Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 339/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti

Částka 54/1990
Platnost od 27.08.1990
Účinnost od 15.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

339

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. června 1990 byla v Kodani sjednána výměnou nót Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dnem 15. června 1990.

České překlady československé a dánské nóty se vyhlašují současně.

Kodaň, 5. června 1990

Ministerstvo zahraničních věcí Vaše Excelence,

mám čest Vás informovat, že s cílem usnadnění cestování mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou je vláda Dánska připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky dohodu za následujících podmínek:

Dohoda mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení víz

Článek 1

Občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platného pasu České a Slovenské Federativní Republiky, mohou volně vstupovat do Dánska přes oficiálně schválený hraniční přechod a pobývat v Dánsku bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských států, který je smluvní stranou Úmluvy ze dne 12. července 1957 o upuštění od pasové kontroly na vnitroseverských hranicích. Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto států z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Dánští občané, kteří jsou držiteli platných dánských pasů, mohou volně vstupovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv oficiálně schválený hraniční přechod a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřekračující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou států si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu a pobytu v zemi občanům druhého státu považovaným za nežádoucí.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez formalit na svém území každého svého občana.

Článek 6

Každá z obou vlád může z důvodů veřejného pořádku zcela či zčásti dočasně pozastavit výše uvedená ustanovení s výjimkou článku 5. Toto pozastavení bude ihned diplomatickou cestou notifikováno druhé vládě.

Článek 7

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 15. června 1990. Dohoda může byt vypovězena každou z vlád písemným oznámením, přičemž výpověď nabývá platnosti jeden měsíc po datu oznámení.

Pokud jsou výše uvedené návrhy pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky přijatelné, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď Vaší Excelence tvořily Dohodu mezi oběma vládami v této věci.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění mé nejvyšší úcty.

Uffe Ellemann-Jensen v. r.
ministr zahraničních věcí Dánska

Kodaň, 5. června 1990

Vaše Excelence,

mám čest sdělit, že jsem obdržel Váš dopis z 5. června a potvrdit, že Váš dopis a moje odpověď tvoří dohodu o zrušení víz. Váš dopis z 5. června je citován níže:

„Vaše Excelence,

mám čest Vás informovat, že s cílem usnadnění cestování mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou je vláda Dánska připravena uzavřít s vládou České a Slovenské Federativní Republiky dohodu za následujících podmínek:

Dohoda mezi Dánskem a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o zrušení víz

Článek 1

Občané České a Slovenské Federativní Republiky, kteří jsou držiteli platného pasu České a Slovenské Federativní Republiky, mohou volně vstupovat do Dánska přes oficiálně schválený hraniční přechod a pobývat v Dánsku bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce. Tato doba tří měsíců se počítá ode dne vstupu na území jednoho ze severských států, který je smluvní stranou Úmluvy ze dne 12. července 1957 o upuštění od pasové kontroly na vnitroseverských hranicích. Každý pobyt v některém z těchto států během šesti měsíců, který předcházel vstupu na území některého z těchto států z neseverského státu, se započítává do výše uvedené doby tří měsíců.

Článek 2

Dánští občané, kteří jsou držiteli platných dánských pasů, mohou volně vstupovat do České a Slovenské Federativní Republiky přes kterýkoliv oficiálně schválený hraniční přechod a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice bez víz po dobu nepřesahující tři měsíce.

Článek 3

Zrušení vízové povinnosti neosvobozuje osoby, na něž se vztahuje tato dohoda, od nutnosti dodržovat platné zákony a předpisy příslušného státu týkající se vstupu, pobytu - přechodného nebo trvalého - a zaměstnání.

Článek 4

Úřady obou států si vyhrazují právo zamítnout povolení ke vstupu a pobytu v zemi občanům druhého státu považovaným za nežádoucí.

Článek 5

Úřady obou států se zavazují přijmout bez formalit na svém území každého svého občana.

Článek 6

Každá z obou vlád může z důvodů veřejného pořádku zcela či zčásti dočasně pozastavit výše uvedená ustanovení s výjimkou článku 5. Toto pozastavení bude ihned diplomatickou cestou notifikováno druhé vládě.

Článek 7

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 15. června 1990. Dohoda může byt vypovězena každou z vlád písemným oznámením, přičemž výpověď nabývá platnosti jeden měsíc po datu oznámení.

Pokud jsou výše uvedené návrhy pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky přijatelné, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď Vaší Excelence tvořily Dohodu mezi oběma vládami v této věci.

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění mé nejvyšší úcty.

Uffe Ellemann-Jensen v. r.
ministr zahraničních věcí Dánska"

Přijměte prosím, Vaše Excelence, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jiří Dienstbier v. r.
ministr zahraničních věcí

Jeho Excelenci
panu Uffe Ellemannu-Jensenovi
ministru zahraničních věcí

Kodaň

Přesunout nahoru