Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 370/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky

Částka 60/1990
Platnost od 06.09.1990
Účinnost od 10.09.1990
Zrušeno k 01.07.1992 (228/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 31. srpna 1990

o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky

Federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou a federálním ministerstvem zahraničního obchodu stanoví podle § 22 písm. j) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky1) (dále jen "prodej za devizové prostředky") a dále podrobnosti postupu při udělování, změně a odnímání povolení k prodeji za devizové prostředky a případy, kdy se povolení k prodeji za devizové prostředky nevyžaduje.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb za odběrní poukazy podniku zahraničního obchodu Tuzex2) ani na činnost uskutečňovanou na základě oprávnění k zahraničně obchodní činnosti.

§ 2

Prodej za devizové prostředky jsou oprávněny provádět československé a zahraniční osoby na základě povolení federálního ministerstva financí uděleného v dohodě se Státní bankou československou a federálním ministerstvem zahraničního obchodu (dále jen "povolení") a v souladu s podmínkami stanovenými v § 19 odst. 5 zákona a v § 3 této vyhlášky, pokud se nejedná o případy, kdy se podle zákona nebo této vyhlášky povolení nevyžaduje.

§ 3

Československé nebo zahraniční osoby jsou oprávněny provádět prodej za devizové prostředky za těchto podmínek:

a) ceny zboží nebo služeb budou stanoveny ve volně směnitelných cizích měnách uvedených v kursovním lístku Státní banky československé (dále jen "volně směnitelné měny") a platby budou přijímány ve valutách nebo devizách znějících na tyto volně směnitelné měny;

b) československé a zahraniční osoby budou uskutečňovat prodej za devizové prostředky v provozovnách tak, aby kupující byl upozorněn,

že se v nich uskutečňuje prodej za devizové prostředky. Pokud prodej za devizové prostředky nebude uskutečňován v provozovně, musí být kupující upozorněn, že se jedná o prodej za devizové prostředky před uskutečněním tohoto prodeje.

§ 4

(1) Žádost o povolení prodeje za devizové prostředky musí obsahovat:

a) název a sídlo (jméno a bydliště) žadatele;

b) druh zboží nebo služby, které mají být prodávány, popřípadě uskutečňovány za devizové prostředky;

c) předpokládaný devizový příjem z prodeje za devizové prostředky;

d) údaj o tom, zda prodej za devizové prostředky bude uskutečňován ve vztahu k československým nebo zahraničním osobám.

(2) Žadatel připojí k žádosti potvrzení o složení kauce.3)

§ 5

Povolení k prodeji za devizové prostředky nenahrazuje povolení, resp. registraci podle obecně závazných právních předpisů.4)

§ 6

(1) Povolení podle § 2 této vyhlášky se nevyžaduje:

a) k poskytování ubytovacích a bezprostředně souvisejících služeb, pokud se uskuteční v místě ubytování, československými osobami zahraničním osobám za volně směnitelné měny;

b) k pronajímání nebytových prostor československými osobami zahraničním osobám za volně směnitelné měny;

c) k poskytování auditorských, poradenských a konzultačních služeb československými osobami zahraničním osobám za volně směnitelné měny;

d) k poskytování překladatelských, tlumočnických a průvodcovských služeb československými osobami zahraničním osobám za volně směnitelné měny;

e) k poskytování právní pomoci oprávněnými československými osobami podle obecně závazných právních předpisů zahraničním osobám za volně směnitelné měny.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 musí být splněny podmínky stanovené v § 3 této vyhlášky.

§ 7

Federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou a federálním ministerstvem zahraničního obchodu může změnit nebo odejmout vydané povolení v případě porušení podmínek stanovených touto vyhláškou nebo změnit vydané povolení k žádosti československé nebo zahraniční osoby.

§ 8

Dosavadní povolení vydaná do nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.


§ 9

Zrušuje se vyhláška č. 83/1988 Sb., o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. září 1990.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 devizového zákona č. 162/1989 Sb., ve znění zákona č. 109/1990 Sb.

2) Vyhláška FMZO a FMF č. 8/1981 Sb., o odběrních poukazech PZO Tuzex.

3) § 19 odst. 5 a § 7b zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, devizový zákon č. 162/1989 Sb., ve znění zákona č. 109/1990 Sb., zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon ČNR č.127/1981 Sb., o vnitřním obchodu, ve znění pozdějších předpisů a zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru