Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 404/1990 Sb.Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 69/1990
Platnost od 10.10.1990
Účinnost od 15.10.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

ZÁKON

ze dne 2. října 1990

o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Udělením nebo propůjčením státních vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "vyznamenání") stát oceňuje vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské a výjimečné činy.

(2) Vyznamenání jsou řády a medaile.

(3) Vyznamenání se udělují nebo propůjčují jednotlivcům; výjimečně mohou být udělena nebo propůjčena vojenským útvarům, majícím prapor.

§ 2

Nejvyšším vyznamenáním České a Slovenské Federativní Republiky je Řád Bílého lva; uděluje se občanům jiných států, kteří se významně zasloužili o Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

§ 3

Zřizuje se Řád Tomáše Garrigue Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva.

§ 4

Zřizuje se Řád Milana Rastislava Štefánika jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 5

Zřizuje se Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

§ 6

Zřizuje se Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o blaho státu nebo obce.

§ 7

Podrobnosti o udělování a propůjčování vyznamenání, uvedených v § 2 až 6 upravují stanovy jednotlivých řádů a medailí, které jsou součástí tohoto zákona.

§ 8

Právo udělovat, propůjčovat nebo odnímat vyznamenání přísluší prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 9

Návrhy na udělení, propůjčení nebo odnětí vyznamenání mohou prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky předkládat předsednictva zákonodárných sborů, vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda České republiky a vláda Slovenské republiky.

§ 10

Vyznamenání udělená nebo propůjčená prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky může odevzdat jeho jménem osoba jím pověřená.

§ 11

Vyznamenaný obdrží insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se uděluje nebo propůjčuje vyznamenání in memoriam, obdrží pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání.

§ 12

(1) Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný.

(2) Vracení řádových insignií upravují stanovy příslušného řádu.

§ 13

Kdo zneužije nebo neoprávněně nosí vyznamenání nebo kdo neoprávněně zhotoví napodobeninu vyznamenání nebo ji nosí, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 10 000 Kčs.1)

§ 14

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může nařízením zřídit medaile pro příslušníky ozbrojených sil a sborů.

§ 15

Řády, medaile a jiné dekorace se nosí v tomto pořadí:

a) Řád Tomáše Garrigue Masaryka a Řád Milana Rastislava Štefánika v pořadí, v jakém byly propůjčeny,

b) řády České republiky a Slovenské republiky,

c) československé řády, jejichž propůjčování bylo ukončeno,

d) zahraniční řády v pořadí, v jakém byly propůjčeny,

e) medaile Za hrdinství,

f) medaile Za zásluhy,

g) další československé dekorace,

h) další zahraniční dekorace v pořadí, v jakém byly propůjčeny nebo uděleny.

§ 16

Ode dne účinnosti tohoto zákona nemohou být přiznávány, vypláceny nebo poskytovány žádné materiální požitky nebo jiné výhody související s udělením nebo propůjčením vyznamenání, čestných titulů nebo jiných obdobných ocenění.


§ 17

Zrušují se:

1. zákon č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání,

2. vládní nařízení č. 10/1961 Sb., o udělování Československého řádu Bílého lva,

3. zákon č. 152/1976 Sb., o zřízení Řádu přátelství,

4. vládní nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce",

5. vládní nařízení č. 82/1960 Sb., o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce",

6. vládní nařízení č. 14/1953 Sb., kterým se zakládá "Řád budování socialistické vlasti",

7. vládní nařízení č. 5/1955 Sb., o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,

8. vládní nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce", ve znění vyhlášky č. 41/1951 Sb. a zákona č. 38/1977 Sb.,

9. vládní nařízení č. 34/1949 Sb., jímž se zřizuje Řád 25. února 1948,

10. zákonné opatření č. 9/1973 Sb., o Řádu Vítězného února,

11. vládní nařízení č. 24/1955 Sb., kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost",

12. vyhláška předsedy vlády č. 26/1955 Sb., kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost",

13. zákon č. 56/1963 Sb., o národních umělcích,

14. vládní nařízení č. 55/1953 Sb., o zasloužilých umělcích,

15. vládní nařízení č. 73/1953 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky a Stanovy vyznamenání "Medaile Jana Ámose Komenského", tvořící přílohu tohoto vládního nařízení,

16. vládní nařízení č. 47/1954 Sb., o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví a Stanovy vyznamenání "Medaile Jana Evangelisty Purkyně", tvořící přílohu tohoto vládního nařízení,

17. § 1, § 2 odst. 1, § 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 část věty před středníkem, § 8 odst. 1 a 3, § 9 a 10 vládního nařízení č. 82/1958 Sb., o čestných uznáních v tělesné výchově,

18. vládní nařízení č. 6/1955 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti,

19. vládní nařízení č. 52/1958 Sb., kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti,

20. zákon č. 162/1969 Sb., o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice,

21. zákonné opatření č. 16/1970 Sb., o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani,

22. zákonné opatření č. 15/1978 Sb., kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR",

23. zákon č. 22/1975 Sb., o udělování Československé novinářské ceny,

24. zákon č. 153/1976 Sb., o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus,

25. vládní nařízení č. 68/1959 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla",

26. zákon SNR č. 10/1964 Sb., o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla",

27. vládní nařízení č. 159/1964 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie",

28. zákon SNR č. 136/1965 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie",

29. vládní nařízení č. 99/1968 Sb., o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR",

30. vládní nařízení č. 153/1968 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor",

31. nařízení vlády SSR č. 82/1970 Sb., o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury",

32. nařízení vlády ČSR č. 25/1971 Sb., o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury",

33. nařízení vlády ČSSR č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", ve znění nařízení vlády ČSSR č. 6/1972 Sb.,

34. nařízení vlády ČSSR č. 52/1976 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel",

35. nařízení vlády ČSSR č. 79/1976 Sb., o zřízení medaile "Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky",

36. nařízení vlády SSR č. 80/1978 Sb., kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství,

37. nařízení vlády ČSR č. 76/1982 Sb., kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství,

38. nařízení vlády ČSSR č. 109/1988 Sb., o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu,

39. vládní nařízení č. 265/1948 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony,

40. vládní nařízení č. 30/1949 Sb., jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.


§ 18

Ode dne účinnosti tohoto zákona nelze udělovat nebo propůjčovat řády, medaile nebo jiná obdobná ocenění podle dosavadních právních předpisů; tím není dotčeno právo nosit insignie těchto řádů, medailí nebo jiných obdobných ocenění.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.


Příloha č. 1 zákona č. 404/1990 Sb.

STANOVY ŘÁDU BÍLÉHO LVA

Článek 1

Řád Bílého lva uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně občanům jiných států, kteří se o tuto republiku významně zasloužili.

Článek 2

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, včetně řádového řetězu.

Článek 3

(1) Řád Bílého lva má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Při udělování jednotlivých řádových tříd je směrodatná míra zásluh. S insigniemi I. třídy řádu může být hlavám jiných států udělen i řádový řetěz.

(2) Řád Bílého lva má 2 skupiny - občanskou a vojenskou.

Článek 4

(1) Řádovým odznakem Řádu Bílého lva je granátově červeně smaltovaná pětidílná hvězdice. Díly hvězdice jsou navzájem spojeny lipovými lístky se stonky směřujicími ke středu hvězdice. Na středovém medailonu hvězdice je na líci korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev přesahující do jednotlivých dílů. Na rubu je na střed hvězdice položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a ve zvýšeném zlatém mezikruží modrý opis "VERITAS VINCIT" dole oddělený modrým lipovým lístkem. Na prostřední nejvyšší díl je pohyblivě přichycen převýšený závěs v podobě oválného lipového věnce překříženého u skupiny občanské palmovými listy, u skupiny vojenské zkříženými meči hroty vzhůru. Znak, závěs, mezikruží, rámování hvězdice a lipové lístky jsou ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká červenobílo-červeno-bílo-červená v poměru 5:15:60:15:5, v místě překřížení je našita kokarda překrývající kotvu k zavěšení klenotu. Červená barva všech stuh má šarlatový odstín. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková, lesklá o průměru 90 mm, na střed je položen granátově červený medailon, v jehož terči je plastický korunovaný, dvouocasý, stříbrný lev a v mezikruží stříbrný opis "VERITAS VINCIT", oddělený dole stříbrným lipovým lístkem. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Řádový řetěz se skládá z dvaceti článků spojených na obvodě vždy dvěma řetízky. Středový závěsný článek na klenot tvoří bíle smaltovaný monogram "ČSFR". Další články střídavě symbolizují spojení českého a slovenského národa ve společném státě. Rozměry závěsného článku jsou 40x30 mm, řetěz je ze silně zlaceného stříbra, síla článků je 2 mm.

(4) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou granátově smaltovanou závěsnou lichoběžníkovou sponou o rozměrech 35x8x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká červeno-bílo-červenobílo-červená v poměru 3:7:25: :7:3. Hvězda je stejná jako u I. třídy, ale o průměru 70 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(5) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(6) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 20 mm, stuha je červeno-bílo-červeno-bílo-červená v poměru 2:6:22:6:2.

(7) Insignie V. třídy řádu je kromě smaltovaných částí ze stříbra a náprsní průvlečná stuha je bez rozety. Jinak je stejná jako insignie IV. třídy.

(8) Pokud se na stejnokrojích nenosí řádové insignie "in natura", nahrazují se stužkami o rozměru 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída stříbrná miniatura lva se dvěma lipovými lístky, II. třída stříbrná miniatura lva, III. třída rozeta se zlatou dracounovou podložkou, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(9) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy diferencované rozety podle tříd, a to: I. třída se lvem a dracounovou zlatou podložkou, II. třída se lvem a stříbrnou dracounovou podložkou, III. třída se zlatou dracounovou podložkou, IV. třída se stříbrnou podložkou, V. třída bez podložky. Rozety mají průměr 20 mm.

(10) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku, na rub závěsného článku řetězu a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Článek 5

(1) Nositeli řádu se předává číslovaná řádová insignie s číslovanou listinou. Udělené insignie třídy nižší se při udělení třídy vyšší nevracejí a zůstávají jejich nositeli.

(2) Po úmrtí nositele řádu zůstávají všechny řádové insignie a listiny pozůstalé rodině. Není-li pozůstalých, vrací se Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 6

Věci Řádu Bílého lva spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Příloha č. 2 zákona č. 404/1990 Sb.

STANOVY ŘÁDU TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA

Řád Tomáše Garrigue Masaryka (dále jen "Řád T. G. M.") propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva.

Článek 1

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po skončení úřadu může být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena doživotně.

Článek 2

(1) Řádovým dnem je 28. říjen - den vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků.

(2) Řád T. G. M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový den.

Článek 3

Řád T. G. M. propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky občanům za zvláště vynikající shora uvedené zásluhy, zejména v oblasti politiky, správy státu, rozvoje národního hospodářství, vědy a techniky, kultury, umění, školství a dále pak za významné proslavení vlasti v zahraničí.

Článek 4

(1) Řád T. G. M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší.

(2) Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 5

(1) Řádovým odznakem Řádu T. G. M. je modře smaltovaná hvězdice. Na střed hvězdice je položen modrý medailon s plastickým portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipový lístek. Na prostřední nejvyšší díl je přichycen převýšený závěs v podobě mírně oválného lipového věnce. Portrét, znak, závěs, heslo a rámování hvězdice jsou ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, lipový věnec závěsu má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda je osmicípá, stříbrná, paprsková o průměru 90 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou, modře smaltovanou, závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je čtyřcípá, stříbrná, paprsková o průměru 70 mm, na střed je položen modrý medailon s portrétem T. G. Masaryka a s bílým mezikružím s heslem "VĚRNI ZŮSTANEME" a lipovým lístkem. Rámování mezikruží, portrét, heslo a lipový lístek jsou ze žlutého kovu. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je červeno-bílo-modro-bílo-červená v poměru 2:15:4:15:2.

(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety.

(7) Pokud se na stejnokrojích nenosí insignie Řádu T. G. M. "in natura", nahrazují se stužkami o rozměrech 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída hvězda osmicípá, II. třída hvězda čtyřcípá, III. třída hvězdice, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozeta diferencovaná dracounovou podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zlatá široká, II. třída zlatá úzká, III. třída stříbrná široká, IV. třída stříbrná úzká, V. třída bez podložky . Rozety mají průměr 20 mm.

(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Článek 7

Při slavnostních příležitostech se řádové insignie nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Při jiných příležitostech se nosí odpovídající rozeta na klopě. Řád "in natura" ani rozetu nelze nosit na plášti nebo na sportovním oděvu.

Článek 8

Insignie řádu i jeho stužky se nosí na levé straně prsou.

Článek 9

Věci Řádu T. G. M. spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Příloha č. 3 zákona č. 404/1990 Sb.

STANOVY ŘÁDU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

Vojenský řád Milana Rastislava Štefánika (dále jen "Řád M. R. Štefánika") propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 1

Prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie I. třídy, která mu po skončení úřadu může být usnesením Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky propůjčena doživotně.

Článek 2

(1) Řádovým dnem je 8. květen - den ukončení druhé světové války v Evropě.

(2) Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky výhradně v řádový den.

Článek 3

Řád M. R. Štefánika propůjčuje prezident České a Slovenské Federativní Republiky za mimořádné zá

sluhy o obranu a bezpečnost státu, za vynikající velitelskou a bojovou činnost a za vědeckou a odbornou práci vojenského a branného charakteru vojákům, příslušníkům ozbrojených sborů a dalším pracovníkům těchto složek a praporům vojenských útvarů.

Článek 4

(1) Řád M. R. Štefánika má pět tříd, z nichž první je nejvyšší.

(2) Při propůjčení řádu se předává číslovaná řádová insignie a číslovaná listina. Po úmrtí osoby, jíž byl řád propůjčen, se číslovaná insignie vrací Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek 5

(1) Řádovým odznakem Řádu M. R. Štefánika je bílá pětidílná hvězdice vepsaná do kruhu; mezi jednotlivými díly jsou stejné kruhové mezery. Mezeru mezi oběma horními díly uzavírá válcové ouško s převýšeným závěsem v podobě lipového věnce se zkříženými meči hroty vzhůru. Na střed hvězdice je na líci položen modrý medailon s plastickým poprsím M. R. Štefánika. Na rubu hvězdice je na střed položen medailon, v jehož terči je znak České a Slovenské Federativní Republiky a v bílém mezikruží řádové heslo "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipové lístky. Poprsí, znak, závěs, heslo, lipový lístek a rámování hvězdice je ze žlutého kovu.

(2) Insignie I. třídy řádu tvoří klenot na velkostuze nošené od pravého ramene k levému boku a hvězda nošená na levé straně hrudi. Klenot tvoří řádový odznak o průměru 68 mm, závěs s meči a věncem má rozměry 35x25 mm. Velkostuha je 100 mm široká, bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 5:40:10:40:5. Hvězda je deseticípá stříbrná o průměru 90 mm, na střed je položen řádový odznak doplněný bílým mezikružím s heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými lístky. Průměr odznaku je 68 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Insignie II. třídy řádu tvoří řádový odznak na náhrdelní stuze a menší hvězda nošená na pravé straně hrudi. Řádový odznak má průměr 62 mm, závěs má rozměry 30x20 mm a je doplněn svislou, bíle smaltovanou závěsnou sponou o rozměrech 30x4 mm. Náhrdelní stuha je 45 mm široká, bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 2:18:5:18:2. Hvězda je pěticípá stříbrná o průměru 62 mm, na střed je položen řádový odznak doplněný bílým mezikružím s řádovým heslem "VERIŤ MILOVAŤ PRACOVAŤ" a 3 lipovými lístky. Průměr odznaku je 62 mm. Na rubu hvězdy je v čočce znak České a Slovenské Federativní Republiky.

(4) Insignie III. třídy řádu je stejná jako u II. třídy, ale bez hvězdy.

(5) Insignie IV. třídy řádu tvoří řádový odznak o průměru 45 mm, závěs je o rozměrech 20x15 mm. Odznak je zavěšen na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm s rozetou o průměru 30 mm, stuha je bílo-modro-červeno-modro-bílá v poměru 2:15:4:15:2.

(6) Insignie V. třídy řádu je stejná jako insignie IV. třídy, ale stuha je bez rozety.

(7) Pokud se na stejnokrojích nenosí insignie Řádu M. R. Štefánika "in natura", nahrazující se stužkami o rozměrech 38x10 mm doplněnými podle tříd: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené stříbrné meče, III. třída vodorovný zlatý meč, IV. třída rozeta, V. třída pouze stužka.

(8) Na občanském oděvu se nosí v knoflíkové dírce levé klopy rozety v podobě československé vojenské kokardy diferencované podložkou podle jednotlivých tříd, a to: I. třída zkřížené zlaté meče, II. třída zkřížené stříbrné meče, III. třída svislý zlatý meč, IV. třída svislý stříbrný meč, V. třída svislý bronzový meč. Průměr kokardy včetně rámování v příslušném kovu je 12 mm, délka mečů je 25 mm.

(9) Matriční čísla se umísťují na rub závěsu řádového odznaku a na horní okraj čočky na rubu hvězdy.

Článek 7

Při slavnostních příležitostech se insignie řádu nosí "in natura", a to jen insignie nejvyšší propůjčené třídy. Na služebním a vycházkovém stejnokroji se insignie řádu nahrazují stužkami. Na pláštích a sportovním oblečení se řádová označení nenosí.

Článek 8

Insignie řádu a stužky se nosí na levé straně prsou.

Článek 9

Věci Řádu M. R. Štefánika spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Příloha č. 4 zákona č. 404/1990 Sb.

STANOVY MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

Článek 1

Medaili Za hrdinství uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo o záchranu značných materiálních hodnot.

Článek 2

Při udělení číslované medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Článek 3

Medaile Za hrdinství má průměr 33 mm a je ražena ze stříbra. Lícová strana medaile znázorňuje symbol hrdinství. Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. Na medaili je vyryté matriční číslo. Medaile je kolmým ouškem a pohyblivým kroužkem zavěšena na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze, zlatožluto-bílo-červeno-modro-zlatožluté v poměru 14,5:3:3:3:14,5. Na stužce o rozměrech 38x10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů hroty vzhůru.

Článek 4

Medaile "in natura" nebo stužka se nosí na levé straně prsou.

Článek 5

Věci Medaile Za hrdinství spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Příloha č. 5 zákona č. 404/1990 Sb.

STANOVY MEDAILE ZA ZÁSLUHY

Článek 1

Medaili Za zásluhy uděluje prezident České a Slovenské Federativní Republiky osobám, které se zasloužily o blaho státu a obcí v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů.

Článek 2

(1) Medaile Za zásluhy má 3 stupně, z nichž první je nejvyšší.

(2) Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.

Článek 3

Medaile Za zásluhy má průměr 33 mm. Na lícové straně medaile je symbolické znázornění zásluh o republiku a opis "ZA ZÁSLUHY". Na rubu je znak České a Slovenské Federativní Republiky. I. stupeň medaile je ražen ze stříbra a pozlacen, II. stupeň je ražen ze stříbra a III. stupeň je ražen z bronzu. Medaile se nosí na 38 mm široké náprsní průvlečné stuze; I. stupeň na žluto-bílo-žluté v poměru 18:2:18, II. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 16:2:2:2:16 a III. stupeň na žluto-bílo-žluto-bílo-žluto-bílo-žluté v poměru 14:2:2:2:2:2:14. Na stužce o rozměrech 38x10 mm nosí příslušníci ozbrojených složek miniaturu v podobě zkřížených stříbrných mečů.

Článek 4

Medaile "in natura" nebo stužka se nosí na levé straně prsou.

Článek 5

Věci Medaile Za zásluhy spravuje Kancelář prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
§ 2 odst. 1 zákona SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

Přesunout nahoru