy nežádoucích účinků léků, včetně kortisonoidů, destrukční změny kyčelních kloubů s podstatným omezením hybnosti.
VII/5× (737)Skoliózy idiopatické a jiné etiologie s tíží zakřivení 20 ° - 60 ° dle Cobba, do 25 let věku, soustavně léčené na ortopedickém nebo rehabilitačním oddělení. Na předvolání. Návrh vystavuje: ortopedické nebo rehabilitační oddělení.Bojnice
Dudince
Jánské Lázně
Karviná
Mar. Lázně
Piešťany
Trenč. Teplice
dle potřebyFunkční skoliotické držení bez morfologických změn na RTG.
VII/6 (711)Reaktivní a druhotné artritidy (např. poinfekční) trvající déle než 6 měsíců, u infekčních po sanaci fokusů, v soustavném léčení. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař. Pozn.: lázeňskou péči lze poskytnout jen jednou.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Fr. Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Mšené
Ostrož N. Ves
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
21Tuberkulózní artritidy a artritidy vysoce aktivní, dosud léčbou nestabilizované.
VII/7 (715)Koxartróza v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy „A“ až „B“ v soustavném léčení. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Číž
Darkov
Dudince
Fr. Lázně
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Mšené
Ostrož N. Ves
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
Rychlá progrese onemocnění s vývojem destruktivních RTG změn spojených s trvalou těžkou iritací.
VII/8× (715)Koxatrózy III. nebo IV. stadia s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: ortopedické nebo rehabilitační oddělení nebo reumatologická ordinace, příp. obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Číž
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Piešťany
Sklené Teplice
Slatinice Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
212)Výrazně progredující proces s rychlým vývojem RTG změn nestabilizované osteonekrózy hlavic či acetabula. Neschopnost samostatného pohybu.
VII/9 (715)Artrózy provázené funkční poruchou, soustavně léčené. Návrh vystavuje: ortopedické, rehabilitační nebo interní oddělelení, popř. obvodní lékař. Pozn.: u obézních nemocných po prokázaném snížení hmotnosti Lázeňskou léčbu je možné opakovat 1× za 2 roky.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Číž
Darkov
Dudince
Fr. Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Mšené
Ostrož N. Ves
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
21Destrukce kloubů s hrubou poruchou osy, nestabilizovaná osteonekróza, výraz příznaky druhotné iritace znemožňující rehabilitaci. Těžký varikózní syndrom s žilní nedostatečností.
VII/10 (721 722 723 724 732)Vertebrogenní syndrom s přechodnými funkčními bolestivými poruchami, soustavně léčený. Návrh vystavuje: obvodní lékař, příp. ortopedické, rehabilitační nebo nervové oddělení nebo reumatologická ordinace. Pozn.:lázeňskou léčbu je možno opakovat 1× za 2 roky. U obézních nemocných po prokázaném snížení hmotnosti.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Číž
Darkov
Dudince
Fr. Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Mar. Lázně
Mšené
Ostrož. N. Ves
Piešťany
Rájecké Teplice
Sklené Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
Vráž
21Kompresivní radikulární syndrom.
VII/11 (725 726 727 728 729)Projevy na svalech, šlachách, burzách, povázkách, infekčního, toxického, traumatického nebo reumatického původu a změny spadající do oblasti mimokloubního reumatismu (periartritidy aj.) s opakovanými nebo provleklými funkčními poruchami, soustavně léčené alespoň 6 měsíců. Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. reumatologická ordinace, ortopedické, rehabilitační nebo interní oddělení.Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Číž
Darkov
Dudince
Fr. Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kováčová3)
Kundratice
Kunerád4)
Mšené
Ostrož. N. Ves
Piešťany
Rájecké Teplice
Slatinice
Teplice
Toušeň
Tenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice
Velichovky
21
VII/12× (dle zákl. dg.)Stavy po úrazech nebo operacích pohybového ústrojí včetně operací meziobratlové ploténky a operací s použitím náhrady kloubní, které jsou provázené oslabením síly svalové nebo omezením pohyblivosti kloubů, příp. obrnami nejdéle do 18 měsíců po úrazu nebo operaci. Na předvolání. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení.Bohdaneč5)
Bojnice
Dudince
Jánské Lázně
Karviná
Mar. Lázně
Piešťany
Teplice5)
Trenč. Teplice
Třeboň5)
dle potřebyNezhojené rány.
VII/13 (dle zákl. dg.)Stavy po úrazech nebo operacích pohybového ústrojí včetně operací meziobratlové ploténky a operací s použitím náhrady kloubní, které jsou provázené omezením pohyblivosti kloubů, příp. obrnami, od 18 do 36 měsíců po úrazu nebo operaci. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.Bělohrad
Bohdaneč
Bojnice
Darkov
Dudince
Jáchymov
Kováčová3)
Mšené
Piešťany
Rájecké Teplice Teplice
Trenč. Teplice
Třeboň
Turč. Teplice Velichovky
21Nezhojené rány.
VII/14× (dle zákl. dg.)Nemocní v předoperační přípravě 28 dní před plánovanou náhradou kloubní. Na předvolání. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení.Bohdaneč
Bojnice
Dudince
Karviná
Piešťany
Teplice
Třeboň
Trenč. Teplice
dle potřeby (nejvíce 28 dní)

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertenze nad 16 kPa diastol. tlaku (= 120 mm Hg), hodnota kreatinu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
VIII/1 (590 595)Netuberkulózní vleklé záněty cest močových (cystitidy, lehké formy pyelonefritidy). Návrh vystavuje: interní nebo urologické oddělení, popř. obvodní lékař.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/2× (590 592 593 753)Vleklá pyelonefritis v solitární ledvině, nefrolitiasa v solitární ledvině neindikovaná k operační léčbě, cystická onemocnění ledvin, nefrokalcinóza s výjimkou neléčené hyperparatyreózy. Návrh vystavuje: urologické nebo interní oddělení.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/3 (592 594)Drobná urolitiáza se spontánními odchody kaménků bez prokazatelného městnání v horních močových cestách. Urátová litiáza vhodná ke konzervativní léčbě. Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. urologické nebo interní oddělení. Pozn.: Netýká se neléčených hyperparatyreóz.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/4× (592)Oboustranná nefrolitiáza, která není indikovaná k operační léčbě. Cystinová nefrolitiáza. Návrh vystavuje interní nebo urologické oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/5× (dle zákl. dg.)Stavy po operacích ledvin a močových cest, včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (nefrolitolapaxii) do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: urologické oddělení. Pozn: Netýká se stavů po diagnostických výkonech a endovesikálních lavážích.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/6 (dle zákl. dg.)Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních a stavů po prostatektomii, pokud přetrvává zánět, do 6 měsíců po operaci. Návrh vystavuje: urologické oddělení nebo interní oddělení, popř. obvodní lékař.Mar. Lázně Turč. Teplice21
VIII/7Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida, v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: urologické oddělení, popř. obvodní lékař.Mar. Lázně Turč. Teplice21

IX. Nemoci duševní

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikace IX/1 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: disociální chování, stavy vyžadující ústavní psychiatrické léčení, suicidální tendence, závislost na návykových látkách, rozvinuté stavy demence, poruchy vědomí.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
IX/1 (300)Neurózy a jiné nepsychotické reaktivní poruchy po intenzívní systematické psychiatrické léčbě. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení, ev. obvodní lékař.Dubí
Jeseník
Libverda
21Účelové reaktivní stavy.
IX/2 (294 309 437 440)Pseudoneurotická stadia rozvíjejících se organických psychosyndromů po intenzívní ambulantní psychiatrické léčbě. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo psychiatrické oddělení. Pozn.: Nutné odborné interní vyšetření.Dubí
Jeseník
Vráž
Vyšné Ružbachy Libverda
21Klidová nebo noční dušnost, klinické známky městnání ve velkém oběhu, hypertenze III. st. podle SZO, maligní hypertenze, stavy po mozkových příhodách s těžkou poruchou hybnosti.
IX/3× (294 309 437 440)Pseudoneurotická stadia rozvíjejících se organických psychosyndromů po intenzívní dlouhodobé léčbě na lůžkovém psychiatrickém oddělení. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení. Pozn.: nutné odborné interní vyšetření. Pouze v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.Dubí
Jeseník
Vráž
Vyšné Ružbachy
21Klidová nebo noční dušnost, klinické známky městnání ve velkém oběhu, hypertenze III. st. podle SZO, maligní hypertenze, stavy po mozkových příhodách s těžkou poruchou hybnosti.
IX/4 (295 296 297 298 299)Psychózy symptomatické a endogenní mimo akutní fázi, v remisi, schopné přizpůsobení lázeňskému režimu. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení.Dubí
Jeseník
Vráž
Vyšné Ružbachy
21

X. Nemoci kožní

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť "4" a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací X/1 a X/6 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: impetiginizace, mikrobiální ekzém, pro Smrdáky též asthma bronchiale a asthmoidní bronchitida.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
X/1 (692)Chronické nebo recidivující ekzémy, lokalizované i generalizované formy. Návrh vystavuje: kožní oddělení, obvodní lékař.Lipová-Lázně Smrdáky28Mikrobiální ekzém.
X/2× (691 )Atopická dermatitida. Návrh vystavuje: kožní oddělení.Lipová-Lázně Smrdáky28
X/3 (696)Psoriasis vulgaris. Návrh vystavuje: kožní oddělení, obvodní lékař.Lipová-Lázně Smrdáky28
X/4× (696)Psoriasis generalisata nebo arthropatica. Návrh vystavuje: kožní oddělení, v případě psoriasis arthropatica se vyžaduje i nález reumatologické ordinace.Lipová-Lázně Smrdáky28
X/5 (706)Acne indurata et conglobata. Návrh vystavuje: kožní oddělení.Lipová-Lázně Smrdáky28
X/6 (dle zákl. dg.)Chronické dermatózy s předpokladem příznivého ovlivnění lázeňskou léčbou. Návrh vystavuje: kožní oddělení.Lipová-Lázně Smrdáky28Maligní progredující formy.
X/7× (941 942 943 944 945 946)Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, od 1 do 6 měsíců od zhojení. Na předvolání. Návrh vystavuje: oddělení plastické chirurgie, event. chirurgické oddělení NsP II. nebo III. typu.Bojnice Jánské Lázně Karvinádle potřeby

XI. Nemoci ženské

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
XI/1× (256 621 626 628 752)Primární a sekundární sterilita a infertilita, poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy, soustavně léčené na ženském oddělení u žen do 40 let věku. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: první pobyt na „x“, opakování lázeňské péče bez „x“. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let je nutné též vyšetření obou partnerů oddělením lékařské genetiky NsP III. typu.Fr. Lázně
Lúčky
28
XI/2×Chronické záněty vnitřních rodidel, soustavně léčené na ženském oddělení, nejdříve od 2 měsíců po odeznění exacerbace. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: - první pobyt celoročně na „x“, - opakování lázeňské péče bez „x“.Fr. Lázně
Lúčky
28
XI/3× (dle zákl. dg.)Stavy po rekonstrukčních operacích vnitřních rodidel, stavy po jiných gynekologických operacích, které byly komplikované nebo po kterých došlo ke komplikovanému pooperačnímu průběhu, do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: lázeňská péče na tuto indikaci může být uskutečněna též u žen do 21 let věku po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendektomii.Fr. Lázně
Lúčky
28
XI/4× (639)Komplikace po interrupci soustavně léčené na ženském oddělení, do 6 měsíců od výkonu u žen do 35 let věku. Návrh vystavuje: ženské oddělení.Fr. Lázně
Lúčky
28
XI/5 (627)Klimakterický syndrom. Návrh vystavuje: ženské nebo psychiatrické oddělení. Pozn.: lázeňská péče může být poskytnuta jen jednou.Jeseník Vyšné Ružbachy21

XII. Nemoci z povolání

Poznámka: Kde je uvedeno oddělení TRN, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení TaRCH. Kde je uvedeno oddělení nemocí z povolání, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení pracovního lékařství.

ČísloIndikaceMístoDélka léčebného pobytuKontraindikace
XII/1× (990)Preventivní léčení u pracovníků v ionizujícím záření po 10 letech expozice ve II. a III. kategorií rizika záření a doléčovávání poškození ionizujícím zářením v důsledku překročení přípustných limitů. Návrh vystavuje: oddělení nemocí z povolání, ověřuje oddělení nemocí z povolání.Jeseník
Luhačovice
Nový Smokovec Štós6)
21
XII/2× (692)Profesionální dermatózy s výjimkou infekčních profesionálních dermatóz. Návrh vystavuje kožní oddělení. Ověřuje ordinář pro kožní choroby z povolání.Lipová-Lázně
Smrdáky
28Impetiginizace. Pro Smrdáky je kontraindikací též asthma bronchiale nebo asthmoidní bronchitis.
XII/3× (993)Onemocnění vyvolané prací ve stlačeném vzduchu (pouze kostní a kloubní změny). Návrh vystavuje: ortopedické oddělení nebo reumatologická ordinace. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Bojnice
Rájecké Teplice Štós6)
Teplice
21
XII/4× (994)Onemocnění kostí, kloubů, svalů, šlach, cév a nervů končetin způsobené prací s vibrujícími nástroji a zařízeními, nebo z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetížení. Návrh vystavuje: nervové nebo ortopedické oddělení (popř. oddělení nemocí z povolání). Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Bojnice
Rájecké Teplice Štós6)
Teplice
21
XII/5× (500 501 502 503 504 505 506 507 508)Počáteční stavy pneumokonikóz bez poruchy plicní funkce. Na předvolání Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Karl. Studánka Luhačovice
Mar. Lázně
Štós
dle potřebyKouření. Pokud jde o silikotuberkulózu, je třeba postupovat obdobně jako je uvedeno u tuberkulózy v části B indikačního seznamu: Obecné kontraindikace lázeňské péče, odst. 1.
XII/6× (500 501 502 503 504 505 506 507 508)Pneumokonióza všech stadií s poruchou ventilační funkce. Na předvolání. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Karl. Studánka Luhačovice
Štós
dle potřebyKouření. Pokud jde o silikotuberkulózu je třeba postupovat obdobně jako je uvedeno u tuberkulózy v části B indikačního seznamu: Obecné kontraindikace lázeňské péče, odst. 1.
XII/7× (506 987 989)Následky poškození dýchacího ústrojí leptavými parami, plyny a dráždivými prachy. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Jeseník
Karl. Studánka Luhačovice
Mar. Lázně
Nový Smokovec Štós6)
21Kouření.
XII/8× (139 571 572 573)Chronické onemocnění jater toxického původu a stavy po virové hepatitidě, která byla uznána za nemoc z povolání. Návrh vystavuje: interní oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Bardějov
Brusno
Karlovy Vary
212)Pokročilá jaterní nedostatečnost.
XII/9× (023 139)Kloubní a kostní formy brucelózy. Návrh vystavuje: ortopedické oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Darkov
Rájecké Teplice Teplice
21
XII/10× (348 354 357)Nemoci periferního nebo centrálního nervového systému bez výrazných psychických změn, vyvolané toxickými látkami, hlukem nebo fyzikálními škodlivinami. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Bojnice
Dubí
Jeseník
Mar. Lázně Rájecké Teplice Vráž
21
XII/11× (990)Práce v prostředí ionizujícího záření v uranovém průmyslu a opravářské práce hlavního technologického zařízení v kontrolovaných pásmech hlavního výrobního bloku a budovy pomocných provozů jaderných elektráren, trvá-li práce déle než 3 roky. Na předvolání. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař nebo oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: klinika nemocí z povolání v Č R též oddělení nemocí z povolání ZÚ NZ Uranového průmyslu, Příbram.Mar. Lázně
Štós
Vyšné Ružbachy
dle potřeby
XII/12× (495)Asthma bronchiale profesionale. Návrh vystavuje: oddělení TRN, interní oddělení, alergologické pracoviště. Na předvolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.Karl. Studánka Luhačovice
Mar. Lázně Štós
dle potřebyKouření.
XII/13×Práce ve výrobě rtuti v s. p. Železnorudné baně, Rudňany. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař.Nový Smokovec21

D. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti

XXI. Onkologická onemocnění

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXI/1 (podle zákl. dg.)Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz.
Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5-Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně.
Jánské Lázně

XXII. Choroby oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze.

Určení dětských lázeňských léčeben: Poděbrady, Sliač a Teplice n/B - pro děti od 3 let; Sadská - pro děti od 6 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXII/1 (390 391 392)Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/2 (422)Stavy po akutní kartitidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymezení aktivity.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/3 (393 424 425)Chronické karditidy.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/4 (746 747)Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/5 (dle zákl. dg.)Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/6 (390 710)Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižeím oběhového aparátu i kloubní formy.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/7 (306)Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.Poděbrady
Sliač
Teplice n/B
XXII/8 (401 402 403 404)Juvenilní hypertenze, zejména spojená s obezitou.Poděbrady
Sliač
Sadská
Teplice n/B
XXII/9 (443)Nemoci periferních tepen.Poděbrady
Sadská
Sliač

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 1 g% a méně).

Určení dětských léčeben: K. Vary - pro děti od 3 let; Bardějov - pro děti od 4 let

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIII/1 (dle zákl. dg.)Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.Bardějov
Karlovy Vary
Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci.
XXIII/2 (dle zákl. dg.)Chronické onemocnění střev, vrozené anomálie tenkého a tlustého střeva, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestiní, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.Bardějov
Karlovy Vary
Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
XXIII/3 (dle zákl. dg.)Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatititidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.Bardějov
Karlovy Vary
Pokročilá jaterní nedostatečnost.
XXIII/4 (574 575 576)Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.Bardějov
Karlovy Vary
Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis.
XXIII/5 (577)Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.Bardějov
Karlovy Vary
Časté exacerbace pankreatitidy.
XXIII/6 (783)Poruchy výživy a celkové oslabení zdravotního stavu. Pozn.: léčí se pouze děti z pánevních okresů Chomutov a Sokolov.Kyselka u K. Varů

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Určení dětských lázeňských léčeben: K. Vary a Bludov - pro děti od 3 let; Sadská - pro děti od 6 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIV/1 (250)Diabetes mellitus.Karlovy VaryNestabilizovaný diabetes.
XXIV/2 (272 278)Obezita s více než 50 % náležité hmotnosti.Bludov
Karlovy Vary
Poděbrady
Sadská
Sliač

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách.

Určení dětských lázeňských léčeben: Štrbské Pleso a Velké Losiny pro děti od 3 let; Lúčivná pro děti od 5 let; Luhačovice pro děti od 6 let; Jánské Lázně a Kynžvart pro děti od 2 do 15 let, Horný Smokovec pro děti od 3 do 6 let, Štós pro děti ze SR od 4 do 6 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXV/1 (472 474 476 478)Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná
Luhačovice
Štós
XXV/2 (508)Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.Kynžvart
Štrbské Pleso
Luhačovice
XXV/3 (490 491)Bronchitis recidivans.Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná
Luhačovice
Štós
Štrbské Pleso
Velké Losiny
Bronchiektazie.
XXV/4 (473 490 491)Sinobronchitis.Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná
Luhačovice
Štós
Velké Losiny
Bronchiektazie.
XXV/5Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Lúčivná
Štós
Štrbské Pleso
Velké Losiny
Luhačovice
Bronchiektazie.
XXV/6 (491)Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.Kynžvart
Lúčivná
Luhačovice
Štós
Štrbské Pleso
Velké Losiny
XXV/7 (493)Asthma bronchiale.Kynžvart
Lúčivná
Luhačovice
Štrbské Pleso
Velké Losiny
Bronchiektazie.
XXV/8 (519)Dermorespirační syndrom.Jánské Lázně
Kynžvart
Luhačovice
Štós
Štrbské Pleso
Velké Losiny
Bronchiektazie.
XXV/9 (dle zákl. dg.)Stavy po plicních operacích.Horný Smokovec
Jánské Lázně
Kynžvart
Luhačovice
Velké Losiny
Bronchiektazie.
XXV/10 (dle zákl. dg.)Netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí. Pozn.: určeno pro děti z pánevních oblastí Chomutov a Sokolov.Kyselka u K. Varů

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Určení dětských lázeňských léčeben: Velké Losiny - pro děti od 1 roku; Jánské Lázně - pro děti od 2 let; Číž, Darkov, Kováčová, Piešťany, Teplice, Železnice - pro děti od 3 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVI/1 (dle zákl. dg.)Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.Jánské Lázně
Kováčová
Piešťany
Velké Losiny
XXVI/2 (359)Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Jánské Lázně
Piešťany
Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci.
XXVI/3 (343 348 349)Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).Jánské Lázně
Kováčová
Piešťany
Teplice
Velké Losiny
Železnice
Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby.
XXVI/4 (dle zákl. dg.)Jiné hybné poruchy centrálního původu; hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.Jánské Lázně
Kováčová
Piešťany
Teplice
Velké Losiny Železnice
Mentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby.

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Určení dětských lázeňských léčeben: Jánské Lázně - pro děti od 2 let; Číž, Darkov, Kováčová, Piešťany - pro děti od 3 let; Lázně Bělohrad - pro děti od 6 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVII/1 (713 714)Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.Bělohrad
Piešťany
Sliač
Výrazné oběhové poruchy.
XXVII/2 (754 755 756)Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.Bělohrad
Jánské Lázně
Piešťany
XXVII/3 (dle zákl. dg.)Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 12 měsíců po úrazu nebo operaci.Bělohrad
Jánské Lázně
Kováčová
Piešťany
Poděbrady
XXVII/4 (737)Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.Bělohrad
Jánské Lázně
Kováčová
Piešťany
XXVII/5 (732)Osteochondrózy ve stadiu reparačním. Morbus Perthes ve stadiu reparačním.Číž
Darkov
Piešťany
XXVII/6 (732)Morbus Scheuermann.Bělohrad
Číž
Darkov
Piešťany
XXVII/7 (730)Vleklé osteomyelitidy.Číž
Darkov
Piešťany
Teplice
Teplice n/B
Stavy s píštělí.

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Určení dětských lázeňských léčeben: Bludov - pro děti od 3 let; Mar. Lázně - pro děti od 6 let; Bardějov - pro děti od 4 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVIII/1 (590 595 597)Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.Bardějov
Bludov
Mar. Lázně
Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol.
XXVIII/2 (592 594)Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možnosti sdělit chemické složení konkrementu.Bardějov
Mar. Lázně
Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest.
XXVIII/3 (dle zákl. dg.)Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu) - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.Bardějov
Bludov
Mar. Lázně
Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu.
XXVIII/4 (581 582 583)Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stadiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.Bardějov
Mar. Lázně
Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol.

XXIX. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXIX: appendicitis chronica.

Dětská lázeňská léčebna je určena pro dívky od 5 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIX/1 (614 615 616)Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.Frant. Lázně
XXIX/2 (621 629)Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.Frant. Lázně
XXIX/3 (259 626 629)Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.Frant. Lázně
XXIX/4 (256 626)Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.Frant. LázněHyperestrogenní stavy.
XXIX/5 (dle zákl. dg.)Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.Frant. Lázně
XXIX/6 (dle zákl. dg.)Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 6 měsíců od operace.Frant. Lázně

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém, pro Smrdáky obstrukční bronchitis a asthma bronchiale.

Určení dětských lázeňských léčeben: Darkov - pro děti od 3 let; Kynžvart - pro děti od 2 do 6 let; Smrdáky - pro děti od 6 let; Teplice nad Bečvou - pro děti od 3 let.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXX/1 (696)Psoriasis - chronické a recidivující formy.Darkov
Kynžvart
Smrdáky
Teplice n. Bečvou
XXX/2 (691 692)Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.Darkov
Kynžvart
Smrdáky
Teplice n/B
Impetiginizace, mikrobiální ekzémy.
XXX/3 (706)Indurativní a konglobující formy akne.Darkov
Smrdáky
XXX/4 (701)Sklerodermie.Darkov
Smrdáky
Maligní a progredující formy.
XXX/5 (701 757)Ichtyózy.Darkov
Kynžvart
Smrdáky
Teplice n/B

1) Pro vybrané případy onkologického dorostu.

2) Lázeňskou péči je možno u vybraných případů výjimečně prodloužit nejvýše o 7 dní, jestliže to vyžaduje zdravotní stav pacienta [§ 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky].

3) Pouze pro ambulantní lázeňskou péči.

4) Pouze pro členy Slovenského Svazu protifašistických bojovníků.

5) Pouze stavy po operacích s použitím náhrady kloubní.

6) V PLK Štós se lázeňská péče poskytuje "na předvolání".

Přesunout nahoru