Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1990 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách

Částka 9/1990
Platnost od 13.02.1990
Účinnost od 15.02.1990
Zrušeno k 01.01.1991 (526/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky

ze dne 1. února 1990 o smluvních cenách

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb. a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Rozsah platnosti a účel

(1) Vyhláška upravuje postup organizací a občanů (fyzických osob) jako dodavatelů nebo odběratelů při uplatňování, usměrňování a rozšiřování smluvních cen výrobků a výkonů, prací a služeb (pro výkony, práce a služby dále jen "výkony") a smluvních přirážek a srážek. Seznam uvedený v příloze (dále jen "seznam") určuje výrobky a výkony, u kterých se uplatňují smluvní ceny za tuzemskou měnu.

(2) Účelem smluvních cen je působit

a) na účinnější stimulaci podnikavosti v zájmu lepšího zabezpečování společenských potřeb,

b) na vytváření těsnější a pružnější vazby cen se společenskou užitečností produkce, zejména k plnějšímu vyjadřování konkrétních podmínek jednotlivých dodávek a vytváření souladu nabídky a poptávky výrobků ve všech cenových polohách.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Smluvními cenami jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem za podmínek dále uvedených. Uplatňují se při tvorbě a změnách všech druhů cen, za které se výrobky a výkony dodávají, tj. u cen velkoobchodních, nákupních, velkoobchodních s daní z obratu, obchodních a maloobchodních.1)2) V případech, kdy je pro jiné účely než pro fakturaci nebo zaplacení třeba použít i jiný druh ceny, než který byl sjednán, odvozuje se tento jiný druh ceny od ceny smluvní připočtením nebo odečtením příslušných složek tohoto druhu ceny. Tento postup neplatí pro smluvní kupní ceny, které se uplatňují v případech, kdy to je v příslušné položce seznamu uvedeno.

(2) Smluvní přirážky a srážky se uplatňují k nákupním, velkoobchodním a obchodním cenám stanoveným cenovým orgánem nebo pověřenou organizací. Sjednávají se samostatně v rozsahu a za podmínek stanovených v seznamu, uvádějí se samostatně ve faktuře a u cen s daní z obratu nejsou součástí základu pro její výpočet. Pokud nedojde k dohodě o uplatnění přirážky nebo srážky, nebo o její výši, uskutečňují se dodávky za stanovené ceny.

(3) Smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen "smluvní ceny") se sjednávají

a) jako volné, které jsou plně regulované trhem, nebo

b) v rámci centrálně usměrňovaného vývoje úrovně cen.

(4) Do smluvních cen mohou být zařazovány

a) objemově méně významné výrobky a výkony, kde smluvní ceny mohou přispět k vytvoření rovnováhy nabídky a poptávky,

b) významnější obory a skupiny výrobků a výkonů, u nichž je dlouhodobější globální i strukturální rovnováha nabídky a poptávky a u nichž existuje reálné soutěžní prostředí, nebo má-li odběratel reálnou možnost uspokojovat svoji potřebu ekonomicky výhodnějším dovozem nebo jinými zaměnitelnými výrobky nebo výkony.

(5) Je-li v této vyhlášce uveden

a) "ústřední cenový orgán", rozumí se tím Federální cenový úřad nebo ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky nebo ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky v rozsahu jejich působnosti,

b) "cenový orgán", rozumí se tím ústřední cenový orgán, národní výbor, popřípadě jiný orgán hospodářského řízení v rámci jeho pověření cenovou působností.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ A USMĚRŇOVÁNÍ SMLUVNÍCH CEN U VÝROBKŮ A VÝKONŮ DODÁVANÝCH ORGANIZACEMI

Usměrňování smluvních cen

§ 3

(1) Cenové orgány usměrňují vývoj úrovně smluvních cen pravidly, která jsou organizace povinny při sjednávání cen dodržovat; k tomu využívají evidenci, rozbory působení a kontrolu vývoje úrovně smluvních cen.

(2) V závislosti na národohospodářském významu produkce, na směrech jejího užití a předpokladech dalšího vývoje cen stanoví cenové orgány pravidla usměrňování pro jednotlivé položky seznamu, zejména

a) maximální, minimální nebo směrné ceny,

b) vztah vnitřních cen k zahraničním cenám vývozu nebo dovozu,

c) podmínku dohody o podílu přínosu vznikajícího u odběratele,

d) maximální sazbu zisku; v těchto případech je dodavatel povinen na žádost odběratele předložit předběžnou kalkulaci doplněnou specifikací nákladů na přímý materiál a přímé mzdy v dohodnutém členění.

(3) Případy, kdy se k usměrňování smluvních cen uplatňují maximální, minimální nebo směrné ceny, jsou uvedeny v příslušné položce seznamu. Takovými cenami jsou stanovené ceny uvedené v cenících, jejich dodatcích nebo v rozhodnutích cenových orgánů nebo pověřených organizací. Pro nové výrobky stanoví tyto ceny dodavatelské organizace; cenový orgán si zvláštním rozhodnutím může vyhradit jejich registraci.3) Smluvní ceny se v těchto případech sjednávají v rámci

a) maximální ceny, kdy dodavatel s odběratelem může sjednat cenu nižší; v případech, kdy maximální cena je vymezena jako maximální odchylka od stanovené ceny a nedohodne se zvýšení v rámci odchylky nebo snížení stanovené ceny, platí stanovená cena, nebo

b) minimální ceny, kdy nelze sjednat cenu nižší, nebo

c) směrné ceny, kdy se dodavateli a odběrateli ve stanoveném rozpětí umožňuje sjednat cenu vyšší nebo nižší, než je stanovená cena; nedohodne-li se dodavatel s odběratelem na odchylce, platí stanovená cena.

(4) Součástí usměrňování vývoje smluvních cen mohou být určené podmínky vyjadřující společenský přínos jejich uplatňování, zejména zvýšení nedostatkové výroby pro vnitřní trh nebo pro vývoz, zvýšení technické úrovně a jakosti, přizpůsobení struktuře poptávky, zvýšení efektivnosti výroby a vývozu.

(5) K regulaci vývoje maloobchodních cen výrobků významných ve spotřebě obyvatelstva se stanoví u položek označených v seznamu znaménkem x) povinnost organizací státního a družstevního obchodu zabezpečit jednotnost maloobchodních cen.

§ 4

(1) V případech, kdy uplatňování smluvních cen nesplňuje účely uvedené v § 1 odst. 2, nebo kdy nebudou dodrženy podmínky uvedené v § 3 odst. 2 až 5, použijí ústřední cenové orgány po projednání s příslušným orgánem hospodářského řízení v rámci usměrňování vývoje ekonomiky některé z těchto opatření:

a) stanoví povinnost dodavateli předem oznamovat předpokládané zvýšení úrovně cen s tím, že ústřední cenový orgán je oprávněn jeho realizaci pozastavit,

b) zavedou povinnost registrace3) u příslušného ústředního cenového orgánu pro případy sjednání vyšší ceny,

c) provedou komplexní kontrolu ve spolupráci s orgány výborů lidové kontroly nebo cenové kontroly u dodavatelů, kteří požadují nebo sjednali výrazné zvýšení úrovně smluvních cen,

d) zruší zařazení do smluvních cen nebo možnost jejich zvyšování.

(2) Uplatňování smluvních cen nezakládá nárok na řešení jejich důsledků u dodavatelů ani odběratelů zejména poskytnutím nebo zvýšením dotace k velkoobchodním, nákupním nebo kupním cenám, poskytnutím úlevy z odvodových a daňových povinností, úpravou bankovních úvěrů, snížením kladné nebo zvýšením záporné sazby daně z obratu, ani na zvýšení cen u produkce odběratelů.

Postup při sjednávání cen nových výrobků a změn cen

§ 5

(1) Dohoda o ceně je podstatnou náležitostí smlouvy4) a sjednává se písemnou formou kromě případů dále uvedených. Musí obsahovat sjednanou výši ceny a vymezení kvalitativních a dodacích podmínek, zejména popis výrobku nebo výkonu vyjadřující jeho druh, provedení a jakost, obvykle používaný pro příslušnou položku seznamu. U opakovaných dodávek může též zahrnovat dobu platnosti sjednaných cen a u dodávek s delší dobou plnění též členění podle věcných nebo časových etap.5) Dohodu o výši ceny lze nahradit písemnou dohodou o způsobu, jakým bude cena určena s uvedením všech podkladů, které budou sloužit pro určení ceny. Dohodnutý způsob musí být volen tak, aby poskytl odběrateli dostatečně přesnou informaci o výši ceny a vyloučil dodatečný spor. U tuzemských výrobků určených pro tržní fondy výrobní a obchodní organizace sjednávají písemnou formou obchodní ceny a mohou takto sjednávat i maloobchodní ceny; činí tak vždy v případech, kdy maloobchodní ceny musí být jednotné. Písemnou dohodu o ceně nahrazuje

a) nákupní lístek, souhrnný nákupní lístek a nákupní list s úhrnnou cenou dodávky při nákupu zemědělských výrobků nákupní organizací,

b) přepravní smlouva u silniční nákladní dopravy,

c) zaplacení ceny při aukcích, dražbách a u dodávek v celkové ceně do 500,- Kčs.

(2) Vzniká-li smlouva na základě plnění dodavatele,6) platí za sjednanou výši ceny nebo za sjednaný způsob, kterým bude cena určena, cena nebo způsob uvedený odběratelem v návrhu smlouvy (objednávce).

(3) Jestliže alespoň jedna ze smluvních stran má povinnost uzavřít smlouvu a dohoda o výši ceny nebo způsobu jejího dodatečného určení není uzavřena ani nahrazena podle odstavců 1 a 2, popřípadě podle zvláštního předpisu, platí za sjednanou cenu nejnižší cena, za níž byl stejný nebo podobný výrobek nebo výkon naposledy dodáván. U dovážených a vyvážených výrobků nebo výkonů v těchto případech za sjednanou platí běžná kupní cena,7) popřípadě z ní odvozená velkoobchodní, obchodní nebo maloobchodní cena.

(4) Cena podle odstavce 3 platí i pro povinnost nahradit cenu při vypořádání neoprávněného majetkového prospěchu.8)

(5) Při dodávce za maloobchodní ceny se s odběratelem dohoda o ceně písemně

a) uzavírá jen u výrobků a výkonů dodávaných podle individuálních požadavků konečného odběratele [při dodávkách občanům popřípadě jako cena určená odhadem9)],

b) neuzavírá v ostatních případech; kvalitativní a dodací podmínky a ceny musí být sjednány při uzavření smlouvy; při okamžitém plnění se za dohodu považuje zaplacení ceny; jde-li o výrobky určené pro tržní fondy z dovozu nebo o výrobky, jejichž maloobchodní cena se nesjedná podle odstavce 1 s výrobní organizací, určí jejich maloobchodní cenu s přihlédnutím k podmínkám realizace obchodní organizace.

(6) Smluvní maloobchodní ceny výrobků, u nichž podle příslušné položky seznamu musí být zabezpečena jednotnost maloobchodních cen, vyhlásí výměrem pověřená obchodní organizace.10) Ostatní organizace jsou povinny se informovat u pověřené obchodní organizace o výši sjednané maloobchodní ceny. V případech, kde neplatí jednotnost maloobchodních cen, jsou organizace povinny vést o smluvních maloobchodních cenách evidenci.

(7) Výměr a evidence o vyhlašovaných maloobchodních cenách obsahují minimálně tyto údaje

a) číselný kód jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků, (jednotné kasifikace výkonů), název a druh výrobku,

b) výši maloobchodní ceny,

c) počátek, popřípadě dobu platnosti maloobchodní ceny,

d) odkaz na smlouvu v případě tuzemských výrobků uvedených v odstavci 1.

§ 6

(1) Ceny sjednané dodavatelem s týmž odběratelem lze po dohodě s ním snižovat nebo zvyšovat zejména v závislosti na změnách úrovně stanovených cen, změnách podmínek výroby nebo dovozu, sezónních vlivů a podmínek realizace. Pro postup při změnách cen výrobků a výkonů dodávaných občanům platí zvláštní předpis.11)

(2) Organizace (kromě obchodních), které beze změny dále dodávají výrobek nakoupený za smluvní cenu, jejímž základem je velkoobchodní nebo nákupní cena, mohou jimi zaplacenou cenu zvýšit jen o odbytovou přirážku, pokud na ni mají nárok, nebo o daň z obratu, pokud je odběratel povinen dosud nezdaněný výrobek nakoupit za cenu s daní. V takovém případě se svými odběrateli cenu písemně nesjednávají. Tyto organizace mohou sjednávat ceny nižší, nebo na základě rozhodnutí ústředního cenového orgánu a stanovených podmínek mohou smluvní velkoobchodní ceny průměrovat a účtovat včetně případné odbytové přirážky.

(3) Organizace, které dodávají za smluvní maloobchodní ceny, jsou povinny předem informovat příslušný ústřední cenový orgán o předpokádaném zvýšení maloobchodních cen oboru (skupin) výrobků nebo výkonů, jejichž celkový vliv na výdaje československých občanů propočtený na skutečné dodávky minulého roku bude v běžném roce činit více než + 10 % nebo přesahovat částku 1 mil. Kčs. V případě zvýšení maloobchodních cen, které musejí být jednotné, předkládá tuto informaci organizace uvedená v § 5 odst. 6. Informace obsahuje seznam skupin výrobků nebo výkonů, dosavadní a nové maloobchodní ceny reprezentativních výrobků nebo výkonů a celkový vliv zvýšení. Pokud se do 15 dnů od obdržení informace příslušný ústřední cenový orgán nevyjádří nebo neuplatní regulační opatření, může organizace maloobchodní ceny zvýšit.

§ 7

Kontrola smluvních cen

(1) Kontrolu smluvních cen provádějí odběratelé, cenové orgány, krajské finanční správy, Finanční správa v hlavním městě Praze a Finanční správa hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, vedoucí pracovníci, orgány a útvary organizací uvedené ve zvláštních předpisech.12) Předmětem kontroly je prověření, zda cena nového výrobku nebo výkonu nebo změna ceny již dodávaného výrobku nebo výkonu byla sjednána v souladu s postupem uvedeným v § 5 a 6 této vyhlášky a zda jsou dodržena pravidla stanovená v seznamu pro konkrétní položku. Prostředky získané v důsledku nedodržení pravidel se považují za neoprávněně získané a podléhají dodatkovému odvodu,popřípadě jeho zvýšení podle zvláštních předpisů.13)

(2) Cenové orgány a krajské finanční správy, Finanční správa v hlavním městě Praze a Finanční správa hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy dále prověřují, zda dodavatel nevynucuje nepřiměřené podmínky pro dosažení vysokých cen, zejména nezneužívá svého převažujícího postavení k sjednávání neodůvodněně vysokých cen ve srovnání s cenami porovnatelných nebo zaměnitelných výrobků a výkonů. Při zjištění nesprávného postupu a na základě protokolu o tomto zjištění, přijme ústřední cenový orgán podle zvláštních předpisů14) potřebná opatření.

§ 8

Postup při změnách seznamu

(1) Orgány a organizace mohou navrhovat doplnění seznamu o další obory a skupiny výrobků nebo výkonů, pokud splňují podmínky uvedené v § 1 odst. 2, změnu některé položky, popřípadě pravidel usměrňování, nebo její vypuštění (dále jen "změna seznamu").

(2) Návrh na změnu seznamu se předkládá příslušnému ústřednímu cenovému orgánu prostřednictvím orgánu hospodářského řízení k 31. 3. a 31. 8. běžného roku. Návrhy na zařazení do smluvních cen u národohospodářsky významných položek podle § 2 odst. 4 písm. b) předkládají ústřední cenové orgány vládě Československé socialistické republiky a vládám republik spolu s návrhy na jejich usměrňování. V ostatních případech o změnách seznamu rozhodují ústřední cenové orgány, které také v případě potřeby určují pravidla usměrňování vývoje smluvních cen. Změny seznamu provádějí ústřední cenové orgány s platností od

1. 7. běžného a od 1. 1. následujícího roku.

(3) Ve zdůvodnění žádosti je třeba zejména uvést rozbor vztahu nabídky a poptávky, podmínek pro soutěživost organizací, zhodnocení reálných možností náhradního dovozu, včetně úrovně současných cen dovozu a jde-li o vyváženou produkci, cen docilovaných ve vývozu; návrh výrobních organizací musí dále zahrnovat i odhad ročního objemu výrobků nebo výkonů, skutečnou sazbu zisku ke zpracovacím nákladům, plánovaný (předpokládaný) vývoj cen, který v případech uvažovaného zvýšení cen je nutno svázat s plněním věcných cílů sledovaných uplatněním smluvních cen. Nezbytnou součástí návrhů je i výsledek jejich projednání s hlavními odběrateli a dodavatelskými a odběratelskými orgány hospodářského řízení.

(4) K vyhodnocení působení a vývoje smluvních cen vypracovávají orgány hospodářského řízení a organizace rozbory v souladu se zaměřením stanoveným ústředními cenovými orgány. K tomu využívají resortních výkazů15) o změnách velkoobchodních, nákupních a maloobchodních cen a předkládají je ústředním cenovým orgánům do konce měsíce následujícího po termínu předložení výkazů.

§ 9

(1) Dodavatelé jsou povinni uchovávat písemné dohody, výměry a evidenci o vyhlášených maloobchodních cenách podle § 5 odst. 1, 5 a 6 po dobu 3 let od ukončení dodávek za příslušnou cenu.

(2) V pochybnostech, zda výrobek nebo výkon patří do příslušné položky seznamu, je rozhodující vymezení v rámci uvedené jednotné klasifikace a není-li uvedena, je rozhodující slovní označení.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY UPLATŇOVÁNÍ SMLUVNÍCH CEN U VÝROBKŮ A VÝKONŮ DODÁVANÝCH OBČANY

§ 10

Společná ustanovení

(1) Výrobky a výkony dodávané občany se oceňují smluvními cenami, které občané sjednávají se svými odběrateli podle ustanovení § 11 a 12, a jsou-li stanoveny i podle podmínek uvedených v části I. seznamu. Kromě toho pro občany platí ustanovení § 3 odst. 3, § 5 odst. 1 a § 14 a 15.

(2) Fyzické osoby, na které se při jejich individuálním podnikání podle zvláštního předpisu vztahují předpisy upravující práva a povinnosti organizací, se řídí ustanoveními části první a druhé této vyhlášky kromě ustanovení § 5 odst. 6 a 7, § 6 odst. 3 a § 8; dále se řídí ustanovením položky č. 271 části II. seznamu.

§ 11

Ceny výrobků, k jejichž prodeji není nutné povolení

(1) Výrobky vlastní produkce, pěstitelské nebo chovatelské činnosti a další výrobky, k jejichž prodeji nemusí mít občan povolení podle zvláštních předpisů,16) dodávají občané organizacím za smluvní velkoobchodní ceny. Zemědělské výrobky, lesní plody a předměty získané sběrem dodávají za smluvní nákupní ceny.

(2) Výrobky uvedené v odstavci 1 dodávají občané při přímém prodeji občanům za smluvní maloobchodní ceny při dodržení pravidel, pokud jsou uvedena v příslušné položce seznamu.

§ 12

Ceny výrobků a výkonů dodávaných občany na základě povolení

(1) Výrobky vyráběné a prodávané občany na základě povolení národního výboru nebo jiného příslušného orgánu17) se organizacím dodávají za smluvní velkoobchodní ceny. Je-li výrobek určen pro další prodej občanům prostřednictvím nakupující organizace v nezměněném stavu, sjedná se s organizací zároveň i maloobchodní cena. Výrobky dodávané přímo občanům se prodávají za maloobchodní ceny s nimi dohodnuté.

(2) Ceny výkonů poskytovaných občany organizacím se považují za ceny velkoobchodní, ve vztahu k občanům za ceny maloobchodní. Tyto ceny se sjednávají dohodou v rámci pravidel stanovených v příslušné položce části I. seznamu.

(3) Dohoda o velkoobchodní a maloobchodní ceně s organizací musí být uzavřena písemně podle § 5 odst. 1. Při dodávkách občanům se písemně sjednávají maloobchodní ceny v případech, kdy povinnost písemné formy pro uzavření smlouvy stanoví právní předpis nebo požádá-li o uzavření písemné dohody o ceně občan. V případech, kdy občan vydává písemné potvrzení18) o přijetí věci k opravě, úpravě nebo ke zhotovení věci na zakázku, považuje se za dohodu o ceně převzetí tohoto potvrzení, obsahujícího údaje o ceně podle odstavce 4 písm. b) odběratelem. V ostatních případech se za sjednání maloobchodní ceny považuje její zaplacení.

(4) Písemná dohoda o ceně uzavíraná s občany musí obsahovat

a) vymezení předmětu a rozsahu dodávky (dobu výkonu, popř. lhůty dodávky),

b) výši sjednané ceny, popř. výši ceny určené odhadem, nelze-li cenu sjednat při uzavření smlouvy,19) nebo způsob, jakým bude výše ceny určena po splnění dodávky.

(5) Dohody s organizacemi i občany je občan dodávající výrobky nebo výkony povinen uchovávat pro účely kontroly po dobu 5 let po skončení dodávek.

(6) Občané vyrábějící výrobky nebo poskytující výkony nakupují od organzací suroviny, materiály, náhradní díly a výrobky za maloobchodní ceny, a to i v případech, kdy jde o výrobek, u nějž se uplatňuje záporná nebo rozdílová daň z obratu.20) Nejsou-li maloobchodní ceny stanoveny, nebo dodávající organizace není oprávněna je stanovit, popřípadě jsou-li maloobchodní ceny určeny výhradně pro osobní spotřebu občanů,21) nakupují za velkoobchodní ceny nebo kupní ceny s daní z obratu.

(7) Občané, kteří prodávají výrobky nakoupené od organizací bez jejich úpravy, nakupují je za maloobchodní ceny snížené o celou obchodní srážku při nákupu od výrobce nebo o maloobchodní část obchodní srážky při nákupu ve velkoobchodě nebo v odbytové organizaci. Při nákupu v maloobchodní síti se mohou o dělbě maloobchodní části obchodní srážky dohodnout. Stejně nakupují výrobky občané, kteří provozují veřejné stravování.

(8) Ceny uvedené v odstavci 6 jsou maximálními cenami, za které mohou občané materiál, díly a výrobky v nezměněném stavu prodat nebo připočítat k ceně poskytnutého výkonu v případech, kdy způsob sjednání ceny zahrnuje samostatnou úhradu spotřebovaného materiálu, dílů nebo výrobků. Při prodeji podle odstavce 7 je maximální cenou maloobchodní cena vytvořená z ceny, za kterou byl výrobek nakoupen, zvýšená o poskytovanou obchodní srážku.

§ 13

Kontrola cen

(1) Kontrolu dodržování ustanovení této části vyhlášky a dodržování pravidel pro sjednávání cen provádí příslušný národní výbor,22) popřípadě ústřední cenový orgán nebo orgán České obchodní inspekce nebo Slovenské obchodní inspekce nebo jiný příslušný orgán.

(2) Při porušení ustanovení a pravidel pro sjednávání cen, zjištěném orgány uvedenými v odstavci 1, postupují tyto orgány podle zvláštních předpisů.22)


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Smluvní ceny podle tohoto předpisu se uplatňují až pro smlouvy uzavřené od účinnosti této vyhlášky. Jestliže organizace nebo občané dohodli smluvní ceny nebo smluvní přirážky nebo srážky u výrobků a výkonů uvedených v seznamu již pro dodávky od 1. ledna 1990, považuje se to za postup podle této vyhlášky.

§ 15

Zrušuje se výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. V-6/88 o cenách sjednávaných dohodou, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 14/1988, registrovaný v částce 10/1988 Sb., ve znění výnosu Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. V-7/88 zveřejněného v Cenovém věstníku částka 54/1988, registrovaného v částce 47/1988 Sb.

§ 16

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 1990.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 170/1990 Sb. Čl. 2

Úplatné převody vlastnictví, popř. práva hospodaření k nemovitosti na československé subjekty se zahraniční účastí provedené před účinností tohoto předpisu jsou nabyvatelé povinni oznámit orgánu uvedenému v položce č. 251. nejpozději do 31. 7. 1990 zasláním opisu převodní smlouvy.


Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:

Ing. Dvořák v. r.

Ministr financí, cen a mezd ČSR:

Ing. Nikodým v. r.

Ministr financí, cen a mezd SSR:

Ing. Kováč CSc. v. r.


Příloha vyhlášky č. 35/1990 Sb.

SEZNAM výrobků a výkonů, u nichž se uplatňují smluvní ceny a smuvní přirážky a srážky

Čís. pol.Čís. kód
jedn. klas.
Název položky
Část I.
Výrobky a výkony dodávané občany
1.Výrobky a výkony dodávané občany do tuzemska podle § 11 a § 12
a) k jejichž prodeji není nutné povolení; jako maximální se uplatní
1. u ovoce a zeleniny z vlastní výroby (vlastních výpěstků) a lesních plodů při prodeji občanům maloobchodní ceny platné ve státních obchodních
organizacích pro I. jakostní třídu v místě a době prodeje s možností zvýšení podle rozhodnutí okresního národního výboru až o 50 %.
Toto rozhodnutí vydá okresní národní výbor po dohodě s místním (městským) národním výborem, který je povinen informovat občany
o maximálních cenách v tržnicích a na tržištích zveřejněním těchto cen na trhových tabulích, vývěskách apod.
2. nákupní ceny zemědělských výrobků při prodeji organizacím,
b) na základě povolení; jejich ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny
1. potravin uvedené v celostátně platných cenících výrobků potravinářských oborů a navazujících výměrech o stanovení cen nových výrobků,
2. ovoce, zeleniny a brambor, platné pro státní obchodní organizace,
3. stanovené cenovým orgánem, pokud je pro tento účel jako maximální stanoví,
c) neuvedené v písmenech a) a b) se maximálními cenami neomezují
2.Výrobky a výkony pro vývoz dodávané občany podle § 11 a § 12 organizacím, popřípadě občanům oprávněným k zahraničně
obchodní činnosti - uplatňují se smluvní kupní ceny
3.Nájem a podnájem nebytových prostor (dále jen "nájem") ve vlastnictví občanů; cena (dále jen "nájemné") včetně služeb s nájmem spojených se sjednává v rámci maximálních cen způsobem a za podmínek stanovených v položce č. 252a. části II. seznamu.
Čís.
pol.
Čís. kód
jedn. klas.
Název položky
Část II.
Výrobky a výkony dodávané organizacemi
1.003111Brambory velmi rané a rané - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnutím ústředních cenových orgánů republik1)
003112
2.021 Ovoce - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnutím ústředních cenových orgánů republik1)
3.024 Zelenina čerstvá - ceny se sjednávají a usměrňují v rámci pravidel stanovených rozhodnutím ústředních cenových orgánů republik1)
4. Osiva a sadba - velkoobchodní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximálních cen2)
5. Přirážky za drobné spotřebitelské balení brambor, ovoce a zeleniny jen k nákupním a velkoobchodním cenám
6. Loupaná nebo jinak upravená čerstvá zelenina a ovoce (kromě ořechů)
7.026 Květiny - maloobchodní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximálních cen3)
8.027 Dřeviny ovocné - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen4)
9.0312-4Skot plemenný, chovný a zástavový - nákupní ceny vybraných kategorií se sjednávají v rámci maximálních cen5)
10.0322-4Prasata plemenná a užitková - nákupní ceny vybranných kategorií se sjednávají v rámci maximálních cen6), kromě cen prasat užitkových pro laboratorní účely.
11.03362Ovce užitkové - nákupní ceny vybraných kategorií se sjednávají v rámci maximálních cen5)
12.0413Drůběž chovná - nákupní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximálních cen7)
13.0417Vejce slepičí násadová - nákupní ceny vybraných druhů se sjednávají v rámci maximálních cen7)
14.044 Zvířata laboratorní, domácí a zoologická a prostředky pro biologický boj proti škůdcům
15.051 Výrobky pěstování lesa, osivo a sazenice lesních stromů a keřů
16.05221Výřezy zvláště jakostní ořechové; u ostatních dřevin výřezy tzv. kořenicové, očkové, vlnité a květované
17.0529Ostatní výrobky těžby dřeva
18.055 Ostatní lesní výrobky, kromě vánočních stromků (055 2)
19.058 Plody lesní a houby čerstvé - maloobchodní ceny uměle pěstovaných hub se sjednávají v rámci maximáních cen8)
20.059 Zvěř a zvěřina
21. 061 Práce výrobní povahy v zemědělské rostlinné výrobě a při pěstování lesa - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen9), pokud jsou stanoveny
067
22.062 Práce výrobní povahy v zemědělské živočišné výrobě - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, 10) pokud jsou stanoveny
23. Zemědělské výrobky určené ústředním cenovým orgánem, které dodávají výrobci nad smlouvu nebo mimo smlouvu - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen11)
24. Zemědělské výrobky, pro které nejsou ceny stanoveny
25.082 5 Produkty vodárenské a čistírenské - vedlejší
26.085082 1Čištění odpadních vod - kromě čištění vod zahrnutého v cenách za vypouštění vod do veřejné kanalizace
27.103 Rašeliny, zahradnické zeminy a humusová hnojiva - kromě 103 71 průmyslové komposty Vitahum, volně ložené
28.109 Produkty vedlejší při tepelném zpracování paliv tuhých a vosk montánní
29.11126Oleje speciální - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen12) s povolenou odchylkou do + 5 %
30.11191Polotovary a zlepšovadla paliv a mazadel - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen12) s povolenou odchylkou do + 5 %
31.11613Energie tepelná, získaná z výroby jako druhotný zdroj (odpadní teplo) za stanovených podmínek13)
32.161, 162 Odlitky přesně lité, vyráběné metodou vytavitelného modelu; ceny se sjednávají v rámci směrných cen, jimiž jsou ceny propočtené
podle ceníku14) s povolenou odchylkou ±30 % ze zpracovacích nákladů
202, 204
33.20211, 12Odlitky ze slitin Al-Si, Al-Si-Ni a odlitky z cínových a červených bronzů, vyráběné do pískových forem ručně a strojně; ceny se sjednávají
v rámci směrných cen, jimiž jsou ceny propočtené podle ceníku15) s povolenou odchylkou ±15 % z velkoobchodní ceny
20411, 12
34.206 ...... .50,
51, 52 a 54
Vyměnitelné břitové destičky ze slinutých karbidů vyráběné z nových materiálů na bázi wolframu
35.216 Pigmenty anorganické, barvy práškové a plnivo - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen16) s povolenou odchylkou do + 10 %
36.217 Technické a vzácné plyny - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen17) s povolenou odchylkou do + 10 %
37.231 Plasty - polykondenzáty a polyadukty - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen18) s povolenou odchylkou do + 10 %
38. 232111 Polyetylén vysokotlaký - jen speciální barevné typy
23221Polyvinylchlorid - jen speciální typy pro zdravotnictví
39.233 Plasty - ostatní hmoty (kromě syntetických pryskyřic)
40.235 Plasty - syntetické pryskyřice - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen19) s povolenou odchylkou do + 10 %
41.241 Výrobky chemické všeobecného charakteru
42.244 Frity, glazury, smalty - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen20) s povolenou odchylkou do + 5 %
43.245 Materiály pomocné chemické pro povrchovou úpravu a pro různé užití
44.253 Čisté chemikálie - kromě výrobků uvedených v položce 45 - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen21) s povolenou odchylkou do + 10 %
45. 2532Chemikálie anorganické pro speciální účely
2536Radionuklidy a stabilní nuklidy a jejich sloučeniny
46.254 Výrobky fotochemické - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen22) s povolenou odchylkou do + 5 %
47. 258331Parfémy a deoparfémy
258611Pleťové pudry
258811Rtěnky
48.261 Námelové očkovací látky a užitná námelovina
49.262 Lučebniny farmaceutické - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen23) s povolenou odchylkou do + 10 %
50.272 Výrobky těžké z pryže technické - kromě skupin 272 1 a 3 - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen24) s povolenou odchylkou do + 10 %
51.273 Výrobky lehké z pryže technické
52. 274124Pláště pro závodní motocykly
274135a závodní automobily
2742Pláště protektorované
53.275 Výrobky zdravotnické z pryže, jen
a) speciální zdravotnické výrobky přicházející do styku s tkání, krví a vnitřními orgány v živém organismu,
b) epitézy pro humánní medicínu,
c) speciální zdravotnické výrobky vyráběné v malých sériích do 500 kusů ročně
54.2831-2Bloky a desky z plastů jednoduché a fólie z plastů a jednoduché výrobky z nich - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen25) s povolenou odchylkou do 10 %
55.2833-8Polotovary a některé jednoduché výrobky z plastů
56.2841-2Podlahoviny z polyvinylchloridu bez a s textilní nášlapnou vrstvou
57.2846Pásy dopravní a řemeny z plastů - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen26) s povolenou odchylkou do + 10 %
58.285 Výrobky pro zdravotnictví z plastů a kombinovaných materiálů
59.286 Trubky, hadice a kompletační prvky pro potrubní systémy z plastů - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen27) s povolenou odchylkou do + 10 %
60. 309 Součásti spojovací - jen
311 a) spojovací součásti vyráběné jednorázově podle individuálních požadavků podle výkresu, kromě dodávek do výrobního oboru 444,
b) vyráběné technologií víceoperačního objemového tváření, kromě výrobků se stanovenou cenou v platném ceníku; ceny se sjednávají
v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny stejných součástí vyrobených technologií třískového obrábění
61.3481, 8-9Svítidla pro byty a společenské místnosti a díly svítidel - ceny se sjednávají v rámci směrných cen28) s povolenou odchylkou ± 20 %
62.373 Obvody mikroelektronické - jen zákaznické integrované obvody
63.3845Příslušenství magnetofonů a diktafonů, antény, jejich části a příslušenství
64.389 Přístroje měřicí elektrické - jen maloobchodní ceny
65.391 Přístroje měřicí elektronické a mikroskopy elektronové - jen maloobchodní ceny
66.3923, 4, 7Kinopřístroje snímací, promítací, statické projektory, zařízení pro zpracování fotografického a filmového materiálu vyráběné
s. o. Filmový průmysl Praha podle individuálních požadavků odběratele - jen velkoobchodní ceny
67.39668Přístroje pro indikaci, měření a kontrolu radioaktivního záření vyráběné organizacemi výzkumné a vývojové základny
68.40961Automaty měřicí, kontrolní a třídicí pro měření geometrických veličin
69.40965Měřidla pro aktivní kontrolu pro měření geometrických veličin
70.40981Souřadnicové měřicí stroje
71.4137Nářadí pro hospodářství a zemní práce - jen dodávané organizacemi v cenové působnosti národních výborů
41397
72.415858
450
Destičky z kubického nitridu boru
73.4161-4Formy, modely, šablony a nástroje pro práškovou metalurgii; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2. písm. d),
přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů
4166-7
4169-0
74.4168Formy tlakové licí a příslušenství slévárenské nenormalizované; tyto ceny se sjednávají v rámci směrných cen,
jimiž jsou ceny propočtené podle ceníku29) s povolenou odchylkou ± 30 % ze zpracovacích nákladů
75.44439Automobily speciální (účelové) ostatní - jen automobily závodní a jejich komponenty
76.44543Automobily pro čištění měst a komunikací - jen dodávané organizacemi v cenové působnosti národních výborů
77. Mimořádné luxusní výbavy osobních automobilů Škoda dodávané výhradně obchodním domům PRIOR
a značkovým prodejnám s. p. AZNP, Mladá Boleslav
78.4515Vozidla motorová jednostopá zvláštní - jen motocykly závodní a jejich komponenty, kromě plochodrážních motocyklů a jejich komponentů
79.51686Práce prováděné technologií vysokotlakového kapalinového paprsku a výkony související se zaváděním této technologie u odběratelů
80.536 Stroje a zařízení pro zemědělství - jen nesené pluhy závodní
81.537 Prostředky technické pro hromadnou zábavu
82.54152Tyče topné elektrické
83.5431Kola jízdní - jen speciální kola závodní
84.545 Zbraně lovecké a sportovní
85.5461, 2, 5Náboje pro zbraně lovecké, obranné a sportovní, výrobky pyrotechnické ostatní
86. 548 Součásti a výrobky drobné kovové - jen
548 1 Výrobky jehlářské - jen pro dodávky do tržních fondů
548 2 Nýty duté, plomby, knoflíky nýtovací, štítky
548 3-4 Kování a potřeby obuvnické, pro koženou galanterii, potřeby sedlářské, brašnářské a čalounické
548 7-8 Zboží kovové kromě skupiny 548 88
548 9-0 Díly rozebíratelné a nerozebíratelné
87. 549 Kování a zámky - jen
549 4-5 Kování a závěsy nábytkové, zámky a uzávěry a klíče nábytkové - jen pro dodávky do tržních fondů
549 53 Klíče pro zámky a uzávěry nábytkové
549 66 Zámky vložkové visací
549 68 Klíče vložkové ostatní
549 7 Zámky a klíče ostatní - jen pro dodávky do tržních fondů, kromě
skupiny 549 71 zámky visací, u níž se smluvní ceny uplatňují pro všechny druhy dodávek
549 8 Kování různá ostatní - jen pro dodávky do tržních fondů
549 9-0 Díly nerozebíratelné a rozebíratelné
88.5597Pomůcky kuchyňské
89.583313Štěrkopísky těžené a dodávané z místních zdrojů organizacemi v cenové působnosti národních výborů, kromě
s. p. Silnice v Č SR, s. p. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a s. p. Cestné stavby v SSR - jen velkoobchodní ceny
89a.583Kámen přírodní a štěrkopísky - jen velkoobchodní ceny, kromě velkoobchodních cen dodávek těch organizací, které ve skutečnosti roku 1989 dosáhly u tohoto oboru vyšší rentabilitu než 20 % ze zpracovacích nákladů - do smluvních cen lze kalkulovat sazbu zisku maximálně do výše 20 % ze zpracovacích nákladů
90.583 Kámen přírodní a štěrkopísky - jen nerosty pro účely výuky a 583 89 výrobky kamenické ostatní dodávané zahraničním fyzickým osobám
91.583993Zkušební kámen pro stanovení ryzosti drahých kovů ve slitinách
92.5893Směsi pro výrobu betonu dodávané servisními výrobnami určenými ministerstvem výstavby a stavebnictví ČSR - jen velkoobchodní ceny
93.59722Kamenina zahradní
94.6061Dýhy z ořechu tuzemského
95.60891Výrobky dřevěné impregnované pro zemědělství
96. 611 Výrobky stavebně truhlářské - jen
611 14 Okna celodřevěná-zdvojená speciální konstrukce
611 24 Okna kombinovaná ze dřeva a z hliníku - zdvojená speciální konstrukce
611 34 Okna kombinovaná ze dřeva a z plastů - zdvojená speciální konstrukce
611 44 Okna z plastů - zdvojená speciální konstrukce - kromě dodávek pro komplexní bytovou výstavbu
97.61351-2Obaly celodřevěné z jehličnatých a listnatých dřevin rozvážkové - jen sbíjené lísky
98.61391-2Obaly celodřevěné z jehličnatých a listnatých dřevin ostatní - jen bedny na vývoz živých hlemýžďů
99614 Výrobky dřevařské ostatní - kromě
614 33 Výrobky dřevařské pro potřebu automobilového průmyslu
614 35 Výrobky dřevařské pro výrobu stavebních hmot i pro stavebnictví
614 7 Zápalky
614 81 Rakve dřevěné
100.616 Výrobky kartáčnické
101.618 Výrobky košíkářské
102. 632246Strojní trubice čiré borokřemičité
632417Automaticky vyráběné varné sklo
632432Odměrné válce a sklenky
103.6356Lahvičky pro kosmetiku
104.637 Užitkové sklo sodnodraselné; pro skupinu 637 9 - sklo křišťálové mechanicky tvarované a zdobené vybranou technikou platí znaménkox)
105.638 Užitkové sklo olovnaté
106.643 Keramika užitková, ozdobná a lidová - kromě skupin 643 1 až 3
107.644 Porcelán užitkový a ozdobný
108.645 Výrobky hrnčířské - kromě podskupin 645 21 a 22
109.647 Bižuterie
110.6542Kapesníky bavlnářské a soupravy kapesníků - jen z přízí česaných jemnosti 7, 4-12 tex
111.658 Brokáty krojové a stylovéx)
112.659 Vázanky hedvábnické, dodávané v množství do 200 kusů od jednoho dezénu
113.687 Polotovary a výrobky kloboučnické - jen zakázková výroba pro divadla, film a umělecké skupiny
114. 702, 704
705, 706, 708
Výrobky pro vrcholový a výkonostní sport prodávané formou katalogového prodeje nebo podle individuálních požadavků
tělovýchovným orgánům a organizacím, pokud nejsou dodávány k běžnému prodeji do maloobchodních prodejen
115.702, 703, 705,
706, 707, 687
Zakázková výroba vyšívaných, pletených a háčkovaných výrobků a ručně pletené a háčkované výrobky
116.703, 713, 714
715, 717
Výrobky šité pro zvířata
117.7037-8Oděvy pletené z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen30) s povolenou odchylkou do + 10 %
118.704 Pletené košile pro chlapce staršího školního věku a pro dospěléx)
119.705 Zdravotnické textilie vyráběné ve Výzkumném ústavu pletařském v Brně
120.707 Pletené záclony žakárskéx) - ceny se sjednávají v rámci směrných cen31) s povolenou odchylkou ± 30 %
121.70818Etiketovky tkanéx)
122.709 Výrobky síťované
123.7114Zapínadla konfekční nitěná
124. 71316Prádlo elastické bavlněné a z hladkých a objemových syntetických vláken - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen32) s odchylkou do + 25 %
71376
71386
125.715, 701, 702,
703, 711, 713,
716, 717, 687
Zakázkové šití oděvů, osobního prádla a zakázková výroba doplňků k těmto oděvům
126.715, 702, 703,
711, 713, 716,
717, 687, 727,
729, 733
Modelové výrobky - maximálně do 200 kusů výrobků od jednoho vzoru bez ohledu na barvy a velikosti
127.716 Oděvy z usní a jejich imitací - kromě 716 4 oděvy ochranné pracovní z usní
128.723 Zakázková výroba sedlářských a brašnářských výrobků
129.724 Výrobky galanterní z usní a jiných hmot vyráběné v množství do 2500 kusů (párů) od jednoho druhu bez ohledu
na velikosti, včetně zakázkové výroby - kromě školních aktovek, školních penálů, pracovních rukavic, dětských rukavic a dětských kufrů
130.727, 728,
729, 731, 733
Zakázková výroba kožišnických výrobků a obuvi - kromě ortopedické
131.7333Výrobky kožišnické z kožišin klasických - kromě králičin, ovčin a ledvinových pásů z kočky přírodní
132. 735 Výrobky polygrafické - jen:
735 1 Publikace periodické
735 2 Publikace neperiodické kromě 735 23
735 31 Knižní výrobky mimonakladatelské (z výjimkou telefonních seznamů a jízdních řádů)
735 341 Plakáty;
velkoobchodní ceny se sjednávají v rámci maximálních cen33) s povolenou odchylkou do + 15 %
133.735 Výrobky vyráběné na speciálních strojích pro tisk známek včetně jejich dalšího
zpracování Správou pošt a telekomunikací - jen velkoobchodní ceny.
134.73897Číslovačky, datumky a razítka
135.739 Zařízení jevištní a předměty divadelní, kromě paruk dodávaných na poukazy OÚ NZ
136.741 Hračky a společenské hryx) vyráběné s. p. Čs. hudební nástroje, Hradec Králové
137.742 Hudební nástrojex)
138.745 Výrobky zlatnické a šperkařskéx) - kromě snubních prstenů a dětských náušnic
139.746 Výrobky ozdobnické - kromě epitafních desek
140.747 Výrobky užitého umění
141.748 Zařízení pro výstavy, veletrhy, kulturní a komerční propagaci a reklamu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d),
přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů
142.7519Výrobky mlýnské z prosa a pohanky
143.753
791
9Sušené cukrovarské řízky vyslazené, řízky a skrojky z cukrovky a krmné řepy a jejich sušení, sušené cukrovkové řízky a skrojky
144.761 Produkty moře - jen velkoobchodní ceny
145.762 Rybí výrobky dovážené34) výhradně od firmy Frionor a prodávané v prodejnách Frionor
145a.764151 Skopové maso (i kozí) v jateční úpravě
764166Maso koňské a hříběcí
764167Maso z jehňat z intenzívního a polointenzívního výkrmu
764175Syrový skopový lůj
764176Syrové koňské sádlo
764241-3Čerstvé, mražené a balíčkované skopové (i kozí) výsekové maso
7643Výseková masa z jiných zvířat
764841Skopové (i kozí) droby
764861Koňské droby
146.7654Zvěřina drobná upravená
7655Zvěřina dělená, porcovaná a jinak upravená
7656Zvířata zabitá drobná hospodářská (mimo drůbež) a výrobky z nich
146a.766 Vejce a vaječné výrobky
147.767 Výrobky mlékárenské vyrobené výlučně z kozího mléka - jen nákupní a velkoobchodní ceny
147a.7734Výrobky pekárenské extrudované - kromě skupiny 773 410 - extrudované výrobky z obilovin
148.780 Pěstitelské pálení ovocných destilátů, lisování ovocných šťáv a moštování
149.783 Víno vyráběné pro církevní obřady
150.783 Vína a ochucovadla dovážená výhradně pro Interhotely - jen maloobchodní ceny
786273
151.791 Krmiva průmyslová - jen maloobchodní ceny;
toto omezení se nevztahuje na krmné pasty a krmiva tekutá z odpadních surovin
152.7933Obruby brýlové - kromě tuzemských dětských obrub a obrub pro OÚNZ - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen35)
s povolenou odchylkou do +10 %; maximální ceny se nevztahují na dovážené výrobky
153.7934Brýle protisluneční nedioptrické - kromě dětských protislunečných brýlí
154.9031Stravování restaurační v provozovnách výběrové, I. a II. skupiny, zařazených do kategorie a skupiny podle oborové normy ON 73 5413
155. Vedlejší služby poskytované v zařízeních restauračního stravování a přechodného ubytování, zařazených do kategorie, třídy a skupiny
podle oborových norem ON 73 5412 včetně dodatku a ON 73 5413.
156.9055Zpravodajství a informace poskytované ČTK
157.906 Projektové práce a činnosti inženýrské - sjednávají se v rámci maximálních cen36)
97361-3
158.90792Výkony při provozu závlahových zařízení; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů
159.911-921 Přirážky k velkoobchodním cenám dílenských oprav - kromě oprav oborů 915, 917 22, oprav výrobků oborů speciální techniky a oprav,
které jsou ve státním plánu uvedeny jako jmenovitý úkol, a kromě oprav uvedených v položkách 160
a 161; přirážky se sjednávají maximálně do 30 % ze stanovených cen oprav37)
160.911811Chemické čištění kotlů a teplovodních zařízení
161.91483Opravy chladírenského nábytku pro distribuci
9192Opravy vah
92119Opravy sifonových lahví z kovu
9215Opravy a údržba strojů a zařízení pro veřejné stravování a prodej
9216Opravy a údržba strojů a zařízení pro komunální služby
92195Opravy tresorů
162. 9251Opravy výrobků sedlářských, brašnářských a kožišnických
9254
163. 926 Opravy výrobků kulturní spotřeby a ostatních průmyslových výrobků - kromě skupin
926 3 - Opravy hraček a her společenských
926 5 - Opravy potřeb a zařízení sportovních
926 7 - Opravy a údržba pomůcek učebních
926 9 - Opravy a údržba výrobků kulturní spotřeby ostatních
164.93211Doprava nákladů železniční veřejná vnitrostátní - jen dovozné podle tarifů TR I - TVZ sjednává se s organizacemi v rámci směrných cen
s povolenou odchylkou ± 10 %, s občany v rámci maximálních cen uvedených v tomto tarifu
165.9322Doprava nákladů silniční vnitrostátní - jen
a) dovozné podle tarifu TR 4 sazebníků S - 11, S - 12 a S - 22 (kromě svozu a rozvozu mléka, nápojů a potravin) sjednává
se s organizacemi v rámci směrných cen s povolenou odchylkou ±15 %, s občany v rámci maximálních
cen uvedených v těchto sazebnících
b) přeprava nadměrných a těžkých nákladů vyžadujících použití jízdních souprav nad 80 t
166.93231Doprava nákladů letecká vnitrostátní - jen nepravidelná
167.932113Přirážky a srážky k dovoznému vypočtenému podle kontejnerového přepravního systému
932213
932413
168.932911-2Doprava nákladů zvířecími potahy
169.93299Výkony pomocné v dopravě nákladní ostatní - jen doprava nákladů balónem a čištění nákladových prostorů říčních plavidel
a přilehlých manipulačních prostorů, prováděné plavebním podnikem místo příjemce zboží
170.936 Destrukční práce na letounech
171.9421Odbytové přirážky u osiv a sadby
172.9421-7Odbytové srážky z platných velkoobchodních cen za výkony odbytu a zásobování, pro které není stanovena odbytová přirážka
173.942..1Skladování výrobků u výrobců nebo u ostatních organizací, poskytujících tyto výkony mimo obvyklou činnost, a to na základě smlouvy o skladování
174.942..1Výkony spojené s provozem konsignačních skladů na území ČSSR, poskytované provozovatelem skladu organizaci oprávněné
k zahraničně obchodní činnosti podle smlouvy o zřízení konsignačního skladu
175.9431Obchodní srážky organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti (při vývozu) - sjednávají se v rámci směrných cen,38)
přičemž odchylka může být maximálně + 30 % a snížení se neomezuje
176.9432Obchodní přirážky organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti (při dovozu) - sjednávají se v rámci maximálních cen38)
177. Obstaravatelská činnost organizace oprávněné k zahraničně obchodní činnosti vykonávaná pro výrobní organizace
a obstaravatelská činnost organizace vnitřního obchodu při prodeji výrobků výrobních organizací ve vnitřním obchodě
(komisionářský prodej) - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou stanovené obchodní přirážky a srážky, 39)
s možností odchylky při vývozu podle položky č. 175
178. Zprostředkování prodeje a nákupu nevyužitých zásob; uplatnění této ceny nesmí zvýšit platnou cenu výrobku
179. 9439Zřizování periodických a příležitostných veletrhů a výstav
9741
180.945 Obchodní srážky organizací vnitřního obchodu - jen u výrobků se smluvními maloobchodními cenami, které zahrnují sazbovou daň z obratu - sjednávají
se v rámci směrných cen40) s povolenou odchylkou ± 20 %, přičemž nesmí vzniknout záporný cenový rozdíl
181.9452Přirážka k platným maloobchodním cenám materiálů prodávaných drobnými provozovnami národních výborů pro stavební činnost občanů; může činit:
a) 3 % z maloobchodní ceny materiálu vedle vyúčtovaných prokazatelněvynaložených nákladů nebo
b) 5 % z maloobchodní ceny materiálu, nelze-li zjistit prokazatelně vynaložené náklady
182. Výrobky drobných provozoven národních výborů - ceny potravin se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny uvedené v celostátně platných
cenících výrobků potravinářských oborů a navazujících výměrech o stanovení cen nových výrobků, dále ceny ovoce, zeleniny a brambor se sjednávají
v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny platné pro státní obchodní organizace
183.951 Doprava osob vnitrostátní - jen historickými dopravními prostředky, balónem, zvířaty a zvířecími potahy, lodní rekreační a místní, letecká nepravidelná
a letištní taxa za používání letiště cestujícími čs. provozovatelů letadel, taxislužba při přepravě osob mimo území ČSSR hrazená v čs. měně
184. 9522Užívání obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení, dále k ubytování v ubytovnách národních výborů, podnikových ubytovnách včetně
ubytovacích zařízení v objektech zařízení staveniště - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen určených podle rozhodnutí ústředních cenových orgánů41)
9534
185.9531Služby přechodného ubytování poskytované v hotelích třídy A* de Luxe a A*, v hotelích třídy ***** a třídy ****, v hotelích třídy *** v Praze a Bratislavě,
v hotelích třídy *** určených příslušným krajským národním výborem v místech soustředěného cestovního ruchu.
Pro zařazování do tříd platí oborová norma ON 73 5412 a její I. dodatek.
186.9531-2Služby přechodného ubytování poskytované zahraničním návštěvníkům ve všech kategoriích a třídách ubytovacích zařízení
187.954 Služby zahraničního cestovního ruchu a zprostředkování přechodného ubytování pro zahraniční návštěvníky příslušnými cestovními kancelářemi
188.955 Provozní výkony městského hospodářství - jen skupiny
955 29 Služby pro hygienu životního prostředí jiné
955 32 Služby parkovišť
955 33 Služby skladištní
955 34 Služby vážní;
ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, pokud je pro tento účel cenový orgán stanoví
189. Kursy, školení, semináře, kongresy, konference, sympózia a přednášky; je-li plátcem občan, platí pro tyto ceny ustanovení § 3 odst. 2 písm. d),
přičemž sazba zisku může činit maximálně 15 % z úplných vlastních nákladů
190.962 Vstupné na akce spadající do oboru 962 - výkony kulturní činnosti - kromě vstupného do kin; pořadatelé jsou povinni poskytnout snížené vstupné
podle rozhodnutí ústředních cenových orgánů republik.42) Vstupné se sjednává v rámci
maximálních cen, pokud je pro tento účel cenový orgán stanoví.
191. 962211-3Koncerty symfonické, komorní a sborového zpěvu, představení operní, baletní, činoherní a operetní, dále programy zábavní, estrády a pásma.
962221-4
96223
192.962839Činnost péče památkové ostatní - z toho uměleckořemeslné výkony stavební povahy
193.96284Restaurátorské výkony - souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných, řemeslných a technických prací, zaměřených na obnovu
nebo konzervaci památek a respektujících technickou nebo výtvarnou strukturu originálu; pro
tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů; organizace
mohou dohodnout i způsob ověření předběžné kalkulace a s tím související úpravu sjednané ceny
194.964 Zdravotnická péče poskytovaná za úhradu cizím státním příslušníkům zdravotnickými zařízeními, lázeňskými organizacemi a ústavy léčebné kosmetiky
195.9647Péče lázeňská a ostatní výkony poskytované za úhradu čs. státním občanům z jejich vlastních prostředků tzv. „samoplátcům“ v období od 1. 10. do 30. 4.;
ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny stanovené pro samoplátce v době sezóny43)
196.9681Holičské, kadeřnické, kosmetické a pedikérské služby - jen v exluzivních provozovnách
197. 96855Služby úschoven
96865Služby dozorců a hlídačů
198.9689Služby pohřební - jen balzamování a líčení a služby pohřební pro cizí státní příslušníky
199. Půjčování movitých věcí a zvířat - kromě multiservisu (obor 969 53)
200.9697Služby provozů samoobslužných
201.971 Výkony při strojním zpracování údajů
202.9732, 4Služby investorské a technické
203.97393Služby prověrkové, technického charakteru prováděné Správami radiokomunikací Praha a Bratislava
204.974 Obchodní a zprostředkovatelské služby - kromě 974 79 zprostředkování výkonů
a služeb neproduktivních jiných a kromě pronájmů místností z podskupiny 974 77
205.97479Přirážka za obchodní a zprostředkovatelské služby Č SA pro organizace v Č SSR
206.976 Projektování automatizovaných systémů a tvorba programového vybavení, pokud nejsou součástí řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky
a pokud předané výsledky nejsou podklady k využívání objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů
a průmyslových vzorů44)
207.984 Geodetické a kartografické výkony - jen
a) výkony podrobného měření a zobrazování při tvorbě účelových map s nenormalizovanou přesností a obsahem nebo měřítkem,
b) výkony inženýrské geodezie při montáži a kontrole uložení technologických celků, při kalibraci velkokapacitních nádrží, při zaměřování
geometrie radarových antén, při zaměřování současného stavu stavebních objektů,
c) výkon funkce odpovědného geodeta,
d) kartografické výkony při tvorbě tiskových podkladů účelových map
s nenormalizovanou přesností, obsahem nebo měřítkem a inženýrsko-geologických map středních měřítek,
e) výkony dálkového průzkumu země - kromě výkonů oceňovaných podle tabulky č. 832 ceníku VC - 20/103/89
208.986 Výkony vědy a technického rozvoje
1) Dodavatel a odběratel, popř. realizátor, jestliže odběratel sám nezavádí výsledky řešení, sjednávají
a) výši předběžné ceny vytvořené na základě předběžné kalkulace, v níž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů
u hospodářské organizace, 15 % u příspěvkové organizace a u rozpočtové organizace se zisk nekalkuluje,
b) výši přirážek a srážek v závislosti na přínosu řešení a délce doby řešení a podmínky pro jejich uplatnění s tím, že výše přirážek nesmí
činit více než 20 % předběžné ceny; dosažení přínosu musí být potvrzeno odběratelem,
c) dobu a způsob zpřesnění předběžné ceny.
2) Sjednat konečnou výši ceny bez pravidel uvedených v odstavci 1 lze u výkonů rozvoje vědy a techniky, jejichž doba řešení od uzavření
smlouvy do data dodání není delší než jeden rok, nebo jestliže cena řešení nečiní více než 500 tis. Kčs
209.9871Informace vědeckotechnické, normalizace technická a výkony překladatelské vědeckotechnické
9873
9876
210.9892Ostatní služby báňských záchranných stanic
211.9899Záchranné práce systému NAREX a záchranné práce při odstraňování havárií ohrožujících životní prostředí
212.99322Služby kanceláří sňatkových
213.9933Služby překladatelské
214. Díla výtvarných umění (originály nebo omezený počet kopií)45)
215. Starožitnosti a ostatní předměty pro sběratelské účely
216. Známkový materiál čistý i orazítkovaný, obálky prvního vydání (FDC), nálepní listy, známkové sestavy určené pro sběratelské účely
a jejich zpracování, filatelistické katalogy a speciální tuzemské i dovážené filatelistické potřeby
217. Výrobky určené k ověření poptávky na vnitřním trhu
a) dodávané výrobními organizacemi do vlastních prodejen, popř. do prodejen jiných výrobců v rámci akciové společnosti nebo
sdružení nebo dodávané na základě smlouvy o obstarání prodeje (komisionářský prodej) obchodním organizacím, a to nejdéle po dobu jednoho roku,
b) textilní a oděvní výrobky oborů 683, 697, 702 až 706, 713 a 715 dodávané výrobními organizacemi obchodním organizacím řízeným ministerstvy
obchodu a cestovního ruchu republikx) podle dohodnutých podmínek ověřování a případného vypořádání, při dodržení ročního objemu takto
ověřovaných výrobků, stanoveného ústředními cenovými orgány
218. Výrobky vyráběné k obohacení vnitřního trhu organizacemi, jejichž technologická zařízení jsou určena pro výrobu výrobních prostředků,
a které běžně nedodávají výrobky do tržních fondů; sjednávají se maloobchodní ceny, z nichž se odvozují velkoobchodní ceny
219. Malosériová výroba textilních, oděvních a kožišnických výrobků vyráběných v počtu do 500 kusů zakázkovými provozovnami organizací
v cenové působnosti národních výrobů v rámci využití volné kapacity, pokud u zakázek jsou plněny dodací lhůty stanovené národním výborem
220. Použité, partiové nebo neplnohodnotné výrobky (dále jen „neplnohodnotné“) s výjimkou neplnohodnotných výrobků, pro něž jsou stanoveny ceny nebo srážky.
Jimi se rozumějí
a) výrobky s vadami vzniklými při výrobě, skladování či manipulacemi,
b) zbytky metrového a kilogramového textilního zboží, metrových podlahových a stolních krytin a tapet,
c) výrobky s prošlou záruční dobou, dobou použití nebo minimální trvanlivosti, jež nebrání jejich používání,
d) výrobky neprodané v doprodejových akcích,
e) výrobky, které byly již používány.
Pro tyto výrobky se sjednává cena přiměřeně nižší, než je cena plnohodnotného nebo nepoužitého výrobku, s ohledem
na rozsah jeho znehodnocení, nebo opotřebení.
Organizace určené k nákupu a prodeji neplnohodnotných výrobků tvoří maloobchodní cenu pro jejich prodej z ceny dohodnuté při nákupu zvýšené
o stanovenou obchodní srážku, popř. cenový rozdíl, který při nákupu od občanů smí činit maximálně 5 % maloobchodní ceny
221. Přirážky a srážky k velkoobchodním nebo nákupním cenám u výrobků dodávaných výrobními organizacemi obchodním a opravárenským
organizacím - organizace mohou dohodnout s dodavateli smluvní přirážky nebo srážky, zejména ve vztahu k množství dodávek, lhůtám dodávek
a zabezpečení požadovaného podílu výrobků jednotlivých cenových poloh.
Tyto přirážky a srážky nelze zahrnout do maloobchodní ceny výrobku ani do ceny opravy nebo do ceny materiálu samostatně účtovaného odběratelům
222. Přirážky k velkoobchodním cenám dílů dodávaných pro náhradní spotřebu (dále jen „náhradní díly“) vymezených v § 34 odst. 1 vyhlášky
o tvorbě a kontrole cen - kromě náhradních dílů oborů 531, 532,
oborů speciální techniky, náhradních dílů, které mají stanovené maloobchodní ceny, a náhradních dílů
uvedených v položce 246; přirážky se sjednávají maximálně do 30 % ze stanovených velkoobchodních
cen dílů pro výrobní spotřebu
223. Přirážky a srážky ke stanoveným velkoobchodním nebo nákupním cenám výrobků za odchylky od podstatných kvalitativních nebo dodacích podmínek,
jde-li o jednorázové individuální požadavky odběratelů a přirážka nepřesáhne 10 % platné ceny; pro sjednání přirážky za odchylky od podstatných
kvalitativních podmínek platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů; přirážky
za odchylky od podstatných dodacích podmínek sjednané podle této položky nelze zahrnovat do cen navazujících výrobků; přirážky nebo srážky
se nesjednávají, pokud jejich druh a výše je stanoven v cenících nebo rozhodnutích
224. Výrobky určené výhradně pro vývoz (exportní souběhy), pokud jsou výjimečně dodávány do tuzemska - při sjednávání cen se přihlíží k úrovni
porovnatelných výrobků dodávaných do tuzemska
225. Výrobky z pokusné a vývojové výroby (kromě humánních a veterinárních léčiv), jejichž možnosti použití se ověřují ve výrobním
procesu - není rozhodující, zda pokusná a vývojová výroba probíhá ve výzkumné organizaci nebo ve výrobní
organizaci - pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů;
ceny těchto výrobků nelze sjednávat po ukončení pokusné a vývojové výroby a stanovení ceny
226. Prototypy výrobků - kromě prototypů vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.44) Prototypem je výrobek zhotovený v jednom nebo
několika kusech podle potřeb výzkumu, vývoje, vyzkoušení a vyhodnocení v rámci plánu rozvoje vědy a techniky. Pro tyto ceny platí ustanovení
§ 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů
227. Modely, vzory a vzorky, včetně tzv. inspiračních vzorků, nových výrobků - kromě modelů vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových
vzorů44) - sloužící jako vzor funkčních, estetických a dalších podstatných kvalitativních a dodacích podmínek, a to jen v dohodnutném
množství potřebném pro účely technického, obchodního a cenového řízení
228. Opakovaně dodávané výrobky vyráběné v rámci ověřovacích sérií, za ceny sjednané maximálně do výše stanoveného cenového limitu,
pokud je povinnost jej stanovit. Uplatňuje se u výrobků vyráběných na základě plánu rozvoje vědy a techniky po dobu dohodnutou s odběratelem, nejdéle 12 měsíců
229. Spotřebitelské obaly vysoké technické úrovně a kvality určené pro výrobky, u nichž se uplatňují smluvní ceny
230. Opotřebení vratných obalů a vratných upevňovacích a zabezpečovacích zařízení, které není započteno v ceně výrobků.46)
Ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou velkoobchodní ceny obalů nebo upevňovacích a zabezpečovacích zařízení,
zvýšené o zaplacené odbytové přirážky, dopravné a náklady na opravy, dělené dohodnutým počtem obrátek do vyřazení
231. Výrobky a výkony, pro jejichž ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku se uplatní v průměrné skutečné výši
za celou organizaci, nebove výši odpovídající sazbě zisku použité při poslední centrální úpravě velkoobchodních cen, je-li vyšší
než skutečný zisk organizace, maximálně však 30 % ze zpracovacích nákladů, a to:
1. výrobky a výkony dodávané uvnitř organizace pro výstavbu, opravy a údržbu, které se podle směrnic
k účtovým osnovám oceňují velkoobchodními cenami, 2. průmyslové práce výrobní povahy - kromě
oboru 547 montáže technologických zařízení, 3. výrobky vyráběné organizacemi výzkumné a vývojové základny, 4. výrobky odvětví strojírenství,
elektrotechnického a kovodělného průmyslu, vyráběné organizacemi
a) ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy republik včetně výrobkůdřevozpracujícího průmyslu,
b) ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí republik,
c) ministerstev zemědělství a výživy republik, s výjimkou oborů 527, 555 a 563 vyráběných s. p. Strojobal, Hradec Králové,
s. p. Strojárne potravinárskeho priemyslu, Bratislava a dále s výjimkou oborů 445, 531, 532 a 536 vyráběných Státním
podnikem zemědělské techniky, Praha 9 - Vinoř, Speciálním podnikem zemědělské techniky, Praha 10 - Malešice,
Výskumno-výrobným podnikom poľnohospodárskej techniky, Rovinka, Opravárensko výrobným podnikom poľnohospodárskej techniky, Nitra,
d) ministerstev výstavby a stavebnictví republik s výjimkou oborů 316, 357, 424, 429, 463, 468, 471, 533, 535, 553 (kromě 553 822 a 553 823)
a 562 vyráběných státními podniky Stavokonstrukce Praha, Stavebnístroje Praha, Stavební strojírenství Brno, Kovona Karviná, Strojstav Bratislava,
Montostroj Bratislava, Ocelové konstrukce Žilina,
e) ministerstev průmyslu republik, kromě oboru 348 a výrobků vyráběných státními podniky Sklostroj Turnov a Strojtex Dvůr Králové nad Labem,
f) ministerstva lesního a dřevozpracujícího průmyslu Č SR a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu SSR,
g) ministerstev obchodu a cestovního ruchu republik,
h) geologických úřadů republik,
ch) ústředního ředitelství Československých státních drah a Železničné stavby a montáže, kombinát Bratislava, včetně výrobků dřevozpracujícího průmyslu,
5. obaly a skříně přepravní dřevěné (obor JKPOV 613) kromě těch, které se vyrábějí podle Č SN 49 3321, 49 3320, 49 3324, 77 6110, 77 6111, 26 9110, 49 3156 a 49 3157,
6. čištění cisteren a sudů s výjimkou výkonů prováděných v souvislosti s dopravou a oceňovaných podle tarifů platných pro obor 932 - nákladní doprava,
7. vedle výrobků uvedených v bodech 1 až 6 též výrobky a výkony zejména jiných odvětví než je hlavní činnost organizace, jestliže roční objem veškeré
produkce podle tohoto bodu nepřesáhne 5 % celkového ročního objemu výroby zboží, není-li, objemu výkonů, jestliže nejde o výkony obchodní,
odbytové nebo zásobovací, stavební nebo montážní práce nebo výrobky oborů 592, 593 a 595; organizace je povinna vést evidenci těchto cen
a objemu výroby zboží takto oceněné. Při překročení tohoto objemu nelze pro nové výrobky nebo výkony ceny sjednávat.
Tato položka neplatí pro výrobky a výkony organizací v cenové působnosti národních výborů. Maximální sazby zisku neplatí pro ceny náhradních dílů,
pokud budou podle této položky sjednávány, a pro případy, kdy se sjedná použití stanovené ceny uvedené v platném ceníku nebo rozhodnutí
232. Výrobky a výkony dodávané uvnitř zemědělské organizace pro výstavbu, opravy a údržbu, které se podle směrnic k účtovým osnovám oceňují
velkoobchodními cenami; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpracovacích nákladů
233. Průmyslové práce výrobní povahy - kromě oboru 547 montáže technologických zařízení - dodávané organizacemi v cenové působnosti národních výborů
234. Výkony společných podniků agrochemických služeb (kromě stavebních a montážních prací, přepravních výkonů a výkonů odbytu a zásobování).
Pro dodávky členským podnikům se ceny sjednávají v rámci maximálních cen. Pro dodávky organizacím, které nejsou členy, se sjednávají ceny
jen na výkony, pro které nejsou ceny stanoveny
235. Zkoušky výrobků, kromě schvalování, certifikace a hodnocení podle zákona o státním zkušebnictví
236. Poradenské a konzultační služby, odborné posudky, expertizy a rešerše, pokud není zvláštním předpisem stanoveno jinak. Pro účely vyhlášky
se odborným posudkem rozumí provedení výkonu v souladu se sjednaným předmětem, způsobem a rozsahem posouzení a předání výsledků;
expertizou se rozumí posouzení a hodnocení činnosti nebo záměrů zadavatele, např. záměrů rozvoje, koncepcí návrhů řešení a studií; rešerší
se rozumí zpráva o výsledku šetření, zejména zpracování dokumentů podle požadavku formou seznamů dokumentů, s případným úvodním rozborem problematiky
237. Výkony kovářství a podkovářství
238. Výrobky vyráběné podle individuálních výtvarných návrhů pro originální projektová řešení; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d),
přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % ze zpravovacích nákladů
239. Dělení, popřípadě jiné úpravy hutního materiálu při jeho prodeji v odbytových nebo obchodních organizacích
240. Vytváření povrchových vrstev a jejich modifikací mimořádných technických vlastností za použití unikátních zařízení (laser, plazma, elektronový a iontový svazek apod.)
241. Likvidace toxických průmyslových odpadů
242. Střihová služba - jen individuální střih z materiálu zákazníka
243. Výkony spojené se zajišťováním záručních oprav
244. Opravy a údržba pro smluvně vymezený a opakovaně prováděný rozsah činností za dohodnuté období mezi socialistickými organizacemi
za paušální úhradu; v těchto případech se neuplatňují ceny za jednotlivé výkony
245. Opravy výrobků, pro něž již neplatí povinnost zajišťovat náhradní díly a individuálně dovážených výrobků; pro tyto ceny platí ustanovení
§ 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 20 % ze zpracovacích nákladů
246. Náhradní díly
a) k výrobkům, pro něž již neplatí povinnost zajišťovat náhradní díly,
b) pro havarijní opravy strojů a zařízení, dodávané ve sjednaných zkrácených lhůtách,
c) renovované, přičemž jejich cena nesmí přesáhnout 80 % ceny nového náhradního dílu nebo kazety,
d) k výrobkům, jejichž ceny byly sjednány dohodou dodavatele s odběratelem,
jestliže tyto náhradní díly nemají stanovenou cenu, a to do doby, než bude pro tyto výrobky stanovena cena
247. Odpady - kromě oboru 691 odpady textilní a velkoobchodních cen normalizovaných druhů kovového odpadu uvedeného v položce 248 - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny materiálu, z něhož odpad vznikl, má-li stejné vlastnosti jako výchozí materiál a lze-li jej jako plnohodnotný použít další výrobě; pro sjednávání cen v ostatních případech se pravidla nestanoví
248. Odpad normalizovaných druhů železných a neželezných kovů (kromě drahých kovů) - velkoobchodní ceny se sjednávají v rámci minimálních cen při nákupu a maximálních při prodeji47)
249. Sběrné suroviny - jen nákupní ceny; ceny se sjednávají v rámci minimálních cen48)
250. Další předání projektové nebo výrobní dokumentace nebo výsledků řešení úkolu plánu technického rozvoje, jestliže náklady spojené
s řešením úkolu byly hrazeny dodavatelem řešení a předané výsledky nejsou podklady k využívání objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů
a průmyslových vzorů. Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace, studie (mimo typizační studie) a katalogové projekty
(mimo katalogové projekty rodinných domků) oceňované podle ceníku VC - 20/100/89. Cena se sjednává podle nákladů
vynaložených na další předání, tj. vyhledání, vyhotovení, případnou úpravu, technický dohled apod. a podle dohodnuté části
ekonomického přínosu vznikajícího u odběratele
251. Úplatné převody vlastnictví nebo práva hospodaření k nemovitosti, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak;48a) jde-li o převod na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, je smluvní cena platná až po její registraci48b) ministerstvem financí, cen a mezd České republiky nebo ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky podle sídla nemovitosti. Nemovitostí se pro potřeby této vyhlášky rozumějí pozemky, trvalé porosty, vodní plochy a stavby již používané.
252. Úplatné užívání nemovitostí včetně služeb s ním spojených, není-li zvláštními předpisy49) stanoveno jinak a kromě nájmu nebytových prostor oceňovaného podle položky č. 252a. tohoto seznamu.
252a. 1. Nájem nebytových prostor včetně služeb s ním spojených. Nájemné podle této položky platí pro všechny formy vlastnictví, jakož i práva hospodaření s nebytovými prostory, pokud jsou nájemci československé subjekty. V případě pronájmu cizím státním občanům, zahraničním právnickým osobám, právnickým osobám se zahraniční účastí se nájemné sjednává dohodou.49a) S rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi lze změnu dosud platného nájemného sjednat až pro období od 1. ledna 1991. 2. Nájemné (bez připočtení ceny služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru, jež činí pro účely a) obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory podobných užitných vlastností 190,- Kčs b) výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory podobných užitných vlastností 165,- Kčs c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností 130,- Kčs d) ostatní nebytové prostory, především provizoria 96,- Kčs.3. Nájemné za užívání ateliérů umělci49b) se sjednává do výše maximálních cen, jimiž jsou ceny určené podle předpisu o úhradě za užívání bytů.49c)4. Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají v případech, kdy pro příslušný výkon nejsou ceny stanoveny.5. Místní národní výbor může s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru určit objekty, popř. lokality, kde lze sjednat nájemné bez omezení uvedeného v odstavci 2.
253. Příležitostný prodej výrobků, jímž se rozumí ojedinělý prodej plnohodnotného výrobku, který organizace původně nakoupila pro svou potřebu nebo nakoupila a dodala podle požadavků jiné organizace. Ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny stanovené nebo sjednané, za které byly výrobky původně nakoupeny, zvýšené o zaplacenou daň z obratu nebo odbytovou přirážku, a dále přirážku ke krytí veškerých nákladů s příležitostným prodejem spojených, nejvíce 3 % z původní ceny. Při prodeji občanům je maximální vždy maloobchodní cena stanovená nebo zaplacená smluvní maloobchodní cena a pokud nebyla maloobchodní cena dosud stanovena nebo sjednána, je maximální cenou velkoobchodní cena s daní z obratu. U výrobku, jehož původní velkoobchodní cena není uvedena v ceníku nebo není původně sjednaná cena již známa, je maximální velkoobchodní cenou ta, kterou je výrobek oceněn v evidenci podniku
254. Handlingové služby prováděné Č SA pro čs. provozovatele letadel
255. Homologační řízení pro zařízení určené pro přenos dat prováděné v souladu s Řádem přenosu dat
256. Zajišťování radioamatérské činnosti (QSL služby) za roční úhrady
257. Odstřel zvěře loveckými hosty50)
258. Módní přehlídky a vstupné na módní přehlídky
259. Výrobky a výkony Křesťanské mírové konference
260. Výrobky a výkony Mezinárodní organizace novinářů
261. Výrobky Dior, Schwarzkopf a Biersdorf vyráběné v licenci
262. Výrobky prodávané výhradně v prodejnách Milford a Paris-Praha
263. Výkony a potravinářské výrobky vlastní výroby o. p. Dodávková služba Praha
264. Výrobky a výkony podniků Svazu invalidů
265. Výrobky a výkony škol, školských zařízení, sociálních a výchovných zařízení - kromě zemědělských a potravinářských výrobků
školních podniků vysokých škol a školních hospodářství v působnosti národních výborů
266. Vedlejší produkty z výroby Veterinárních asanačních ústavů ČSR a asanačních podniků SSR, které nejsou součástí centrálního
zdroje krmiv a jejichž ceny nejsou uvedeny v příslušných cenících
267. Přirážky za zprostředkování veřejných vystoupení zahraničních a tuzemských umělců
268. Výkony telekomunikací - jen zřízení, popřípadě přeložení telefonní stanice bezdrátovou cestou a údržba nestandardních
telekomunikačních zařízení v majetku účastníků telekomunikačního provozu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d),
přičemž sazba zisku může činit maximálně 30 % z úplných vlastních nákladů
269. Výkony Mezinárodní odúčtovny spojů, Praha
270. Výrobky a výkony základních organizací společenských organizací (kromě výkonů obchodních) pokud mohou svým jménem
nabývat práv a zavazovat se a jestliže si cenový orgán stanovení jejich cen nevyhradí. Výše ceny se sjednává za podmínek
uvedených v položce 271. Tato položka se nevztahuje na podniky a hospodářská zařízení společenských organizací
s vlastní právní subjektivitou
271. Výrobky a výkony (kromě velkoobchodních cen výrobků zařazených do centrálně regulovaných dovozů a maloobchodních cen,
jejichž stanovení si vyhradí cenový orgán) dodávané v tuzemsku
a) čs. organizacemi v rámci přímých vztahů se zahraničními organizacemi, společnými podniky se zahraniční majetkovou účastí,51)
fyzickými osobami, na které se vztahují předpisy upravující práva a povinnosti organizací, a zahraničními organizacemi51)
b) ostatními organizacemi v rámci kooperací, vazbových obchodů a výměnných akcí, nejde-li o výrobky určené pro tržní fondy.
Ceny těchto výrobků a výkonů se sjednávají maximálně do výše odpovídající tuzemské úrovni cen porovnatelných nebo obdobných výrobků
a výkonů s vyjádřením rozdílů v technické úrovni, jakosti a dodacích podmínkách. U výrobků nakupovaných v tuzemsku pro svou výrobní
spotřebu mohou tyto organizace ke stanoveným cenám sjednávat přirážky a srážky
272. Výrobky dovážené organizacemi vnitřního obchodu v rámci družebních výměnných akcí včetně bezdevizových přímých výměn spotřebního
zboží za výrobky vyvážené z jejich zásob při vzájemné hodnotové vyrovnanosti vývozu a dovozu v maloobchodních cenách. Dovážené
a vyvážené výrobky oceňují smluvními maloobchodními cenami čs. organizace vnitřního obchodu provádějící tyto výměny s partnerskými
zahraničními organizacemi na základě oprávnění federálního ministerstva zahraničního obchodu a zásad stanovených orgány hospodářského řízení.
Náklady spojené s touto činností se hradí z obchodních srážek zahrnutých do maloobchodních cen těchto výrobků
273. Výrobky zemědělských podniků dodávané prostřednictvím organizací určených ministerstvy zemědělství a výživy republik
pro vývoz na výměnné akce nebo kooperační smlouvy bez finanční účasti státního rozpočtu
274. Výrobky a výkony, u nichž lze při dodávkách mezi tuzemskými organizacemi a organizacemi, popřípadě občany,
oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti uplatnit smluvní kupní ceny:
1. 021, 024 vývoz a dovoz ovoce a čerstvé zeleniny
2. 583 89 výrobky kamenické ostatní dodávané v rámci služeb pohřebních 968 9 pro zahraniční subjekty
3. 647 vývoz bižuterie dodávané drobnými výrobci
4. 735 1 dovoz odborných periodických publikací
5. 737 1 vývoz a dovoz osvětlených filmů a kopií, včetně autorských práv a s tím spojených výkonů
6. 746, 747 vývoz výrobků ozdobnických a výrobků užitého umění
7. 752, 753 vývoz sladu a cukru do nesocialistických států
8. vývoz a dovoz děl výtvarných umění (originálů nebo omezeného počtu číslovaných kopií)
9. vývoz a dovoz starožitností a ostatních předmětů pro sběratelské účely
10. vývoz poštovních známek
11. vývoz použitých, partiových nebo neplnohodnotných výrobků
12. vývoz obchodních vzorků a reklamních předmětů
13. vývoz a dovoz nahraných audio a video pásek a s tím spojených výkonů
14. plánované reexporty zboží, které neprocházejí územím Č SSR
15. výkony v oblasti spedice - jen pro veletržní akce
16. výkony inspektorské a kontrolní, související se zahraničně obchodní činností - kromě preventivních kontrol podle zvláštního předpisu
17. výrobky nakupované pro vývoz v rámci výměnných akcí prováděných podle zásad stanovených federálním ministerstvem zahraničního obchodu
18. 943 9 výkony čs. reklamních agentur - subdodávky od tuzemských do 974 1 davatelů se uskutečňují za platné tuzemské ceny, tarify apod.
19. vývoz a ekvivaletní dovoz totožných nebo zaměnitelných výrobků uskutečňovaný OZO Chemapol, Petrimex a Kerametal, kromě výrobků
zařazených do centrálně regulovaných dovozů; podmínkou je, aby vzájemný dovoz a vývoz byly hmotně vyrovnané a devizově výhodné,
nebo aby umožňovaly snížení dopravních nebo skladovacích nákladů; ceny se vyrovnávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou platné velkoobchodní ceny
20. restaurátorské výkony vymezené v položce 193
275. Přenechání dopravních prostředků a zařízení, dále stavebních a montážních strojů nebo mechanismů bez osádky k dočasnému užívání;
za osádku se u dopravních prostředků a zařízení nepovažují pracovníci, kteří zabezpečují chod přídavných zařízení
276. Výkony dopravních prostředků a zařízení, dále stavebních a montážních strojů nebo mechanismů s osádkou,
nejde-li o výkony přepravní a dopravní, stavební a montážní nebo výkony oboru 901 a 955
277. Přirážky za zkrácení lhůt výstavby - při sjednávání se postupuje podle zvláštního rozhodnutí52)
278. Výpomoc dodávkami materiálů, energie, služeb a zapůjčením strojů s osádkou i bez osádky poskytované vzájemně dodavatelskými organizacemi
zúčastněnými na jedné stavbě; takto sjednané ceny nesmějí zvyšovat stanovené (dohodnuté) náklady stavby nebo cenu stavby
279. Stavby, pro něž je vypsána mezinárodní soutěž organizací zahraničního obchodu; cena se sjednává v rámci maximální ceny, jíž je nejnižší zahraniční nabídka
přepočtená na čs. měnu; sjednaná cena, pokud převyšuje platnou úroveň cen, nabývá platnosti teprve registrací ústředním cenovým orgánem na návrh dodavatele
280. Stavební a montážní práce na stávajících stavebních objektech a provozních souborech (tj. modernizace, rekonstrukce, opravy a údržba) oceňované
podle zásad nové oceňovací soustavy v investiční výstavbě; ceny se sjednávají za podmínek stanovených zvláštním rozhodnutím53)
280a. 1. Objekty a provozní soubory staveb s rozpočtovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb - ceny lze sjednávat při dodržení podmínky nepřekročení celkových rozpočtových nákladů hl. II až VIII souhrnného rozpočtu ve schváleném úvodním projektu
a) v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací53) platné v době sjednání smluvní ceny s dohodnutou odchylkou, nebo
b) podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů, nebo
c) do výše schválených rozpočtových nákladů při respektování cen materiálů, výrobků a služeb platných v době sjednání smluvní ceny.
Součástí podstatných kvalitativních a dodacích podmínek ceny je i termín dokončení objektu nebo provozního souboru respektující termín dokončení celé stavby.
2. Stavby, objekty a provozní soubory s dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb - ceny lze sjednávat
a) je-li vypsána soutěž tuzemskou organizací (odběratelem), které se zúčastní alespoň dva uchazeči o dodávku stavby, objektu nebo provozního souboru, nebo
b) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby obsahuje technicky nové řešení (zejména nové stroje a zařízení) a investorem odsouhlasený propočet rentability budoucí produkce je příznivější než rentabilita produkce porovnatelné, nebo
c) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby je svojí cenou a lhůtami výstavby srovnatelná s nabídkou vyššího dodavatele akceptovanou v zahraničí nebo nabídkou zahraničního dodavatele přijatou v ČSFR, nebo
d) v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací53) platné v době sjednání smluvní ceny s povolenou odchylkou do +7%, nebo
e) podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů
3. Stavby, objekty a provozní soubory, pro které investor zabezpečuje účast zahraničního dodavatele (poddodavatele) a tuzemský dodavatel se zaváže v rámci podstatných kvalitativních a dodacích podmínek smluvní ceny, že splní podmínky dodávky jako zahraniční dodavatel - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny vypočtené podle zvláštních rozhodnutí.53a)
Při sjednání cen podle bodu 1 písm. a) a c), bodu 2 písm. d) lze uplatnit též přirážku za zkrácení lhůty výstavby podle položky č. 277.
Dodavatel, který sjedná smluvní cenu s odběratelem (stavebníkem), může obdobně sjednávat smluvní cenu se svým poddodavatelem.
Smluvní ceny sjednané podle bodu 1, bodu 2 písm. b) až e) a bodu 3 zasílá dodavatel, podle bodu 2 písm. a) odběratel, k evidenci53b) příslušnému ústřednímu cenovému orgánu
281. Stavební a montážní práce při rekonstrukci, modernizaci, opravách a údržbě stavebních objektů a provozních souborů zastupitelských úřadů,
prováděné pro federální ministerstvo zahraničních věcí mimo území ČSSR; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba
zisku může činit maximálně 10 % ze zpracovacích nákladů
282. Opravy a kontroly primární části bloků jaderných elektráren prováděné externím způsobem podle zvláštního rozhodnutí;54) pro tyto ceny
platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 10 % ze zpracovacích nákladů; součástí předběžné
kalkulace bude i specifikace režijních nákladů
283. Stavební a montážní práce při haváriích a živelných pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené
projektové dokumentace bez rozpočtu; pro tyto ceny platí ustanovení § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně
10 % ze zpracovacích nákladů; kalkulaci lze vypracovat po zahájení prací na základě jejich zjištěného rozsahu
284. Cenové zvýhodnění výrobkůx) - kromě případů, kdy si cenový orgán vyhradí jeho stanovení; podmínky uplatnění stanoví rozhodnutí ústředních cenových orgánů55)
285. Vývozní finální dodávky pro hlavního dodavatele, který oceňuje dodávku vývozního investičního celku kupní cenou a dodávky v navazujících poddodavatelských vztazích

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd ČSR a ministerstva financí, cen a mezd SSR č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen.

2) Do cen obsahujících daň z obratu a clo se obě tyto složky zahrnují ve výši stanovené příslušným sazebníkem.

3) § 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

4) § 123 hospodářského zákoníku, v úplném znění č. 80/1989 Sb.

5) § 9 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.
§ 7 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 37/1983 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

6) § 153 odst. 3 písm. b) hospodářského zákoníku.

7) § 24 vyhlášky č. 22/1990 Sb.

8) § 123 hospodářského zákoníku.

9) § 231 občanského zákoníku, úplné znění č. 70/1983 Sb.

10) Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 05/90 o gescích a působnosti ve stanovení maloobchodních cen, Cenový věstník částka 54/1989.

11) § 230 a 231 občanského zákoníku.

12) § 9 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb.
§ 3 odst. 7 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 23/1989 Sb.
§ 3 odst. 8 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, v úplném znění č. 27/1989 Sb.

13) § 10 až 12 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb.
§ 2 a 3 nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.
§ 2 a 3 nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 118/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

14) § 384a hospodářského zákoníku.

15) Výkazy o tvorbě cen, o cenovém zvýhodnění a znevýhodnění a o změnách cen.

16) § 23 odst. 2 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
§ 23 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
§ 53 vyhlášky ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 100/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

17) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
§ 43 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 64/1984 Sb., o pokytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

18) § 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb.
§ 6 odst. 2 písm. c) nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb.

19) § 231 občanského zákoníku.

20) Seznam položek a skupin výrobků, u nichž se vypočítává daň rozdílem mezi maloobchodní cenou, popřípadě sníženou o obchodní srážku nebo odbytovou přirážku, a velkoobchodní cenou, uvedený v Sazebníku daně z obratu část III. odd. B., vydávaném federálním ministerstvem financí.

21) Např. ceník VC—MC 17/9/89, vodárenství a kanalizace.

22) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., v úplném znění č. 23/1989 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., v úplném znění č. 27/1989 Sb.
Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., v úplném znění č. 142/1988 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., v úplném znění č. 158/1988 Sb.
Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.
Zákon Slovenské národní rady č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci.

x) U takto označeného výrobku musí organizace státního a družstevního obchodu zabezpečit jednotnost maloobchodních cen podle § 3 odst. 5.

1) Výměr MFCM CSR a MFCM SSR č. 1650/1482/1989 o určení závazných pravidel pro tvorbu cen v oborech 021 - ovoce, 024 - zelenina, 003 111 a 112 rané brambory.

2) Výměr č. 2 s. p. Oseva Praha a s. p. Slovosivo Bratislava.

3) Výměr ČCÚ a SCÚ č. 514/1129/83.

4) Ceník č. 3/V - s. p. Sempra Praha a s. p. Semex Bratislava.

5) Výměr Státních plemenářských podniků č. 1/1989.

6) Výměr Státních plemenářských podniků č. 1/1989 a ceník NC 18/1/1989 - selata užitková.

7) Ceník NC 18/1/1989.

8) Výměr CCÚ a SCÚ č. 107/1024/1985 a č. 1143/822/1985 - maloobchodní ceny uměle pěstovaných žampionů a hlívy ústřičné.

9) Ceník VC 18/2/89, díl I. až III. a ceník VC 21/33/89.

10) Ceník VC 18/3/89, díl I.

11) Výměr FCÚ č. 8846/421/88 o stanovení podmínek pro sjednávání cen dohodou dodavatele s odběratelem při nákupu drůbeže jatečně a vajec slepicích konzumních nad a mimo smlouvu, Cenový věstník částka 44/1988, ve znění výměru FCU č. 7156/2.3/89, Cenový věstník částka 41/1989 a výměr FCÚ, ČCÚ a SCU č. 073/84 o stanovení MC jatečných zvířat

12) Ceník VC - 2/1/89; Ceník VC 30/2/89

13) Výměr FCÚ č. 1044/07.1/82 o stanovení závazněho způsobu tvorby konečněho cenověho limitu a velkoobchodní ceny tepelně energie získaně z výroby jako druhotný zdroj (odpadní teplo). Cenový věstník částka 5-8/1982

14) Ceník VC - 4/18/88; Ceník VC 30/1/89

15) Ceník VC - 4/15/88; Ceník VC 30/1/89

16) Ceník VC - 6/4/89; Ceník MC - 4/11/79; Ceník VC 30/2/89

17) Ceník VC - 6/5/89

18) Ceník VC - 6/12/89; Ceník VC 30/2/89

19) Ceník VC - 6/16/89; Ceník VC 30/2/89

20) Ceník VC - 6/21/89

21) Ceník VC - 6/27/89; Ceník VC 30/2/89

22) Ceník VC - 6/28/89; Ceník VC 30/2/89

23) Ceník VC - 6/33/89

24) Ceník VC - 6/38/89; Ceník VC 30/28/89

25) Ceník VC - 6/46/89; Ceník VC - 30/3/89

26) Ceník VC - 6/49/89; Ceník VC - 30/3/89

27) Ceník VC - 6/51/89; Ceník VC 30/3/89

28) Ceník VC - 7/28/89; Ceník VC 30/21/89

29) Ceník VC - 7/68/D1/88 - II. díl; Ceník VC 30/23/89

30) Ceník VC 12/31 a Ceník MC 2/31; Ceník VC 30/14/89

31) Ceník VC 12/29/89 a Ceník MC 2/12

32) Ceník VC 13/3/89; Ceník MC 2/30; Ceník VC 30/14/89; Ceník VC 30/13/89

33) Ceník VC 15/1.

34) Platí jen pro výrobky poprvé dovezené od 15. 7. 1989

35) Ceník VC 17/2/89 a Ceník MC 13/1/85

36) Ceník projektových prací a inženýrské činnosti ve výstavbě VC 20/100/89 Ceník kompletační činnosti ve výstavbě VC 20/102/89

37) Ceníky VC - 7/188-0, VC - 7 /189/89, VC - 7/190-0/89, VC - 7/191-0/89, VC - 7/193-0/89, VC - 7/194-0/89, VC - 7/196-0/89, VC - 7/207/89, VC - 7/213-0/89, VC - 7/197-0/89, VC - 7/198-0/89, VC - 7/199-0/89

38) Sazební obchodních přirážek a srážek organizací zahraničního obchodu OPS-22/1,2/90.

39) Sazebník obchodních přirážek a srážek organizací zahraničního obchodu OPS-22/1,2/90 a Sazebník obchodních srážek OPS-22/3/89.

40) Sazebník obchodních srážek organizací vnitřního obchodu OPS-22/3/89, Cenový věstník 30-31/1988

41) Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 06/1990, kterým se stanoví Pravidla tvorby cen za užívání obytných místností v ubytovacích zařízeních neveřejných.

42) Výměr CCÚ č. 707/25/1982 a výměr SCÚ č. 669/1979 o poskytování slev ze stanoveného vstupného na kulturní produkce a sportovní podniky (je k dispozici na krajských národních výborech, Národním výboru hlavního města Prahy a Národním výboru hlavního města SSR Bratislavy).

43) Ceny MC-14/30/89

44) § 123 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

45) Sazebník daně z obratu platný od 1. 1. 1990 odvětví XIV. odst. 5 zvláštních ustanovení.
Vyhláška č. 149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, ve znění pozdějších předpisů.

46) § 19 vyhlášky Státní arbitráže ČSSR č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

47) Ceny podle Ceníku VC - 4/2/88 - I. díl a Ceníku VC - 5/2/88 - I. díl, přepočtené stanoveným indexem.

48) Ceník NC-VC-30/19/89.

48a) Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 205/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a o náhradách za dočasné užívání pozemků.
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění pozdějších předpisů.

48b) § 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

49) Vyhláška č. 200/1956 Ú. l., o nájemném z pozemků, na nichž se těží písky.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

49a) § 7 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

49b) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

49c) Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby s užíváním bytu spojené, ve znění pozdějších předpisů.

50) Vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, ve znění vyhlášek č. 10/1975 Sb. a č. 172/1975 Sb.

51) Podle platných předpisů federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí.

52) Výměr FCÚ č. 5013/5/90 o podmínkách sjednávání přirážek za zkrácení lhůt výstavby.

53) Výměr FCÚ č. 8241/331/88, kterým se stanoví Pravidla pro stanovení cen stavebních prací (Cenový věstník částka 2-3/1989), ve znění pozdějších předpisů.
Výměr FCÚ č. 5030/5.1/89, kterým se stanoví Pravidla pro stanovení cen montážních prací (Cenový věstník částka 9/1989), ve znění pozdějších předpisů.
Výměr FCÚ č. 8170/331/88, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů staveb (Cenový věstník částka 45/1988), ve znění pozdějších předpisů.

53a) Čl. 10 odst. 1 výměru FCÚ č. 8241/331/88, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 23 odst. 1 výměru FCÚ č. 5030/5.1/89, ve znění pozdějších předpisů.

53b) Výměr FCÚ č. 5012/5/90 o podmínkách uplatnění smluvních cen stavebních a montážních prací prováděných při rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě (Cenový věstník částka 21/1990), ve znění výměru FCÚ č. 5135/7.3/90 (Cenový věstník částka 30/1990).

54) Opatření FMHTS č. 12/1984, FMEP č. 19/1984 a FMPE č. 14/1984, kterým se vydávají podmínky dodávek typových generálních oprav technologických uzlů sekundární části a vybraných prací a výkonů při opravách a kontrolách primární části bloků JE typu WER 440.

55) Výměr FCÚ, MFCM ČSR a MFCM SSR č. 01/90 o metodice tvorby cen. Cenový věstník částka 8/1990.

Přesunout nahoru