Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 394/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu

Částka 67/1990
Platnost od 28.09.1990
Účinnost od 25.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

394

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. června 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o programu Mírových sborů Spojených států v Československu

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojených států amerických (dále jen „smluvní strany“),

uznávajíce důležitost rozvoje vzájemně výhodné spolupráce mezi svými národy a

sledujíce cíle Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, vědě, technice a v jiných oblastech podepsané v Praze dne 15. 4. 1986,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Vláda Spojených států amerických vyšle do České a Slovenské Federativní Republiky dobrovolníky Mírových sborů Spojených států, kteří budou vyžádáni Českou a Slovenskou Federativní Republikou. Vláda Spojených států amerických zajistí přípravu dobrovolníků tak, aby mohli efektivně plnit vzájemně dohodnuté úkoly.

Dobrovolníci budou pracovat pod bezprostředním dohledem čs. vládních nebo soukromých organizací stanovených na základě dohody mezi příslušnými československými orgány a představitelem Mírových sborů Spojených států.

Dobrovolníci budou plnit odpovídající úkoly, které budou určeny mezi příslušnými československými orgány a představitelem Mírových sborů.

Článek 2

Dobrovolníkům a jejich majetku bude zajištěno spravedlivé zacházení a přiměřená pomoc a ochrana. Ve všech věcech, které se jich budou týkat, budou příslušné čs. orgány plně informovat, konzultovat a spolupracovat s příslušnými orgány Spojených států.

Článek 3

Dobrovolníci obdrží příspěvek na krytí životních nákladů. Budou osvobozeni od všech daní z plateb, které obdrží na hrazení svých životních nákladů a z příjmů ze zdrojů mimo Českou a Slovenskou Federativní Republiku. Dobrovolníkům bude zajištěno ubytování.

Článek 4

Vláda Spojených států amerických vybaví dobrovolníky takovým omezeným množstvím zařízení a zásob, na jakém se příslušné československé orgány a představitel Mírových sborů dohodnou, že je nezbytné k tomu, aby dobrovolníkům umožnili efektivně plnit jejich úkoly.

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky v souladu se svými platnými zákony a předpisy umožní dovoz předmětů a zásob uvedených v předcházejícím ustanovení a osvobodí je, stejně jako osobní věci dobrovolníků, od všech celních poplatků.

Dobrovolníci budou vybaveni průkazy totožnosti potvrzujícími jejich členství v Mírových sborech Spojených států.

Článek 5

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přijetím představitele Mírových sborů Spojených států a takového personálu představitele (včetně smluvních pracovníků), jež bude nezbytný pro provádění této dohody. Příslušné československé orgány budou udržovat styk s představiteli a personálem Mírových sborů Spojených států za účelem provádění této dohody Představitel Mírových sborů a personál bude přijat pouze na základě předchozího souhlasu příslušných československých orgánů.

Představitel Mírových sborů a personál představitele (včetně smluvních pracovníků) požívají, s výjimkou osob s trvalým pobytem na území České a Slovenské Federativní Republiky, stejných osvobození od celních poplatků a daní jako administrativní a technický personál diplomatické mise Spojených států amerických.

Představitel Mírových sborů Spojených států zřídí na území České a Slovenské Federativní Republiky úřadovny za účelem uskutečňování programu Mírových sborů Spojených států.

Všechny předměty a zásoby Mírových sborů Spojených států budou požívat stejného vynětí z celních poplatků a daní jako předměty a zásoby diplomatické mise Spojených států amerických.

Článek 6

Jakákoliv převoditelná měna nebo cenné papíry dovezené na území České a Slovenské Federativní Republiky vládou Spojených států amerických nebo jejími smluvními pracovníky jí financovanými za účelem provádění této dohody, mohou být směněny na československou měnu v pověřené instituci. Kurs bude určen v souladu s kursy platnými pro obchodní a neobchodní platy.

Článek 7

Příslušné československé orgány a představitel Mírových sborů mohou v budoucnu uzavřít takové dohody o programu Mírových sborů Spojených států, které budou považovat za nezbytné nebo vhodné za účelem plnění této dohody nebo za účelem lepšího uplatňování této dohody za okolností, které nejsou v dohodě obsaženy.

Závazky každé smluvní strany jsou podmíněny dostupností fondů a souladem se zákony smluvní strany.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po neomezenou dobu. Každá smluvní strana ji může vypovědět písemným oznámením daným nejpozději šest měsíců předem.

Dáno v Praze dne 25. 6. 1990 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: Jiří Dienstbier, v. r. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za vládu Spojených států amerických: Paul D. Coverdell, v. r. ředitel Mírových sborů USA

Přesunout nahoru