Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích

Částka 10/1990
Platnost od 20.02.1990
Účinnost od 20.02.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

39

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd

České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd

Slovenské socialistické republiky

ze dne 30. ledna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, se v sazebníku správních poplatků mění a doplňuje takto:

1. V položce 5 písmeno b) sazba "Kčs 300,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 500,-".

2. V položce 5 osvobození bod 2 se vypouštějí čárka za slovy "Slovenské národní rady" a slova "ústředních výborů politických stran".

3. V položce 8 písmena a) a b) zní:

"a) Vydání povolení (rozhodnutí o registraci) občanům k poskytování služeb, k prodeji zboží nebo jiné činnosti ............... Kčs 100,

b) Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích cích mimo les

- občanům .................................... Kčs 20,

- organizacím .............................. Kčs 500,-"

4. V položce 11 sazba "Kčs 300,-" se nahrazjuje sazbou "Kčs 40,- až 300,-".

5. V položce 12 písmeno g) se sazba doplňuje slovy "za každý svazek matriky".

6. V položce 13 písmeno b) sazba "Kčs 1 000,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 1 000,- až 2 000,-".

7. Zmocnění k položce 13 se vypouští.

8. Poznámky k položce 13 se doplňují o bod 4, který zní:

"4. Za povolení provozování hracích přístrojů na zahraniční měnu se vybere poplatek ve výši trojnásobku horní hranice sazby.".

9. V položce 14 osvobození bod 1 se vypouštějí slova "Lidových milic" včetně čárky za těmito slovy.

10. Poznámky k položce 18 se doplňují o bod 3, který zní

"3. Správní poplatek podle této položky se sníží o částku prokazatelně zaplacenou u stanic technické kontroly za provedení technické kontroly motorových vozidel a jejich přípojných vozidel po provedené stavbě v tuzemsku nebo dovezených jednotlivě z ciziny.".

11. K položce 24 se doplňuje zmocnění, které zní:

"Zmocnění:

Československý zastupitelský úřad může zvýšit horní hranici sazby na dvojnásobek.".

12. K položce 27 se doplňuje zmocnění, které zní:

"Zmocnění:

Československý zastupitelský úřad může zvýšit sazbu poplatku na desetinásobek.".

13. V položce 27 osvobození za slovy "československé banky" se doplňují čárka a slovo "spořitelny".

14. Poznámky k položce 27 se doplňují o bod 3, který zní:

"3. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním úkonem ve smyslu této položky.".

15. V položce 28 se vypouští písmeno c).

16. K položce 31 se doplňuje zmocnění, které zní:

"Zmocnění:

Československý zastupitelský úřad může zvýšit sazbu poplatku na desetinásobek.".

17. V položce 32 horní hranice sazby "Kčs 35 000,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 2 000,-".

18. V položce 32 poznámky bod 1 a 4 se vypouštějí, v bodu 2 se na konci připojují slova "v horní hranici sazby" a dosavadní poznámky bod 2 a 3 se označují jako bod 1 a 2.

19. K položce 33 se doplňuje zmocnění, které zní: "Zmocnění:

Československý zastupitelský úřad může zvýšit sazbu poplatku na desetinásobek.".

20. V položce 34 písmeno a) horní hranice sazeb "Kčs 4 000,-, Kčs 12 500,- a Kčs 5 000,-" se nahrazují sazbami "Kčs 10 000,-, Kčs 20 000,- a Kčs 15 000,-".

21. V položce 34 osvobození bod 2 se nahrazuje čárka za slovy "městské hromadné dopravy" tečkou a konec věty se vypouští.

22. V položce 34 osvobození bod 3 se vypouští.

23. V položce 35 B bod 1 písmeno a) sazba "2 500,Kčs" se nahrazuje sazbou "Kčs 4 500,-".

24. V položce 35 C se částka "15 000,- Kčs" nahrazuje částkou "25 000,- Kčs".

25. V položce 35 osvobození bod 2 se vypouští.

26. V položce 37 osvobození bod 1 se vypouštějí čárka za slovy "Slovenské národní rady", slova "ústředních výborů politických stran," a poslední věta zní "Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.".

27. K položce 37 se doplňuje zmocnění, které zní: "Zmocnění:

Československý zastupitelský úřad a orgány pasové kontroly mohou zvýšit sazbu poplatku na dvojnásobek.".

28. Položka 39 včetně poznámky se vypouštějí.

29. V položce 41 písmeno a) horní hranice sazby "Kčs 300,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 600,-" a v písmenu b) dolní hranice sazby "Kčs 10,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 50,-".

30. Osvobození k položce 41 se vypouští.

31. Poznámky k položce 41 se doplňují o bod 3, který zní:

"3. Správní orgán vyměří a vybere poplatek v horní hranici sazby za vydání cestovního dokladu k trvalému pobytu v cizině.".

32. Položka 42 včetně osvobození, zmocnění a poznámek se vypouštějí.

33. Položka 43 včetně osvobození, zmocnění a poznámek se vypouštějí.

34. V položce 44 se vypouštějí slova "nebo rozšíření" a osvobození a zmocnění k této položce; horní hranice sazby "Kčs 50,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 100,-".

35. V položce 47 písmeno b) sazba "Kčs 10,- až 500,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 50,- až 800,-".

36. Osvobození k položce 47 se vypouští.

37. V položce 56 sazba "Kčs 5 000,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 9 000,-".

38. V položce 62 písmeno a) horní hranice sazby "150 %" se nahrazuje sazbou "300 %".

39. Osvobození k položce 62 zní: "Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen Československý červený kříž, jde-li o neobchodní vývoz věcí v rámci jeho činnosti.".

40. V položce 63 sazba "Kčs 150,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 400,-".

41. Položka 64 zní: "Registrace, vydání nebo prodloužení povolení - ke zřízení obchodního zastupitelství zahraničním osobám14) ...................................... ........................................ Kčs 2 000,- až 25 000,- k zahraničně obchodní činnosti ........................ ........................................ Kčs 2 000,- až 25 000,- k poskytování zahraničně hospodářských služeb ........................................ Kčs 2 000,- až 25 000,- ke zřízení organizační složky čs. osoby v zahraničí .............. Kčs 2 000,- až 25 000,-".

42. Osvobození k položce 64 se vypouští.

43. V položce 69 horní hranice sazby "Kčs 2 000,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 3 500,-".

44. Osvobození k položce 69 zní: "Od poplatku jsou osvobozena víza udělovaná - do diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost, - významným osobám, - dětem do 15 let.".

45. V položce 69 poznámky bod 1 a bod 3 se vypouštějí. Dosavadní poznámky bod 2 a 4 se označují jako bod 1 a 2.

46. V položce 70 sazba "Kčs 300,- až 1 800,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 500,- až 3 000,-".

47. V položce 71 horní hranice sazby "Kčs 1 200,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 2 500,-".

48. V položce 74 horní hranice sazby "Kčs 600,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 1 000,-".

49. V položce 75 sazba "Kčs 40,- až 150,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 50,- až 300,-".

50. V položce 76 horní hranice sazeb "Kčs 150,-" a "Kčs 600,-" se nahrazují sazbami "Kčs 300,-" a "Kčs 1 000,-".

51. V položce 77 písmeno a) horní hranice sazby "Kčs 150,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 300,-".

52. V položce 77 písmeno b) horní hranice sazby "Kčs 125,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 250,-".

53. V položce 77 písmeno c) horní hranice sazby "Kčs 125,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 250,-".

54. V položce 78 písmeno a) horní hranice sazby "Kčs 600,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 1 000,-".

55. V položce 78 písmeno b) horní hranice sazby "Kčs 150,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 300,-".

56. V položce 79 bod I. horní hranice sazby "Kčs 125,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 250,-".

57. V položce 79 bod II. horní hranice sazby "Kčs 150,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 300,-".

58. V položce 79 bod III. horní hranice sazby "Kčs 250,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 450,-".

59. V položce 79 bod IV. sazba "Kčs 5,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 10,-".

60. V položce 79 bod V. sazba "Kčs 5,-" se nahrazuje sazbou "Kčs 10,-".

61. Zmocnění k části III zní: "Federální úřad pro vynálezy může stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od jeho vybrání na základě vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu, popřípadě zvýšit sazbu až do výše dvojnásobku s výjimkou sazby stanovené v položce 88.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSSR:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí, cen a mezd ČSR:
Ing. Nikodým v. r.
Ministr financí, cen a mezd SSR:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Přesunout nahoru