Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 445/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

Částka 75/1990
Platnost od 29.10.1990
Účinnost od 29.10.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

445

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1990,

ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Fyzické a právnické osoby1) môžu predávať a rozširovať tlač a iné veci, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, len za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak touto činnosťou nepáchajú trestný čin podľa § 205 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 175/1990 Zb.

(2) Tlačou a vecami podľa odseku 1 sa rozumie pre účely tohto zákona periodická tlač2) a neperiodická tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety, ktoré môžu svojím obsahom a charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné pohoršenie (ďalej len "veci").

§ 2

(1) Predaj a rozširovanie vecí sa môže uskutočňovať v osobitných predajniach alebo iných priestoroch na to schválených (ďalej len "schválené priestory") príslušným orgánom štátnej správy.3)

(2) Schválené priestory podľa odseku 1 nesmú byť umiestnené v blízkosti škôl a školských zariadení4) a priestorov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady.

§ 3

Fyzické a právnické osoby musia pri predaji a rozširovaní vecí dodržiavať tieto podmienky:

a) veci nesmú byť vystavované vo výkladoch a verejne propagované,

b) predaj a rozširovanie vecí nesmú uskutočňovať osoby mladšie ako 18 rokov,

c) vstup do schválených priestorov nemožno povoliť osobám mladším ako 18 rokov.

§ 4

Porušenie ustanovenia § 2 a 3 tohto zákona je priestupkom.5)


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

2) § 3 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 105/1990 Zb.
Zákon SNR č. 130/1990 Zb. o niektorých opatreniach súvisiacich s vydaním zákona o súkromnom podnikaní občanov.

4) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

5) § 2, 6, 11 a § 47 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Přesunout nahoru