Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 46/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka 11/1990
Platnost od 01.03.1990
Účinnost od 01.03.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. února 1990,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákom č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, se mění takto:

1. Článek 2 odstavec 2 zní:

"(2) Státní moc vykonává lid zastupitelskými sbory, které jsou jím voleny.".

2. Článek 3 odstavec 2 zní:

"(2) Členové zastupitelských sborů - poslanci - jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně, podle svého svědomí a nejlepšího přesvědčení; nejsou vázáni příkazy, které se týkají výkonu mandátu.".

Dosavadní odstavec 3 se vypouští.

3. Článek 88 odstavec 4 zní:

"(4) Znění slibu poslance národního výboru stanoví ústavní zákony národních rad.".

Čl. II

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 30 odstavec 1 zní:

"(1) Sněmovna lidu má 150 poslanců, kteří jsou voleni v celé Československé socialistické republice přímou volbou.".

2. Článek 103 odstavec 1 zní:

"(1) Počet poslanců České národní rady stanoví ústavní zákon České národní rady. Počet poslanců Slovenské národní rady stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.".

3. V článku 47 se doplňuje odstavec 1 tohoto znění:

"(1) Výkon poslaneckého mandátu je neslučitelný s výkonem poslaneckého mandátu národní rady a s výkonem funkcí soudce, prokurátora, státního arbitra, vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy.".

Dosavadní text článku 47 se označuje jako odstavec 2.

4. V článku 113 se doplňuje odstavec 1 tohoto znění:

"(1) Výkon poslaneckého mandátu je neslučitelný s výkonem poslaneckého mandátu Federálního shromáždění a s výkonem funkcí soudce, prokurátora, státního arbitra, vojáka z povolání, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy.". Dosavadní text článku 113 se označuje jako odstavec 2.

5. V článku 48 v odstavci 1 text první věty slibu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.".

6. V článku 68 text první věty slibu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.".

7. V článku 114 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Poslanec České národní rady skládá slib, jehož znění stanoví ústavní zákon České národní rady.

(3) Poslanec Slovenské národní rady skládá slib, jehož znění stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.".

8. Článek 126 zní:

"Čl. 126

(1) Členové vlády České socialistické republiky skládají do rukou předsedy České národní rady slib, jehož znění stanoví ústavní zákon České národní rady.

(2) Členové vlády Slovenské socialistické republiky skládají do rukou předsedy Slovenské národní rady slib, jehož znění stanoví ústavní zákon Slovenské národní rady.".

Čl. III

Česká národní rada a Slovenská národní rada upraví ústavními zákony národních rad název, státní znak, státní vlajku, státní pečeť a státní hymnu České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.


Čl. IV

Ustanovení uvedená v článku I bodech 1 a 2 nabývají účinnosti dnem voleb, ustanovení uvedené v článku I bodu 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ustanovení uvedená v článku II bodech 1, 3 a 4 nabývají účinnosti dnem voleb, ustanovení uvedená v článku II bodech 2, 5 až 8 a článku III nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru