Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 461/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti

Částka 76/1990
Platnost od 30.10.1990
Účinnost od 15.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

461

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 12. července 1990 v Oslo a 13. července 1990 v Praze byla sjednána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Norského království o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 15. července 1990.

České znění československé nóty a překlad norské nóty se vyhlašují současně.

Královské ministerstvo zahraničních věcí

Ministr

Oslo, dne 12. července 1990

Excelence,

mám čest Vás informovat, že v úmyslu zjednodušit cestování mezi Norskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou je vláda Norska připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky Dohodu podle následujících podmínek:

Článek 1

Českoslovenští občané, držitelé platných československých pasů, mohou volně přicestovat do Norského království přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v Norském království bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských států, který je smluvní stranou Úmluvy o upuštění pasové kontroly mezi severskými státy ze dne 12. července 1957. Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto států z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Norští občané, držitelé platných norských pasů, mohou volně přicestovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou států si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu nebo pobytu ve státě nežádoucím osobám.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez průtahů zpět na své území každého svého občana.

Článek 6

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku dočasně pozastavit provádění předcházejících ustanovení jako celek nebo částečně, s výjimkou článku 5. Toto pozastavení musí být ihned oznámeno druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost 15. července 1990. Dohoda může být vypovězena písemně jednou ze smluvních stran, výpověď nabývá platnost jeden měsíc ode dne jejího oznámení.

V případě, že výše uvedené návrhy jsou přijatelné pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpovědní dopis Vaší Excelence tvořily Dohodu mezi našimi vládami v této věci.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Kjell Magne Bondevik v. r.

Jeho Excelenci

panu Jiřímu Dienstbierovi

ministru zahraničních věcí

České a Slovenské Federativní Republiky

Praha

Ministr

zahraničních věcí

Praha, dne 13. července 1990

Vážený pane ministře,

mám čest potvrdit příjem Vaší nóty ze dne 12. července 1990, ve kterém jste mně z pověření své vlády navrhl uzavření Dohody mezi vládou Norského království a vládou České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení vízové povinnosti tohoto znění:

Článek 1

Českoslovenští občané, držitelé platných československých pasů, mohou volně přicestovat do Norského království přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v Norském království bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských států, který je smluvní stranou Úmluvy o upuštění pasové kontroly mezi severskými státy ze dne 12. července 1957. Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto států z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Norští občané, držitelé platných norských pasů, mohou volně přicestovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv hraniční přechod určený pro mezinárodní cestovní styk a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou států si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu nebo pobytu ve státě nežádoucím osobám.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez průtahů zpět na své území každého svého občana.

Článek 6

Každá smluvní strana může z důvodů veřejného pořádku dočasně pozastavit provádění předcházejících ustanovení jako celek nebo částečně, s výjimkou článku 5. Toto pozastavení musí být ihned oznámeno druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 7

Tato dohoda vstupuje v platnost 15. července 1990. Dohoda může být vypovězena písemně jednou ze smluvních stran, výpověď nabývá platnost jeden měsíc ode dne jejího oznámení.

Mám čest Vám sdělit, že má vláda souhlasí s návrhy obsaženými ve Vaší nótě. Vaše nóta a tato odpověď tvoří tímto Dohodu mezi oběma našimi vládami.

Přijměte prosím, pane ministře, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jiří Dienstbier v. r.

Jeho Excelenci

panu Kjellu Magne Bondevikovi

ministru zahraničních věcí

Norského království

Oslo

Přesunout nahoru