Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 371/1990 Sb.Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Částka 61/1990
Platnost od 06.09.1990
Účinnost od 06.09.1990
Zrušeno k 26.10.1995 (236/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

371

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. září 1990

o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

POSLANECKÝ PLAT

§ 1

Poslanci České národní rady (dále jen "poslanec") náleží poslanecký plat (dále jen "plat") ve výši 16100 Kč měsíčně počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib. Plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

ČÁST DRUHÁ

FUNKČNÍ PŘÍPLATKY

§ 2

(1) Předsedovi České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 22400 Kč měsíčně.

(2) Místopředsedovi České národní rady, který jako první zastupuje předsedu České národní rady, náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 18600 Kč měsíčně.

(3) Místopředsedovi České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 17400 Kč měsíčně.

§ 3

(1) Předsedovi výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 6200 Kč měsíčně.

(2) Místopředsedovi výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2500 Kč měsíčně.

(3) Tajemníku výboru České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 1250 Kč měsíčně.

(4) Předsedovi poslaneckého klubu České národní rady náleží vedle platu podle § 1 funkční příplatek ve výši 2500 Kč zvýšený o 600 Kč za každých 10 členů klubu.

(5) Funkcionáři komise předsednictva České národní rady náleží stejný funkční příplatek jako funkcionáři výboru České národní rady, rozhodne-li tak předsednictvo České národní rady.

(6) Funkční příplatek podle předchozích odstavců poslanci náleží počínaje prvním dnem měsíce, v němž byl do funkce zvolen. Funkční příplatky podle tohoto ustanovení nenáležejí poslanci, kterému náleží funkční příplatky podle § 2.

§ 3a

(1) Poslanci náleží v kalendářním roce, v němž skutečně vykonával funkci nejméně po dobu devíti měsíců, další plat, který se rovná měsíčnímu poslaneckému platu včetně funkčního příplatku (dále jen "další plat").

(2) Další plat je splatný spolu s platem za měsíc prosinec. Vznikne-li nárok na další plat až později, je splatný poslední den v prosinci.

(3) Poslanci, který se v kalendářním roce bez řádné omluvy nezúčastnil jednání České národní rady nebo jejích orgánů, do nichž byl zvolen, se další plat krátí. Při krácení se použije přiměřeně ustanovení § 8.

ČÁST TŘETÍ

CESTOVNÍ NÁHRADY

§ 4

(1) Poslanci náleží diety měsíčně v paušální výši odstupňované podle vzdálenosti místa jeho trvalého pobytu od sídla České národní rady, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.

(2) Poslanci, který má trvalý pobyt na území hl. města Prahy, náleží diety podle odstavce 1 ve výši 2000 Kčs.

(3) Poslanci, který má trvalý pobyt mimo území hl. města Prahy, náleží diety ve výši 4000 Kčs.

(4) Poslanci též náleží náhrada za ubytování v prokázané výši, pokud cestu koná v souvislosti s výkonem poslanecké funkce.

(5) Cestovní náhrady při cestách do záhraničí, které souvisejí s výkonem poslanecké funkce, stanoví předsednictvo České národní rady.

§ 5

(1) Poslanec může na území České republiky používat bezplatně prostředků veřejné hromadné dopravy.

(2) Nemůže-li poslanec ze závažných důvodů použít veřejný dopravní prostředek, může mu předsednictvo České národní rady přiznat náhradu jízdních nákladů v prokázané výši.

(3) Letadel veřejné letecké dopravy může poslanec bezplatně použít tam i zpět

a) pro cesty na schůze České národní rady a jejích orgánů, nebo

b) pro cesty, k nimž byl pověřen předsednictvem České národní rady nebo předsedou České národní rady, nebo

c) pro cesty, k nimž byl pověřen výborem České národní rady nebo komisí předsednictva České národní rady, dá-li k tomu souhlas předseda České národní rady.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁHRADY DALŠÍCH VÝDAJŮ

§ 6

K úhradě věcných výdajů, popřípadě nákladů za služby, potřebné pro výkon poslanecké funkce, náleží poslanci paušální náhrada ve výši 7000 Kčs měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.

§ 7

(1) Předseda České národní rady má po dobu výkonu funkce právo bezplatně užívat přiměřeně vybavený byt.

(2) Místopředsedové České národní rady mají toto právo jen tehdy, mají-li bydliště mimo sídlo České národní rady.

(3) Funkcionáři uvedení v odstavcích 1 a 2 mají právo na

a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.

(4) Předsedové výborů České národní rady a předsedové poslaneckých klubů České národní rady mají právo na

a) bezplatné používání služebního vozidla bez přiděleného řidiče k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou; rozsah jejich nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty v příslušném kalendářním roce stanoví vnitřním předpisem orgán České národní rady pověřený k tomu Českou národní radou,

b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v kterékoliv době.

(5) Poslanec má přednostní právo na zřízení účastnické telefonní stanice.

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 8zrušeno


ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 9

(1) Požádá-li o to poslanec, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno.1) Náhrada mzdy od zaměstnavatele mu nepřísluší.

(2) Poslanci, který je v pracovním nebo obdobném poměru, náleží za vykonanou práci mzda (odměna) podle obecně závazných právních předpisů.

(3) Pracovní nebo obdobný poměr poslance může být proti jeho vůli skončen jen s předchozím souhlasem předsednictva České národní rady; to platí i pro období 12 měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního nebo obdobného poměru neplatné.

§ 9a

Za dobu, kdy poslanec dočasně nevykonává svoji funkci, se krátí jeho požitky stanovené v § 1 až 3, v § 4 odst. 1, v § 6 a náhrada za spotřebované pohonné hmoty podle § 7 odst. 4 písm. a) v poměru k délce této doby.

§ 10

(1) Poslanci jsou účastni nemocenského pojištění2) a sociálního zabezpečení3) stejně jako pracovníci v pracovním poměru.

(2) V době, kdy poslanec nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu plat podle § 1, nejdéle však po dobu šesti měsíců, po tuto dobu mu nenáleží peněžité dávky nemocenského pojištění.

(3) Poslankyni, která nevykonává svoji funkci z důvodu mateřské dovolené,3a) náleží plat podle § 1; po tuto dobu jí nenáleží peněžitá pomoc v mateřství. Obdobně se postupuje, pokud by poslanci vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zvláštních předpisů.3b)

(4) Poslanci náleží přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem.4)

§ 11

(1) Poslanecký plat (§ 1) a funkční příplatek (§ 2 a 3) podléhají dani z příjmů.

(2) Diety a paušální náhrada (§ 4 a 6) dani nepodléhají.

(3) Požitky podle odstavců 1 a 2 jsou splatné 15. dne měsíce, za který náleží.

§ 12

Poslanci nenáleží nároky podle tohoto zákona po dobu, po kterou je členem vlády České republiky. Totéž platí, jestliže vykonává funkci vedoucího ústředního orgánu státní správy, náměstka ministra nebo náměstka vedoucího ústředního orgánu, pracovníka Kanceláře prezidenta České republiky nebo pracovníka Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky.

§ 13

(1) Kancelář České národní rady odpovídá poslanci za škodu, která mu vznikla při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

(2) Poslanec odpovídá Kanceláři České národní rady za škodu, kterou jí způsobil při výkonu poslaneckého mandátu nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

§ 14

Zrušují se § 24 až 27 zákona České národní rady č. 36/1989 Sb., o poslancích České národní rady.

§ 15

Poslancům, kteří vykonávají poslaneckou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, náležejí nároky podle tohoto zákona od prvého dne měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

3a) § 157 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

3b) § 12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 189/1988 Sb.).

4) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 170 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru