Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 438/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodnění nemocí z povolání (revidované) (č. 42)

Částka 74/1990
Platnost od 29.10.1990
Účinnost od 01.07.1950
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

438

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1934 byla na 18. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o odškodnění nemocí z povolání (revidovaná) (č. 42). Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 1. července 1949 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 4 Úmluva vstoupila v platnost pro Československou republiku dnem 1. července 1950.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

Úmluva č. 42

Úmluva o odškodnění nemocí z povolání (revidovaná)

Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1934 na svém osmnáctém zasedání,

rozhoduvši se přijmout některé návrhy týkající se částečné revize úmluvy o odškodňování nemocí z povolání přijaté konferencí na jejím sedmém zasedání, jež jsou pátým bodem jednacího pořadu zasedání, a

majíc za to, že tyto návrhy mají mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 21. června 1934 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o odškodnění pracovníků (nemoci z povolání) (revidovaná), 1934.

Článek 1

1. Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že v souladu s všeobecnými zásadami svého vnitrostátního zákonodárství o odškodňování pracovních úrazů poskytne odškodnění osobám stiženým nemocí z povolání nebo v případě smrti následkem takové nemoci, osobám na nich závislým.

2. Sazba tohoto odškodnění nebude nižší nežli sazba, kterou vnitrostátní zákonodárství stanoví pro škody z pracovních úrazů.

Bez újmy tohoto ustanovení každý členský stát při stanovení podmínek, za nichž se podle vnitrostátního zákonodárství poskytuje odškodnění při uvedených nemocech, a při používání zákonodárství o odškodňování pracovních úrazů na tyto nemoci bude moci přijmout takové změny a úpravy, které považuje za účelné.

Článek 2

Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že bude za nemoci z povolání povazovat nemoci, jakož i otravy způsobené látkami uvedenými v mze uvedené tabulce, pokud tyto nemoci nebo otravy postihnou pracovníky zaměstnané v povoláních, výrobě nebo postupech, které jim ve zmíněné tabulce odpovídají, a jsou následkem práce v podniku, na nějž se vztahuje vnitrostátní zákonodárství.

TABULKA:

Seznam nemocí a jedovatých látekSeznam odpovídajících povolaní, průmyslových odvětví a postupů
Otrava olovem, jeho slitinami nebo jeho sloučeninami a přímé důsledky této otravy.Zacházení s rudami obsahujícími olovo včetně olověných stěrů v továrnách na zinek.
Slévání starého zinku a olova do ingotů.
Výroba zboží z litého olova nebo z olověných slitin.
Zaměstnávání v polygrafickém průmyslu.
Výroba sloučenin olova.
Výroba a opravování elektrických akumulátorů.
Příprava a užívání smaltů obsahujících olovo.
Leštění olovenými pilinami nebo leštícím práškem obsahujícím olovo.
Veškeré malířské práce zahrnující přípravu a užívání nátěrových látek, tmelů a barvidel obsahujících olověné pigmenty.
Otrava rtutí, jejími amalgamy a jejími sloučeninami a přímé důsledky této otravy.Zacházení s rtuťovými rudami.
Výroba sloučenin rtuti.
Výroba měřících a laboratorních přístrojů.
Příprava surovin pro kloboučnictví.
Zlacení za tepla.
Užívání rtuťových vývěv při výrobě žárovek.
Výroba rozbušek z třaskavé rtuti.
Nákaza snětí.Práce se zvířaty nakaženými snětí.
Zacházení s mrtvolami zvířat nebo jejich částmi včetně kůží, kopyt a rohů.
Nakládání, vykládání a doprava zboží.
Silikosa s tuberkulosou plic nebo bez ní, je-li silikosa rozhodující příčinou neschopnosti k práci nebo smrti.Výroba nebo postupy, které podle vnitrostátního zákonodárství jsou spojeny s vystavením nebezpečí silikosy.
Otrava fosforem a jeho sloučeninami a přímé důsledky této otravy.Všechny postupy zahrnující výrobu, uvolňování a používání fosforu a jeho sloučenin.
Otrava arsenem a jeho sloučeninami a přímé důsledky této otravyVšechny postupy zahrnující výrobu, uvolňování a používání arsenu a jeho sloučenin.
Otrava benzenem a jeho homology i jejich nitroderiváty a amidoderiváty a přímé důsledky této otravy.Všechny postupy zahrnující výrobu, uvolňování a používání benzenu a jeho homologů a jejich nitroderivátů a amidoderivátů.
Otrava halogenními deriváty uhlovodíků mastné řady.Všechny postupy zahrnující výrobu, uvolňování a používání halogenních derivátů uhlovodíků mastné řady stanovené vnitrostátním zákonodárstvím.
Patologické projevy způsobené:
a) radiem a jinými radioaktivními látkami
b) roentgenovými paprsky.
Všechny postupy spojené s vystavením působení radia, radioaktivních látek a roentgenových paprsků.
Primární rakoviny epithelu kůže.Všechny postupy zahrnující zacházení nebo užití dehtu, smoly, živice, minerálních olejů, parafínu a sloučenin, výrobků nebo zbytků těchto látek.

Článek 3

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 4

1. Tato úmluva zavazuje toliko členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Nabude účinnosti dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva nabude účinnosti dvanáct měsíců od data, kdy byla zapsána jeho ratifikace.

Článek 5

Jakmile budou u Mezinárodního úřadu práce zapsány ratifikace dvou členských států Mezinárodní organizace práce, oznámí to generální ředitel Mezinárodního úřadu práce všem členským státům Mezinárodní organizace práce. Rovněž jim oznámí zápis všech ratifikací, které mu členové organizace sdělí.

Článek 6

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, může ji vypovědět po uplynutí pěti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé nabyla účinnosti, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který nepoužije práva ji vypovědět podle tohoto článku během roku následujícího po uplynutí období pěti let, jak uvedeno v předchozím odstavci, bude vázán úmluvou na další pětileté období a poté ji bude moci vypovědět vždy po uplynutí pětiletého období za podmínek uvedených v tomto článku.

Článek 7

Vždy, bude-li to považovat za nutné, správní rada Mezinárodního úřadu práce předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a přezkoumá, zda je záhodno dát na pořad jednání generální konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 8

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a neustanoví-li nová úmluva jinak:

a) Ratifikace nové revidující úmluvy členským státem způsobí ipso iure okamžitou výpověď této úmluvy bez ohledu na ustanovení článku 6, a to s výhradou, že nová revidující úmluva nabude účinnosti.

b) Od doby, kdy nová revidující úmluva nabude účinnosti, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti co do formy a obsahu pro ty členské státy, které jí ratifikovaly a které neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 9

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

Přesunout nahoru