Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 378/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií

Částka 64/1990
Platnost od 20.09.1990
Účinnost od 01.01.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

378

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 13. septembra 1990

o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Neperiodické publikácie sú rozmnoženiny literárnych, vedeckých a umeleckých diel,1) najmä tlačoviny a zvukové, obrazové a zvukovoobrazové snímky, ktoré sú vydávané spravidla raz v roku, a to aj po častiach.

§ 2

(1) Vydaním neperiodickej publikácie je vyrobenie rozmnoženín v počte dohodnutom v zmluve uzavretej medzi vydavateľom a autorom diela, prípadne nositeľom jeho autorského práva alebo určenom iným spôsobom.

(2) Povinnosti vydavateľa podľa tohto zákona má právnická alebo fyzická osoba, na ktorej účet sa neperiodická publikácia vyrobila.

(3) Vydavateľ je povinný zabezpečiť pre publikácie medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) v súčinnosti s Maticou slovenskou.

§ 3

(1) Vydavateľ je povinný z každého vydania neperiodickej publikácie do 30 dní od jej vydania bezodplatne a na svoj náklad odovzdať určený počet výtlačkov príjemcom uvedeným v prílohe tohto zákona. Pokiaľ náklad nepresiahne 100 kusov výtlačkov, vydavateľ zašle povinné výtlačky iba Matici slovenskej a Národnej knižnici v Prahe.

(2) V prípade bibliofilie do 50 výtlačkov poskytne po jednom výtlačku bezodplatne Matici slovenskej, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Národnej knižnici v Prahe.

(3) Ak je vydavateľ schopný poskytnúť príjemcom text publikácie na kompatibilnom počítačovom pamäťovom médiu za náhradu pamäťového média príjemcom, môže text publikácie odoslať i touto formou, ak príjemca netrvá na knižnej forme.

§ 4

Povinnosti uvedené v § 2 a 3 sa nevzťahujú na

a) kinematografické filmy určené na premietanie v kinách,

b) kartografické diela,

c) trojrozmerné rozmnoženiny výtvarných diel,

d) rozmnoženiny diel, ktoré si vyžaduje prevádzková potreba pri výrobe alebo odbyte výrobkov alebo poskytovaní služieb, alebo ktoré sú súčasťou výrobkov,

e) rozmnoženiny diel, ktoré sú určené spoločenskému alebo rodinnému životu (pozvánky, oznámenia, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové snímky určené pre osobnú potrebu a pod.),

f) bankovky, poštové známky, kolky, cenné papiere a ostatné ceniny,

g) hlasovacie lístky a ostatné publikácie vydané na vykonanie volieb.

§ 5

(1) Ak vydavateľ povinnosť uvedenú v § 3 nesplní, uloží mu okresný národný výbor pokutu do 10 000 Kčs. Pokutu možno uložiť najneskôr do troch rokov od vydania neperiodickej publikácie.

(2) Uložením pokuty vydavateľovi nezaniká povinnosť odovzdať príjemcom povinný počet výtlačkov na svoj náklad.


§ 6

Zrušujú sa

1. zákon č. 44/1923 Zb. z. a n. o vonkajšej úprave predmetov štátom vydávaných alebo štátom podporovaných a významných po stránke výtvarnej alebo verejného vkusu,

2. zákon č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií v znení neskorších predpisov,

3. položka č. 75 prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich,

4. vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 492/1949 Ú. v. o podávaní žiadostí na udelenie oprávnenia k vydávaniu neperiodických publikácií a o povolenie ku zriadeniu vydavateľských podnikov,

5. vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 493/1949 Ú. v. o hlásení vecí určených k prevádzke vydavateľských podnikov (nakladateľstiev) a o zákaze dispozície s nimi,

6. vyhláška ministra informácií a osvety č. 859/1949 Ú. v., ktorou sa ukladajú povinnosti bývalým vydavateľom neperiodických publikácií podľa iných ako živnostenskoprávnych predpisov,

7. vyhláška povereníka informácií a osvety č. 1055/1949 Ú. v. o rožširovaní antikvárnych neperiodických publikácií,

8. vyhláška povereníka informácií a osvety č. 223/1950 Ú. v. o opatreniach v odbore rozširovania neperiodických publikácií majiteľmi vydavateľských oprávnení,

9. vyhláška Ministerstva kultúry č. 200/1955 Ú. v. o zrušení zliav pri predaji neperiodických publikácií,

10. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 24/1958 Ú. v. o vydavateľských oprávneniach,

11. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch, pokiaľ sa týka neperiodických publikácií,

12. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 132/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch, pokiaľ sa týka neperiodických publikácií.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.


Príloha zákona SNR č. 378/1990 Zb.

Druh povinného výtlačkuPríjemcaPočet povinných výtlačkov
A. Tlačoviny
Matica slovenská Martin - Slovenská národná knižnica3
Univerzitná knižnica, Bratislava2
Štátna vedecká knižnica, Prešov1
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica1
Štátna vedecká knižnica, Košice1
Slovenská akadémia vied - Ústredná knižnica1
Slovenská technická knižnica, Bratislava1
Slovenské národné múzeum, Bratislava1
Národná knižnica, Praha1
Národna agentúra ISBN, Praha1
Národné múzeum, Praha1
Základná knižnica ÚVI-ČSAV, Praha1
Štátna vedecká knižnica, Kladno1
Štátna vedecká knižnica, České Budějovice1
Štátna vedecká knižnica, Plzeň1
Štátna vedecká knižnica, Ústí n/Labem1
Štátna vedecká knižnica, Liberec1
Štátna vedecká knižnica, Hradec Králové1
Štátna vedecká knižnica, Brno1
Štátna vedecká knižnica, Ostrava1
Štátna vedecká knižnica, Olomouc1
Knižnica Kancelárie Slovenskej národnej rady1
Knižnica Úradu vlády Slovenskej republiky1
Knižnica Federálneho zhromaždenia ČSFR1
B. Zvukové snímky
(gramofónové platne
a magnetofónové pásky)
Matica slovenská, Martinpo jednej zvuk. snímke
Univerzitná knižnica, Bratislavapo jednej zvuk. snímke
Slovenské národné múzeum, Bratislavapo jednej zvuk. snímke
Národná knižnica, Prahapo jednej zvuk. snímke
Národné múzeum, Prahapo jednej zvuk. snímke
C. Zvukovoobrazové snímky
(rozmnoženiny videoprogramov)
a obrazové snímky
Slovenská filmová tvorba
(Filmový ústav), Bratislavapo jednej snímke
Matica slovenská, Martinpo jednej snímke
Slovenské národné múzeum, Bratislavapo jednej snímke
Národná knižnica, Prahapo jednej snímke
Národné múzeum, Prahapo jednej snímke

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

Přesunout nahoru