Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 442/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o každoroční placené dovolené (č. 52)

Částka 74/1990
Platnost od 29.10.1990
Účinnost od 12.06.1951
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

442

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června 1936 byla na 20. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o každoroční placené dovolené (č. 52). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 12. června 1950 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 11 Úmluva vstoupila pro Československou republiku v platnost dnem 12. června 1951.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č. 52

Úmluva o každoroční placené dovolené

Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1936 na svém dvacátém zasedání,

rozhodnuvši se přijmout některé návrhy týkající se každoroční placené dovolené, jež jsou druhým bodem jednacího pořadu zasedání,

stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 24. června 1936 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o každoroční placené dovolené, 1936.

Článek 1

1. Tato úmluva se vztahuje na všechny osoby zaměstnané v těchto podnicích a závodech, ať veřejných nebo soukromých:

a) v podnicích, v nichž jsou výrobky vyráběny, upravovány, čištěny, opravovány, zdobeny, dohotovovány, přizpůsobovány pro prodej, rozbíjeny nebo ničeny v nichž se hmoty podrobují přeměně, včetně podniků na stavbu lodí, jakož i podniků na výrobu, přeměnu a vedení elektřiny nebo pohonné síly jakéhokoliv druhu;

b) v podnicích věnujících se výlučně nebo hlavně pracím na stavbě, přestavbě, údržbě, opravě, úpravě nebo bourání těchto děl: budov a staveb, železnic, tramvají, letišť, přístavů, loděnic, přístavních hrází, ochranných děl proti působení vodních proudů a moře, kanálů, zařízení pro vnitrozemskou nebo námořní plavbu nebo pro letectví, silnic, tunelů, mostů, viaduktů, kanalizací, stok, studní, zařízení pro zavodňování a odvodňování, telekomunikačních zařízení, zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny a plynu, potrubí, zařízení pro rozvod vody, jakož i v podnicích věnujících se jiným pracím podobným a pracím na přípravě a na kladení základů, které předchází pracím výše uvedeným;

c) v podnicích pro dopravu osob nebo zboží po silnicích nebo železnicích, po vnitrozemských vodách nebo vzduchem včetně nakládání se zbožím v přístavech, na nábřežích, v přístavištích, ve skladištích nebo na letištích;

d) v dolech, lomech a v jiných podnicích pro těžbu nerostů ze země;

e) v obchodních závodech včetně pošt a telekomunikačních služeb;

f) v závodech a správních službách, v nichž se zaměstnanci zabývají především kancelářskou prací;

g) v tiskových podnicích;

h) v ústavech, jejichž účelem je opatrování a nemocniční ošetřování nemocných, neduživých, nemajetných a mentálně postižených;

i) v hotelích, hostincích, penzionech, klubech, kavárnách a v jiných zařízeních veřejného stravování;

j) v divadlech a zábavných podnicích;

k) v závodech majících současně povahu obchodní i průmyslovou, které však neodpovídají plně žádné z předchozích skupin.

2. Příslušný úřad v každé zemi po projednání s hlavními zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, jestliže takové organizace existují, stanoví hranici mezi podniky a závody uvedenými v předchozím odstavci a těmi podniky a závody, na něž se tato úmluva nevztahuje.

3. Příslušný úřad v každé zemi může z působnosti této úmluvy vyjmout:

a) osoby zaměstnané v podnicích nebo závodech, v nichž jsou zaměstnáni jen členové zaměstnavatelovy rodiny;

b) osoby zaměstnané ve veřejných úřadech, jejichž služební podmínky je opravňují ke každoroční placené dovolené v délce, která se rovná alespoň délce dovolené stanovené touto úmluvou.

Článek 2

1. Každá osoba, na kterou se vztahuje tato úmluva, má po jednom roce nepřetržité služby nárok na každoroční placenou dovolenou v rozsahu nejméně šesti pracovních dnů.

2. Osoby mladší šestnácti let včetně učňů mají po jednom roce nepřetržité služby nárok na každoroční placenou dovolenou v rozsahu nejméně dvanácti pracovních dnů.

3. Do každoroční placené dovolené se nezapočítávají:

a) svátky veřejně uznané a svátky podle místního obyčeje;

b) přerušení práce pro nemoc.

4. Vnitrostátní zákonodárství může výjimečně povolit rozdělení každoroční placené dovolené, ale jen pokud jde o tu část dovolené, která přesahuje minimální výměru podle tohoto článku.

5. Výměra každoroční placené dovolené se má zvyšovat s délkou služby za podmínek stanovených vnitrostátním zákonodárstvím.

Článek 3

Každá osoba, která si vybírá dovolenou podle článku 2 této úmluvy, musí obdržet po celou dobu této dovolené:

a) buď obvyklou odměnu, jež se stanoví způsobem, který určí vnitrostátní zákonodárství, zvýšenou o peněžní ekvivalent naturální odměny, jestliže se tato poskytuje;

b) nebo odměnu stanovenou kolektivní smlouvou.

Článek 4

Každá dohoda o vzdání se práva na každoroční placenou dovolenou nebo o zřeknutí se takové dovolené je neplatná.

Článek 5

Vnitrostátní zákonodárství může stanovit, že každá osoba, která se během každoroční dovolené zabývá placeným zaměstnáním, může ztratit nárok na odměnu za dobu dovolené.

Článek 6

Každá osoba, propuštěná z důvodu přičitatelného zaměstnavateli před vyčerpáním dovolené, která jí náleží, musí za každý den dovolené, který jí náleží podle této úmluvy, obdržet odměnu stanovenou v článku 3.

Článek 7

Aby se usnadnilo účinné provádění této úmluvy, musí každý zaměstnavatel vest záznam ve formě schválené příslušným úřadem naznačující:

a) den, kdy k němu vstoupily do služby osoby, které zaměstnává, a délku každoroční placené dovolené, na kterou každá z nich má právo;

b) dny, kdy si každá osoba vybírá každoroční placenou dovolenou;

c) odměnu, kterou každá osoba obdržela za dobu své každoroční placené dovolené.

Článek 8

Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, zřídí soustavu sankcí, aby zajistil provádění jejích ustanovení.

Článek 9

Nic v této úmluvě se nedotýká žádného zákona, žádného rozsudku, žádné zvyklosti ani žádné dohody mezi zaměstnavateli a pracovníky zajišťující podmínky příznivější, nežli jsou podmínky stanovené touto úmluvou.

Článek 10

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 11

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 12

Jakmile budou zapsány ratifikace dvou členských států Mezinárodní organizace práce, oznámí to generální ředitel Mezinárodního úřadu práce všem členským státům Mezinárodní organizace práce. Rovněž jim oznámí zápis všech ratifikací, které mu členové organizace sdělí.

Článek 13

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který ji zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období deseti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další desetileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí desetiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 14

Vždy, bude-li to považovat za nutné, správní rada Mezinárodního úřadu práce předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 15

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení výše uvedeného článku 13, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti;

b) od doby, kdy nová revidujcí úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti co do formy a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 16

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru