Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 383/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.

Částka 65/1990
Platnost od 27.09.1990
Účinnost od 15.10.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

383

ZÁKON

ze dne 19. září 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "společenskému a státnímu zřízení Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "ústavnímu zřízení České a Slovenské Federativní Republiky".

2. V § 3 odst. 2 se vypouští věta druhá.

3. § 3 odst. 3 zní:

"(3) Seznamy uvedené v odstavci 1 jsou jednotné a platí na celém území České a Slovenské Federativní Republiky; každý je do nich oprávněn nahlížet u federálního ministerstva vnitra a u příslušných federálních a republikových ministerstev a ústředních orgánů.".

4. § 6 se vypouští.

5. V § 7

a) předvětí zní: "Federální ministerstvo vnitra plní při ochraně státního tajemství v orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky tyto úkoly:";

b) písmeno b) se vypouští;

c) dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

6. § 8 se vypouští.

7. V § 9

a) odstavec 2 zní:

"(2) Určenou osobou může být občan České a Slovenské Federativní Republiky, který svými charakterovými a osobními vlastnostmi poskytuje záruku, že státní tajemství nebude ohroženo.";

b) odstavec 3 zní:

"(3) Organizace je povinna si vyžádat před určením osoby ke styku se státním tajemstvím vyjádření federálního ministerstva vnitra k této osobě, zda mu nejsou známy překážky, které by tomuto určení bránily.";

c) odstavec 4 zní:

"(4) Zjistí-li organizace, že určená osoba již stanoveným předpokladům nevyhovuje, je povinna učinit ihned potřebná opatření.".

8. V § 11 odst. 2 se vypouští slovo "(kádrového)".

9. V § 12 se odstavec 2 vypouští; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

Za slova "v pracovním (služebním)" se vloží slova "nebo členském".

10. § 14 se vypouští.

11. § 15 se vypouští.

12. V § 16

a) odstavec 1 se doplňuje větou: "Jde-li o věc, kterou projednávají orgány zákonodárných sborů, může o zproštění mlčenlivosti rozhodnout předsednictvo tohoto sboru.";

b) v odstavci 2 se za slova "Vedoucí organizace" vkládají slova "nebo předsednictvo zákonodárných sborů".

13. Část čtvrtá se vypouští.

14. § 21 včetně nadpisu zní:

"§ 21

Zákaz fotografování a filmování

(1) Na území České a Slovenské Federativní Republiky je zakázáno fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zaznamenávat (dále jen "fotografovat") objekty, prostory a zařízení označené tabulkou ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ.

(2) O zákazu fotografování v zájmu obrany a bezpečnosti České a Slovenské Federativní Republiky rozhoduje federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo vnitra; tato ministerstva rozhodují též o výjimkách z tohoto zákazu.

(3) O zákazu fotografování v zájmu ochrany státního tajemství v prostorech organizace a o výjimkách z tohoto zákazu rozhoduje její vedoucí.".

15. § 22 zní:

"§ 22

Šifrovou službu v České a Slovenské Federativní Republice metodicky řídí federální ministerstvo vnitra, za její činnost odpovídá vedoucí organizace.".

Čl. II

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), se mění takto:

§ 37 písm. b) se vypouští.

Čl. III

Zrušují se:

1. směrnice federálního ministerstva vnitra z 23. 12. 1971 pro činnost zvláštních oddělení (odborů) č. j. SKU-207/71 (registrované v částce 6/1972 Sb.),

2. směrnice federálního ministerstva vnitra z 23. 12. 1971 pro výběr a výchovu osob určených pro styk se státním, hospodářským a služebním tajemstvím č. j. SKU-207/71 (registrované v částce 6/1972 Sb.),

3. nařízení ministra vnitra ČSSR č. 17/1974 o pověření útvarů Sboru národní bezpečnosti zajišťováním úkolů podle zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství (registrované v částce 6/1974 Sb.),

4. nařízení ministra vnitra ČSSR č. 31/1974, kterým se vydávají směrnice pro udělení výjimek ze zákazu fotografování, filmování, zakreslování a jiného zaznamenávání z letadel a balónů (registrované v částce 24/1974 Sb.),

5. směrnice federálního ministerstva vnitra pro zabezpečení ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství v útvarech obrany č. j. SKU-056/76 (registrované v částce 24/1976 Sb.),

6. směrnice federálního ministerstva vnitra pro povolování styku cizinců se státním, hospodářským a služebním tajemstvím, jejich vstup a zaměstnávání v zařízeních na obranu vlasti a pro styk osob určených ke styku se státním tajemstvím s cizinci č. j. SKU-0127/76 (registrované v částce 1/1977 Sb.),

7. směrnice federálního ministerstva vnitra pro zařazování výrobních a opravárenských podniků, vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť i jiných zvláštních objektů do seznamu zařízení na obranu vlasti č. j. SKU-017/78 (registrované v částce 11/1978 Sb.).


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru