Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 373/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj

Částka 62/1990
Platnost od 14.09.1990
Účinnost od 13.09.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

373

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 vyslovilo Federální shromáždění souhlas s přístupem České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu, ve znění dodatků.

Uvedené dohody byly ratifikovány dne 13. září 1990 prezidentem republiky.

ROZHODNUTÍ

prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 14. září 1990

o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu

sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu,

k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednané dne 22. července 1944 ve Washingtonu,

k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci sjednané dne 25. května 1955 ve Washingtonu,

k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednané dne 11. října 1985 ve Washingtonu

a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednané dne 26. ledna 1960 ve Washingtonu

Vzhledem k tomu, že na návrh vlády České a Slovenské Federativní Republiky Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky dne 13. září 1990 vyslovilo souhlas s Dohodou o Mezinárodním měnovém fondu, včetně účasti ve Správě zvláštních práv čerpání a s Dohodou o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporaci, Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a Mezinárodním sdružení pro rozvoj, které jsem dne 13. září 1990 ratifikoval a přijal jsem podmínky rezolucí příslušných Sborů guvernérů uvedených organizací vydaných v souvislosti s členstvím České a Slovenské Federativní Republiky v těchto organizacích, vydávám na základě zmocnění, daného mi ustanovením článku 61 odst. 1 písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů toto

rozhodnutí

1. Zmocňuji ministra financí ČSFR k podpisu dohod o Mezinárodním měnovém fondu, Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporaci, Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a Mezinárodním sdružení pro rozvoj, ve znění dodatků a k uložení listin o přístupu k těmto dohodám, jakož i k uložení dalších listin, které mohou být v této souvislosti vyžadovány.

2. Stanovím, že:

a) ministerstvo financí České a Slovenské Federativní Republiky

- je finanční institucí a informačním místem pro shora uvedené organizace oprávněným sjednávat jménem České a Slovenské Federativní Republiky veškeré operace a transakce podle shora uvedených dohod,

- je oprávněno sjednávat jménem České a Slovenské Federativní Republiky veškeré operace včetně přijímání jakýchkoli částek, které mohou být zaplaceny nebo převedeny do České a Slovenské Federativní Republiky při těchto operacích a transakcích,

b) Státní banka československá

- je ukládacím místem pro prostředky shora uvedených organizací v československé měně.

3. Zmocňuji předsedu Státní banky československé, aby

- prováděl veškerý platební styk se shora uvedenými organizacemi, obstarával půjčky nebo jiným způsobem opatřoval prostředky pro zajištění plateb vyplývajících ze závazků České a Slovenské Federativní Republiky vůči těmto organizacím,

- vydával nepřevoditelné a neúročitelné dluhopisy, pokud je to nezbytné nebo potřebné z hlediska členství České a Slovenské Federativní Republiky ve shora uvedených organizacích,

- prováděl platební styk v souvislosti se členstvím České a Slovenské Federativní Republiky ve Správě zvláštních práv čerpání Mezinárodního měnového fondu.

4. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky jmenovala za Českou a Slovenskou Federativní Republiku guvernérem v Mezinárodním měnovém fondu předsedu Státní banky československé a guvernérem v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a v Mnohostranné agentuře pro investiční záruky ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky současně jmenovala alternátem guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu ministra financí České a Slovenské Federativní Republiky a alternátem guvernéra v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj a v Mnohostranné agentuře pro investiční záruky předsedu Státní banky československé.

Uvedené dohody jsou plně účinné na území České a Slovenské Federativní Republiky ode dne jejich podpisu a uložení příslušných listin o přístupu.

Česká a Slovenská Federativní Republika učiní všechny kroky nezbytné k tomu, aby mohla plnit veškeré své závazky vyplývající z dohod a rezolucí vydaných v souvislosti s členstvím ve shora uvedených organizacích.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu.

Havel v. r.

Přesunout nahoru