Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 385/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 65/1990
Platnost od 27.09.1990
Účinnost od 01.11.1990
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

385

ZÁKON

ze dne 19. září 1990,

kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., se doplňuje takto:

Za § 31 se vkládá § 31a, který včetně nadpisu zní:

"§ 31a

Oprávnění při objasňování přestupků

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti jsou při objasňování přestupků oprávněni vyžadovat

a) opis rejstříku trestů v případech, ve kterých by předchozí trestní postih mohl vést k posouzení skutku jako trestného činu,

b) odborná vyjádření od příslušných orgánů,

c) lékařské vyšetření, včetně odběru krve a moče ke zjištění množství alkoholu nebo jiné návykové látky,1)

d) dále jsou oprávněni provádět ohledání místa přestupku, ohledání věci mající vztah ke spáchanému přestupku a v souvislosti s tím zjišťovat a zajišťovat stopy.

(2) Úkonům uvedeným v odstavci 1 písm. c) je osoba povinna se podrobit, jen není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví.

(3) Vyšetření krve musí být provedeno, požádá-li o to osoba podezřelá ze spáchání přestupku.".

Čl. II

1. Ústředním orgánem státní správy v řízení o přestupcích v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky je ten ústřední orgán státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinností zakládajících přestupek.

2. V blokovém řízení mohou ukládat a vybírat pokuty za přestupky

a) velitelé útvarů a jednotek Pohraniční stráže při plnění úkolů v souvislosti s ochranou státních hranic,

b) příslušníci Sboru národní bezpečnosti plnící úkoly na úseku letištní kontroly a ochrany státních hranic,

d) náčelníci okresních (městských, obvodních) vojenských správ plnící úkoly na úseku obrany České a Slovenské Federativní Republiky.

3. Orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušné okresní (obvodní) finanční správy.

4. Výnos z pokut plyne do státního rozpočtu České a Slovenské Federativní Republiky.

5. Na přestupky v oboru působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a jejich projednávání orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky se vztahují obecné předpisy o projednávání přestupků.2)


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
§ 6 zákona SNR č. 46/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

2) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

Přesunout nahoru