Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 364/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku

Částka 58/1990
Platnost od 30.08.1990
Účinnost od 30.08.1990
Zrušeno k 01.04.1991 (92/1991 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

364

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 30. srpna 1990

o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Státní podniky do dne účinnosti zákona o podmínkách převodů majetku státu1) nemohou mimo obvyklé hospodaření2) uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku, k němuž mají právo hospodaření, a nemohou se svými vklady podílet na společných podnicích,3) sdruženích, která jsou právnickými osobami,4) nebo na akciových anebo jiných obchodních společnostech5) nejde-li o podniky se zahraniční majetkovou účastí.6)

(2) Výjimky z ustanovení odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit zakladatel.

§ 2

Právní úkony uvedené v § 1, které státní podnik učinil v době od 1. května 1990 do účinnosti tohoto zákonného opatření, je povinen oznámit do 31. října 1990 svému zakladateli, který posoudí jejich platnost. Nebude-li takový právní úkon ve stanovené lhůtě oznámen, je neplatný.

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se vztahují i na Československé státní dráhy,7) státní peněžní ústavy8) a státní pojišťovny,9) které oznámení podle § 2 podají příslušnému ministerstvu financí.

§ 4

Ustanovení § 1 odst. 2 pozbývá účinnosti dnem, v němž nabude účinnosti zákon o podmínkách převodů majetku státu.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 9 odst. 2 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 100/1990 Sb.

2) § 67 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Část čtvrtá C hospodářského zákoníku.

4) § 625 a násl. zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu).
§ 360b hospodářského zákoníku.

5) Zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech.
Část čtvrtá A hospodářského zákoníku.

6) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

7) Zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.

8) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

9) Zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 162/1968 Sb.

Přesunout nahoru